Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXV/164/2010 Rady Gminy Sztabin

z dnia 5 marca 2010r.

w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli szkół dla których organem prowadzącym jest Gmina Sztabin, korzystających z opieki zdrowotnej oraz warunków i sposobu ich przyznawania

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 72 ust. 1, w związku z art. 91d pkt. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. z 2006r., Nr 97, poz. 674, Nr 170, poz. 1218, Nr 220, poz. 1600, z 2007r., Nr 17, poz. 95, Nr 80, poz. 542, Nr 102, poz. 689, Nr 158. poz. 1103, Nr 176, poz. 1238, Nr 191, poz. 1369, Nr 247, poz. 1821, z 2008r., Nr 145, poz. 917, Nr 227, poz. 1505, z 2009r., Nr 1, poz. 1, Nr 56, poz. 458, Nr 67, poz. 572, Nr 97, poz. 800, Nr 145, poz. 917, Nr 213, poz. 1650, Nr 219, poz. 1706) uchwala się co następuje:
§ 1. Określa się rodzaje świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli szkół dla których organem prowadzącym jest Gmina Sztabin, korzystających z opieki zdrowotnej oraz warunki i sposób ich przyznawania.
§ 2. Regulamin funduszu zdrowotnego stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sztabin.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2010r.
Przewodniczący Rady

Paweł Karp
Załącznik nr 1
do uchwały Nr XXV/164/2010
Rady Gminy Sztabin
z dnia 5 marca 2010 r.
Regulamin funduszu zdrowotnego
§ 1. 1. Regulamin funduszu zdrowotnego określa rodzaje świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli szkół dla których organem prowadzącym jest Gmina Sztabin, korzystających z opieki zdrowotnej oraz warunki i sposób ich przyznawania.
§ 2. Do korzystania z funduszu uprawnieni są:
1) nauczyciele zatrudnieni w szkołach prowadzonych przez Gminę Sztabin w wymiarze co najmniej połowy obowiązującego wymiaru zajęć;
2) nauczyciele szkół prowadzonych przez Gminę Sztabin, którzy przeszli na emeryturę, rentę lub nauczycielskie świadczenie kompensacyjne bez względu na datę przejścia na emeryturę, rentę lub nauczycielskie świadczenie kompensacyjne.
§ 3. Ilekroć dalej jest mowa o:
1) regulaminie - należy przez to rozumieć regulamin funduszu zdrowotnego, o którym mowa w § 1 ust. 1;
2) organie prowadzącym - należy przez to rozumieć Gminę Sztabin;
3) szkole - należy przez to rozumieć szkołę podstawową, zespół szkół samorządowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Sztabin;
4) dyrektorze - należy przez to rozumieć dyrektora jednostki organizacyjnej, o której mowa w pkt. 3;
5) nauczycielu - należy przez to rozumieć nauczycieli wymienionych w § 2 pkt. 1 i 2;
6) komisji - należy przez to rozumieć Komisję ds. rozpatrywania wniosków o przyznanie pomocy zdrowotnej.
§ 4. Pomoc zdrowotna udzielana jest jako świadczenie pieniężne i przyznawana jest w formie refundacji poniesionych przez nauczyciela kosztów związanych z:
1) zakupem leków;
2) zakupem sprzętu do rehabilitacji, korekcji, umożliwiającego pracę oraz niezbędnego do przeprowadzenia zalecanego przez lekarza leczenia lub rehabilitacji;
3) leczeniem uzdrowiskowym, sanatoryjnym, rehabilitacyjnym;
4) koniecznością korzystania z usług pielęgnacyjno - opiekuńczych.
§ 5. 1. Wnioski o przyznanie pomocy zdrowotnej składać może nauczyciel.
2. Wzór wniosku o którym mowa w ust. 1 stanowi załącznik do niniejszego regulaminu.
3. Dokumentacja dołączona do wniosku obejmuje:
1) zaświadczenie lekarskie potwierdzające fakt korzystania z opieki zdrowotnej lub potwierdzające pobyt w szpitalu;
2) dokumenty imienne potwierdzające koszty poniesione w związku z leczeniem w roku kalendarzowym w którym jest składany wniosek.
4. Wnioski nauczycieli są analizowane pod względem formalnym, rachunkowym oraz opiniowane przez Komisję.
5. Wnioski, które nie zawierają dokumentów określonych w ust. 3 nie uzyskują rekomendacji Komisji do przyznania pomocy.
6. Wnioski o przyznanie pomocy zdrowotnej składa się do sekretariatu Urzędu Gminy Sztabin w terminie - do 15 listopada danego roku.
7. Wnioski rozpartuje się w okresie jednego miesiąca licząc od terminu określonego w ust. 6 
8. W szczególnie uzasadnionych przypadkach pomoc zdrowotna może być przyznana w innym terminie niż określony w ust. 6.
§ 6. 1. Środkami na pomoc zdrowotną dla nauczycieli dysponuje i przyznaje Wójt Gminy Sztabin.
2. W skład komisji o której mowa w § 3 pkt. 6 wchodzi minimum jeden przedstawiciel Wójta i po minimum jednym przedstawicielu rad pedagogicznych ze szkół w których nauczyciel składający wniosek pracuje lub pracował.
3. Wysokość świadczenia nie może przekroczyć wysokości udokumentowanych wydatków określonych w § 4.
4. Wysokość świadczenia zależy od:
1) wielkości środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli w danym roku budżetowym,
2) ilości złożonych wniosków.


Załącznik do Regulaminu Funduszu Zdrowotnego

Wniosek o przyznanie pomocy zdrowotnej
1) Nauczyciel (imię i nazwisko)
............................................................................................................................................................................
2) Adres zamieszkania i nr telefonu
............................................................................................................................................................................
3) Numenr rachunku bankowego wnioskodawcy
............................................................................................................................................................................
4) Nazwa szkoły, w której nauczyciel jest lub był zatrudniony
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
5) Uzasadnienie, potwierdzające fakt korzystania z opieki zdrowotnej (zgodnie z wydanym zaświadczeniem lekarskim) oraz opis ponoszonych kosztów związanych z leczeniem
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
6) Uzasadnienie potwierdzające pilną potrzebę uprawniającą do zastosowania § 5 ust. 8 Regulaminu Funduszu Zdrowotnego (wypełnić jeśli dotyczy)
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
7) Załączniki:
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
8) Świadom(a)y o odpowiedzialności karnej z art. 233 k.k. za fałszywe zeznanie lub zatajenie prawdy oświadczam, iż przedstawione we wniosku informacje są prawdziwe, a ponadto, oświadczam, że załączone w pkt. 7 dokumenty potwierdzają fakt korzystania przeze mnie z opieki zdrowotnej i są merytorycznie powiązane z opisem zawartym w pkt. 5 niniejszego wniosku.
9) Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (ustawa z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych tj. Dz. U. z 2002r., Nr 101, poz. 926, Nr 153, poz. 1271, z 2004r., Nr 25, poz. 219, Nr 33, poz. 285, z 2006r., 104, poz. 708, Nr 104, poz. 711, z 2007r., Nr 165, poz. 1170, Nr 176, poz. 1238)
10) Miejscowość, dnia ..............................................................................
data i podpis wnioskodawcy .....................................................................................
11) Ja niżej podpisany Dyrektor (nazwa szkoły)
...........................................................................................................................................................................
potwierdzam spełnianie przez wnioskodawcę wymogów określonych w § 2 Regulaminu Funduszu Zdrowotnego
(data, pieczęć i podpis)
.........................................................
12) Opinia Komisji ds. rozpatrywania wniosków o przyznanie pomocy zdrowotnej
Komisja opiniuje pozytywnie/negatywnie* złożony wniosek i proponuje przyznać świadczenie w wysokości ............................zł
(słownie: ...........................................................................................................................................................)
/odmówić przyznania świadczenia*
Uzasadnienie: .....................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
13) Podpisy członków Komisji ds. rozpatrywania wniosków o przyznanie pomocy zdrowotnej
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
15) Przyznaję świadczenie w kwocie: ........................................zł
(słownie: ...........................................................................................................................................................)
data i podpis Wójta Gminy........................................................................................
* niepotrzebne skreślić
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-04-01
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe