reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXIII/211/10 Rady Miejskiej w Rajgrodzie

z dnia 5 marca 2010r.

w sprawie w sprawie określenia zasad umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Rajgród lub jej jednostkom podległym


Na podstawie art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240) uchwala się, co następuje:
§ 1. Określa się zasady umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawnych, przypadających Gminie Rajgród lub jej jednostkom podległym, wobec osób fizycznych, osób prawnych, a także jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, zwanych dalej dłużnikami.
§ 2. 1. Należność może być umorzona w całości lub w części, jeśli:
1) należności nie ściągnięto w toku zakończonego postępowania likwidacyjnego lub upadłościowego;
2) nie można ustalić dłużnika lub dłużnik zmarł nie pozostawiając spadkobierców;
3) ściągnięcie należności zagraża egzystencji dłużnika;
4) zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty wyższej od kosztów dochodzenia i egzekucji tej należności;
5) przemawiają za tym uzasadnione względy społeczne i gospodarcze.
2. Umorzenie należności w przypadkach określonych w ust. 1 pkt 3 może nastąpić wyłącznie na wniosek dłużnika, natomiast w pozostałych przypadkach również na wniosek wierzyciela.
3. Decyzja o umarzaniu należności musi być poprzedzona postępowaniem wyjaśniającym, które wykaże przynajmniej jedną z przesłanek umorzenia wymienionych w ust. 1.
4. Umorzenie należności, za którą odpowiada solidarnie więcej niż jeden dłużnik, może nastąpić, gdy przynajmniej jedna z okoliczności uzasadniających umorzenie, wymienionych w ust. 1 zachodzi co do wszystkich dłużników.
§ 3. 1. Do umarzania należności uprawniony jest:
1) Burmistrz Rajgrodu, jeśli kwota należności nie przekracza lub jest równa kwocie 10.000,00 zł;
2) kierownik jednostki organizacyjnej gminy, jeśli kwota należności nie przekracza lub jest równa kwocie 1.500 zł;
3) Burmistrz Rajgrodu, po zasięgnięciu pozytywnej opinii Komisji Budżetu Rady Miejskiej w Rajgrodzie, jeśli kwota przekracza sumę określoną w pkt 1.
2. Przez kwotę należności, o której mowa w ust. 1, rozumie się należność główną wraz z odsetkami ustawowymi, a w przypadku zastrzeżenia odsetek umownych należność główną wraz z odsetkami umownymi.
3. Kwoty należności tego samego dłużnika wynikające z różnych tytułów nie ulegają kumulacji.
§ 4. 1. Burmistrz Rajgród (kierownik jednostki), działając na zasadach określonych w § 3, na wniosek dłużnika, może jednorazowo odraczać terminy zapłaty całości lub części należności lub rozłożyć płatność całości lub części należności na raty na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy licząc od dnia złożenia wniosku. Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające sytuację ekonomiczną wnioskodawcy.
2. W przypadku zawarcia umowy w sprawie odroczenia lub rozłożenia na raty bieg naliczania odsetek zostaje przerwany w okresie od dnia złożenia wniosku do dnia wskazanego w umowie.
3. Jeśli dłużnik nie spłaci w terminie albo w pełnej wysokości należności, której termin płatności odroczono, albo nie spłaci w pełnej wysokości ustalonych rat, należność pozostała do zapłaty staje się wymagalna natychmiast wraz z odsetkami ustawowymi lub umownymi liczonymi od pierwotnej daty wymagalności zobowiązania.
§ 5. Umarzanie należności, a także udzielanie ulg w ich spłacaniu, o których mowa w § 4 następuje:
1) w odniesieniu do należności wynikających ze stosunków cywilnoprawnych w drodze umowy;
2) w sytuacjach przewidzianych w § 2 ust. 1 pkt 2 w drodze jednostronnego oświadczenia woli.
§ 6. Do umarzania lub udzielania ulg w spłacie należności przez przedsiębiorców, stosuje się dodatkowo przepisy ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz.U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404 z późn. zm.).
§ 7. Traci moc uchwała Nr XXXI/205/06 Rady Miejskiej w Rajgrodzie z dnia 29 marca 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych, do których nie stosuje się ustawy Ordynacja podatkowa (Dz.Urz.Woj. Podl. Nr 123, poz. 1182).
§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rajgrodu.
§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
Przewodniczący Rady Miejskiej
mgr Jan Duda
reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Marta Lech

Adwokat, ekspert w zakresie prawa cywilnego, rodzinnego i karnego.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama