Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXVI/153/09 Rady Gminy Szumowo

z dnia 18 grudnia 2009r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Szumowo na 2010 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. "d" oraz lit. "i" ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr214,poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337 z 2007r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr180,poz.1111, Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009r. Nr 52, poz. 420/, art. 121 ust. 4, ust. 5 i ust. 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych /Dz. U. Nr 157, poz. 1241/ oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z 2005 r. Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381 i Nr 249, poz. 1832, z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791 i Nr 140, poz. 984, z 2008 r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 62, poz. 504, Nr 72, poz. 619 i Nr 79 poz. 666/ uchwala się, co następuje:
§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 12 946 000 zł, z tego:
1) bieżące w wysokości 12 946 000 zł;
2) majątkowe w wysokości 0 zł, zgodnie z zapisami § 13 uchwały.
§ 2. Wydatki budżetu gminy w wysokości 12 446 000 zł, z tego:
1) bieżące w wysokości 10 945 285 zł;
2) majątkowe w wysokości 1 500 715 zł, zgodnie z zapisami § 14 uchwały.
§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:
1) ogólną w wysokości 40 000 zł;
2) celową w wysokości 120 000 zł z przeznaczeniem na:
a) zadania z zakresu zarządzania kryzysowego na podstawie art. 26 ust 4 o zarządzaniu kryzysowym w kwocie 10 000 zł,
b) podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli w kwocie 110 000 zł.
§ 4. Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych na 2010 roku oraz środków na ich realizację zgodnie z załącznikiem Nr 1.
§ 5. Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 500 000 zł z przeznaczeniem na planowaną spłatę rat kredytów w kwocie 500 000 zł.
§ 6. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 0 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 500 000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.
§ 7. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 500 000 zł.
§ 8. 1. Ustala się dochody w kwocie 62 000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 62 000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie 2 000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.
§ 9. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 3.
§ 10. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, zgodnie z załącznikiem Nr 4, w wysokości:
1) przychody - 10 000 zł;
2) wydatki - 27 000 zł.
§ 11. Upoważnia się Wójta do:
1) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2011) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2011 roku;
2) do dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych.
§ 12. Załącza się prognozę łącznej kwoty długu i spłat gminy na koniec 2010 roku i lata następne, zgodnie z załącznikiem Nr 5.
§ 13. Określa się szczegółowy plan dochodów:
§ 14. Określa się szczegółowy plan wydatków:
§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 roku u podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Szumowo.
Przewodniczący Rady

Eugeniusz Nowacki
Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XXXVI/153/09
Rady Gminy Szumowo
z dnia 18 grudnia 2009 r.
Zalacznik1.doc

Zadania inwestycyjne na 2010 rok.
Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XXXVI/153/09
Rady Gminy Szumowo
z dnia 18 grudnia 2009 r.
Zalacznik2.doc

Przychody i rozchody budżetu w 2010 roku.
Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XXXVI/153/09
Rady Gminy Szumowo
z dnia 18 grudnia 2009 r.
Zalacznik3.doc

Dotacje podmiotowe w 2010 roku.
Załącznik nr 4
do Uchwały Nr XXXVI/153/09
Rady Gminy Szumowo
z dnia 18 grudnia 2009 r.
Zalacznik4.doc

Plan dochodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Załącznik nr 5
do Uchwały Nr XXXVI/153/09
Rady Gminy Szumowo
z dnia 18 grudnia 2009 r.
Zalacznik5.doc

Prognoza kwoty długu na rok 2010 i lata następne.
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-03-31
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe