| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXIV/179/10 Rady Gminy Czyżew - Osada

z dnia 24 lutego 2010r.

w sprawie określenia zasad udzielania dotacji z budżetu gminy na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na terenie gminy Czyżew_Osada nie stanowiących jej własności


Na podstawie art. 81 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 238, poz. 2390; z 2006 r. Nr 50, poz. 362, Nr 126, poz. 875; z 2007 r. Nr 192, poz. 1394; z 2009 r. Nr 31, poz. 206; z 2009 r. Nr 97, poz. 804) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009r. Nr 52, poz.420 i Nr 157, poz. 1241)
Rada Gminy uchwala, co następuje:
§ 1. 1.Uchwała określa:
1) warunki ubiegania się o dotację na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków;
2) rodzaj danych i informacji, które należy zawrzeć we wniosku o dotację;
3) postanowienia, jakie winna zawierać umowa o udzielenie dotacji;
4) zasady rozliczania, kontroli i zwrotu dotacji;
5) sposób ewidencjonowania i upowszechniania informacji o udzielonych dotacjach.
2.Znaczenie użytych w uchwale pojęć dotyczących zabytków lub czynności z nimi związanych określają przepisy ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz rozporządzeń wydanych na podstawie tej ustawy.
3.Ilekroć w uchwale jest mowa o:
1) gminie - należy przez to rozumieć Gminę Czyżew-Osada,
2) radzie - należy przez to rozumieć Radę Gminy Czyżew-Osada,
3) wójcie - należy przez to rozumieć Wójta Gminy Czyżew-Osada,
4) pracach lub robotach budowlanych przy zabytku - należy przez to rozumieć prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków;
5) beneficjencie - należy przez to rozumieć podmiot, któremu na zasadach określonych niniejszą uchwałą przyznano dotację z budżetu gminy na prace lub roboty budowlane przy zabytku;
6) środkach publicznych - należy przez to rozumieć publiczne środki finansowe określone przepisami o finansach publicznych.
§ 2. 1. Z budżetu gminy mogą być udzielane dotacje celowe na dofinansowanie prac i robót budowlanych przy zabytku, jeżeli zabytek ten łącznie spełnia następujące kryteria:
1) znajduje się na stałe na obszarze gminy,
2) jest w złym stanie technicznym;
3) posiada istotne znaczenie historyczne, artystyczne lub kulturowe dla mieszkańców gminy,
4) jest wpisany do rejestru zabytków.
2. Dotacja może być udzielana wyłącznie podmiotom, które posiadają tytuł prawny do zabytku.
§ 3. Dotacja może być udzielona na dofinansowanie nakładów koniecznych w rozumieniu art. 77 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami lub innych nakładów, których celem jest ochrona i wyeksponowanie wartości zabytkowych obiektu.
§ 4. 1.Dotacja może być udzielona w wysokości do 80 % nakładów koniecznych, o których mowa w § 3.
2.W przypadku gdy beneficjent na prace lub roboty budowlane przy zabytku otrzymuje również inne środki publiczne, kwota dotacji przeznaczonej z budżetu gminy wraz z kwotami przyznanych na ten cel innych środków publicznych nie może przekraczać 100 % nakładów koniecznych na wykonanie tych prac lub robót.
§ 5. 1. Udzielenie dotacji może nastąpić po złożeniu przez właściciela lub posiadacza zabytku wniosku w tej sprawie do wójta.
2. Wnioski o udzielenie dotacji składa się do dnia 31 października każdego roku poprzedzającego rok na który udzielana jest dotacja.
3.W szczególnie uzasadnionych przypadkach dopuszcza się złożenie wniosku w innym terminie.
§ 6. 1. Wniosek o udzielenie dotacji powinien zawierać:
1) imię i nazwisko, miejsce zamieszkania wnioskodawcy lub nazwę, adres i siedzibę wnioskodawcy będącego jednostką organizacyjną;
2) dane obiektu uwidocznione w rejestrze zabytków;
3) dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do władania zabytkiem;
4) decyzję właściwego organu zabytków zezwalającą na przeprowadzenie prac lub robót budowlanych przy zabytku nieruchomym lub program prac, gdy wniosek dotyczy prac przy zabytku ruchomym;
5) wnioskowaną kwotę dotacji;
6) zakres prac lub robót budowlanych, które mają być sfinansowane dotacją;
7) termin wykonania prac objętych wnioskiem;
8) harmonogram i kosztorys przewidywanych prac lub robót budowlanych ze wskazaniem źródeł ich finansowania;
9) informacje o środkach publicznych przyznanych z innych źródeł na te same prace lub roboty budowlane przy zabytku oraz informację o wystąpieniu o takie same środki złożonym do innych podmiotów;
10) wykaz prac lub robót budowlanych wykonanych przy zabytku w okresie 3 lat poprzedzających dzień złożenia wniosku z podaniem łącznej wysokości nakładów, w tym wysokości i źródeł dofinansowania otrzymanego ze środków publicznych.
2.W przypadku gdy wnioskodawca jest przedsiębiorcą, do wniosku o udzielenie dotacji winien dołączyć informację o pomocy publicznej otrzymanej przed dniem złożenia wniosku- sporządzoną w zakresie i według zasad określonych w art. 37 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. Nr 123, poz. 1291). Formularz wniosku o udzielenie dotacji stanowi załącznik Nr 1 do uchwały.
§ 7. Dotację przyznaje rada gminy w odrębnej uchwale określającej:
1) nazwę podmiotu otrzymującego dotację;
2) prace lub roboty budowlane przy zabytku, na wykonanie których przyznano dotację;
3) kwotę dotacji do przekazania w roku budżetowym.
§ 8. 1. Przekazanie dotacji następuje na podstawie umowy zawartej z wójtem określającej w szczególności:
1) opis prac lub robót budowlanych przy zabytku i termin ich wykonania;
2) wysokość dotacji i terminy jej przekazywania, które w postanowieniach umowy mogą być uzależnione od wyniku każdorazowej kontroli prac lub robót budowlanych i rozliczenia tych wydatków;
3) zobowiązanie do przekazywania informacji o wysokości wszystkich środków publicznych na prace lub roboty budowlane nie zależnie od ich źródeł pochodzenia;
4) zobowiązanie się beneficjenta do poddania się kontroli w zakresie przeznaczenia dotacji i wykonania prac lub robót budowlanych;
5) sposób i termin rozliczenia kwot udzielonej dotacji;
6) warunki, sposób i termin zwrotu niewykorzystanej dotacji oraz zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem;
7) zapis o obowiązku uczestnictwa w odbiorach prac lub robót budowlanych przedstawicieli wojewódzkiego konserwatora zabytków;
8) pouczenie o zakresie odpowiedzialności karnej skarbowej beneficjenta i odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych przy wydatkowaniu środków z otrzymanej dotacji,
9) pouczenie o tym, że w przypadku wykorzystania dotacji niezgodnie z przeznaczeniem beneficjent traci prawo otrzymania dotacji przez 3 kolejne lata, licząc od dnia stwierdzenia wykorzystania dotacji niezgodnie z przeznaczeniem.
§ 9. 1. W celu rozliczenia dotacji beneficjent w sposób i terminach określonych w umowie składa sprawozdanie z wykonania prac lub robót wójtowi.
2. Sprawozdanie określa:
1) całkowity koszt zadania w okresie sprawozdawczym, w tym nakłady pokryte z innych środków publicznych;
2) zestawienie rachunków dołączanych do sprawozdania w celu rozliczenia dotacji - ze wskazaniem numeru księgowego, numeru pozycji kosztorysu, daty wystawienia rachunku, nazwy wydatku oraz jego kwoty wraz z określeniem wysokości środków z dotacji finansujących dany rachunek.
3.Formularz sprawozdania z rozliczenia udzielonej dotacji stanowi załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 10. 1.Wójt dokonuje kontroli prawidłowości realizacji zleconego zadania.
2. Czynności kontrolnych dokonuje komisja działająca z upoważnienia wójta w co najmniej 3 osobowym składzie.
3. Zakres kontroli obejmuje:
1) wykonanie zadania zgodnie z umową,
2) 2) udokumentowanie zrealizowanego zadania,
3) przeznaczenie i wykorzystanie środków otrzymanych z budżetu gminy.
4.Z czynności kontrolnych sporządza się protokół.
§ 11. 1.Wójt prowadzi zestawienie danych o udzielonych dotacjach oraz informuje inne organy uprawnione do udzielenia dotacji na prace lub roboty budowlane przy zabytkach o dotacjach przyznanych przez radę gminy.
2.Zestawienie danych dla każdej udzielonej dotacji winno zawierać:
1) wskazanie zabytku, z uwzględnieniem miejsca jego położenia lub przechowywania,
2) imię, nazwisko, miejsce zamieszkania i adres osoby albo nazwę, siedzibę i adres jednostki organizacyjnej, której przyznano dotację;
3) kserokopię uchwały o przyznaniu dotacji;
4) kserokopię umowy o dotację;
5) informacje o wysokości środków przekazanych beneficjentowi z dotacji oraz o rozliczeniu kwoty wypłaconej dotacji;
6) informacje przekazane przez inne organy zobowiązane do udzielania informacji o dotacjach na prace lub roboty budowlane przy danym zabytku.
3. Uchwała o przyznaniu dotacji podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i w Biuletynie Informacji Publicznej.
§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czyżew-Osada.
§ 13. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
Przewodniczący Rady Gminy

Jerzy Sienicki
Załącznik nr 1
do uchwały Nr XXXIV/179/10
Rady Gminy Czyżew - Osada
z dnia 24 lutego 2010 r.
Zalacznik1.doc

Wniosek o udzielenie w roku …………… z budżetu Gminy Czyżew-Osada dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
Załącznik nr 2
do uchwały Nr XXXIV/179/10
Rady Gminy Czyżew - Osada
z dnia 24 lutego 2010 r.
Zalacznik2.doc

Sprawozdanie z wykonania prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, na które została udzielona dotacja z budżetu Gminy Czyżew-Osada w roku………..

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Patrycja Kaźmierczak, Tomasz Wojdal

KRS Kancelaria świadczy kompleksowe usługi prawne i podatkowe dla biznesu - zajmuje się obsługą prawną i podatkową podmiotów gospodarczych, opracowuje dla nich plany restrukturyzacji (m.in. przekształcenia, wydzielenia, fuzje), wprowadza optymalizacyjne rozwiązania podatkowe oraz dba o to, aby zawierane kontrakty handlowe dawały maksymalne poczucie bezpieczeństwa.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »