| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | IDEORIA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXIII/210/10 Rady Miejskiej w Rajgrodzie

z dnia 5 marca 2010r.

w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin


Na podstawie art. 42 ust. 7 pkt 3) ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (t. j. Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, zm. Nr 170, poz. 1218, Nr 220, poz. 1600, z 2007 r. Nr 17, poz. 95, Nr 80, poz. 542, Nr 102, poz. 689, Nr 158, poz. 1103, Nr 176, poz. 1238, Nr 191, poz. 1369, Nr 247, poz. 1821, z 2008 r. Nr 145, poz. 917, Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 1, poz. 1, Nr 56, poz. 458, Nr 67, poz. 572, Nr 97, poz. 800), w związku z art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, zm. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz.1241) uchwala się, co następuje:
§ 1. Dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy w szkole obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin zajęć, tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć ustala się według wzoru:
WG = (x1 +x2 +....... + xn): [(x1:y1) + (x2:y2)+..... + (xn:yn)]
gdzie:
WG - oznacza tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dla nauczyciela realizującego w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin,
xl, x2, xn - oznacza liczbę godzin przydzielonych nauczycielowi do realizacji na danym stanowisku w arkuszu organizacji szkoły,
yl, y2, yn - oznacza tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych określonych dla danych stanowisk w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela.
§ 2. Uregulowania, o których mowa w § 1 niniejszej uchwały dotyczą wyłącznie tych nauczycieli, którzy w ramach stosunku pracy nie realizują w całości żadnego z wymiarów określonych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela.
§ 3. Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć, o którym mowa w § 1 uzyskuje się w wyniku obliczeń cząstkowych zaokrąglanych do 0, 01, a ostateczny wynik zaokrąglony do pełnych godzin, w ten sposób, że część godziny do 0,5 pomija się, a co najmniej 0,5 godziny liczy się za pełną godzinę.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rajgrodu.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego, z mocą obowiązującą od dnia 01 września 2010 r.
Przewodniczący Rady Miejskiej
mgr Jan Duda

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

E-sprawozdania

Eksperci portalu infor.pl

Biuro rachunkowe PROGRES s.c.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »