Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXIII/150/09 Rady Gminy Przerośl

z dnia 22 grudnia 2009r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 r

Tekst pierwotny

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt.9, lit.c,d ustawy z dnia 8 marca o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009r. Nr 52, poz. 420) oraz art. 166 i art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych ((Dz. U. z 2005r. Nr 249, poz.2104, Nr 169, poz. 1420; z 2006r. Nr 45, poz. 319, Nr 104 poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832; z 2007r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz.984; z 2008r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370, Nr 227, poz. 1505; z 2009r. Nr 19, poz. 100, Nr 62, poz. 504, Nr 72, poz. 619, Nr 79, poz. 666) Rada Gminy Przerośl ustala co następuje:
§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych gminy na 2009r. zgodnie z załacznikiem Nr 1,
§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych gminy na 2009r. zgodnie z załacznikim Nr 2,
§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:
- Plan dochodów ogółem - 8.818.114zł,
- Plan wydatków ogółem - 10.724.134zł,
§ 4. Wykaz zadań inwestycyjne i środki na ich realizację w 2009 roku zgodnie z załacznikiem nr 3,
§ 5. Deficyt budżetu w wysokości 1.906.020zł zostanie sfinansowany wolnymi środkami w wysokości 1.614.246zł oraz przychodami z pożyczki w wysokości 291.774zł.
1) 2) Przychody z budżetu w wysokości 2.506.020zł, rozchody w wysokości 600.000zł, zgodnie z załącznikim Nr 4.
§ 6. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w 2009r. zgodnie z załącznikiem Nr 5,
§ 7. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych zgodnie z załącznikiem Nr 6.
§ 8. Objaśnienia o dokonanych zmianach w budżecie stanowi załącznik Nr 7.
§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 10. Ustala się limit:
1) zobowiązań z tytułu zaciągnięcia pożyczki do kwoty 291.774zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu
§ 11. Upoważnia się Wójta Gminy do:
1) zaciągania zobowiązań:
a) zaciągania długu oraz spłat zobowiązań w granicach kwot określonych w załączniku Nr 2 (Plan wydatków) oraz w załączniku Nr 4 (Plan przychodów i rozchodów).
§ 12. Załącza się prognozę kwoty długu i spłat gminy Przerośl na koniec 2009 roku i lata następne zgodnie z załącznikiem Nr 8.
§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy oraz w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XXIII/150/09
Rady Gminy Przerośl
z dnia 22 grudnia 2009 r.
Zalacznik1.doc

Nr 1 do Uchwały Nr XXIII/150/09
Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XXIII/150/09
Rady Gminy Przerośl
z dnia 22 grudnia 2009 r.
Zalacznik2.doc

Nr 2 do Uchwały Nr XXIII/150/09
Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XXIII/150/09
Rady Gminy Przerośl
z dnia 22 grudnia 2009 r.
Zalacznik3.doc

Nr 3 do Uchwały Nr XXIII/150/09
Załącznik nr 4
do Uchwały Nr XXIII/150/09
Rady Gminy Przerośl
z dnia 22 grudnia 2009 r.
Zalacznik4.doc

Nr 4 do Uchwały Nr XXIII/150/09
Załącznik nr 5
do Uchwały Nr XXIII/150/09
Rady Gminy Przerośl
z dnia 22 grudnia 2009 r.
Zalacznik5.doc

Nr 5 do Uchwały Nr XXIII/150/09
Załącznik nr 6
do Uchwały Nr XXIII/150/09
Rady Gminy Przerośl
z dnia 22 grudnia 2009 r.
Zalacznik6.doc

Nr 6 do Uchwały Nr XXIII/150/09
Załącznik nr 7
do Uchwały Nr XXIII/150/09
Rady Gminy Przerośl
z dnia 22 grudnia 2009 r.
Zalacznik7.doc

Nr 7 do Uchwały Nr XXIII/150/09
Załącznik nr 8
do Uchwały Nr XXIII/150/09
Rady Gminy Przerośl
z dnia 22 grudnia 2009 r.
Zalacznik8.doc

Nr 8 do Uchwały Nr XXIII/150/09
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-03-31
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe