Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXIII/149/09 Rady Gminy Przerośl

z dnia 22 grudnia 2009r.

w sprawie ustalenia wydatków budżetu gminy, które w roku 2009 nie wygasają z upływem roku budżetowego

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 191 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005r. Nr 249, poz.2104, Nr 169, poz. 1420; z 2006r. Nr 45, poz. 319, Nr 104 poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832; z 2007r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz.984; z 2008r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370, Nr 227, poz. 1505; z 2009r. Nr 19, poz. 100, Nr 62, poz. 504, Nr 72, poz. 619, Nr 79, poz. 666)Rada Gminy uchwala, co następuje:
§ 1. Ustala się wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem 2009r., oraz ostateczny termin dokonania tych wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 1.
§ 2. Określa się plan finansowy wydatków niewygasających zgodnie z załącznikiem Nr 2.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy oraz w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XXIII/149/09
Rady Gminy Przerośl
z dnia 22 grudnia 2009 r.
Zalacznik1.doc

Nr 1 do Uchwały Nr XXIII/149/09
Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XXIII/149/09
Rady Gminy Przerośl
z dnia 22 grudnia 2009 r.
Zalacznik2.doc

Nr 2 do Uchwały Nr XXIII/149/09
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-03-31
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe