| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXV/182/10 Rady Gminy Płaska

z dnia 3 lutego 2010r.

zmieniająca Uchwałę Nr XXIV/174/09 Rady Gminy Płaska z dnia 21 grudnia 2009 r. w sprawie utworzenia Punktu Przedszkolnego w Gruszkach


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1805, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241) i art. 5 ust. 5, art. 5a ust. 2 pkt 1, art. 6 ust. 2 oraz art. 14a ust. 1a i ust 5 i 6 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818 i Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917 i Nr 216, poz. 1370, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31 poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 145, poz. 917) i § 1 ust. 1 pkt 1 i § 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 maja 2009 r. w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania (Dz. U. Nr 83, poz. 693) uchwala się, co następuje:
§ 1. Dokonać zmiany Załącznika do Uchwały Nr XXIV/174/09 Rady Gminy Płaska z dnia 21 grudnia 2009 r. - ORGANIZACJA PUNKTU PRZEDSZKOLNEGO "WESOŁE PRZEDSZKOLE" W GRUSZKACH w następujący sposób:
1) w § 4 po ust. 8 dodaje się ust. 8a w brzmieniu:
" 8a.Punkt jest nieczynny:
1) w soboty i niedziele, z wyjątkiem gdy w te dni organizowane są imprezy środowiskowe i integracyjne;
2) we wszystkie święta państwowe ustawowo wolne od pracy;
3) podczas letniej przerwy wakacyjnej;
4) podczas ferii zimowych. "
2) w § 4 dodaje się ust. 12 w brzmieniu:
" 12. Dziecko może być skreślone z listy wychowanków przez organ prowadzący w następujących przypadkach:
1) na wniosek rodzica/prawnego opiekuna;
2) w przypadku nagannego zachowania wychowanka;
3) jeśli nie uczestniczy w zajęciach ponad 30 dni kalendarzowych i jego nieobecność nie została usprawiedliwiona przez rodzica/opiekuna prawnego. "
3) dodaje się § 5a w brzmieniu:
" § 5a. Wychowanek ma obowiązek, odpowiednio do wieku i poziomu rozwoju:
1) współdziałania z nauczycielem w procesie wychowania i nauczania;
2) szanowania odrębności każdego kolegi;
3) szanowania sprzętów i zabawek jako wspólnej własności;
4) respektowania potrzeb innych osób, szanowania ich wolności i troszczenia się o swoje otoczenie fizyczne. "
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Płaska.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
Przewodniczący Rady Gminy

Dariusz Ciężkowski

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Zbigniew Nowicki

Członek Zarządu Sembox Sp. z o.o.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »