Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXVI/154/09 Rady Gminy Szumowo

z dnia 18 grudnia 2009r.

w sprawie zmian budżetu gminy na 2009 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 i 9c ustawy z dnia 8 marca 1999 roku o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806 oraz z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457 oraz z 2006r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337; z 2007 roku Nr 48, poz. 327, Nr 139, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 roku Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 roku Nr 52 poz. 420/ oraz art. 82, art. 165,art. 165a, art. 166, art. 167, art. 168, art., 169 art.176 i 184 ust.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych /Dz.U. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420, z 2006 roku Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381 i Nr 249, poz. 1832, z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791 oraz Nr 140, poz. 984, z 2008 roku Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370 z 2009 roku Nr 19, poz. 100, Nr 62, poz. 504, Nr 72, poz. 619 i Nr 79, poż 666/ uchwala się, co następuje:
§ 1. 1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 124 764 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 10 000 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 2.
3. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 174 222 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.
4. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 288 986 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 4.
5. Po dokonanych zmianach:
1) plan dochodów wynosi 14 080 833 zł, w tym:
a) dochody bieżące - 13 993 533 zł,
b) dochody majątkowe - 87 300 zł,
c) w tym w działach, w których dokonano zmian:
- 010 - 487 377 zł,
- 801 - 23 132 zł,
- 852 - 1 271 835 zł;
2) plan wydatków wynosi 14 929 833 zł, w tym:
a) wydatki bieżące- 11 868 519 zł,
b) wydatki majątkowe - 3 061 314 zł,
c) w działach, w których dokonano zmian:
- 010 - 581 977 zł,
- 600 - 2 895 786 zł,
- 700 - 1 239 533 zł,
- 750 - 2 028 946 zł,
- 754 - 586 150 zł,
- 756 - 65 300 zł,
- 758 - 11 500 zł,
- 801 - 5 084 733 zł,
- 851 - 74 800 zł,
- 852 - 1 406 346 zł,
- 854 - 171 825 zł,
- 900 - 393 300 zł,
- 926 - 12 000 zł.
§ 2. Ustala się limit wydatków na zadnia inwestycyjne zgodnie z załącznikiem Nr 5.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
Przewodniczący Rady

Eugeniusz Nowacki
Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XXXVI/154/09
Rady Gminy Szumowo
z dnia 18 grudnia 2009 r.
Zalacznik1.doc

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 124 764 zł.
Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XXXVI/154/09
Rady Gminy Szumowo
z dnia 18 grudnia 2009 r.
Zalacznik2.doc

Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 10 000 zł.
Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XXXVI/154/09
Rady Gminy Szumowo
z dnia 18 grudnia 2009 r.
Zalacznik3.doc

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 174 222 zł.
Załącznik nr 4
do Uchwały Nr XXXVI/154/09
Rady Gminy Szumowo
z dnia 18 grudnia 2009 r.
Zalacznik4.doc

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 288 986 zł.
Załącznik nr 5
do Uchwały Nr XXXVI/154/09
Rady Gminy Szumowo
z dnia 18 grudnia 2009 r.
Zalacznik5.doc

Zadania inwestycyjne w 2009 roku.
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-03-31
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe