Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 197/XXXV/09 Rady Miejskiej w Ciechanowcu

z dnia 18 grudnia 2009r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Ciechanowiec na rok 2010

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. "d" oraz lit. "i" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591; z 2002 roku: Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; z 2003 roku: Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; z 2004 roku: Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203; z 2005 roku: Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457; z 2006 roku: Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337; z 2007 roku: Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218; z 2008 roku: Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458; z 2009 roku: Nr 52 poz. 420), art. 121 ust.4, ust. 5 i ust. 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1241) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art.235, art. 236, art. 237, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240) Rada Miejska uchwala, co następuje:
§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 26.563.222 zł, z tego: - bieżące w wysokości 19.294.964 zł, - majątkowe w wysokości 7.268.258 zł, zgodnie z zapisami § 14 Uchwały.
§ 2. Wydatki budżetu gminy w wysokości 32.989.422 zł, z tego: - bieżące w wysokości 18.620.997 zł, - majątkowe w wysokości 14.368.425 zł, zgodnie z zapisami § 15 Uchwały.
§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy w kwocie 205.000 zł, w tym: - ogólną w wysokości 190.000 zł, - celową w wysokości 15.000 zł z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe.
§ 4. 1. Zadania inwestycyjne w 2010 roku zgodnie z załącznikiem Nr 1. 2. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 7.623.371 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.
§ 5. Deficyt budżetu gminy w wysokości 6.426.200 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów.
§ 6. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 6.900.000 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 473.800 zł (uszczegółowienie w załączniku Nr 3).
§ 7. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na: 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 300.000 zł; 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 6.426.200 zł; 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 473.800 zł; 4) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 4.147.000 zł.
§ 8. . Ustala się dochody w kwocie 100.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 100.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. 2. Ustala się wydatki w kwocie 8.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.
§ 9. Wyodrębnia się w budżecie kwotę 208.734 zł do dyspozycji sołectw zgodnie z załącznikiem Nr 4.
§ 10. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy zgodnie z załącznikiem Nr 5.
§ 11. Plan przychodów i kosztów w łącznej kwocie (zbiorczo), dla samorządowych zakładów budżetowych: przychody - 2.938.000 zł, koszty - 2.941.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.
§ 12. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości: 1) przychody - 80.050 zł, 2) wydatki - 80.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7.
§ 13. Upoważnia się Burmistrza do: 1) zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań określonych w § 7 Uchwały. 2) zaciągania zobowiązań: a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załącznikach Nr 1 i Nr 2, b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2011) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2011 roku, 3) dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przenoszeniu wydatków między paragrafami w ramach rozdziału z wyłączeniem przeniesień między rozdziałami i działami, 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
§ 14. Szczegółowy plan dochodów określa tabela Nr 1.
§ 15. Szczegółowy plan wydatków określa tabela Nr 2.
§ 16. Załącza się prognozę łącznej kwoty długu i spłat gminy na koniec 2010 roku i lata następne zgodnie z załącznikiem Nr 8.
§ 17. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Ciechanowca.
§ 18. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.
Przewodniczący Rady Miejskiej w CiechanowcuKrystyna Olędzka
Załącznik nr 1
do Uchwały Nr 197/XXXV/09
Rady Miejskiej w Ciechanowcu
z dnia 18 grudnia 2009 r.

1- Inwestycje 2010 rok
Zalacznik1.xls
Załącznik nr 2
do Uchwały Nr 197/XXXV/09
Rady Miejskiej w Ciechanowcu
z dnia 18 grudnia 2009 r.

2 - Wydatki strukturalne 2010 rok
Zalacznik2.xls
Załącznik nr 3
do Uchwały Nr 197/XXXV/09
Rady Miejskiej w Ciechanowcu
z dnia 18 grudnia 2009 r.

3 - Przychody i rozchody budżetu 2010 rok
Zalacznik3.xls
Załącznik nr 4
do Uchwały Nr 197/XXXV/09
Rady Miejskiej w Ciechanowcu
z dnia 18 grudnia 2009 r.

4 - Fundusz sołecki 2010 rok
Zalacznik4.xls
Załącznik nr 5
do Uchwały Nr 197/XXXV/09
Rady Miejskiej w Ciechanowcu
z dnia 18 grudnia 2009 r.

5 - Dotacje 2010 rok
Zalacznik5.xls
Załącznik nr 6
do Uchwały Nr 197/XXXV/09
Rady Miejskiej w Ciechanowcu
z dnia 18 grudnia 2009 r.

6 - Przychody i wydatki zakładów 2010 rok
Zalacznik6.xls
Załącznik nr 7
do Uchwały Nr 197/XXXV/09
Rady Miejskiej w Ciechanowcu
z dnia 18 grudnia 2009 r.

7 - GFOŚiGW 2010 rok
Zalacznik7.xls
Załącznik nr 8
do Uchwały Nr 197/XXXV/09
Rady Miejskiej w Ciechanowcu
z dnia 18 grudnia 2009 r.

8 - Prognoza kwoty długu na 2010 rok
Zalacznik8.xls
Załącznik nr 9
do Uchwały Nr 197/XXXV/09
Rady Miejskiej w Ciechanowcu
z dnia 18 grudnia 2009 r.

TABELA NR 1 - dochody na 2010 rok
Zalacznik9.doc
Załącznik nr 10
do Uchwały Nr 197/XXXV/09
Rady Miejskiej w Ciechanowcu
z dnia 18 grudnia 2009 r.

TABELA NR 2 - wydatki na 2010 rok
Zalacznik10.xls
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-03-30
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe