Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXX/239/09 Rady Gminy Gródek

z dnia 29 grudnia 2009r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gródek na rok 2010

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. "d" oraz lit. "i" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, 2005 r. Nr 172, poz. 1441, 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, 2007 r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, 2009 r. Nr 52, poz. 420) oraz art. 121 ust. 4, ust. 5 i ust. 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) Rada Gminy Gródek uchwala, co następuje:
§ 1. Ustala się dochody budżetu Gminy w wysokości 15.861.848 zł, z tego:
1) bieżące w wysokości 12.594.889 zł,
2) majątkowe w wysokości 3.266.959 zł, zgodnie z określonym w Załączniku Nr 1 szczegółowym planem dochodów.
§ 2. Ustala się wydatki budżetu Gminy w wysokości 20.561.848 zł, z tego:
1) bieżące w wysokości 12.842.792 zł,
2) majątkowe w wysokości 7.719.056 zł, zgodnie z określonym w Załączniku Nr 2 szczegółowym planem wydatków.
§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:
1) ogólną w wysokości - 30.000 zł,
2) celową w wysokości - 20.000 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań własnych Gminy z zakresu zarządzania kryzysowego.
§ 4. 1. Wykaz zadań inwestycyjnych i limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2010 roku zgodnie z Załącznikiem Nr 3.
2. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, zgodnie z Załącznikiem Nr 4.
§ 5. Deficyt budżetu Gminy w wysokości 4.700.000 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
1) zaciąganych kredytów w kwocie - 4.200.000 zł,
2) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie - 500.000 zł.
§ 6. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 5.182.544 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 482.544 zł (uszczegółowienie w Załączniku Nr 5).
§ 7. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych na:
1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 620.000 zł;
2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 4.200.000 zł;
§ 8. 1. Ustala się dochody w kwocie 85.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 72.700 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie 16.300 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.
§ 9. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, Zgodnie z załącznikiem Nr 6.
§ 10. 1. Plan przychodów i kosztów w łącznej kwocie (zbiorczo) dla samorządowych zakładów budżetowych: przychody - 3.010.290 zł, koszty - 2.953.467 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 7.
2. Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo) dla dochodów własnych jednostek budżetowych: dochody - 4.510 zł; wydatki - 4.510 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 8.
§ 11. Ustala się, zgodnie z Załącznikiem Nr 9, plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:
1) przychody - 40.000 zł,
2) wydatki - 40.000 zł,
§ 12. Ustala się:
1) dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z Załącznikiem Nr 10,
2) dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z Załącznikiem Nr 11.
§ 13. Ustala się stawkę jednostkową dotacji przedmiotowej na 2010 r. dla Komunalnego Zakładu Budżetowego w Gródku w zakresie oczyszczania ścieków w wysokości 1,74 zł (słownie: jeden złotych siedemdziesiąt cztery grosze) do 1 m3 ścieków wprowadzanych do zbiorowych urządzeń kanalizacyjnych, zgodnie z Załącznikiem Nr 7a.
§ 14. Upoważnia się Wójta Gminy Gródek do:
1) zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 7 niniejszej Uchwały,
2) zaciągania zobowiązań:
a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w Załącznikach nr 3 i nr 4,
b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2011) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2011 roku,
3) do dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
4) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków oraz w planie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych,
5) przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,
6) przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych Gminy uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2011) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w 2011 roku,
7) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
§ 15. Załącza się prognozę łącznej kwoty długu i spłat gminy na koniec 2010 roku i lata następne, zgodnie z Załącznikiem Nr 12.
§ 16. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gródek.
§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.
Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XXX/239/09
Rady Gminy Gródek
z dnia 29 grudnia 2009 r.
Zalacznik1.doc

dochody
Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XXX/239/09
Rady Gminy Gródek
z dnia 29 grudnia 2009 r.
Zalacznik2.doc

wydatki
Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XXX/239/09
Rady Gminy Gródek
z dnia 29 grudnia 2009 r.
Zalacznik3.doc

inwestycje
Załącznik nr 4
do Uchwały Nr XXX/239/09
Rady Gminy Gródek
z dnia 29 grudnia 2009 r.
Zalacznik4.doc

projekty i programu realizowane z udziałem środków unijnych
Załącznik nr 5
do Uchwały Nr XXX/239/09
Rady Gminy Gródek
z dnia 29 grudnia 2009 r.
Zalacznik5.doc

przychody i rozchody budżetu
Załącznik nr 6
do Uchwały Nr XXX/239/09
Rady Gminy Gródek
z dnia 29 grudnia 2009 r.
Zalacznik6.doc

zestawienie planowanych kwot dotacji
Załącznik nr 7
do Uchwały Nr XXX/239/09
Rady Gminy Gródek
z dnia 29 grudnia 2009 r.
Zalacznik7.doc

plan przychow i kosztow zakładow budżetowych
Załącznik nr 7a
do Uchwały Nr XXX/239/09
Rady Gminy Gródek
z dnia 29 grudnia 2009 r.
Zalacznik7a.doc

kalkulacja dotacji przedmiotowej
Załącznik nr 8
do Uchwały Nr XXX/239/09
Rady Gminy Gródek
z dnia 29 grudnia 2009 r.
Zalacznik8.doc

plan dochodów i wydatkow rachunku dochodów własnych
Załącznik nr 9
do Uchwały Nr XXX/239/09
Rady Gminy Gródek
z dnia 29 grudnia 2009 r.
Zalacznik9.doc

plan przychodów i wydatków gminnego funduszu ochrony środowiska
Załącznik nr 10
do Uchwały Nr XXX/239/09
Rady Gminy Gródek
z dnia 29 grudnia 2009 r.
Zalacznik10.doc

dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych
Załącznik nr 11
do Uchwały Nr XXX/239/09
Rady Gminy Gródek
z dnia 29 grudnia 2009 r.
Zalacznik11.doc

dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie (umów) porozumień
Załącznik nr 12
do Uchwały Nr XXX/239/09
Rady Gminy Gródek
z dnia 29 grudnia 2009 r.
Zalacznik12.doc

PROGNOZA KWOTY DŁUGU
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-03-30
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe