Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXVII/220/09 Rady Gminy Orla

z dnia 29 grudnia 2009r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 r

Tekst pierwotny

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz 1457, z 2006 r. Nr 17, poz.128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241) oraz art.165 i art.184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz.1420, z 2006 r. Nr 45, poz 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217, poz. 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832, z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984, z 2008 r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370, Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 62, poz. 504, Nr 72, poz. 619, Nr 79, poz. 666, Nr 157, poz. 1241, Nr 161 poz. 1277) uchwala się, co następuje:
§ 1. 1. Zmienia się budżet Gminy Orla na 2009 rok uchwalony uchwałą Nr XIX/158/08 Rady Gminy Orla z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie budżetu gminy na 2009 r. (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2009 r. Nr 26, poz. 278, Nr 135, poz. 1489, Nr 185, poz. 1980, Nr 216, poz. 2446) z uwzględnieniem zmian wprowadzonych zarządzeniami, w ten sposób, że wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetowych:
a) zmniejsza się plan wydatków dz. 801 rozdział 80113 § 4210 o kwotę 5.500 zł,
b) zwiększa się plan wydatków o kwotę 5.500 zł, w tym:
- dz. 851 rozdział 85111 § 6220 o kwotę 3.000 zł,
- dz. 854 rozdział 85415 § 3240 o kwotę 2.500 zł.
2. Po wprowadzeniu w/w zmian budżet na 2009 rok będzie przedstawiał się następująco:
- dochody - 8.576.814 zł,
- wydatki - 9.823.882 zł,
- deficyt wynosi 1.247.068 zł a źródłem jego pokrycia jest nadwyżka budżetu z lat ubiegłych.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Orla.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
Przewodniczący Rady Gminy

Aleksander Klin
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-03-31
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe