Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXVI/226/09 Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 10 grudnia 2009r.

w sprawie zmian budżetu miasta na 2009 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568, Dz. U. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Dz. U. z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, Dz. U. z 2006r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337, Dz.U. z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, Dz.U. z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, Dz.U. z 2009r. Nr 52, poz. 420) oraz art. 165 i 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2005r. Nr 249 poz. 2104, Dz. U. Nr 169, poz. 1420, Dz. U. z 2006r. Nr 45 poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170 poz. 1217, 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832, Dz.U. z 2007r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984, Dz. U. z 2008 r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370, Nr 227, poz. 1505, Dz. U. z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 62, poz. 504, Nr 72, poz. 619, Nr 79, poz. 666) Rada Miejska w Augustowie uchwala, co następuje:
§ 1. Zmniejszyć plan dochodów budżetu miasta o kwotę 3.796.889 zł.
1) Dział 700 "Gospodarka mieszkaniowa" - 3.000.000 zł:
a) rozdział 70005 "Gospodarka gruntami i nieruchomościami" - 3.000.000 zł:
- § 0770 - 3.000.000 zł.
2) Dział 756 "Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem" - 500.000 zł:
a) rozdział 75621 "Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa" - 500.000 zł:
- § 0010 - 500.000 zł.
3) Dział 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" - 296.889 zł:
a) rozdział 90001 "Gospodarka ściekowa i ochrona wód" - 296.889 zł:
- § 6260 - 296.889 zł.
§ 2. Zmniejszyć plan wydatków budżetu miasta o kwotę 456.889 zł.
1) Dział 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" - 456.889 zł:
a) rozdział 90001 "Gospodarka ściekowa i ochrona wód" - 456.889:
- § 6050 - 456.889 zł.
§ 3. Zwiększyć plan dochodów budżetu miasta o kwotę 9.000 zł.
1) Dział 852 "Pomoc społeczna" - 9.000 zł:
a) rozdział 85212 "Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego" - 9.000 zł:
- § 2360 - 9.000 zł.
§ 4. Zwiększyć plan wydatków budżetu miasta o kwotę 9.000 zł.
1) Dział 852 "Pomoc społeczna" - 9.000 zł:
a) rozdział 85212 "Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego" - 9.000 zł:
- § 4010 - 3.000 zł,
- § 4300 - 6.000 zł.
§ 5. Dokonać przesunięć pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami wydatków.
1. Zmniejszyć plan wydatków budżetu miasta o kwotę 79.546 zł.
1) Dział 020 "Leśnictwo" - 9.000 zł:
a) rozdział 02001 "Gospodarka leśna" - 9.000 zł:
- § 4300 - 9.000 zł.
2) Dział 801 "Oświata i wychowanie" - 57.546 zł:
a) rozdział 80101 "Szkoły podstawowe" - 2.765 zł:
- § 2540 - 2.765 zł;
b) rozdział 80104 "Przedszkola" - 54.781 zł:
- § 2540 - 400 zł,
- § 6050 - 54.381 zł.
3) Dział 853 "Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej" - 13.000 zł:
a) rozdział 85311 "Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych" - 13.000 zł:
- § 4210 - 1.000 zł,
- § 4260 - 12.000 zł.
2. Zwiększyć plan wydatków budżetu miasta o kwotę 79.546 zł.
1) Dział 750 "Administracja publiczna" - 687 zł:
a) rozdział 75023 "Urzędy gmin" - 687 zł:
- § 4440 - 687 zł.
2) Dział 801 "Oświata i wychowanie" - 52.809 zł:
a) rozdział 80101 "Szkoły podstawowe" - 19.600 zł:
- § 4260 - 17.850 zł,
- § 4300 - 500 zł,
- § 4370 - 1.250 zł;
b) rozdział 80103 "Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych" - 165 zł:
- § 2540 - 165 zł;
c) rozdział 80104 "Przedszkola" - 16.044 zł:
- § 4260 - 14.650 zł,
- § 4300 - 883 zł,
- § 4360 - 61 zł,
- § 4370 - 450 zł;
d) rozdział 80110 "Gimnazja" - 17.000 zł:
- § 4260 - 16.200 zł,
- § 4300 - 300 zł,
- § 4370 - 500 zł.
3) Dział 852 "Pomoc społeczna" - 16.700 zł:
a) rozdział 85214 "Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe" - 16.700 zł:
- § 4330 - 16.700 zł.
4) Dział 853 "Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej" - 350 zł:
a) rozdział 85305 "Żłobki" - 350 zł:
- § 4300 - 50 zł,
- § 4370 - 300 zł.
5) Dział 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" - 9.000 zł:
a) rozdział 90013 "Schroniska dla zwierząt" - 9.000 zł:
- § 4300 - 9.000 zł.
§ 6. Ustalić wykaz zadań inwestycyjnych oraz środków na ich realizację zgodnie z załącznikiem Nr 1.
§ 7. Ustalić dotacje z budżetu miasta dla instytucji, podmiotów, stowarzyszeń w realizację zadań własnych miasta na rok 2009 zgodnie z załącznikiem Nr 2.
§ 8. Ustalić plan przychodów i rozchodów zgodnie z załącznikiem Nr 3.
§ 9. Ustalić plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z załącznikiem Nr 4.
§ 10. Objaśnienia zmian budżetu miasta stanowią załącznik Nr 5.
§ 11. Określa się limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych w 2009r.:
1) na sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu miasta w wysokości 3.000.000 zł,
2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu miasta w wysokości 1.194.528 zł,
3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 3.805.472 zł.
§ 12. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:
1) dochody budżetu miasta - 68.749.919 zł,
2) wydatki budżetu miasta - 74.335.026 zł,
3) deficyt budżetowy - 5.585.107 zł, pokryty:
a) przychodami z emisji obligacji - 1.194.528 zł,
b) wolnymi środkami z lat ubiegłych - 4.390.579 zł,
4) przychody - 9.540.579 zł,
5) rozchody - 3.955.472 zł,
6) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych - 2.201.337 zł,
§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Augustowie

Andrzej Kurczyński
Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XXXVI/226/09
Rady Miejskiej w Augustowie
z dnia 10 grudnia 2009 r.
WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ORAZ ŚRODKÓW NA ICH REALIZACJĘ W 2009 ROKU
Lp. Nazwa zadania inwestycyjnego Klasyfikacja budżetowa dział - rozdział Ogółem środki inwestycyjne na 2009 rok Środki z Unii Europejskiej Inne źródła
1 2 3 4 5 6
1 Budowa ulicy Borki i ulicy Cienistej 600-60016 1.522.382 - -
2 Budowa drogi wewnętrznej - dubler ulicy J. Chreptowicza 600-60016 2.000 - -
3 Droga wewnętrzna - dojazd do budynków Wspólnot Mieszkaniowych 3, 5, 9, 11, 13 przy ulicy majora Henryka Sucharskiego 600-60016 35.000 - -
4 Budowa ulicy Prądzyńskiego, ulicy Grzybieniowej w Augustowie 600-60016 3.069.215 - 1.532.078
5 Budowa ulicy Rosiczkowej, ulicy Goryczkowej, ulicy Miłkowej, ulicy Groszkowej w Augustowie 600-60016 55.000 - -
6 Rozbudowa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w strefie Kanału Augustowskiego, w tym: 630-63003 759.999 - -
a/ Budowa całorocznego centrum rekreacyjno - sportowego 724.999 - -
b/ Budowa ciągu pieszo - rowerowego nad Kanałem Bystrym 35.000 - -
7 Wykupy nieruchomości 700-70005 1.022.000 - -
8 Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego 710-71004 100.000 - -
9 Zakupy inwestycyjne na potrzeby Urzędu Miejskiego 750-75023 117.500 - -
10 Monitoring budynku Urzędu Miejskiego 750-75023 6.700 - -
11 Dokumentacja dotycząca przyszłych inwestycji 750-75095 100.000 - -
12 Audyt uzdrowiska 750-75095 20.000 - -
13 Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa - Lokalne szerokopasmowe sieci teleinformatyczne 750-75095 51.711 - -
14 Zakup sprzętu ratowniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej 754-75412 6.000 - 6.000
15 Budowa sali sportowej, boiska, przebudowa istniejącego obiektu dydaktycznego przy Szkole Podstawowej Nr 4 im. Marii Konopnickiej 801-80101 426.400 - -
16 Przebudowa klatki schodowej z dostosowaniem budynku do obowiązujących warunków technicznych w Przedszkolu Nr 4 w Augustowie 801-80104 165.000 - -
17 Termomodernizacja Przedszkola Nr 6 na Śródmieściu - wzmocnienie konstrukcji budynku i wymiana pokrycia stropodachu 801-80104 227.369 - -
18 Zakup pieca konwekcyjnego - piekarnika w Przedszkolu Nr 2 801-80104 11.413 - -
19 Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego Gimnazjum nr 1 w Augustowie 801-80110 800.000 - -
20 Zakup kosiarki samojezdnej do Gimnazjum Nr 1 801-80110 5.100 - -
21 Zakup cyfrowej centrali telefonicznej na potrzeby MOPS-u 852-85219 10.567 - -
22 Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na terenie miasta Augustowa, w tym:a/ulica 3 Maja,b/ulica Ogrodowa 900-90001 3.111 - 3.111
23 Budowa energetycznej linii oświetlenia ulicznego na ulicy Wilczej 900-90015 210.000 - -
24 Zagospodarowanie targowiska miejskiego w centrum Miasta Augustowa 900-90095 50.000 - -
25 Rozwój infrastruktury turystyki transgranicznej poprzez renowację parku przyrodoleczniczego w Druskiennikach i Rynku Zygmunta Augusta w Augustowie 921-92195 10.000 - -
26 Modernizacja wyciągu nart wodnych w Augustowie 926-92604 32.632 - -
8.819.099 - 1.541.189
Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XXXVI/226/09
Rady Miejskiej w Augustowie
z dnia 10 grudnia 2009 r.
DOTACJE Z BUDŻETU MIASTA DLA INSTYTUCJI, PODMIOTÓW I STOWARZYSZEŃ NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH MIASTA NA ROK 2009
Dział Rozdział Nazwa działu - rozdziału Kwota w złotych Zakres zadań do realizacji
010 01008 Rolnictwo i łowiectwo - melioracje wodne 12.000 konserwacja urządzeń melioracji wodnych, ochrona przeciwpożarowa
750 75075 Administracja publiczna - promocja jednostek samorządu terytorialnego 26.589 promocja Augustowa
801 Oświata i wychowanie, w tym: 980.831 oświata i wychowanie
80101 szkoły podstawowe 312.853 Zespół Szkół Społecznych STO
80103 oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 15.933 Zespół Szkół Społecznych STO
80104 przedszkola 522.480 Przedszkole Sióstr Urszulanek S.J.K.
80110 gimnazja 129.565 Zespół Szkół Społecznych STO
851 85154 Ochrona zdrowia - przeciwdziałanie alkoholizmowi 276.128 przeciwdziałanie alkoholizmowi i patologiom społecznym
926 92605 Kultura fizyczna i sport - zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 180.000 upowszechnianie kultury fizycznej
Ogółem 1.475.548
Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XXXVI/226/09
Rady Miejskiej w Augustowie
z dnia 10 grudnia 2009 r.
PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW NA 2009 ROK
Lp. Wyszczególnienie Paragraf Przychody Rozchody
1 Przychody ze sprzedaży obligacji skarbowych na rynku krajowym § 911 5.000.000 -
2 Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych § 951 150.000 -
3 Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych (wolne środki z lat ubiegłych) § 955 4.390.579 -
4 Wykup obligacji skarbowych sprzedanych na rynku krajowym § 971 - 1.800.000
5 Udzielone pożyczki i kredyty § 991 - 150.000
6 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów § 992 - 2.005.472
Razem 9.540.579 3.955.472
Deficyt budżetowy 5.585.107
Załącznik nr 4
do Uchwały Nr XXXVI/226/09
Rady Miejskiej w Augustowie
z dnia 10 grudnia 2009 r.
PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ NA 2009 ROK
1) Stan środków obrotowych na początku roku 623.773 zł,
2) Przychody ogółem 349.859 zł, w tym:
a) § 0690 wpływy z różnych opłat 349.318 zł,
b) § 0920 pozostałe odsetki - 541 zł.
3) Wydatki ogółem 245.837 zł, w tym:
a) § 2440 dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych 5.000 zł,
b) § 4210 zakup materiałów i wyposażenia 171.076 zł,
- zakup drzew i krzewów do nasadzeń w mieście,
- zakup śmietniczek, donic i konstrukcji kwiatowych,
- edukacja ekologiczna,
c) § 4300 zakup usług pozostałych 66.650 zł,
- koszty utylizacji padłych zwierząt gospodarskich,
- utylizacja pokryć dachowych zawierających azbest,
- edukacja ekologiczna,
- koszty bankowe,
d) § 6260 dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych,
- dofinansowanie zadania "Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na terenie miasta Augustowa, w tym: ul. 3 Maja, ul. Ogrodowa 3.111 zł.
4) Stan środków na koniec roku (1+2+3) 727.795 zł.
Załącznik nr 5
do Uchwały Nr XXXVI/226/09
Rady Miejskiej w Augustowie
z dnia 10 grudnia 2009 r.
OBJAŚNIENIA ZMIAN BUDŻETU MIASTA NA 2009 ROK
Zmniejszenie planu dochodów budżetu miasta o kwotę 3.796.889 zł dotyczy:
- planu dochodów ze sprzedaży majątku, głównie z tytułu niesprzedanych w tym roku działek po byłych Silikatach - 3.000.000 zł,
- mniejszych niż planowano wpływów z udziału w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, od osób fizycznych - 500.000 zł,
- dotacji Gminnego Funduszu Ochrony srodowiska i Gospodarki Wodnej na budowę kanalizacji sanitarnej na ul. 3 Maja i ul. Ogrodowej - 296.889 zł (zadanie przełożono do realizacji na rok 2010).
Zmniejszenie planu wydatków budżetu miasta o 456.889 zł dotyczy zadania inwestycyjnego wymienionego wyżej.
Zwiększa się plan dochodów budżetu miasta o 9.000 zł z tytułu realizacji przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ustawy z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (zadanie zlecone), z przeznaczeniem tej kwoty na koszty obsługi działań wobec dłużników alimentacyjnych.
Przesunięcia pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami wydatków dotyczą:
1) oszczędności w gospodarce leśnej w kwocie 9.000 zł przeznacza się na zabezpieczenie środków na przetrzymywanie psów z terenu miasta w schronisku w Radysach oraz na usługi weterynaryjne bezdomnym zwierzętom,
2) zmniejsza się nakłady na oświatę o 57.546 zł, w tym:
a) w związku z przeliczeniem dotacji i liczby uczących się w placówkach niepublicznych zmniejsza się dotację dla szkoły podstawowej o 2.765 zł, przedszkola o 400 zł, z przeznaczeniem 3.000 zł za zobowiązanie za m-c grudzień 2009, za zużycie energii w Przedszkolu Nr 4 oraz 165 zł na dotację dla oddziału przedszkolnego w Szkole Społecznej,
b) oszczędności na zadaniu inwestycyjnym "Termomodernizacja Przedszkola Nr 6 na Śródmieściu - wzmocnienie konstrukcji budynku i wymiana pokrycia stropodachu" (zadanie będzie realizowane głównie w 2010 roku) - 54.381 zł, z przeznaczeniem tej kwoty na:
- zwiększenie odpisów na ZFŚS pracowników Urzędu (w związku z przeliczeniem etatów) - 687 zł,
- zabezpieczenie planów finansowych jednostek oświatowych na zobowiązania grudniowe, które będą opłacane w m-cu styczniu 2010r. - głównie związane z zakupem energii, opłatami za usługi telefonii stacjonarnej i komórkowej, pozostałe usługi (szkoły podstawowe - 19.600 zł, przedszkola - 13.044 zł, gimnazja - 17.000 zł, żłobek - 350 zł),
- zabezpieczenie środków na odpłatności za pobyt mieszkańców Augustowa w domach pomocy społecznej - 3.700 zł,
c) przesunięcia w planie finansowym MOPS-u zabezpieczają środki na opłaty za pobyt mieszkańców miasta w domach pomocy społecznej - 13.000 zł (łączne zwiększenie środków na to zadanie to 16.700 zł).
Aktualizuje się wykaz zadań inwestycyjnych oraz środków na ich realizację, wykaz dotacji dla stowarzyszeń, instytucji i podmiotów relizujących zadania miasta.
Zwiększa się deficyt budżetowy do kwoty 5.585.107 zł (w związku z niższymi dochodami), jako źródło pokrycia wskazuje się wolne środki z lat ubiegłych (razem 4.390.579 zł) - zgodnie z załącznikiem Nr 3.
Zmniejsza się przychody o 160.000 zł, które dotyczą pożyczki na budowękanalizacji na ul. 3 Maja i ul. Ogrodowej (realizację przesunięto na 2010 rok).
Zwiększa się przychody GFOŚiGW do kwoty 349.859 zł w związku z wyższymi wpływami. Wydatki stanowią kwotę 245.837 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 5.
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-03-30
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe