| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLV/419/2010 Rady Miejskiej w Suwałkach

z dnia 24 lutego 2010r.

w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Suwałki


Na podstawie art. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008, Nr 180, poz. 1495, z 2006 r. Nr 144, poz. 1042, z 2008 r. Nr 223 poz. 1464, z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 79, poz. 666, Nr 92, poz. 753), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, Rada Miejska w Suwałkach uchwala, co następuje:
§ 1. Uchwala się Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Suwałk, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Suwałk.
§ 3. Traci moc uchwała nr XXIII/255/04 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 26 maja 2004 r. w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Suwałki (Dz.Urz.Woj. Podl. Nr 83, poz. 1249 oraz z 2006 r. Nr 52, poz. 580).
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Suwałkach

Włodzimierz Marczewski
Załącznik do uchwały Nr XLV/419/2010
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 24 lutego 2010 r.
Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Suwałki.
§ 1. Postanowienia ogólne.
1. Regulamin określa zasady regulujące utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta Suwałki.
2. Ilekroć w uchwale mowa jest o:
1) odpadach komunalnych - należy przez to rozumieć odpady powstające w gospodarstwach domowych, a także odpady niezawierające odpadów niebezpiecznych pochodzące od innych wytwórców odpadów, które ze względu na swój charakter lub skład podobne są do odpadów powstających w gospodarstwach domowych,
2) odpadach wielkogabarytowych - należy przez to rozumieć odpady komunalne o dużych rozmiarach, a w szczególności meble, wózki dziecięce, wanny, sprzęt AGD, RTV itp., a ponadto inne odpady utrudniające opróżnianie pojemników lub powodujące ich uszkodzenie,
3) nieczystościach ciekłych - należy przez to rozumieć ścieki gromadzone przejściowo w zbiornikach bezodpływowych,
4) właścicielach nieruchomości - należy przez to rozumieć właścicieli, współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także podmioty władające nieruchomością,
5) pojemnikach do gromadzenia odpadów - należy przez to rozumieć znormalizowane pojemniki przystosowane do opróżniania przez pojazdy służące do wywozu odpadów komunalnych,
6) zbiornikach bezodpływowych - należy przez to rozumieć instalacje i urządzenia przeznaczone do gromadzenia nieczystości ciekłych w miejscu ich powstawania,
7) odbierającym odpady - należy przez to rozumieć przedsiębiorcę, który uzyskał zezwolenie Prezydenta Miasta na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
§ 2. Obowiązki właścicieli nieruchomości.
1. Zobowiązuje się właścicieli nieruchomości do:
1) utrzymania czystości i porządku na zarządzanych przez siebie nieruchomościach,
2) utrzymania obiektów i terenu w należytym stanie technicznym i estetycznym (w tym koszenie traw, strzyżenie żywopłotów, grabienie liści itp.),
3) wyposażenia nieruchomości w pojemniki do gromadzenia odpadów,
4) gromadzenia odpadów tylko w pojemnikach do tego przeznaczonych,
5) utrzymywania pojemników na odpady w odpowiednim stanie sanitarnym i technicznym,
6) utrzymywania czystości i porządku w miejscach ustawienia pojemników,
7) przyłączenia na swój koszt obiektów budowlanych do istniejącej kanalizacji sanitarnej lub wyposażenia nieruchomości w przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych, spełniającą wymagania określone w odrębnych przepisach,
8) gromadzenia nieczystości ciekłych w zbiornikach bezodpływowych, w przypadku nieruchomości, która nie może być przyłączona do kanalizacji sanitarnej ze względu na jej brak w danym terenie i nie posiada oczyszczalni przydomowej,
9) systematycznego opróżniania zbiorników do gromadzenia nieczystości ciekłych i niedopuszczania do ich przepełnienia,
10) zawarcia umowy z odbierającym odpady,
11) udokumentowania korzystania z usług odbierającego odpady przez okazanie umowy i dowodów płatności za usługi na żądanie osób uprawnionych, wymienionych w par. 11 ust. 2 niniejszego Regulaminu,
12) uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż ich nieruchomości.
2. Z obowiązków wymienionych w ust. 1 pkt 3 i 11 zwolnieni są właściciele działek budowlanych do czasu rozpoczęcia budowy, pod warunkiem, że na działce tej nie jest prowadzona działalność gospodarcza.
3. Zakazuje się właścicielom nieruchomości:
1) podłączania urządzeń kanalizacji sanitarnej do kanalizacji deszczowej,
2) wylewania ścieków na powierzchnię terenu lub do ziemi,
3) spalania odpadów zgromadzonych w pojemnikach,
4) wypalania traw oraz spalania odpadów (dopuszcza się spalanie pozostałości roślinnych w sposób nie stwarzający uciążliwości dla okolicznych mieszkańców),
§ 3. Zasady ogólne.
1. Wykonanie obowiązków utrzymania czystości i porządku na terenie budowy należy do kierownika budowy.
2. Właściciele nieruchomości wykonujący remonty zobowiązani są do gromadzenia powstających w ich wyniku odpadów w dodatkowych, przystosowanych do tego celu pojemnikach. Zabrania się gromadzenia tego typu odpadów na chodnikach, podwórzach, itp.
3. Rodzaj pojemników, miejsca ich ustawienia, pojemność i częstotliwość wywozu ustala właściciel nieruchomości z odbierającym odpady, w zależności od indywidualnych potrzeb.
4. Lokalizacja pojemników do gromadzenia odpadów komunalnych i zbiorników na nieczystości ciekłe powinna być zgodna z rozporządzeniem właściwego ministra.
5. Na działkach zabudowy jednorodzinnej, w uzasadnionych przypadkach wynikających z parametrów działki dopuszcza się umieszczanie pojemników na granicy działki w uzgodnieniu z właścicielem sąsiedniej nieruchomości.
6. Właściciele pojemników mają obowiązek umieszczenia na nich, w sposób trwały swoich znaków identyfikacyjnych.
7. Zobowiązuje się wytwórców odpadów przemysłowych do gromadzenia ich w pojemnikach na odpady inne niż komunalne
8. Obowiązki utrzymania czystości i porządku w odniesieniu do dróg publicznych należą do zarządcy drogi.
9. Uprzątnięcie i pozbycie się błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z przystanków komunikacyjnych oraz z wydzielonych krawężnikiem lub oznakowaniem poziomym torowisk pojazdów szynowych należy do obowiązków przedsiębiorców użytkujących tereny służące komunikacji publicznej.
10. Zobowiązuje się organizatorów imprez do zabezpieczenia odpowiedniej ilości pojemników na odpady i szaletów oraz uprzątnięcia terenu po jej zakończeniu i przekazania odpadów odbierającemu odpady.
11. Zabrania się mycia pojazdów samochodowych w pobliżu cieków wodnych oraz w miejscach publicznych.
12. Naprawa pojazdów samochodowych, związana z ich bieżącą eksploatacją jest dozwolona na terenie nieruchomości, pod warunkiem, że nie spowoduje to zanieczyszczenia wód lub gleby oraz uciążliwości dla sąsiadów. Powstałe odpady powinny być gromadzone i usuwane zgodnie z obowiązującymi przepisami.
§ 4. Selektywna zbiórka odpadów.
1. Wytwórcy odpadów komunalnych oraz właściciele nieruchomości zobowiązani są zbierać je w sposób selektywny.
2. Ogólną masę stałych odpadów komunalnych należy podzielić na:
1) selektywnie zebrane: papier, szkło bezbarwne, szkło kolorowe, metale i tworzywa sztuczne,
2) odpady wielkogabarytowe,
3) baterie, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, opakowania po lakierach, farbach, rozpuszczalnikach,
4) pozostałe odpady, w tym ulegające biodegradacji.
3. Zarządcy zasobów wielomieszkaniowych, wyposażają miejsca do gromadzenia odpadów komunalnych w zestawy pojemników do zbiórki surowców wtórnych.
4. Zestaw pojemników do selektywnej zbiórki składa się z:
1) niebieskiego pojemnika na makulaturę z napisem PAPIER ,
2) zielonego pojemnika na szkło kolorowe z napisem SZKŁO KOLOROWE ,
3) żółtego pojemnika na odpady opakowaniowe z metali i tworzyw sztucznych oraz wielomateriałowe z napisem METALE, TWORZYWA SZTUCZNE
4) białego pojemnika na szkło bezbarwne z napisem SZKŁO BEZBARWNE .
5. W przypadku pojemników już rozlokowanych na terenie miasta, do chwili ich wycofania dopuszcza się zastosowanie innych kolorów.
6. Zaleca się umieszczanie w miejscach do gromadzenia odpadów komunalnych niewielkiego pojemnika (np. siatkowego) na opakowania aluminiowe.
7. Zabrania się wrzucania do pojemników, o których mowa w ust. 4 innych odpadów.
8. Odbierający odpady komunalne z terenu budownictwa jednorodzinnego ma obowiązek dostarczyć każdemu właścicielowi nieruchomości, z którym zawarł umowę na odbiór odpadów komunalnych, worki do zbierania odpadów w sposób selektywny.
9. Mieszkańcy zabudowy jednorodzinnej gromadzą posegregowane odpady w oddzielnych, kolorowych workach na odpady, z odpowiednim nadrukiem, przy czym zaleca się stosowanie następującej kolorystyki:
1) niebieski worek na papier, makulaturę,
2) zielony worek na opakowania szklane
3) czerwony worek na butelki plastikowe typu PET,
4) żółty worek na opakowania plastikowe i metalowe,
10. Pozostałe, stałe odpady komunalne (par.4 ust. 2 pkt 4) mieszkańcy gromadzą w tradycyjnych pojemnikach na odpady.
11. Urząd Miejski w Suwałkach organizuje w pierwszej dekadzie każdego kwartału wywóz odpadów wielkogabarytowych. W okresie pomiędzy akcjami miejskimi wywóz odpadów wielkogabarytowych organizuje właściciel nieruchomości.
12. Równolegle do zbiórki odpadów wielkogabarytowych zbierane są przez Miasto opakowania po farbach, lakierach i rozpuszczalnikach.
13. Szczegółowy harmonogram i zasady zbiórki, o których mowa w pkt 11 i 12 będą każdorazowo podawane do informacji mieszkańców.
§ 5. Zasady wywozu odpadów komunalnych.
1. Odbierający odpady komunalne zobowiązani są do:
1) zawierania wyłącznie umów na odbiór odpadów, w ramach których odbierane będą oddzielnie odpady zmieszane i odpady wyselekcjonowane z ogólnej masy odpadów,
2) odbioru z zabudowy jednorodzinnej wyłącznie odpadów posegregowanych,
3) przewozu odpadów z pojemników do selekcji odpadów, w sposób uniemożliwiający ich wymieszanie,
4) stosowania do transportu odpadów samochodów specjalistycznych. W przypadku odpadów komunalnych drobnych - samochodów bezpylnych, dla odpadów wielkogabarytowych - samochodów kontenerowych lub zapobiegających zaśmieceniu ulic podczas przewozu,
5) utrzymywania samochodów do transportu odpadów w należytej czystości, prowadzenia ich dezynfekcji, umieszczenia na nich w sposób trwały swoich znaków identyfikacyjnych,
6) utrzymania czystości i porządku w miejscach przeładunku odpadów.
2. W przypadku, gdy właściciele nieruchomości nie udokumentują korzystania z usług odbierających odpady, obowiązek usuwania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych przejmuje Miasto dokonując wywozu zastępczego.
3. Właściciele nieruchomości oraz podmioty gospodarcze wytwarzające rocznie min. 25 ton (lub 125 m3) odpadów komunalnych, zobowiązani są do:
1) zapewnienia takiego wywozu odpadów aby w Zakładzie Utylizacji Odpadów Komunalnych w Suwałkach, ul. Buczka 150a można było uzyskać dowody ważenia odpadów pochodzących od poszczególnych właścicieli nieruchomości i podmiotów,
2) przedkładania Prezydentowi Miasta półrocznego zestawienia wywiezionych odpadów wraz z kopiami dowodów ważenia (do końca pierwszego miesiąca po upływie każdego półrocza),
3) powyższe dotyczy również surowców wtórnych zebranych przez poszczególnych właścicieli nieruchomości oraz podmioty. W przypadku sprzedaży surowców wtórnych przez odbierających odpady, dowód ważenia zastępuje faktura.
§ 6. Miejsca dostarczania odpadów.
1. Nieczystości ciekłe należy dostarczać do punktu zlewnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Suwałkach Sp. z o. o. przy ul. Sejneńskiej 86.
2. Zużyte oleje smarowe, silnikowe i hydrauliczne należy dostarczać do Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Suwałkach Sp. z o. o. przy ul. Sejneńskiej 82, w dni robocze, w godz. 7-15.
3. Odpady nieorganiczne o charakterze mineralnym (ziemia z wykopów, gruz, żużel, piasek) należy wywozić na składowisko przy ul. Staniszewskiego (działka nr 33948/1) w Suwałkach.
4. Surowce wtórne należy dostarczać do Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych w Suwałkach, przy ul. Buczka 150a lub podmiotów skupujących surowce wtórne.
5. Pozostałe odpady komunalne należy dostarczać do Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych przy ul. Buczka 150a w Suwałkach.
6. Zwłoki zwierząt domowych należy dostarczać do pojemnika zlokalizowanego na składowisku przy ul. Staniszewskiego, natomiast zwłoki zwierząt hodowlanych do zakładu unieszkodliwiania zwłok zwierzęcych za pośrednictwem wyspecjalizowanej firmy.
7. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny należy przekazać zbierającemu zużyty sprzęt. Wykaz zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny dostępny jest na stronie internetowej Urzędu Miejskiego: www.um.suwalki.pl oraz w Wydziale Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Suwałkach.
8. Zużyte baterie lub akumulatory przenośne należy przekazać do sprzedawców detalicznych tego typu produktów, których powierzchnia sprzedaży przekracza 25 m2, przedsiębiorców świadczących usługi w zakresie wymiany zużytych baterii i akumulatorów przenośnych lub dostarczyć do pojemników do selektywnego zbierania baterii zlokalizowanych w szkołach oraz Urzędzie Miejskim w Suwałkach.
9. Zużyte baterie i akumulatory samochodowe należy przekazać sprzedawcy detalicznemu tego rodzaju produktów lub podmiotowi prowadzącemu usługi w zakresie wymiany zużytych baterii i akumulatorów samochodowych.
§ 7. Opłaty.
1. Odpłatność za wywóz odpadów komunalnych ustalana jest w drodze umowy między odbierającym odpady a właścicielem nieruchomości.
2. Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych w Suwałkach przyjmuje bezpłatnie odpady komunalne:
1) o charakterze surowców wtórnych zebranych metodą selektywną,
2) pochodzące z organizowanej przez Miasto zbiórki odpadów wielkogabarytowych oraz opakowań po farbach, lakierach i rozpuszczalnikach,
3) zebrane podczas akcji sprzątania miasta oraz "Sprzątania Świata".
§ 8. Zasady utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej.
1. Zabrania się utrzymywania zwierząt gospodarskich w zabudowie mieszkaniowej, usługowej i produkcyjnej oraz na terenach ogrodów działkowych.
2. Zakaz, o którym mowa w pkt 1 nie dotyczy zwierząt gospodarskich utrzymywanych na własne potrzeby, pod warunkiem, że nie sprawia to uciążliwości dla otoczenia i będzie prowadzone z zachowaniem warunków sanitarno-higienicznych.
3. Dopuszcza się utrzymywanie zwierząt gospodarskich w zabudowie zagrodowej w gospodarstwach rolnych, hodowlanych i ogrodniczych pod warunkiem, że działalność ta nie będzie sprawiała uciążliwości i będzie prowadzona z zachowaniem warunków higieniczno-sanitarnych.
§ 9. Zasady utrzymywania zwierząt domowych.
1. Zasady utrzymywania psów uregulowane są Uchwałą nr XX/170/08 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 30 stycznia 2008 r.w sprawie zasad utrzymywania psów na terenie Miasta Suwałk.
§ 10. Zasady przeprowadzania deratyzacji.
1. Zobowiązuje się właścicieli nieruchomości do przeprowadzania obowiązkowych deratyzacji.
2. Obowiązkową deratyzację przeprowadza się w miarę potrzeb na terenach miasta lub jego części.
3. Termin i zasady przeprowadzania obowiązkowych deratyzacji ogłasza Prezydent Miasta w porozumieniu z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym.
4. Dodatkowo właścicieli nieruchomości zobowiązuje się do przeprowadzania deratyzacji w zarządzanych obiektach w miarę występujących potrzeb.
§ 11. Egzekwowanie przestrzegania Regulaminu.
1. Naruszanie ustaleń zawartych w niniejszym Regulaminie podlega karze grzywny na mocy art. 10 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. Nr 132, poz. 622 z późn. zm.).
2. Upoważnionymi osobami do kontroli przestrzegania niniejszego Regulaminu są:
1) Straż Miejska,
2) osoby upoważnione przez Prezydenta Miasta Suwałk,
3) jednostki upoważnione do kontroli z mocy innych przepisów.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Agencja interaktywna LTB.pl

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »