Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXIX/237/09 Rady Gminy Narewka

z dnia 29 grudnia 2009r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Narewka na rok 2010

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. "d" oraz lit. "i" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167 poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 146, poz.1055, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz.1218 z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz.1458 z 2009 r. Nr 52, poz.420), art. 121 ust. 4, ust. 5 i ust. 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansów publiczny oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240). Rada Gminy uchwala, co następuje:
§ 1. Dochody budżetu Gminy w wysokości 14 887 621 zł, z tego :
- bieżące w wysokości 10 836 236 zł,
- majątkowe w wysokości 4 051 385 zł,
zgodnie z zapisami § 13 Uchwały.
§ 2. Wydatki budżetu Gminy w wysokości 15 998 182 zł, z tego :
- bieżące w wysokości 9 479 388 zł,
- majątkowe w wysokości 6 518 794 zł,
zgodnie z zapisami § 14 Uchwały.
§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:
1) ogólną w wysokości - 70 000 zł,
2) celową w wysokości - 10 000 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.
§ 4. 1. Limity wydatków na zadania inwestycyjne zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności zgodnie z załącznikiem nr 2.
§ 5. Deficyt budżetu gminy w wysokości 1 110 561 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciaganych kredytów w kwocie 1 110 561 zł.
§ 6. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 1 705 477 zł, oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 594 916 zł, ( uszczegółowienie w załączniku nr 3).
§ 7. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:
1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 3.500.000 zł;
2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 1.110.561 zł;
3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie 594.916 zł.
4) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - w kwocie 5.234.194 zł
§ 8. 1. Ustala się dochody w kwocie 65.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 65.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie 1.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.
§ 9. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem nr 4.
§ 10. Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie dla dochodów własnych jednostek budże-towych: dochody - 120.000 zł; wydatki - 120.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.
§ 11. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:
1) przychody - 34.000 zł,
2) wydatki - 53.000 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 6.
§ 12. Upoważnia się Wójta do :
1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 7 Uchwały,
2) zaciągania zobowiązań:
a) na finansowanie wydatków , na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załącznikach nr 1 i nr 2,
b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2011) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2011 roku,
3) do dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy i wydatków majątkowych,
4) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków oraz w planie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych,
5) przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,
6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
§ 13. Określa się szczegółowy plan dochodów :
§ 14. Określa się szczegółowy plan wydatków:
§ 15. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.
§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.
Przewodniczący

inż. mgr Andrzej Niedźwiedź
Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XXIX/237/09
Rady Gminy Narewka
z dnia 29 grudnia 2009 r.
Zadania inwestycyjne w 2010r.
Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XXIX/237/09
Rady Gminy Narewka
z dnia 29 grudnia 2009 r.
Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności
Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XXIX/237/09
Rady Gminy Narewka
z dnia 29 grudnia 2009 r.
Przychody i rozchody budżetu w 2010 r.
Lp. Treść Klasyfikacja § Kwota 2010r.
Przychody ogółem: 1 705 477
1 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym § 952 1 400 000
2 Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych § 955 305 477
Rozchody ogółem: 594 916
1 Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE § 963 20 000
2 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów § 992 574 916
Załącznik nr 4
do Uchwały Nr XXIX/237/09
Rady Gminy Narewka
z dnia 29 grudnia 2009 r.
Dotacje
Dla jednostek sektora finansów publicznych
Lp Podmiot dotowany Celowa Podmiotowa Przedmiotowa
1 Gminny Ośrodek Kultury w Narewce 311 298 zł 421 000 zł -
2 Samorządowa Biblioteka Publiczna w Narewce - 125 000 zł -
3 Województwo Podlaskie 559 zł - -
4 Powiat Hajnowski 250 000 zł - -
Razem : 561 857 zł 546 000 zł -
Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
Lp Nazwa zadania lub podmiot Celowa Podmiotowa Przedmiotowa
1 utrzymanie urządzeń melioracji wodnych 5 000 zł - -
2 zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 50 000 zł - -
Razem: 55 000 zł - -
Załącznik nr 5
do Uchwały Nr XXIX/237/09
Rady Gminy Narewka
z dnia 29 grudnia 2009 r.
Plan dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2010 r.
Lp Wyszczególnienie Stan środków pieniężnych na początek roku Dochody Wydatki Stan środków obrotowych na koniec roku
ogółem w tym dotacje z budżetu
1 Zespół Szkół w Narewce 1000 120 000 - 120 000 1000
Razem 1000 120 000 - 120 000 1000
Załącznik nr 6
do Uchwały Nr XXIX/237/09
Rady Gminy Narewka
z dnia 29 grudnia 2009 r.
Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dział 900 rozdział 90011
Lp Wyszczególnienie § Plan na 2010r.
I. Stan środków obrotowych na początek roku 20 000
II. Przychody 34 000
1 Przelewy za gospodarcze korzystanie ze środowiska 690 33 900
2 Odsetki od środków na rachunkach bankowych 920 100
III. Wydatki 53 000
1 Wydatki bieżące 12 400
nagrody w konkursie najestetyczniejsza zagroda 3020 4 000
wydatki związane ze składowaniem odpadów 4210 4 000
urządzanie terenów zieleni 4210 4 000
prowizja BS 4300 400
2 Wydatki majątkowe 40 600
Przydomowe oczyszczalnie ścieków 6110 40 600
IV. Stan środków obrotowych na koniec roku 1 000
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-03-31
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe