Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Zarządzenie nr 154/09 Wójta Gminy Narewka

z dnia 30 grudnia 2009r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2009 r

Tekst pierwotny

Na podstawie art.188 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz.708, Nr 170, poz. 1217, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832, z 2007 r. Nr 82, poz.560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984 z 2008 r. Nr 180, poz.1112, Nr 209 poz.1317, Nr 216, poz.1370, Nr 227, poz.1505, z 2009 r. Nr 19, poz.100, Nr 62 poz.504, Nr 72 poz.619, Nr 79, poz.666) oraz § 12 Uchwały Nr XIX/164/08 Rady Gminy Narewka z dnia 30.12.2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Narewka na rok 2009 zarządzam co następuje :
§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 1.
§ 2. Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 2.
§ 3. Objaśnienie dokonanych zmian w budżecie zawarto w załączniku Nr 3.
§ 4. Budżet po dokonanych zmianach wynosi :
dochody ogółem : 14 397 941 zł
wydatki ogółem : 17 163 789 zł
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Wójt

mgr Mikołaj Pawilcz
Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 154/09
Wójta Gminy Narewka
z dnia 30 grudnia 2009 r.
Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy na 2009r.
Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 154/09
Wójta Gminy Narewka
z dnia 30 grudnia 2009 r.
Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy na 2009 r.
Załącznik nr 3
do Zarządzenia Nr 154/09
Wójta Gminy Narewka
z dnia 30 grudnia 2009 r.
Objaśnienia zmian w budżecie :
W planie dochodów i wydatków budżetu Gminy wprowadza się następujące zmiany :
Dział 010
Zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 17 688 zł na podstawie pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB.II.AK.3011-324-1/09 z dnia 17.12.2009 z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.
Dział 852
Zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 31 740 zł na podstawie pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB.II.MC.3011-390-2/09 z dnia 15.12.2009 z przeznaczeniem na wypłatę w ramach zadań zleconych świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego.
Zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 8 130 zł na podstawie pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB.II.MC.3011-294-5/09 z dnia 24.12.2009 z przeznaczeniem na - na realizację Programu Integracji Społecznej
W celu właściwej realizacji zadań dokonuje się niezbędnych zmian w planie wydatków w ramach działu.
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-03-31
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe