| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXIII/209/10 Rady Miejskiej w Rajgrodzie

z dnia 5 marca 2010r.

w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli i placówek oświatowych prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego na terenie Gminy Rajgród oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005r. Nr 172 poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 130, poz. 974, Nr 173, poz. 1218 z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241) w związku z art. 80 ust. 4 i art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280 i Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370 i Nr 235, poz. 1618 oraz z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1705) uchwala się, co następuje:
§ 1. Uchwała określa tryb udzielania i rozliczania dotacji przekazywanych z budżetu Gminy Rajgród, zwanej dalej "Gminą", dla prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego i funkcjonujących na terenie Gminy:
1) przedszkoli publicznych, w tym z oddziałami integracyjnymi;
2) publicznych form wychowania przedszkolnego, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 14 a ust. 7 ustawy;
3) publicznych szkół podstawowych oraz publicznych gimnazjów, w tym z oddziałami integracyjnymi;
4) niepublicznych przedszkoli, w tym z oddziałami integracyjnymi;
5) niepublicznych form wychowania przedszkolnego, o których mowa w przepisach wydawanych na podstawie art. 14a ust. 7 ustawy;
6) niepublicznych szkół podstawowych o uprawnieniach szkół publicznych i niepublicznych gimnazjów o uprawnieniach szkół publicznych, w tym z oddziałami integracyjnymi;
oraz tryb i zakres kontroli ich wykorzystywania.
§ 2. Ilekroć w uchwale jest mowa bez bliższego określenia o:
1) szkole - należy przez to rozumieć szkoły i placówki określone w § 1,
2) ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 wrześna 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm),
3) osobie prowadzącej szkołę - należy przez to rozumieć osobę fizyczną lub prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego, prowadząca szkołę na terenie Gminy Rajgród.
§ 3. 1. Dotację przyznaje się na wniosek osoby prowadzącej szkołę, na okres jednego roku.
2. Wniosek o przyznanie dotacji składa się do Burmistrza Rajgrodu, nie później niż do 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji.
3. W przypadku przedłużenia, zgodnie z art. 58 ust. 4 ustawy, terminu do złożenia wniosku o udzielenie zezwolenia na założenie szkoły lub placówki publicznej, termin złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 2 upływa ostatniego dnia miesiąca, w którym zostało udzielone zezwolenie na założenie szkoły lub placówki publicznej.
4. Wniosek o przyznanie dotacji powinien zawierać następujące dane:
1) nazwę i adres osoby prowadzącej szkołę;
2) status prawny osoby prowadzącej szkołę;
3) nazwę i adres szkoły, numer i datę zezwolenia na prowadzenie szkoły;
4) imię, nazwisko i pełnioną funkcję osoby kierującej szkołą;
5) planowaną liczbę uczniów, z uwzględnieniem zmian związanych z organizacją roku szkolnego;
6) nazwę banku i numeru rachunku bankowego, na który ma być przekazywana dotacja;
7) podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu osoby prowadzącej szkołę.
§ 4. 1. Dotacja przeznaczona jest na dofinansowanie realizacji zadań jednostek wskazanych w § 1, związanych z działalnością dydaktyczną i opiekuńczo-wychowawczą szkoły. Dotacje mogą być wykorzystywane wyłącznie na pokrycie wydatków bieżących jednostki wskazanej w § 1, której została przekazana dotacja.
2. Dotacje udzielane są na każdego ucznia ujętego w dokumentacji prowadzonej przez szkołę wskazaną w § 1, w tym uczniów nieobecnych okresowo, jeżeli nie ma przesłanek do ich skreślenia wynikających z przepisów wewnętrznych szkoły i przepisów obowiązujących - przy czym za końcowy termin uczęszczania uznaje się:
1) dzień 31 sierpnia, gdy uczeń uzyskuje promocję do wyższej klasy lub kończy szkołę,
2) ostatni dzień miesiąca, w którym uczeń uczęszczał do szkoły w przypadku skreślenia w dokumentacji ewidencyjnej uczniów.
3. Dotację przyznaje, cofa a także wstrzymuje Burmistrz Rajgrodu.
4. Dotacja obliczana jest w poszczególnych miesiącach w oparciu o składane do 10 dnia każdego miesiąca informacje o aktualnej liczbie uczniów uczęszczających do szkoły, według stanu na pierwszy dzień miesiąca, za który udzielana jest dotacja.
5. Dotacje przekazywane są w 12 transzach miesięcznych w terminie do dnia 15 każdego miesiąca na rachunek bankowy wskazany we wniosku o udzielenie dotacji.
§ 5. Osoby prowadzące szkoły, o których mowa w § 1 pkt 1 otrzymują z budżetu Gminy dotację ustaloną według następujących zasad:
1) kwota dotacji na każdego ucznia przysługuje w wysokości 100% wydatków bieżących przewidzianych na jednego ucznia w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę, z zastrzeżeniem pkt. 2,
2) na ucznia niepełnosprawnego kwota dotacji odpowiadać będzie 100% kwoty przewidzianej na niepełnosprawnego ucznia przedszkola i oddziału przedszkolnego w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Gminę,
3) jeżeli na terenie Gminy brak jest przedszkola, podstawą do ustalenia wysokości dotacji są wydatki bieżące ponoszone przez najbliąszą gminę na prowadzenie przedszkola.
§ 6. Osoba prowadząca przedszkole, o których mowa w § 1 pkt 4 przysługuje dotacja z budżetu Gminy, ustalona według następujących zasad:
1) kwota dotacji na każdego ucznia odpowiadać będzie wysokości 75%, ustalonych w budżecie Gminy, wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolach publicznych, w przeliczeniu na jednego ucznia, z zastrzeżeniem pkt. 2,
2) na ucznia niepełnosprawnego kwota dotacji odpowiadać będzie 100% kwoty przewidzianej na niepełnosprawnego ucznia przedszkola i oddziału przedszkolnego w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Gminę.
§ 7. Osoba prowadząca publiczne formy wychowania przedszkolnego, o których mowa w § 1 pkt. 2 otrzymuje na każdego ucznia objętego tą formą wychowania przedszkolnego dotację z budżetu Gminy w wysokości 50% wydatków bieżących przewidzianych na jednego ucznia w przedszkolu publicznym prowadzonym przez Gminę.
§ 8. Osoba prowadząca niepubliczne formy wychowania przedszkolnego, o których mowa w § 1 pkt 5, otrzymuje na każdego ucznia objętego tą formą wychowania przedszkolnego dotację z budżetu Gminy w wysokości 40% wydatków bieżących ponoszonych na jednego ucznia w przedszkolu publicznym prowadzonym przez Gminę.
§ 9. 1. Osoby prowadzące publiczne szkoły podstawowe oraz publiczne gimnazja, o których mowa w § 1 pkt 3, otrzymują na każdego ucznia dotację z budżetu Gminy w wysokości równej wydatkom bieżącym przewidzianym na jednego ucznia w szkołach tego samego typu i rodzaju prowadzonych przez Gminę z zastrzeżeniem ust. 2.
2. W przypadku nie prowadzenia przez Gminę szkoły tego samego typu i rodzaju podstawą ustalenia wyskości dotacji jest kwota przewidziana na jednego ucznia szkoły publicznej danego typu i rodzaju w części oświatowej subwencji ogólnej dla Gminy.
§ 10. 1. Osoby prowadzące niepubliczne szkoły, o uprawnieniach szkół publicznych, o których mowa w § 1 pkt 6, w których realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki, przysługuje dotacja na każdego ucznia w wysokości 100% kwoty przewidzianej na jednego ucznia danego typu i rodzaju szkoły w części subwencji oświatowej otrzymywanej przez Gminę.
2. Osobom prowadzącym niepubliczne szkoły o uprawnieniach szkół publicznych nie wymienionych w ust. 1 przysługuje dotacja na każdego ucznia w wysokości 50% ustalonych w budżecie Gminy wydatków bieżących, ponoszonych w szkołach tego samego typu i rodzaju prowadzonych przez Gminę.
3. W przypadku braku na terenie Gminy szkoły publicznej danego typu i rodzaju podstawą do ustalenia wysokości dotacji są wydatki bieżące ponoszone przez najbliższą gminę na prowadzenie szkoły publicznej danego typu lub rodzaju.
§ 11. 1. Cofnięcie dotacji następuje w przypadku:
1) zaprzestania prowadzenia działalności przez szkołę,
2) wykorzystania dotacji na inne cele, niż określone w § 4 pkt 1,
3) w przypadku stwierdzenia uchybień w trybie art. 7 ust. 3 oraz art. 83 ust. 1 pkt 3 ustawy.
2. W przypadku nie złożenia informacji o aktualnej miesięcznej liczbie uczniów następuje wstrzymanie wypłaty dotacji.
3. Wysokość dotacji ulega zmniejszeniu lub zwiększeniu w przypadku zmiany ilości uczniów w ciągu roku i w przypadku zmiany kwot wydatków bieżących ujętych w budżecie Gminy dla szkół.
4. Zmniejszenie lub zwiększenie dotacji następuje od następnego miesiąca, po miesiącu w którym zmieniła się liczba uczniów lub zmieniła się kwota wydatków bieżących ujętych w budżecie Gminy dla szkół.
5. Dotacja wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem, nienależnie udzielona lub nadmiernie pobrana, traktowana będzie jako nadpłata, która zostanie rozliczona zgodnie z zasadą wynikającą z § 19.
§ 12. 1. Osoba prowadząca szkołę zobowiązana jest do sporządzania i przekazywania:
1) informacji o aktualnej liczbie uczniów w szkole, w terminie do 10 dnia po upływie każdego miesiąca wraz z oświadczeniem o aktualności uprawnienia do otrzymywania dotacji, według wzoru stanowiącego załącznik Nr 1 do uchwały;
2) pełnej informacji obrazującej wykorzystanie otrzymanych funduszy wg. stanu na 30 czerwca i 31 grudnia każdego roku w terminie do 15 dnia następnego miesiąca, według wzoru stanowiącego załącznik Nr 2 do uchwały.
2. Informacje należy składać w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Rajgrodzie.
§ 13. Aktualną liczbę uczniów w szkole ustala się na podstawie zapisów w księdze uczniów, uwzględniając następujące zasady:
1) uczniowie wpisani do dnia 15 i wypisani po dniu 15 danego miesiąca są wliczani do aktualnej liczby uczniów za dany miesiąc;
2) uczniowie wypisani do dnia 15 i wpisani po dniu 15 danego miesiąca, nie są wliczani do aktualnej liczby uczniów za dany miesiąc;
3) w okresie od dnia zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych do dnia zakończenia roku szkolnego (okres wakacji), przyjmuje się liczbę uczniów, według stanu na dzień zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
§ 14. 1. Osoba upoważniona przez Burmistrza Rajgrodu, zwana dalej "kontrolującym" ma prawo kontrolować prawidłowość wykorzystania przez szkołę przyznanej dotacji.
2. Kontroli podlega w szczególności:
1) zgodność ze stanem faktycznym danych podawanych na formularzach, których wzory stanowią załączniki do niniejszej uchwały, w tym przede wszystkim liczby uczniów;
2) fakt wykorzystania dotacji wyłącznie na pokrycie wydatków bieżących szkoły lub placówki.
3. Postępowanie kontrolne ma na celu ustalenie stanu faktycznego w zakresie objętym przedmiotem kontroli.
§ 15. 1. Podstawę do przeprowadzenia kontroli stanowi pisemne, imienne upoważnienie do przeprowadzania kontroli, zawierające:
1) numer upoważnienia,
2) imię i nazwisko kontrolującego,
3) nazwę i adres kontrolowanego,temat kontroli,
4) termin ważności upoważnienia.
2. Kontrolę przeprowadza się w siedzibie dotowanej szkoły, w dniach i godzinach obowiązujących w tej szkole.
3. Kontrolowany zapewnia kontrolującemu warunki niezbędne do sprawnego przeprowadzenia kontroli.
4. W przypadku trudności lokalowych w siedzibie kontrolowanego lub w innych uzasadnionych okolicznościach możliwe jest prowadzenie kontroli na podstawie protokolarnie pobranych dokumentów poza siedzibą kontrolowanego.
§ 16. 1. Kontrolujący, co najmniej 7 dni przed rozpoczęciem kontroli, winien zgłosić kontrolę kontrolowanemu oraz organowi prowadzącemu kontrolowanego, podając okres i termin kontroli.
2. Przed przystąpieniem do czynności kontrolnych, kontrolujący powinien okazać upoważnienie do przeprowadzenia kontroli.
3. Z przeprowadzonej kontroli kontrolujący sporządza protokół kontroli, według wzoru stanowiącego załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.
4. Protokół z kontroli stanowi podstawę wszelkich czynności pokontrolnych oraz służy jako dowód w ewentualnym postępowaniu dyscyplinarnym i sądowym, w związku z tym:
1) ustalenia muszą być poparte dokumentami, potwierdzającymi ujawnione nieprawidłowości wraz z powołaniem się na obowiązujące przepisy, które zostały naruszone;
2) protokół nie może zawierać subiektywnych ocen kontrolującego oraz zagadnień, wymagających wyjaśnienia, których zbadanie jest możliwe w jednostce kontrolowanej;
3) sformułowania, zawarte w protokole, a zwłaszcza dotyczące ujawnionych uchybień i nieprawidłowości, winny być ujęte w sposób zwięzły, konkretny i jednoznaczny.
5. Treść poszczególnych części protokołu należy uzgodnić z osobami, odpowiedzialnymi za określone odcinki pracy. Jeżeli osoba odpowiedzialna nie zgadza się z opisem poszczególnych faktów, przedstawionych w protokole, kontrolujący obowiązany jest zbadać zasadność tych zastrzeżeń oraz - w przypadku ich potwierdzenia - wnieść odpowienie poprawki do treści opracowanego protokołu.
6. Protkół z przeprowadzonej kontroli sporządza się w dwóch egzemplarzach, z przeznaczeniem po jednym egzemplarzu dla kontrolującego i kontrolowanego.
7. Protokół kontroli podpisują kontrolujący i kontrolowany, a w razie jego nieobecności - osoba pełniąca jego obowiązki, w terminie 7 dni od dnia zakończenia kontroli.
8. Jeżeli kontrolowany odmówi podpisania protokołu kontroli:
1) protokół kontroli podpisuje kontrolujący, zamieszczając w protokole zapis o odmowie podpisania oraz dołączając złożone przez kontrolowanego pisemne wyjaśnienie przyczyny odmowy;
2) odmowa podpisania protokołu nie stanowi przeszkody we wszczęciu postępowania protokolarnego.
9. W przypadku podpisania protokołu kontroli z zastrzeżeniem, kontrolowany składa Burmistrzowi Rajgrodu szczegółowe ich wyjaśnienie na piśmie w terminie 7 dni od dnia podpisania protokołu.
10. Kontrolowany ma prawo, w terminie 7 dni roboczych od chwili otrzymania protokołu z kontroli, do:
1) zgłoszenia Burmistrzowi Rajgrodu pisemnych zastrzeżeń, co do sposobu przeprowadzenia kontroli;
2) przedłożenia Burmistrzowi Rajgrodu pisemnych wyjaśnień do zawartych w protokole ustaleń kontroli.
11. Nie złożenie pisemnych wyjaśnień lub zastrzeżeń w terminie, określonym w ust. 10, uznaje się za akceptację ustaleń i wniosków.
§ 17. 1. Po podpisaniu protokołu kontroli, kontrolujący opracowuje projekt wystąpienia pokontrolnego, zawierający ocenę kontrolowanej działalności, w tym osób odpowiedzialnych za tę działalność, a w razie stwierdzenia nieprawidłowości - także uwagi i wnioski w sprawie ich usunięcia. Wzór wystąpienia pokontrolnego stanowi załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.
2. Projekt wystąpienia pokontrolnego kontrolujący przedkłada Burmistrzowi Rajgrodu w terminie 14 dni od dnia podpisania protokołu kontroli wraz z adnotacją o nie złożeniu wyjaśnień przez kontrolowanego, a w przypadku ich złożenia - z ewentualnymi uwagami do tych wyjaśnień.
3. Wystąpienie pokontrolne podpisuje Burmistrz Rajgrodu. Podpisane wystąpienie pokontrolne kontrolujący niezwłocznie przedstawia kontrolowanemu.
§ 18. W terminie 30 dni od dnia doręczenia wystąpienia pokontrolnego, kontrolowany obowiązany jest usunąć stwierdzone nieprawidłowości i poinformować o sposobie ich usunięcia Burmistrza Rajgrodu.
§ 19. 1. Ostatecznego rozliczenia udzielanych dotacji za okres roczny Burmistrz Rajgrodu dokonuje w oparciu o dane z informacji z § 12 ust.1 pkt 2, w terminie do 31 stycznia roku następnego.
2. W ramach rozliczenia, o którym mowa w ust. 1, w terminie do dnia 28 lutego, osobie prowadzącej dotowaną szkołę przekazuje się wyrównanie kwoty dotacji należnej za rok poprzedni.
3. W przypadku stwierdzenia nienależnego pobrania dotacji lub niewłaściwego jej wydatkowania w toku czynności kontrolnych, termin zwrotu dotacji określa protokół z przeprowadzonej kontroli.
4. Kwota nadpłaconej dotacji zaliczana będzie w poczet dotacji udzielanych w roku, w którym dokonano rozliczenia nadpłaconej dotacji.
5. W przypadku zakończenia prowadzenia działalności przez dotowaną szkołę, w trakcie roku budżetowego, osoba prowadząca tę szkołe zobowiązana jest do przedłożenia rozliczenia wykorzystania dotacji oraz zwrotu niewykorzystanych, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości środków z dotacji udzielonej z budżetu Gminy w terminie 30 dni od dnia zakończenia działalności.
§ 20. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rajgrodu.
§ 21. Traci moc Uchwała Nr XXXIV/214/06 Rady Miejskiej w Rajgrodzie z dnia 18 października 2006 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół prowadzonych przez podmioty nie należące do sektora finansów publicznych.
§ 22. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia.
Przewodniczący Rady Miejskiej
mgr Jan Duda
Załącznik nr 1
do uchwały Nr XXXIII/209/10
Rady Miejskiej w Rajgrodzie
z dnia 5 marca 2010 r.
Informacja o liczbie dzieci (uczniów) wraz z oświadczeniem o aktualności uprawnień do otrzymywania dotacji z budżetu Gminy Rajgród
Nazwa i adres szkoły, przedszkola ..........................
Typ i rodzaj szkoły .............................................
Liczba dzieci (uczniów) w ostatni dzień miesiaca poprzedzajacego składanie formularza Liczba dzieci (uczniów) w miesiacu, w którym składany jest formularz Przewidywana liczba dzieci (uczniów) w miesiącu następnym
miesiąc, rok ....................... liczba dzieci ....................... miesiąc, rok ....................... liczba dzieci ....................... miesiąc, rok ....................... liczba dzieci .......................

Świadom odpowiedzialności za podawanie nieprawdy z Kodeksu Karnego, poświadczam aktualność prawa szkoły (*przedszkola) do otrzymywania dotacji i aktualność związanych z tym danych z przedłożonego w dniu ..................................... wniosku o udzielenie dotacji.

Uwagi:....................................................................................................................................... .................................................................................................................................................. ..................................................................................................................................................
Data
Podpis i pieczątka osoby upoważnionej
Przewodniczący Rady Miejskiej
mgr Jan Duda
Załącznik nr 2
do uchwały Nr XXXIII/209/10
Rady Miejskiej w Rajgrodzie
z dnia 5 marca 2010 r.
Sprawozdanie z wykorzystania dotacji otrzymanych z budżetu Gminy Rajgród
pieczęć
Urząd Miejski w Rajgrodzie
ul. Warszawska 32
19-206 Rajgród
Sprawozdanie z wykorzystania dotacji otrzymanych z budżetu Gminy Rajgród
za okres od ......................... do ........................*
1. Nazwa i adres szkoły/przedszkola/placówki
.......................................................................................................................................................................................................... ..........................................................................................................................................................................................................
2. Nazwa i adres osoby prowadzącej szkołę/przedszkole/placówkę
.......................................................................................................................................................................................................... ..........................................................................................................................................................................................................
3. Sprawozdanie z realizacji zadań:
Miesiąc Faktyczna liczba uczniów w okresie sprawozdawczym Kwota otrzymanych dotacji
styczeń
luty
marzec
kwiecień
maj
czerwiec
lipiec
sierpień
wrzesień
październik
listopad
grudzień
Łączna kwota dotacji otrzymanych w okresie sprawozdawczym:
................................ ................................
miejscowość i data upoważniony przedstawiciel
* przekazać w terminie 15 dni po upływie każdego półrocza


4. Zestawienie wydatków poniesionych na bieżącą działalność statutową szkoły sfinansowanych z dotacji w okresie objętych rozliczeniem:

a) zestawienie poniesionych wydatków
L.p. Nazwa wydatku Kwota wydatku sfinansowana środkami z dotacji podmiotowej
1 Wynagrodzenia nauczycieli
2 Wynagrodzenia pozostałych pracowników
3 Pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy)
4 Opłata za media
5 Zakup materiałów i wyposażenia
6 Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych
Inne*: XXXXXXXXXXXX
7
8
9
Suma wydatków sfinansowanych z dotacji:

* W przypadku wystąpienia wydatków nie wymienionych w tab (pkt 1-6), należy dokładnie określić ich nazwy.


b) szczegółowy opis poniesionych wydatków w ujęciu rzeczowym i chronologicznym
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


5. Kwota dotacji niewykorzystanej: (poz. 3 - suma z poz. 4): ………………………….


Oświadczam, że wszystkie podane przeze mnie dane są zgodne z rzeczywistością. Oświadczam, że znane są mi przepisy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, o których mowa w ustawie z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie finansów publicznych (j.t. z 2005 r. Dz.U. Nr 14, poz. 114 z późn. zm.).
(podpis przedstawiciela
osoby prowadzącej szkołę)
Przewodniczący Rady Miejskiej
mgr Jan Duda
Załącznik nr 3
do uchwały Nr XXXIII/209/10
Rady Miejskiej w Rajgrodzie
z dnia 5 marca 2010 r.
Wzór protokołu kontroli

……………………….
(miejscowość, data)

……………………………………………..
(nazwa i adres podmiotu kontrolującego)
………………………………………………
(stanowisko służbowe kontrolującego)
……………………………………………….
(imię i nazwisko kontrolowanego)
………………………………………………..
(stanowisko służbowe kontrolowanego)
PROTOKÓŁ KONTROLI

przeprowadzonej w ……………………………………………………………………………
w okresie od …………………………. do …………………………….
Przedmiot kontroli ......................................................................................................................
W czasie kontroli dokonano następujących ustaleń:
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………...........
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………............................................................................................................................................

................................ ................................
(kontrolowany) (kontrolujący)


2. Kontrolowany ma prawo, w terminie 7 dni roboczych od chwili otrzymania protokołu z kontroli, do:
1) zgłoszenia Burmistrzowi Rajgrodu pisemnych zastrzeżeń co do sposobu przeprowadzenia kontroli,
2) przedłożenia Burmistrzowi Rajgrodu pisemnych wyjaśnień do zawartych w protokole ustaleń kontroli.
3. Nie złożenie pisemnych wyjaśnień lub zastrzeżeń w terminie, określonym w § 16 ust. 10, uznaje się za akceptację ustaleń i wniosków.
Protokół niniejszy sporządzono w …… egzemplarzach.
Załączniki:
1. ………………………………
2. ………………………………
3. ………………………………
Przewodniczący Rady Miejskiej
mgr Jan Duda
Załącznik nr 4
do uchwały Nr XXXIII/209/10
Rady Miejskiej w Rajgrodzie
z dnia 5 marca 2010 r.
Wzór wystąpienia pokontrolnego
……………………………
(nazwa jednostki kontrolującej)
……………………………
(miejscowość i data)
WYSTĄPIENIE POKONTROLNE
Podmiot kontrolowany: …………………………………………………………….
Przedmiot kontroli: …………………………………………………………….
Termin kontroli: ……………………………………………………………
Ocena działalności kontrolowanej szkoły:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Wnioski:
1.……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
2.……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Osoby odpowiedzialne za realizacje wniosków pokontrolnych:
Wniosek 1 - …………………………………………………………………………..
(imie i nazwisko oraz stanowisko osoby odpowiedzialnej)
Wniosek 2 - …………………………………………………………………………..
(imię i nazwisko oraz stanowisko osoby odpowiedzialnej)
Termin realizacji zaleceń pokontrolnych:
Wniosek 1 - do …………………………..
Wniosek 2 - do …………………………..
Burmistrz Rajgrodu
Przewodniczący Rady Miejskiej
mgr Jan Duda

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Radosław Hancewicz

prawnik, urzędnik, trener administracji publicznej

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »