| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXIII/210/10 Rady Miejskiej w Rajgrodzie

z dnia 5 marca 2010r.

w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin


Na podstawie art. 42 ust. 7 pkt 3) ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (t. j. Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, zm. Nr 170, poz. 1218, Nr 220, poz. 1600, z 2007 r. Nr 17, poz. 95, Nr 80, poz. 542, Nr 102, poz. 689, Nr 158, poz. 1103, Nr 176, poz. 1238, Nr 191, poz. 1369, Nr 247, poz. 1821, z 2008 r. Nr 145, poz. 917, Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 1, poz. 1, Nr 56, poz. 458, Nr 67, poz. 572, Nr 97, poz. 800), w związku z art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, zm. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz.1241) uchwala się, co następuje:
§ 1. Dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy w szkole obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin zajęć, tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć ustala się według wzoru:
WG = (x1 +x2 +....... + xn): [(x1:y1) + (x2:y2)+..... + (xn:yn)]
gdzie:
WG - oznacza tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dla nauczyciela realizującego w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin,
xl, x2, xn - oznacza liczbę godzin przydzielonych nauczycielowi do realizacji na danym stanowisku w arkuszu organizacji szkoły,
yl, y2, yn - oznacza tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych określonych dla danych stanowisk w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela.
§ 2. Uregulowania, o których mowa w § 1 niniejszej uchwały dotyczą wyłącznie tych nauczycieli, którzy w ramach stosunku pracy nie realizują w całości żadnego z wymiarów określonych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela.
§ 3. Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć, o którym mowa w § 1 uzyskuje się w wyniku obliczeń cząstkowych zaokrąglanych do 0, 01, a ostateczny wynik zaokrąglony do pełnych godzin, w ten sposób, że część godziny do 0,5 pomija się, a co najmniej 0,5 godziny liczy się za pełną godzinę.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rajgrodu.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego, z mocą obowiązującą od dnia 01 września 2010 r.
Przewodniczący Rady Miejskiej
mgr Jan Duda

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Eksperci portalu infor.pl

EY

Firma EY jest światowym liderem rynku usług profesjonalnych obejmujących usługi audytorskie, doradztwo podatkowe, doradztwo biznesowe i doradztwo transakcyjne.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »