Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXX/240/09 Rady Gminy Gródek

z dnia 29 grudnia 2009r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Gródek na 2009 r

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 10 ust. 2, art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153,poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, 2005 r. Nr 172, poz. 1441, 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, 2007 r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz.1458, 2009 r. Nr 52, poz. 420) oraz art. 165, art. 167, art. 168, art. 175, art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420, 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz.708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832, 2007 r. Nr 88, poz.587, Nr 115, poz.791, Nr 140, poz. 984, 2008 r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370, Nr 227, poz.1505, 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 62, poz. 504, Nr 72, poz. 619, Nr 79 poz. 666) uchwala się, co następuje:
§ 1. Dokonuje się zmian w budżecie gminy polegających na:
1) zmniejszeniu planu dochodów o kwotę 6.579 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,
2) zmniejszeniu planu wydatków o kwotę 6.579 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 2. Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi:
1) dochody w kwocie 15.367.568 zł,
2) wydatki w kwocie 17.647.112 zł,
3) źródłem pokrycia deficytu budżetu w wysokości 2.279.544 zł są: nadwyżka budżetu z lat ubiegłych w kwocie 158.700 zł, wolne środki w kwocie 184.844 zł, planowany do zaciągnięcia długoterminowy kredyt w łącznej kwocie 1.936.000 zł.
§ 3. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 3 do Uchwały Nr XXII/181/09 Rady Gminy Gródek z dnia 23 stycznia 2009 r. w sprawie budżetu gminy Gródek na 2009 r. w zakresie wykazu zadań inwestycyjnych na 2009 r. oraz środków na ich realizację, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 4. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 8 do uchwały Nr XXII/181/09 Rady Gminy Gródek z dnia 23 stycznia 2009 r. w sprawie budżetu gminy Gródek na 2009 r. w zakresie planu przychodów i wydatków zakładów budżetowych oraz dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2009 r., zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gródek.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XXX/240/09
Rady Gminy Gródek
z dnia 29 grudnia 2009 r.
Zalacznik1.xls

dochody
Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XXX/240/09
Rady Gminy Gródek
z dnia 29 grudnia 2009 r.
Zalacznik2.xls

wydatki
Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XXX/240/09
Rady Gminy Gródek
z dnia 29 grudnia 2009 r.
Zalacznik3.doc

inwestycje
Załącznik nr 4
do Uchwały Nr XXX/240/09
Rady Gminy Gródek
z dnia 29 grudnia 2009 r.
Zalacznik4.doc

przychody i wydatki zakładów budżetowych oraz dochody i wydatki dochodów własnych jednostek budżetowych
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-03-30
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe