Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXX/171/09 Rady Gminy Krasnopol

z dnia 21 grudnia 2009r.

w sprawie budżetu gminy Krasnopol na rok 2010

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. "d" oraz lit. "i" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zm.), art. 121 ust. 4, ust. 5 i ust. 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publiczny (Dz.U. Nr 157, poz. 1241) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) Rada Gminy uchwala, co następuje:
§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 9.385.371,- zł, z tego :
- bieżące w wysokości 8.618.288,-zł,
- majątkowe w wysokości 767.083,-zł,
zgodnie z zapisami § 13 Uchwały.
§ 2. Wydatki budżetu gminy w wysokości 13.561.653,- zł, z tego :
- bieżące w wysokości 9.385.371,- zł,
- majątkowe w wysokości 4.176.282,- zł,
zgodnie z zapisami § 14 Uchwały.
§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:
1) ogólną w wysokości - 13.600,- zł,
2) celową w wysokości - 2.400,- zł,
z przeznaczeniem na:
a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie - 2 400,-zł,
§ 4. Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych zgodnie, z załącznikiem nr 1.
§ 5. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 6. 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 4.176.282,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytu w kwocie 4.176.282,00 zł,
§ 7. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 4.176.282,00 zł, oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 0,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.
§ 8. Limity zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych na:
1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 1.500.000,- zł;
2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 4.176.282,-zł;
§ 9. Ustala się dochody w kwocie 28.500,- zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 26.500,- zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 2.000,- zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii - zgodnie z załącznikiem Nr 4.
§ 10. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 5.
§ 11. 1. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:
1) przychody - 2.000,- zł,
2) wydatki - 6.000,- zł,
zgodnie z załącznikiem nr 6.
§ 12. Upoważnia się Wójta do:
1. Zaciągania kredytów do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań na :
1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 1.500.000,- zł;
2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 4.176.282,-zł;
2. Zaciągania zobowiązań:
a) a. na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załacznikach nr 1 i nr 2,
b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2011) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2011 roku.
3. Dokonywania zmian w planie wydatków w rozdziałach i paragrafach w ramach działów.
4. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy.
§ 13. Prognoza kwoty długu na rok 2010 i lata następne, zgodnie z załącznikiem nr 7.
§ 14. Określa się szczegółowy plan dochodów - tabela Nr 1, zgodnie z załącznikiem nr 8.
§ 15. Określa się szczegółowy plan wydatków - tabela Nr 2, zgodnie z załącznikiem nr 9.
§ 16. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.
Przewodniczacy Rady

Leszek Buziuk
Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XXX/171/09
Rady Gminy Krasnopol
z dnia 21 grudnia 2009 r.
Zalacznik1.doc

Wykaz zadań inwestycyjnych na 2010 r.
Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XXX/171/09
Rady Gminy Krasnopol
z dnia 21 grudnia 2009 r.
Zalacznik2.doc

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych i Funduszy Spójności
Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XXX/171/09
Rady Gminy Krasnopol
z dnia 21 grudnia 2009 r.
Zalacznik3.doc

Przychody i rozchody budżetu w 2010 r.
Załącznik nr 4
do Uchwały Nr XXX/171/09
Rady Gminy Krasnopol
z dnia 21 grudnia 2009 r.
Zalacznik4.doc

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii
Załącznik nr 5
do Uchwały Nr XXX/171/09
Rady Gminy Krasnopol
z dnia 21 grudnia 2009 r.
Zalacznik5.doc

Dotacje udzielone w 2010 r. z budżetu podmiotom neleżącym i nienależącym do sektora finansów publicznych
Załącznik nr 6
do Uchwały Nr XXX/171/09
Rady Gminy Krasnopol
z dnia 21 grudnia 2009 r.
Zalacznik6.doc

Plan przychodów i wydatków GFOŚiGW w 2010 r.
Załącznik nr 7
do Uchwały Nr XXX/171/09
Rady Gminy Krasnopol
z dnia 21 grudnia 2009 r.
Zalacznik7.doc

Prognoza kwoty długu na rok 2010 i lata następne.
Załącznik nr 8 Szczegółowy plan dochodów na 2010 r. - tabela nr 1.
do Uchwały Nr XXX/171/09
Rady Gminy Krasnopol
z dnia 21 grudnia 2009 r.
Zalacznik8.doc

Załącznik nr 9
do Uchwały Nr XXX/171/09
Rady Gminy Krasnopol
z dnia 21 grudnia 2009 r.
Zalacznik9.doc

Szczegółowy plan wydatków na 2010 r. - tabela nr 2 
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-03-30
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe