| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXII/257/10 Rady Gminy Gródek

z dnia 2 marca 2010r.

w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielon dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatków mieszkaniowych przez Gminę Gródek


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, 2008 r. Nr 180, poz.1111, Nr 223, poz. 1458, 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241), art. 30 ust. 6, art. 49 ust. 2, art. 54 ust. 3 i ust. 7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, Nr 170, poz. 1218, Nr 220, poz. 1600, 2007 r. Nr 17, poz. 95, Nr 80, poz. 542, Nr 102, poz. 689, Nr 158, poz. 1103, Nr 176, poz.1238, Nr 191, poz. 1369, Nr 247, poz. 1821, 2008 r. Nr 145, poz. 917, Nr 227, poz. 1505, 2009 r. Nr 1, poz. 1,Nr 56, poz. 458, Nr 67, poz. 572, Nr 97, poz. 800, Nr 213, poz. 1650, Nr 219, poz. 1706) uchwala się, co następuje:
§ 1. Ustala się regulamin określający wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatków mieszkaniowych przez Gminę Gródek, obowiązujący od dnia 1 stycznia 2010 r., stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gródek.
§ 3. Traci moc uchwała Nr XXIV/196/09 Rady Gminy Gródek z dnia 28 kwietnia 2009 r. w sprawie regulaminu określajacego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatków mieszkaniowych przez Gminę Gródek (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego Nr 117, poz. 1302).
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
Załącznik do uchwały Nr XXXII/257/10
Rady Gminy Gródek
z dnia 2 marca 2010 r.
REGULAMIN
określający wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatków mieszkaniowych przez Gminę Gródek.
Rozdział I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1. Regulamin określa :
1) wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków :
a) za wysługę lat,
b) motywacyjnego,
c) funkcyjnego,
d) za warunki pracy;
2) szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw;
3) wysokość i zasady przyznawania nagród za osiągnięcia dydaktyczno - wychowawcze dla nauczycieli;
4) wysokość i szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego.
§ 2. Ilekroć w regulaminie jest mowa o:
1) ustawie bez bliższego określenia - rozumie się przez to ustawę z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.);
2) rozporządzeniu bez bliższego określenia - rozumie się przez to rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U. Nr 22, poz. 181 z późn. zm.);
3) szkołach - rozumie się przez to publiczne szkoły wszystkich typów i rodzajów wykazanych w art. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.), dla których Gmina Gródek jest organem prowadzącym w rozumieniu tej ustawy.
Rozdział II
DODATEK ZA WYSŁUGĘ LAT
§ 3. 1. Nauczycielom przysługuje dodatek za wysługę lat w wysokości i na zasadach określonych w art. 33 ust. 1 Karty Nauczyciela oraz § 7 rozporzadzenia.
2. Dodatek przysługuje :
1) począwszy od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym nauczyciel nabył prawo do dodatku lub wyższej stawki tego dodatku, jeżeli nabycie nastąpiło w ciągu miesiąca;
2) za dany miesiąc, jeżeli nabycie prawa do dodatku lub wyższej stawki nastąpiło od pierwszego dnia miesiąca.
3. Dodatek przysługuje za okres urlopu dla poratowania zdrowia oraz za dni, za które nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej. Dodatek ten przysługuje również za dni nieobecności w pracy z powodu niezdolności do pracy wskutek choroby bądź konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem lub innym chorym członkiem rodziny, za które nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie lub zasiłek z ubezpieczenia społecznego.
4. Potwierdzenie nabycia prawa do dodatku za wysługę lat oraz wysokość tego dodatku określa:
1) nauczycielowi - dyrektor szkoły;
2) dyrektorowi - Wójt.
5. Dodatek wypłaca się z góry, w terminie wypłaty wynagrodzenia zasadniczego.
Rozdział III
DODATEK MOTYWACYJNY
§ 4. Warunkiem przyznania nauczycielowi dodatku motywacyjnego jest uzyskanie szczególnych osiągnięć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, a w szczególności :
1) uzyskanie przez uczniów, z uwzględnieniem ich możliwości i pracy nauczyciela, co najmniej dobrych osiągnięć dydaktyczno - wychowawczych potwierdzonych wynikami kwalifikacji lub promocji, efektami egzaminów i sprawdzianów albo sukcesami w olimpiadach, konkursach, zawodach;
2) umiejętność rozwiązywania problemów wychowawczych uczniów we współpracy z rodzicami;
3) pełne rozpoznanie środowiska wychowawczego uczniów potrzebujących szczególnej opieki;
4) posiadanie co najmniej dobrej oceny pracy lub pozytywnej oceny dorobku zawodowego;
5) wzbogacanie własnego warsztatu pracy;
6) podnoszenie kwalifikacji i umiejętności zawodowych;
7) systematyczne i efektywne przygotowanie się i wypełnianie przydzielonych obowiązków;
8) dbałość o estetykę pomieszczeń i sprawność powierzonych pomocy dydaktycznych oraz innych urządzeń szkolnych;
9) prawidłowe prowadzenie dokumentacji szkolnej i pedagogicznej;
10) rzetelne i terminowe wywiązywanie się z poleceń służbowych;
11) przestrzeganie dyscypliny pracy.
§ 5. O wysokości dodatku motywacyjnego dla dyrektorów szkół decydują w szczególności następujące kryteria :
1) umiejętność racjonalnego gospodarowania środkami finansowymi szkoły :
a) przestrzeganie dyscypliny budżetowej w oparciu o posiadane środki finansowe,
b) pozyskiwanie środków pozabudżetowych oraz umiejętność ich właściwego wykorzystania na cele szkoły,
c) podejmowanie działań zapewniających utrzymanie powierzonego mienia w stanie gwarantującym optymalne warunki do realizacji zadań dydaktyczno - wychowawczych;
2) sprawność organizacyjna w realizacji zadań szkoły :
a) dyscyplina pracy, podział zadań, terminowość realizacji zadań i zarządzeń,
b) podejmowanie zadań motywujących nauczycieli do doskonalenia i podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
c) polityka kadrowa,
d) organizowanie konferencji szkoleniowych,
e) podejmowanie działań mających na celu promowanie szkoły;
3) wysokie efekty w pracy dydaktycznej i wychowawczej szkoły :
a) osiągnięcia uczniów - naukowe, sportowe, artystyczne w skali regionu, województwa, kraju,
b) poszerzona oferta szkoły poprzez wprowadzenie programów autorskich, innowacji oraz innych rozwiązań metodycznych,
c) podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających zagrożeniom społecznym,
d) stwarzanie warunków sprzyjających rozwojowi samorządności i przedsiębiorczości uczniów,
e) obecność szkół w środowisku lokalnym, udział w imprezach, konkursach i przeglądach organizowanych przy współpracy z instytucjami społeczno - kulturowymi,
f) konstruktywna współpraca z Radą Szkoły i Samorządem Uczniowskim.
§ 6. 1. Ustala się środki finansowe z przeznaczeniem na wypłatę dodatków motywacyjnych w poszczególnych szkołach w wysokosci 7% kwoty planowanej na wynagrodzenia zasadnicze ogółu nauczycieli zatrudnionych w danej szkole.
2. Wypłata dodatków motywacyjnych następuje w ramach przeznaczonych środków w budżecie szkoły.
3. Dodatek motywacyjny może być przeznaczony procentowo w zależności od osiąganych wyników, w wysokości nie mniej niż 1 %, a nie więcej niż 10 % wynagrodzenia zasadniczego w granicach posiadanych środków.
4. Dodatek motywacyjny przyznaje się na czas określony, nie krótszy niż 4 miesiące, nie dłuższy niż jeden rok.
§ 7. Prawo do dodatku motywacyjnego nauczyciel nabywa po przepracowaniu roku szkolnego w danej szkole.
§ 8. 1. Nauczycielom uzupełniającym etat w innej szkole dodatek motywacyjny przyznaje dyrektor szkoły macierzystej w uzgodnieniu z dyrektorem szkoły, w której nauczyciel uzupełnia etat.
2. Nauczycielom przeniesionym na podstawie art. 18 i 19 Karty Nauczyciela dodatek motywacyjny ustala dyrektor szkoły, do której nauczyciel został przeniesiony po zasięgnięciu opinii dyrektora szkoły poprzedniej.
§ 9. 1. Dodatek motywacyjny dla dyrektorów szkół przyznaje Wójt, a dla nauczycieli dyrektor.
2. Dodatek motywacyjny wypłaca się z góry, w terminie wypłaty wynagrodzenia.
Rozdział IV
DODATEK FUNKCYJNY
§ 10. 1. Nauczycielowi, któremu powierzono stanowisko kierownicze przysługuje miesięczny dodatek funkcyjny :
1) dyrektorowi w wysokości od 300 zł do 900 zł;
2) wicedyrektorowi w wysokości od 200 zł do 600 zł;
3) kierownikowi świetlicy w wysokości od 150 zł do 500 zł.
2. Dodatek funkcyjny przysługuje również nauczycielom, którym powierzono obowiązki kierownicze w zastępstwie.
3. Wysokość dodatku funkcyjnego, o którym mowa w ust. 1 i 2, uwzględniając wielkość szkoły, liczbę uczniów, oddziałów i podległych pracowników, złożoność zadań wynikających z zajmowanego stanowiska, liczbę stanowisk kierowniczych w szkole, wyniki pracy szkoły oraz warunki lokalowe, środowiskowe i społeczne, w jakich szkoła funkcjonuje, ustala dla dyrektora - Wójt, a dla wicedyrektora i kierownika świetlicy - dyrektor.
§ 11. Miesięczny dodatek funkcyjny przysługuje nauczycielom, którym powierzono sprawowanie funkcji:
1) wychowawstwa klasy w wysokości - 100,00 zł;
2) opiekuna stażu w wysokości - 60,00 zł.
§ 12. 1. Prawo do dodatku funkcyjnego powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło powierzenie stanowiska kierowniczego, wychowawstwa lub funkcji, a jeżeli powierzenie to nastąpiło pierwszego dnia miesiąca - od tego dnia.
2. Dodatek funkcyjny wypłaca się z góry, w terminie wypłaty wynagrodzenia.
Rozdział V
DODATEK ZA WARUNKI PRACY
§ 13. 1. Nauczycielowi przysługuje dodatek za warunki pracy z tytułu pracy w trudnych lub uciążliwych warunkach określonych w § 8 i § 9 rozporządzenia.
2. Wysokość dodatku za warunki pracy wynosi 6% godzinowej stawki osobistego wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela, za wykonanie pracy w trudnych i uciążliwych warunkach.
3. Dodatek za warunki pracy dla dyrektora ustala -Wójt, a dla nauczyciela - dyrektor.
4. Dodatek za warunki pracy wypłaca się z dołu za godziny faktycznie przepracowane.
Rozdział VI
WYNAGRODZENIE ZA GODZINY PONADWYMIAROWE I GODZINY DORAŹNYCH ZASTĘPSTW
§ 14. 1. Wynagrodzenie za jedną godzinę ponadwymiarową i za godziny doraźnego zastępstwa nauczyciela ustala się dzieląc przyznaną nauczycielowi stawkę wynagrodzenia zasadniczego (z uwzględnieniem dodatku za warunki pracy, jeśli praca w godzinach doraźnego zastępstwa odbywa się w warunkach trudnych lub uciążliwych) przez miesięczną liczbę godzin realizowanego wymiaru zajęć.
2. Miesięczną liczbę godzin realizowanego obowiązkowego wymiaru godzin nauczyciela, o której mowa w ust. 1 uzyskuje się, mnożąc tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin przez 4,16 z zaokrągleniem do pełnych godzin w ten sposób, że czas zajęć do 0,5 godziny pomija się, a co najmniej 0,5 godziny liczy się za pełną godzinę.
§ 15. 1. Dla ustalenia wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe w tygodniach, w których przypadają dni usprawiedliwionej nieobecności w pracy nauczyciela lub dni ustawowo wolne od pracy oraz tygodniach, w których zajęcia rozpoczynają się lub kończą w środku tygodnia - za podstawę ustalenia liczby godzin ponadwymiarowych przyjmuje się obowiązkowy tygodniowy wymiar zajęć określony w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela pomniejszony o 1/5 wymiaru lub 1/4, gdy dla nauczyciela ustalono czterodniowy tydzień pracy. Liczba godzin ponadwymiarowych, za które przysługuje wynagrodzenie w takim tygodniu, nie może być większa niż liczba godzin przydzielonych w planie organizacyjnym.
2. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i za godziny doraźnych zastępstw przysługuje za godziny faktycznie zrealizowane i wypłaca się z dołu.
Rozdział VII
NAGRODY ZE SPECJALNEGO FUNDUSZU NAGRÓD
§ 16. W budżecie Gminy Gródek tworzy się specjalny fundusz nagród dla nauczycieli za osiągnięcia dydaktyczno - wychowawcze w wysokości 1 % planowanego rocznego osobowego funduszu wynagrodzeń nauczycieli, z tego :
1) 20 % przeznacza się na nagrody organu prowadzącego;
2) 80 % przeznacza się na nagrody dyrektora szkoły.
§ 17. 1. Nagrody z funduszu nagród mogą być przyznane nauczycielowi po przepracowaniu w szkole co najmniej roku.
2. Nagrody przyznawane są z okazji Dnia Edukacji Narodowej.
3. Nauczyciel, któremu przyznano nagrodę otrzymuje dyplom, którego kopię umieszcza się w teczce akt osobowych.
§ 18. 1. Nagrody Wójta przyznaje się za osiągnięcia w zakresie pracy dydaktyczno - wychowawczej, pracy oświatowo - wychowawczej oraz realizacji innych zadań statutowych szkoły, a w szczególności za:
1) sukcesy uczniów będących efektem pracy nauczyciela, zwłaszcza pozalekcyjnej, osiągane w:
a) olimpiadach i konkursach przedmiotowych na szczeblu szkoły, gminy, powiatu, województwa i centralnym,
b) egzaminach i sprawdzianach przeprowadzanych przez okręgowe komisje egzaminacyjne oraz badaniach wewnętrznych,
c) dziedzinie artystycznej i sportowej na terenie szkoły, gminy, powiatu, województwa i centralnym;
2) efektywną pracę na rzecz:
a) rozwijania zainteresowań i uzdolnień kierunkowych uczniów,
b) pomoc uczniom mającym trudności w nauce, w tym zwłaszcza w ramach pracy pozalekcyjnej;
3) powszechnie uznane efekty w pracy wychowawczej oraz na rzecz przeciwdziałania zjawiskom patologii społecznej;
4) utrzymanie ścisłej współpracy ze środowiskiem rodzinnym dziecka;
5) opracowanie, wdrażanie i propagowanie programów autorskich, stosowanie i upowszechnianie innowacyjnych rozwiązań w procesie nauczania i wychowania;
6) dzielenie się swoim doświadczeniem poprzez publikowanie w czasopismach pedagogicznych oraz w innych formach;
7) efektywne pełnienie funkcji społecznych, np. lidera zespołu przedmiotowego, opiekuna samorządu uczniowskiego, drużyny harcerskiej, koła PCK;
8) działalność na rzecz środowiska lokalnego, w tym zwłaszcza działania integrujące społeczność szkoły i środowiska, np. w zakresie promocji zdrowia, bezpieczeństwa publicznego, sportu lub kultury;
9) skuteczne włączenie rodziców w programowe i organizacyjne sprawy klasy, szkoły;
10) efekty w działaniach na rzecz:
a) realizacji zadań ogólnoszkolnych,
b) pomocy w adaptacji zawodowej nauczycieli podejmujących pracę w zawodzie,
c) współpracy z innymi szkołami, instytucjami oświatowymi, kulturalnymi, samorządem lokalnym oraz organizacjami pozarządowymi.
2. W przypadku przyznania nagrody Wójta osobie zajmującej stanowisko kierownicze wymagana jest efektywna praca organizacyjno - menedżerska, przy równoczesnym wypełnianiu przez szkołę funkcji dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, w tym za:
a) opracowanie i wdrażanie systemu zapweniającego wysoką jakość pracy,
b) skuteczne wprowadzanie zmian wynikających z funkcjonowania systemu oświaty,
c) opracowanie i wdrażanie programów i rozwiązań innowacyjnych w szkole,
d) podejmowanie działań na rzecz promocji szkoły w środowisku i kreowanie jej pozytywnego wizerunku,
e) wzbogacanie bazy szkoły oraz szczególną troskę o stan majątku szkolnego,
f) efektywne działanie na rzecz pozyskiwania środków specjalnych i funduszy zewnętrznych,
g) opracowanie i wdrażanie programu zmniejszającego koszty funkcjonowania szkoły.
3. Nagrody Wójta mogą być przyznawane nauczycielowi za udokumentowane osiągnięcia określone w §18 ust.1.
§ 19. 1. Nagrodę Wójta dyrektorowi szkoły przyznaje się na wniosek złożony przez:
1) radę pedagogiczną;
2) radę rodziców.
2. Nagrodę Wójta nauczycielom, w tym zajmującym stanowisko kierownicze inne niż dyrektor, przyznaje się na wniosek złożony przez:
1) Dyrektora;
2) radę pedagogiczną;
3) radę rodziców.
§ 20. 1. Wnioski, o których mowa w §19 ust. 1, zawierające uzasadnienie podpisują wnioskodawcy, przy czym, gdy wnioskodawcą jest organ kolegialny, wniosek podpisuje przewodniczący lub zastępca przewodniczącego tego organu.
2. Wniosek, o którym mowa w § 19 ust.1 i 2 podlegają zaopiniowaniu przez:
1) radę pedagogiczną - informację należy umieścić we wniosku;
2) związki zawodowe zrzeszające nauczycieli i działające w szkole, jeśli nauczyciel, którego wniosek dotyczy, jest członkiem danej organizacji związkowej. Wymieniona organizacja związkowa może - na prośbę nauczyciela nie będącego członkiem związku zawodowego wyrazić swoją opinię we wniosku o nagrodę. Informację o zaopiniowaniu przez związek zawodowy należy umieścić we wniosku.
§ 21. Wnioski o nagrodę Wójta z okazji Dnia Edukacji Narodowej składa się w sekretariacie Urzędu Gminy Gródek do dnia 20 września każdego roku.
§ 22. Nagrody dyrektora przyznają nauczycielom, z zastrzeżeniem § 17 ust. 3, dyrektorzy szkół za udokumentowane osiągnięcia w pracy dydaktyczno - wychowawczej, pracy opiekuńczo - wychowawczej oraz realizacji innych zadań statutowych szkoły, o której mowa w § 18 niniejszego Regulaminu.
§ 23. 1. Nagrody dyrektora mogą być przyznawane na wniosek:
1) rady pedagogicznej;
2) rady rodziców;
3) rady szkoły.
2. Dyrektor może przyznać nagrodę z własnej inicjatywy.
§ 24. Przy składaniu wniosków o nagrody dyrektora w zakresie formy i trybu ich składania stosuje się odpowiednio przepisy § 18 do § 21.
Rozdział VIII
DODATEK MIESZKANIOWY
§ 25. 1. Nauczycielowi zatrudnionemu w wymiarze nie niższym niż połowa tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin i posiadającego kwalifikacje wymagane do zajmowanego stanowiska przysługuje nauczycielski dodatek mieszkaniowy uzależniony od stanu rodzinnego nauczyciela, zwany dalej "dodatkiem".
2. Wysokość dodatku, w zależności od liczby osób w rodzinie uprawnionego nauczyciela wynosi miesięcznie:
a) przy jednej osobie w rodzinie - 21 zł,
b) przy dwóch osobach w rodzinie - 28 zł,
c) przy trzech osobach w rodzinie - 40 zł,
d) przy czterech i więcej osobach w rodzinie - 50 zł.
3. Do członków rodzin, o których mowa w ust. 2 zalicza się nauczyciela oraz wspólnie z nim zamieszkujących :
a) współmałżonka,
b) pozostające na utrzymaniu nauczyciela i jego współmałżonka dzieci do ukończenia 18 roku życia lub do czasu ukończenia przez nie szkoły ponadgimnazjalnej, nie dłużej niż do 21 roku życia,
c) pozostające na utrzymaniu nauczyciela i jego współmałżonka nie pracujące dzieci będące studentami, do czasu ukończenia przez nie studiów wyższych, nie dłużej niż do ukończenia 26 roku życia,
d) dzieci niepełnosprawne nie posiadające własnego źródła dochodu.
4. Nauczycielowi i jego współmałżonkowi, będącemu także nauczycielem, stale z nim zamieszkującym, przysługuje tylko jeden dodatek mieszkaniowy w wysokości określonej w ust. 2. Małżonkowie wspólnie określają pracodawcę, który będzie im wypłacał dodatek.
5. Dodatek przyznaje się na wniosek nauczyciela, a w przypadku nauczycieli, o których mowa w ust. 4 na ich wspólny wniosek.
6. Do wniosku, o którym mowa w ust. 5 nauczyciel dołącza oświadczenie dotyczące jego stanu rodzinnego, zgodnie z zasadami wskazanymi w ust. 3.
7. O zaistniałej zmianie liczby członków rodziny, o której mowa w ust. 3, nauczyciel powiadamia na piśmie dyrektora, a nauczyciel będący dyrektorem Wójta. W przypadku nie powiadomienia o zmianie liczby członków rodziny, nienależnie pobrane przez nauczyciela świadczenie podlega zwrotowi.
8. Nauczycielowi dodatek przyznaje dyrektor, a dyrektorowi - Wójt,
9. Dodatek przysługuje nauczycielowi:
a) niezależnie od tytułu prawnego do zajmowanego przez niego lokalu mieszkalnego,
b) od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nauczyciel złożył wniosek o jego przyznanie, a jeśli jest to pierwszy dzień miesiąca od tego dnia
10. Dodatek przysługuje w okresie świadczenia pracy, a także w okresach:
a) nie wykonywania pracy, za które przysługuje wynagrodzenie,
b) pobierania wynagrodzenia za czas choroby,
c) pobierania zasiłku: chorobowego, macierzyńskiego, opieki nad chorym członkiem rodziny.
11. Dodatek wypłacany jest z góry w terminie wypłaty wynagrodzenia.
Regulamin niniejszy został uzgodniony z zakładowymi organizacjami nauczycielskimi związków zawodowych.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Michał Poczmański

Prawnik, adwokat kościelny specjalizujący się w procesach o stwierdzenie nieważności małżeństwa

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »