Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXI/181/10 Rady Gminy Narew

z dnia 8 marca 2010r.

w sprawie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego terenów z obszaru gminy Narew, dotyczących wsi: Narew, Rybaki, Puchły, Janowo oraz zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części gminy Narew

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984; Nr 153, poz. 1271; Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717; Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055; Nr 116, poz. 1203; Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441; Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz.327; Nr 138, poz. 974; Nr 173, poz. 1218; z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241) oraz art. 7 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2004 r. Nr 121, poz. 1266; z 2005 r. Nr 175, poz. 1462; z 2006 r. Nr 12, poz. 63; z 2007 r. Nr 75, poz. 493; Nr 80, poz. 541; Nr 191, poz. 1374; z 2008r. Nr 237, poz. 1657; z 2009r. Nr 1, poz. 3; Nr 115, poz. 967) i art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717; z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492; z 2005 r. Nr 113, poz. 954; Nr 130, poz. 1087, z 2006 r. Nr 45, poz. 319; Nr 225, poz. 1635; z 2007 r. Nr 127, poz. 880; z 2008r. Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237, Nr 220, poz. 1413; z 2010r. Nr 24, poz. 124) uchwala się, co następuje:
Rozdział 1
Przepisy ogólne
§ 1. Uchwala się:
1) miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego terenów z obszaru gminy Narew, skadający się z ustaleń zawartych w niniejszej uchwale i rysunkach planu w skali 1:1000, stanowiących załączniki Nr 1, Nr 2, Nr 3, Nr 4 i Nr 5 do niniejszej uchwały,
2) zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części gminy Narew obejmującego część wsi: Janowo, Kaczały, Odrynki, Puchły, Rybaki i Skaryszewo, zatwierdzonego uchwałą Nr XXVI/164/06 Rady Gminy Narew z dnia 30 stycznia 2006r., stanowiącą załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały.
§ 2. Plan składa się z:
1) części tekstowej planu stanowiącej treść niniejszej uchwały,
2) części graficznej planu w postaci rysunków planu, obejmujących następujące obszary:
a) tereny zabudowy produkcyjno - usługowej w miejscowości Narew, obejmujące działki oznaczone numerami ewidencyjnymi 734 i 725/5 - załącznik Nr 1 do uchwały,
b) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wraz z usługami nieuciążliwymi dla otoczenia we wsi Rybaki, obejmujące działki oznaczone numerami ewidencyjnymi 85/2 i 83/2 oraz część działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 83/1 - załącznik Nr 2 do uchwały,
c) tereny zabudowy letniskowej we wsi Puchły, obejmujące działkę oznaczoną numerem ewidencyjnym 73 - załącznik Nr 3 do uchwały,
d) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wraz z usługami nieuciążliwymi dla otoczenia we wsi Janowo, obejmujące działkę oznaczoną numerem ewidencyjnym 230 - załącznik Nr 4 do uchwały,
e) ereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wraz z usługami nieuciążliwymi dla otoczenia we wsi Puchły, obejmujące działkę oznaczoną numerem ewidencyjnym 407 - załącznik Nr 5 do uchwały,
f) tereny zabudowy letniskowej we wsi Rybaki, obejmujące część działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 82/62 i tereny pod budowę drogi obejmujące część działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 82/67 - załącznik Nr 6 do uchwały.
3) stwierdzenia zgodności ustaleń niniejszego planu ze "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Narew" uchwalonym uchwałą Nr IX/69/99 z dnia 7 grudnia 1999r., z późniejszymi zmianami - załącznik Nr 7 do uchwały,
4) rozstrzygnięć o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do niniejszego planu - załącznik Nr 8 do uchwały,
5) rozstrzygnięć o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz o zasadach ich finansowania - załącznik Nr 9 do uchwały.
§ 3. Podstawę opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego stanowią:
1) Uchwała Nr XVI/103/08 Rady Gminy Narew z dnia 10 lipca 2008r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego terenów z obszaru gminy Narew,
2) Uchwała Nr XVI/105/08 Rady Gminy Narew z dnia 10 lipca 2008r. w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części gminy Narew, obejmującego część wsi: Janowo, Kaczały, Odrynki, Puchły, Rybaki i Skaryszewo,
3) Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Narew uchwalone uchwałą Nr IX/69/99 z dnia 7 grudnia 1999r. z późn. zmianami.
§ 4. Ilekroć w uchwale jest mowa o:
1) planie - należy przez to rozumieć plan, o którym mowa w § 1 uchwały, o ile z treści przepisu nie wynika inaczej,
2) uchwale - należy przez to rozumieć niniejszą uchwałę,
3) przepisach szczególnych i odrębnych - należy przez to rozumieć przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi oraz ograniczenia w dysponowaniu terenami wynikające z prawomocnych decyzji administracyjnych (art. 104 K.P.A.),
4) rysunku planu - należy przez to rozumieć rysunki planu sporządzone na mapach w skali 1:1000, stanowiące załączniki Nr 1, Nr 2, Nr 3, Nr 4, Nr 5 i Nr 6 do niniejszej uchwały,
5) linii rozgraniczającej - należy przez to rozumieć linię oddzielającą tereny o różnych rodzajach przeznaczenia podstawowego lub różnych zasadach zagospodarowania,
6) nieprzekraczalnej linii zabudowy - należy przez to rozumieć linię, której nie może przekroczyć ściana (lico) budynku w kierunku ulicy, sąsiedniego terenu lub sąsiedniej działki,
7) terenie - należy przez to rozumieć obszar o określonym rodzaju przeznaczenia podstawowego wyznaczony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi,
8) przeznaczeniu podstawowym - należy przez to rozumieć, takie przeznaczenie, które powinno dominować na danym terenie wydzielonym liniami rozgraniczającymi,
9) przeznaczeniu dopuszczalnym - należy przez to rozumieć przeznaczenie inne niż podstawowe, które uzupełnia lub wzbogaca przeznaczenie podstawowe,
10) obiektach i urządzeniach towarzyszących - należy przez to rozumieć w szczególności budynki gospodarcze, szklarnie, garaże, śmietniki, parkingi, podjazdy gospodarcze, ogrodzenia, małą architekturę,
11) urządzeniach infrastruktury technicznej - należy przez to rozumieć urządzenia: zaopatrzenia w wodę, odprowadzania i oczyszczania ścieków i wód opadowych, gromadzenia odpadów stałych, elektroenergetyki, gazownictwa, ciepłownictwa i telekomunikacji,
12) działce budowlanej - należy przez to rozumieć nieruchomość gruntową lub działkę gruntu, której wielkość, cechy geometryczne, dostęp do drogi publicznej oraz wyposażenie w urządzenia infrastruktury technicznej spełniają wymogi realizacji obiektów budowlanych wynikające z odrębnych przepisów,
13) tymczasowym użytkowaniu i zagospodarowaniu terenu - należy przez to rozumieć dopuszczenie możliwości określonego sposobu użytkowania i zagospodarowania terenu, do czasu jego wykorzystania zgodnie z przeznaczeniem ustalonym w planie,
14) zabudowie jednorodzinnej - należy przez to rozumieć jeden budynek mieszkalny jednorodzinny, lub zespół takich budynków, wraz z budynkami garażowymi i gospodarczymi,
15) zbudowie usługowej - należy przez to rozumieć obiekty publiczne lub komercyjne służące zaspokajaniu potrzeb ludności, nie wytwarzające dóbr materialnych na skalę przemysłową,
16) zabudowie letniskowej - należy prze to rozumieć działkę i obiekty budowlane służące indywidualnemu wypoczynkowi właściciela i jego bliskich
17) zabudowie produkcyjnej - należy przez to rozumieć obiekty produkcyjne wytwarzające dobra materialne, składy, magazyny itp.
§ 5. Następujące oznaczenia graficzne na rysunku planu są ustaleniami obowiązującymi:
1) granice obszaru objętego planem miejscowym,
2) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub zasadach zagospodarowania i symbole tych terenów,
3) nieprzekraczalne linie zabudowy w odniesieniu do nowych budynków lub nowych części budynków rozbudowywanych,
4) klasyfikacja oraz parametry dróg i ulic.
§ 6. Następujące oznaczenia graficzne na rysunku planu są oznaczeniami nieobligatoryjnymi - postulowanymi:
1) linie określające zasady podziału na działki budowlane,
2) oznaczenia liniowe i punktowe projektowanych urządzeń infrastruktury technicznej, określające ich orientacyjny przebieg - do uściślenia w projektach budowlanych inwestycji,
3) oznaczenia szerokości jezdni ulic gminnych, projektowanych dojazdów oraz placów manewrowych - do uściślenia w projektach budowlanych inwestycji,
4) zarysy budynków projektowanych.
Rozdział 2
Przeznaczenie terenów, parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabudowy
§ 7. Tereny oznaczone na rysunku planu 1P,U i 2P,U w miejscowości Narew (załącznik Nr 1) przeznacza się pod zabudowę produkcyjno - usługową.
2. Na terenach określonych w ust.1 ustala się następujące warunki zagospodarowania :
1) wysokość zabudowy do dwóch kondygnacji nadziemnych dla budynków techniczno - produkcyjnych, a do trzech kondygnacji dla budynków administracyjnych i socjalnych stosownie do potrzeb użytkowych inwestora,
2) dachy o różnych formach - stosownie do wielkości przekrywanej powierzchni, rozpiętości konstrukcyjnej, potrzeb doświetlenia pomieszczeń itp.,
3) udział powierzchni zabudowanej (obejmującej powierzchnię zabudowy i powierzchnie utwardzone - dojazdy, dojścia, place manewrowe, parkingi itp.) nie przekraczającą 80% powierzchni działki,
4) udział powierzchni biologicznie czynnej w powierzchni działki dla terenów zabudowy produkcyjnej - minimalnie 20%,
5) nieprzekraczalne linie zabudowy - 10 m od linii rozgraniczających istniejących dróg oznaczonych symbolami 1KDW-Dx i 2KDW-Dx,
6) ewentualne drogi wewnętrzne o parametrach dróg dojazdowych z zabezpieczeniem prowadzenia urządzeń infrastruktury technicznej,
7) miejsca postojowe samochodów osobowych - parkingi na działkach (na których jest prowadzona inwestycja) w ilości minimum 20 stanowisk na 100 zatrudnionych,
8) zakaz realizacji obiektów o charakterze tymczasowym,
9) na terenie 1P,U (działka nr 734 we wsi Narew) - budynki powinny być wykonane o rzędnej "0" (poziom posadzki) min. 134,0 m n.p.m. Kr., odprowadzenie ścieków do szczelnego zbiornika o rzędnej pokrywy włazu nie niższej niż 133,70 m n.p.m. Kr. - wg zasad zagospodarowania zawartych w rozdziale 7 § 16 niniejszej uchwały.
3. Dopuszcza się:
1) realizację urządzeń towarzyszących: obiektów gospodarczych, socjalnych i administracyjnych, dróg wewnętrznych, podjazdów, dojazdów, parkingów, infrastruktury technicznej, zieleni urządzonej itp.,
2) realizację mieszkań służbowych tylko łącznie z obiektami przeznaczenia podstawowego, jeżeli jest to zasadne z funkcjonalnego punktu widzenia.
4. Zakazuje się:
1) realizacji mieszkań, o których mowa w ust. 3 pkt. 2 jeżeli nie istnieje lub nie będzie realizowana zabudowa produkcyjno - usługowa uzasadniająca ich potrzebę.
§ 8. 1. Tereny oznaczone na rysunku planu 3MN,U i 4MN,U w miejscowości Rybaki (załącznik Nr 2), 6MN,U w miejscowości Janowo (załącznik Nr 4) i 7MN,U w miejscowości Puchły (załącznik Nr 5) przeznacza się pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną wraz z usługami nieuciążliwymi dla otoczenia.
2. Na terenach, o których mowa w ust. 1 dopuszcza się realizację:
a) zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z urządzeniami towarzyszącymi i zielenią,
b) zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami wbudowanymi w budynki mieszkalne lub wolnostojącą wraz z urządzeniami towarzyszącymi i zielenią,
c) zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej bliźniaczej z urządzeniami towarzyszącymi i zielenią.
3. Na terenach określonych w ust. 1 ustala się następujące warunki zagospodarowania:
1) wysokość budynków mieszkalnych maksimum dwie kondygnacje nadziemne, w tym druga jako poddasze użytkowe,
2) dachy budynków symetryczne o kącie nachylenia połaci dachowych 250 - 450 z doświetleniem poddasza użytkowego,
3) ewentualna realizacja zabudowy jednorodzinnej bliźniaczej możliwa jest jako jedno zamierzenie inwestycyjne, na które wykonano jeden projekt, bądź kilka projektów skutkujących powstaniem budynku złożonego z powtarzalnych segmentów,
4) kolorystyka budynków w odcieniach jasnych, stonowanych, pastelowych - zakaz stosowania kolorów świetlistych, jaskrawych, mocno intensywnych; w odniesieniu do pokryć dachowych należy stosować różne odcienie czerwieni, brązów, zieleni i szarości,
5) maksymalny poziom posadowienia posadzki parteru 0,9 m w stosunku do projektowanego poziomu terenu wzdłuż elewacji od strony ulicy,
6) udział powierzchni zabudowanej w powierzchni działki do 40%,
7) udział powierzchni biologicznie czynnej minimum 40% powierzchni działki.
§ 9. 1. Tereny oznaczone na rysunku planu symbolem 5ML w miejscowości Puchły (załącznik Nr 3) przeznacza się pod zabudowę letniskową, rekreacyjno - wypoczynkową.
2. Na terenach określonych w ust. 1 ustala się następujące warunki zagospodarowania:
1) wysokość budynków mieszkalnych maksimum dwie kondygnacje nadziemne, w tym druga jako poddasze użytkowe,
2) dachy budynków symetryczne o kącie nachylenia połaci dachowych 250 - 450 z doświetleniem poddasza użytkowego,
3) kolorystyka elewacji - z zastosowaniem tradycyjnych barw stosowanych w lokalnym budownictwie z wykluczeniem kolorów jaskrawych,
4) maksymalna wysokość okapu budynku mieszkalnego nad powierzchnię terenu 4,5 m,
5) maksymalny poziom posadowienia posadzki parteru 0,6 m w stosunku do projektowanego poziomu terenu wzdłuż elewacji od strony ulicy,
6) maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy do 15% powierzchni działki,
7) udział powierzchni biologicznie czynnej minimum 60% powierzchni działki,
8) ustala się następujące nieprzekraczalne linie zabudowy - 5 m od linii rozgraniczającej drogi oznaczonej symbolem KDW-Dx.
§ 10. 1. Tereny oznaczone na rysunku planu symbolem 8ML w miejscowości Rybaki (załącznik Nr 6), przeznacza się pod zabudowę letniskową (zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego określonego w § 1 pkt 2, gdzie tereny te były przeznaczone pod drogi dojazdowe do działek letniskowych).
2. Na terenach określonych w ust. 1 (zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego określonego w § 1 pkt 2) ustala się następujące warunki zagospodarowania:
1) dopuszcza się realizację zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, pensjonatowej i usług hotelarskich niekolizyjnych z funkcją podstawową oraz obiektów i urządzeń towarzyszących,
2) udział powierzchni zabudowanej w powierzchni działki do 15%,
3) udział powierzchni biologicznie czynnej minimum 60% w powierzchni działki,
4) wysokość budynków letniskowych do 2 kondygnacji, w tym druga kondygnacja jako poddasze użytkowe,
5) dachy budynków symetryczne o kącie nachylenia połaci dachowych 350-450,
6) zakłada się maksymalny poziom parterów budynków (poziom płyty parteru w stanie surowym) 75 cm w stosunku do projektowanego poziomu terenu wzdłuż elewacji od strony ulicy,
7) ustala się następujące odległości nieprzekraczalnej linii zabudowy:
- - od linii rozgraniczających dróg i dojazdów 5 m,
- - od osi linii energetycznych napowietrznych SN 15 kV - 7 m.
Rozdział 3
Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego
§ 11. Ustala się następujące zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
1) obowiązek zachowania nieprzekraczalnych linii zabudowy dla nowych obiektów budowlanych i nowych części obiektów rozbudowywanych, w celu uzyskania właściwych walorów przestrzennych i jednorodnego charakteru kształtowanej przestrzeni,
2) od strony dróg należy lokalizować budynki i obiekty przeznaczenia podstawowego, natomiast budynki i obiekty z nimi związane lub im towarzyszące lokalizować w głębi działki,
3) ustala się zakaz sytuowania wszelkich obiektów budowlanych i urządzeń tymczasowych, które nie są ściśle związane lub kolidują z planowaną podstawową funkcją terenu,
4) infrastrukturę techniczną, głównie wodociąg i energię elektryczną na obszarach zabudowy należy realizować wyprzedzająco w stosunku do zabudowy kubaturowej poszczególnych zespołów.
Rozdział 4
Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego
§ 12. 1. W zakresie ochrony środowiska i przyrody ustala się:
1) zakaz wprowadzania do wód lub ziemi ścieków nie spełniających obowiązujących normatywów, a także obowiązek stosowania docelowo na obszarze objętym planem scentralizowanych systemów zaopatrzenia w wodę, odprowadzenia ścieków i wód opadowych na warunkach określonych przez ich zarządców,
2) zakaz stosowania technologii niebezpiecznych dla środowiska,
3) zakaz lokalizacji obiektów i urządzeń emitujących zanieczyszczenia do atmosfery w ilościach przekraczających dopuszczalne i alarmowe poziomy niektórych substancji określonych w przepisach szczególnych,
4) obowiązek zapewnienia możliwie najlepszego stanu akustycznego środowiska, poprzez przestrzeganie poziomów hałasu w środowisku, określonych w przepisach szczególnych oraz poprzez zachowanie możliwie największych odległości między obiektami i urządzeniami emitującymi hałas, a wymagającymi ochrony przd hałasem (np. mieszkania służbowe, obiekty administracyjne i socjalne),
5) uwzględnienie zakazów obowiązujących na Obszarze Chronionego Krajobrazu "Dolina Narwi" wyszczególnionych w rozporządzeniu Nr 9/05 Wojewody Podlaskiego z dnia 25 lutego 2005r. w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu "Dolina Narwi" (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 54, poz. 722) oraz ustaleń określonych w ustawie o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004r. dotyczących obszarów Natura 2000 tj. Obszaru Specjalnej Ochrony Ptaków "Dolina Górnej Narwi" (kod obszaru PLB 200007) i Specjalnego Obszaru Ochrony Siedlisk "Ostoja w Dolinie Górnej Narwi" (PLH 200010) na terenie wsi Narew - 1P,U, Janowo - 6MN,U i Puchły - 7MN,U,
6) uwzględnienie zakazów obowiązujących na Obszarze Chronionego Krajobrazu "Dolina Górnej Narwi" i "Puszcza Białowieska" wyszczególnionych w rozporządzeniu Nr 9/05 i Nr 7/05 Wojewodzy Podlaskiego z dnia 25 lutego 2005r. (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego Nr 54, poz. 722 i 720) oraz ustaleń określonych w ustawie o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004r. dotyczących obszarów Natura 2000 tj. Obszaru Specjalnej Ochrony Ptaków "Puszcza Białowieska" (PLC 200004) na terenie wsi Rybaki - 8ML,
7) dopuszczalność lokalizacji inwestycji wymagających obligatoryjnie sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko oraz inwestycji mogących wymagać sporządzenia raportu oddziaływania na śrdowisko.
2. W zakresie ochrony krajobrazu kulturowego należy stosować:
1) ustalenia dotyczące parametrów i wskaźników zabudowy i zagospodarowania terenów zawartych w rozdziale 2 niniejszej uchwały,
2) tradycyjne formy architektoniczne i gabaryty przestrzenne obiektów nawiązujące do dawnych wzorów tradycyjnej architektury obszarów sąsiednich.
Rozdział 5
Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej
§ 13. 1. Na terenie objętym planem nie występują zabytki nieruchome i obszary wpisane do rejestru zabytków. Na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolami 4MN,U w miejscowości Rybaki i 2P,U w miejscowości Narew, oraz w ich sąsiedztwie znajdują się stanowiska archeologiczne:
a) st. 18 (AZP 42-90/63) - wieś Narew,
b) st. 19 (AZP 42-90/64) - wieś Narew,
c) st. 21 (AZP 41-91/33) - wieś Rybaki,
d) st. 22 (AZP 41-91/34 - wieś Rybaki,
2. Na terenach stanowisk archeologicznych i w ich sąsiedztwie wszelkie prace ziemne należy prowadzić w uzgodnieniu z Podlaskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków i pod nadzorem archeologicznym. Na prowadzenie nadzoru archeologicznego należy uzyskać pozwolenie Podlaskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.
3. Na pozostałych terenach opracowania w trakcie prowadzenia prac ziemnych, w przypadku odkrycia przedmiotów, co do których istnieje przypuszczenie, iż posiadają wartość historyczną, inwestor i wykonawca są zobowiązani wstrzymać wszelkie prace budowlane i zawiadomić Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków lub Wójta Gminy Narew.
Rozdział 6
Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych
§ 14. Ustalenia dotyczące wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych:
1) na obszarze objętym niniejszym planem przewiduje się następujące przestrzenie publiczne: tereny komunikacji kołowej - drogi publiczne i parkingi - przy ich budowie i przebudowie należy wprowadzić urządzenia umożliwiające poruszanie się osób niepełnosprawnych,
2) zakazuje się lokalizacji tymczasowych obiektów usługowo - handlowych oraz nośników reklamowych,
3) nakazuje się stosowanie wyłącznie ujednoliconego systemu oznakowania ulic,
4) dopuszcza się:
a) lokalizowanie urządzeń technicznych dróg związanych z ich utrzymaniem,
b) nasadzenia drzew liściastych w liniach rozgraniczających ulic.
Rozdział 7
Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych
§ 15. Teren objęty granicami opracowania planu położony jest częściowo na obszarze Natura 2000, Obszarze Chronionego Krajobrazu "Dolina Narwi" i "Puszcza Białowieska" - obowiązują ustalenia Rozdziału 4 § 12.
§ 16. 1. Działka Nr 734 we wsi Narew, oznaczona na rysunku planu symbolem 1P,U, znajduje się na terenie zalewowym oddziaływania rzeki Narew zgodnie ze "Studium dla obszarów nieobwałowanych narażonych na niebezpieczenstwo powodzi dla rzeki Narew" przyjmując rzędne wody o prawdopodobieństwie wystąpienia 1%.
2. Ustala się następujące zasady kształtowania zabudowy na terenach o których mowa w ust. 1.
1) posadowienie parterów budynków należy przyjmować powyżej rzędnej zagrożenia powodziowego - rzędna "0" (poziom posadzki) min. 134,0 m n.p.m. Kr.
2) budynki powinny być projektowane bez podpiwniczenia, ewentualnie piwnica wykonana z zabezpieczeniem przed przesiąkaniem wody,
3) teren w otoczeniu budynków oraz dojazd i dojście do budynków powinny być ukształtowane powyżej rzędnej zagrożenia powodziowego,
4) odprowadzenie ścieków do szczelnego zbiornika o rzędnej pokrywy włazu nie niższej niż 133,70 m n.p.m. Kr.
Rozdział 8
Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem miejscowym
§ 17. 1. Na obszarze objętym planem nie występują nieruchomości wymagające przed zabudową i zagospodarowaniem dokonania obligatoryjnego scalenia i podziału.
2. Ustala się następujące zasady podziału nieruchomości:
1) postulowane na rysunku planu granice podziału terenu (oznaczone linią przerywaną) nie są obligatoryjne, mogą stanowić zasadę podziału terenu w przypadku wystąpienia właściciela działki z wnioskiem o podział zgodnie z rysunkiem planu,
2) powierzchnia ewentualnych wydzielonych działek budowlanych powinna stwarzać możliwość zabudowy i zagospodarowania zgodnie z funkcją i warunkami technicznymi oraz prawidłowego funkcjonowania,
3) ustala się następujące minimalne powierzchnie nowych działek budowlanych, przy czym nie ustala się górnych parametrów:
a) 800 m2 dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej,
b) 2 x 600 m2 dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej bliźniaczej,
c) 850 m2 dla zabudowy letniskowej,
4) ewentualne drogi wewnętrzne tworzone na potrzeby wydzielonych działek powinny spełniać wymogi normatywne wynikające z przepisów szczególnych, a także zabezpieczać możliwość zrealizowania w nich niezbędnych dla funkcjonowania terenów elementów systemów infrastruktury technicznej,
5) działki budowlane powstałe na skutek podziału lub scalenia działek istniejących muszą mieć bezpośredni dostęp do drogi publicznej.
Rozdział 9
Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy
§ 18. Ze względu na położenie terenu objętego planem częściowo na obszarze Natura 2000, Obszarze Chronionego Krajobrazu "Dolina Narwi" i "Puszcza Białowieska" - obowiązują ustalenia Rozdziału 4 § 12.
§ 19. 1. Na działkach budowlanych o charakterze leśnym, przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniowo - usługową we wsi Janowo (działka Nr 230 oznaczona na rysunku planu symbolem 6MN,U) dopuszcza się wylesienie w granicach do 500 m2, w zależności od ustalonego w projekcie zagospodarowania działki wskaźnika powierzchni biologicznie czynnej.
2. Pozostający na działce budowlanej teren leśny, dla którego uzyskano zgodę na przeznaczenie na cele nieleśne, stanowi powierzchnię biologicznie czynną, dla którego nie obowiązują odległości zabudowy od lasu, określone w przepisach szczególnych.
Rozdział 10
Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej
§ 20. W zakresie komunikacji ustala się następujące zasady:
1) obsługę komunikacyjną obszarów objętych planem ulicami oznaczonymi symbolami KD-D - dojazdowymi i KD-Dx - ciągami pieszo-jezdnymi o parametrach wg poniższej tabeli:
Lp. Symbol terenu Symbol ulicy Nazwa ulicy Klasa Szerokość w liniach rozgraniczających Szerokość jezdni Nieprzekraczalne linie zabudowy od linii rozgr. lub *) krawędzi jezdni
1 2 3 4 5 6 7 8
1. 1P,U
Narew
1KDW-Dx


2KDW-Dx
istn. ciąg pieszo-jezdny

istn. ciąg pieszo-jezdny
DD
istniejącaistniejąca
3,5m3,5m
10m10m
2. 2P,U Narew 1KDW-Dx istn. ciąg pieszo-jezdny D istniejąca z wyokrągleniem załomu trasy łukiem poziomym R=40m z normatywnym poszerzeniem 3,5m z wyokrą-gleniemjezdni na łuku poziomym promieniem R=40m z jej normatywnym poszerzeniem 10m
3. 3MNU, 4MN,U Rybaki 1KDW-Dx

2KD-D


3KD-D


4KD-Dx
istn. ciąg pieszo-jezdny
projekto-wana

projekto-wana

projekto-wana
D


D


D


D
istniejąca z wyokrągle-niem załomu trasy łukiem poziomym R=30m z normatywnym poszerzeniem


10m


10m


6m z rozszerzeniem do 10m jak w rysunku planu
3,5m z wyokrą-gleniemjezdni na łuku poziomym promieniem R=30m z jej normatywnym poszerzeniem

5m


5m


3,5m
5m


5m


5m


5m
1 2 3 4 5 6 7 8
5KD-Dx


6KD-Dx


7KD-Dx
projekto-wana

projekto-wana

projekto-wana
D


D


D
6m z rozszerzeniem do 10m jak w rysunku planu

6m z rozszerzeniem do 10m jak w rysunku planu

6m z rozszerzeniem do 10m jak w rysunku planu
3,5m


3,5m


3,5m
5m


5m


5m
4. 6MN,U Janowo KD-Dx


KD-D
projekto-wana

istniejąca
D


D
6m z poszerzeniem do 12m jak w rysunku planu

istniejąca
3,5m


6m
6m i 12m od granicy lasu

*) 15m
5. 7MN,U Puchły KD-Dx


KD-D
projekto-wana

istniejąca
D


D
6m z poszerzeniem do 12m jak w rysunku planu

istniejąca
3,5m


5m
5m


*) 15m
6. 5ML Puchły KDW-Dx istnieją-ca D istniejąca 3,5m 5m
7. 8ML Rybaki 1KD-D projekto-wana D 10m 5m 5m
a) rozwiązania techniczne ulic i włączenia do nich należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami szczególnymi z uzgodnieniem z ich zarządcami,
b) narożne ścięcia linii rozgraniczających na skrzyżowaniach ulic min. 5x5m.
2) powiązania układu komunikacyjnego z układem zewnętrznym stanowią :
a) do terenów: 1P,U; 2P,U; 3MN,U; 4MN,U; 5ML i 8ML - istniejące drogi wewnętrzne,
b) do terenu 6MN,U istniejąca droga gminna na odcinku Janowo - Kaczały,
c) do terenu 7MN,U istnejąca droga powiatowa na odcinku Ciełuszki - Puchły i istniejąca droga wewnętrzna,
3) potrzeby parkigowe zapewnione będą na własnych działkach,
4) na terenach w obrębie linii rograniczających ulic zakazuje się realizacji obiektów budowlanych w tym i tymczasowych z wyjątkiem urządzeń technicznych dotyczących ich utrzymania, a także infrastruktury technicznej.
§ 21. W zakresie systemu zaopatrzenia w energię elektryczną ustala się:
1) Narew 1P,U i 2P,U:
a) zasilanie odbiorców w zależności od wielkości zapotrzebowania mocy:
- z istniejącej najbliższej stacji transformatorowej (po przystosowaniu jej do nowych warunków pracy zgodnie z przepisami szczególnymi, liniami nn napowietrznymi lub kablowymi do odbiorcy,
- z projektowanej stacji transformatorowej, której lokalizacja wyniknie z projektowanego zagospodarowania terenu na etapie projektu budowlanego,
b) zasilanie projektowanej stacji transformatorowej projektowanym odcinkiem linii SN15kV od najbliższej czynnej linii SN15kV, po dostosowaniu jej do nowych warunków pracy, na warunkach PGE Dystrybucja Białystok i zgodnie z przepisami szczególnymi,
c) bezpośrednią obsługę odbiorców na terenie 1P,U i 2P,U w przypadku budowy stacji transformatorowej liniami nn napowietrznymi lub kablowymi z projektowanej stacji transformatorowej. Trasy linii nn ustalone winne być na etapie projektu budowlanego zgodnie z przepisami szczególnymi.
2) Rybaki 3MN,U i 4MN,U:
a) zasilanie odbiorców z projektowanej stacji transformatorowej zlokalizowanej zgodnie z rysunkiem planu i przepisami szczególnymi,
b) zasilanie ww stacji transformatorowej - projektowanym odcinkiem linii SN15kV napowietrznej od istniejącej lini SN15kV Hajdukowszczyzna - Rybaki - Lewkowo, po dostosowaniu jej do nowych warunków pracy, na warunkach PGE Dystrybucja Białystok,
c) możliwość zmiany lokalizacji projektowanej stacji transformatorowej wraz z projektowaną linią SN zasilającą - pod warunkiem, że nie będzie to kolidowało z projektowanym zagospodarowaniem terenu i spełnione będą przepisy szczególne,
d) bezpośrednią obsługę odbiorców liniami nn napowietrznymi lub kablowymi projektowanymi w liniach rozgraniczających ulic,
e) możliwość przebudowy istniejącej na tym terenie linii SN15kV - w oparciu o ustawę Prawo Energetyczne, aktami wykonawczymi do tej ustawy i innymi stosownymi przepisami szczególnymi,
f) linia zabudowy
- - 5m od osi linii SN15kV z przewodami izolowanymi,
- - 7m od osi linii SN15kV z przewodami nieizolowanymi.
3) Janowo 6MN,U:
a) zasilanie odbiorców z istniejącej w pobliżu stacji transformatorowej słupowej, po dostosowaniu jej do nowych warunków pracy, zgodnie z przepisami szczególnymi na warunkach PGE Dystrybucja Białystok,
b) bezpośrednią obsługę odbiorców na terenie 6MN,U - linią nn napowietrzną lub kablową od istniejącej stacji transformatorowej. Trasy linii nn winne być ustalone na etapie projektu budowlanego i zgodnie z przepisami szczególnymi.
4) Puchły 7MN,U:
a) zasilanie odbiorców z istniejącej w pobliżu stacji transformatorowej słupowej, po dostosowaniu jej do nowych warunków pracy zgodnie z przepisami szczególnymi, na warunkach PGE Dystrybucja Białystok,
b) bezpośrednią obsługę odbiorców na terenie 7MN,U - linią nn napowietrzną lub kablową od istniejącej stacji transformatorowej. Trasy linii nn winne być ustalone na etapie projektu budowlanego i zgodnie z przepisami szczególnymi.
5) Puchły 5ML:
a) zasilanie odbiorców z projektowanej stacji transformatorowej, której szczegółowa lokalizacja nastąpi na etapie projektu zagospodarowania terenu lub z niekonwencjonalnych źródeł energii elektrycznej,
b) zasilanie projektowanej stacji transformatorowej - projektowanym odcinkiem linii SN15kV napowietrznej od najbliższej czynnej linii SN15kV, po dostosowaniu jej do nowych warunków pracy, na warunkach PGE Dystrybucja Białystok i zgodnie z przepisami szczególnymi,
c) bezpośrenią obsługę odbiorców w przypadku budowy stacji transformatorowej liniami nn napowietrznymi lub kablowymi z projektowanej stacji transformatorowej. Trasy linii nn winne być ustalone na etapie projektu budowlanego i zgodnie z przepisami szczególnymi.
6) Rybaki 8ML:
a) lokalizację linii elektroenergetycznej nn do zasilania odbiorców na poszczególnych działkach zabudowy letniskowej - w liniach rozgraniczających projektowanej drogi 1KD-D,
b) pozostawienie do dalszej eksploatacji istniejącej linii SN15kV napowietrznej relacji Hajdukowszczyzna - Rybaki - Lewkowo.
§ 22. W zakresie systemu telekomunikacji ustala się:
1) podłączenia potencjalnych abonentów z istniejącej w pobliżu sieci telekomunikacyjnej - po rozbudowie systemu w stosownym zakresie w liniach rozgraniczających ulic,
2) pozostawienie do dalszego użytkowania istniejących sieci telekomunikacyjnych, których trasy przebiegu na obszarach planów nie kolidują z projektowanym zagospodarowaniem terenu.
§ 23. W zakresie zaopatrzenia odbiorców w ciepło ustala się:
1) zaopatrzenie z indywidualnych kotłowni z postulowanym zastosowaniem paliw proekologicznych (gaz, biomasa itp.) lub ze źródeł energii odnawialnej (np. solarnej).
§ 24. W zakresie zaopatrzenia odbiorców w gaz ustala się:
1) zasilanie odbiorców w gaz ziemny z projektowanej sieci w liniach rozgraniczających ulic po zrealizowaniu sieci zasilającej gminę Narew.
§ 25. W zakresie zaopatrzenia w wodę ustala się:
1) zaopatrzenie w wodę do celów bytowo - gospodarczych, produkcyjnych i przeciwpożarowych poszczególnych terenów:
a) 1P,U i 2P,U we wsi Narew z projektowanej sieci wodociągowej z włączeniem się do istniejącej, poza granicami opracowania, sieci wodociągowej zasilanej ze stacji wodociągowej w Narwi,
b) 3MN,U, 4MN,U i 8ML na gruntach wsi Rybaki z projektowanej sieci wodociągowej z włączeniem się do istniejących, poza granicami opracowania, przewodów wodociągowych zasilanych docelowo z ujęcia w Narwi,
c) 5ML na gruntach wsi Puchły z indywidualengo ujęcia wody zlokalizowanego na własnej działce wykonanego zgodnie z warunkami określonymi w obowiązujących przepisach szczególnych,
d) 6MN,U na gruntach wsi Janowo z projektowanej sieci wodociągowej z włączeniem się do istniejącego przy granicy opracowania przewodu wodociągowego zasilanego ze stacji wodociągowej w Narwi,
e) 7MN,U we wsi Puchły z projektowanej sieci wodociągowej zasilanej ze stacji wodociągowej w Iwankach z włączeniem do istnejącego poza opracowaniem przewodu wodociągowego we wsi Trześcianka,
2) lokalizację projektowanych przewodów wodociągowych w liniach rozgraniczających ulic, poza pasem jezdni, zgodnie z obowiązującymi przepisami szczególnymi,
3) zasady przebiegu projektowanych tras przewodów wodociągowych określone w rysunkach planu mają charakter informacyjny i mogą ulec zmianie na etapie projektu budowlanego pod warunkiem, że nie będzie to kolidowało z istniejącym i projektowanym zagospodarowaniem terenu i zostaną zachowane obowiązujące przepisy szczególne,
4) realizacja projektowanej sieci wodociągowej, o której mowa w punkcie 1), oraz przyłączy poszczególnych budynków do tej sieci zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez zarządcę urządzeń wodociągowych,
5) do czasu zrealizowania projektowanej sieci wodociągowej, o której mowa w punkcie 1) a, b, c, d, e), dopuszcza się zaopatrzenie w wodę z indywidualnych ujęć wody zlokalizowanych na własnych działkach zgodnie z warunkami określonymi w obowiązujących przepisach szczególnych, a po wybudowaniu w ulicy przewodu wodociągowego budynki należy podłączyć do sieci wodociągowej, a studnie mogą być wykorzystywane do celów gospodarczych lub zlikwidowane.
§ 26. W zakresie systemu odprowadzenia ścieków komunalnych i wód opadowych ustala się:
1) odprowadzenie ścieków komunalnych:
a) z terenów oznaczonych sybolem 1P,U i 2P,U we wsi Nrew - do istniejącego, poza terenem opracowania, kanału sanitarnego i oczyszczalni ścieków w Narwi, a po oczyszczeniu do rowu dopływającego do rz. Narew; w przypadku niemożliwośći grawitacyjnego włączenia się do istniejącego kanału zastosować rozwiązania pompowe,
b) z terenów oznaczonyh symbolem 3MN,U, 4MN,U i 8ML na gruntach wsi Rybaki do projektowanych kanałów sanitarnych i odprowadzenie ścieków w układzie grawitacyjno - pompowym do istniejącej, poza granicami opracowania, kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków w Narwi lub alternatywnie do oczyszczalni ścieków dla wsi Rybaki, zlokalizowanej poza granicami opracowania, a po oczyszczeniu do rzeki Narew,
c) z terenów oznaczonych symbolem 5ML i 7MN,U na gruntach wsi Puchły i 6MN,U na gruntach wsi Janowo według rozwiązań indywidualnych - utylizację ścieków w przydomowych oczyszczalniach z lokalizacją w obrębie własnego terenu zgodnie z warunkami określonymi w obowiązujących przepisach szczególnych,
2) lokalizację projektowanych kanałów, o których mowa w punkcie 1 a) i b) w liniach rozgraniczających ulic zgodnie z obowiązującymi przepisami szczególnymi,
3) realizację projektowanej kanalizacji sanitarnej i przyłączy budynków do tej kanalizacji zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez zarządcę urządzeń kanalizacyjnych,
4) możliwość zmiany zasad przebiegu tras projektowanych kanałów sanitarnych pokazanych w rysunku planu, na etapie projektu budowlanego, pod warunkiem, że nie będzie to kolidowało z istniejącym i projektowanym zagospodarowaniem terenu i będą zachowane obowiązujące przepisy szczególne,
5) do czasu zrealizowania projektowanej kanalizacji sanitarnej, o której mowa w punkcie 1b), dopuszcza się możliwość odprowadzenia ścieków według rozwiązań indywidualnych do szczelnych zbiorników bezodpływowych, z wywożeniem do punktu zlewnego w oczyszczalni w Narwi, z lokalizacją w obrębie własnej działki zgodnie z obowiązującymi przepisami szczególnymi; po wykonaniu kanałów sanitarnych w ulicach urządzenia te należy zlikwidować lub przebudować na studnie przelotowe, a budynki podłączyć do kanalizacji,
6) wody opadowe i roztopowe z utwardzonych szczelnych powierzchni terenów przemysłowych, usługowych, ulic i parkingów o znacznym stopniu zanieczyszczenia zawiesiną i substancjami ropopochodnymi, ujęte w szczelne otwarte lub zamknięte systemy kanalizacji deszczowej powinny być, przed wprowadzeniem do wód lub ziemi, oczyszczone w taki sposób, aby spełniały wymogi ochrony środowiska określone w aktualnych przepisach szczególnych,
7) wody opadowe i roztopowe z dachów obiektów, terenów zielonych i innych o małym stopniu zanieczyszczenia mogą być odprowadzane powierzchniowo, bezpośrednio do gruntu na własny, nieutwardzony teren, w sposób uniemożliwiający ich spływ na grunty sąsiednie poprzez zachowanie powierzchni przepuszczalnych, odpowiednie ukształtowanie terenu i zastosowanie rozwiązań technicznych takich jak np. mały zbiornik retencyjny, wykorzystanie wód deszczowych do celów gospodarczych,
8) zakaz wprowadzania do wód lub do ziemi ścieków i wód opadowych nie spełniających obowiązujących norm ustalonych w przepisach szczególnych.
§ 27. W zakresie systemu usuwania odpadów stałych ustala się:
1) usuwanie odpadów stałych, systemem zorganizowanym, do pojemników lub kontenerów ustawionych na własnym terenie i przekazywanie ich do odzysku lub unieszkodliwiania zgodnie z obowiązującymi przepisami szczególnymi,
2) lokalizację pojemników lub kontenerów na odpady stałe zgodnie z warunkami określonymi w obowiązujących przepisach szczególnych dotyczących miejsc gromadzenia odpadów stałych.
Rozdział 11
Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzenia i użytkowania terenów
§ 28. 1. Ustala się, że do czasu rozpoczęcia realizacji inwestycji ustalonych planem, teren objęty planem może być użytkowany w sposób dotychczasowy.
2. Nie ustala się terminów rozpoczęcia robót budowlanych na poszczególnych terenach określonych na rysunku planu liniami rozgraniczającymi.
Rozdział 12
Stawki procentowe, na podstawie, których ustala się opłatę z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem planu
§ 29. Ustala się następujące stawki procentowe służące naliczaniu opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem planu:
1) dla terenów stanowiących własność komunalną gminy lub nabywanych przez gminę na cele publiczne oraz dla terenów zabudowanych nie ustala się stawki procentowej,
2) dla innych terenów niezabudowanych - 30% (słownie trzydzieści procent).
Rozdział 13
Wymagania w zakresie obrony cywilnej i ochrony przeciwpożarowej
§ 30. W zakresie obrony cywilnej ustala się:
1) w budynkach zabudowy jednorodzinnej, usługowej i techniczno - produkcyjnej obowiązek przewidywania w projektach budowlanych ukryć typu II wykonywanych przez użytkowników obiektów,
2) w przypadku budynku usługowego, produkcyjnego lub mieszkalnego projektowanego na więcej niż 15 osób, obowiązek opracowania "Aneksu OC" na przystosowanie budynku na ukrycie w okresie podwyższonej gotowości obronnej RP,
3) układ projektowanych oraz modernizowanych dróg i ulic powinien spełniać następujące warunki:
a) szerokość ulic wewnętrznych uniemożliwiającą ewentualne zagruzowanie,
b) oświetlenie zewnętrzne (np. drogi, ulice, budynki) przystosowane do wygaszania,
c) wyznaczenie bezpiecznych tras przejazdu dla pojazdów z niebezpiecznymi substancjami chemicznymi,
4) awaryjne studnie wody pitnej o wydajności min. 7,5 l na osobę/dobę, przewiduje się na działkach gminnych: w miejscowości Puchły na działce Nr 75/2 i w miejscowości Narew na działce Nr 1031.
§ 31. W zakresie ochrony przeciwpożarowej ustala się obowiązek:
1) projektowania zabudowy zgodnie z obowiązującymi właściwymi przepisami budowlanymi,
2) zapewnienia właściwej ochrony przeciwpożarowej i zabezpieczenia przeciwpożarowego budynków - zgodnie z obowiązującymi przepisami,
3) zapewnienia zaopatrzenia wodnego do celów przeciwpożarowych oraz zaprojektowania dróg przeciwpożarowych umożliwiających dojazd i dostęp dla jednostek ratowniczo-gaśniczych straży pożarnej - zgodnie z obowiązującymi przepisami,
4) uzgadniania projektów budowlanych pod względem ochrony przeciwpożarowej w zakresie i na zasadach określonych w obowiązujących przepisach.
Rozdział 14
Przeznaczenie gruntów na cele nierolnicze i nieleśne
§ 32. Przeznacza się grunty rolne, wytworzone z gleb pochodzenia mineralnego i grunty leśne na cele nierolnicze i nieleśne, określone w niniejszej uchwale, z tego:
1) na podstawie zgody Marszałka Województwa Podlaskiego (decyzja DMG.III.7230-51/09 z dnia 4 listopada 2009r.) przeznacza się grunty:
- leśne Ls V na cele nieleśne o powierzchni 0,2396 ha, położone w obrębie geodezyjnym 13 - Janowo na działce Nr 230 (oznaczonej na rysunku planu symbolem 6MN,U),
- leśne Ls VI na cele nieleśne o powierzchni 1,2770 ha, położone w obrębie geodezyjnym 24 - Narew na działce Nr 725/5 (oznaczonej na rysunku planu symbolem 2P,U),
- leśne Ls VI na cele nieleśne o powierzchni 0,0210 ha, położone w obrębie geodezyjnym 32 - Rybaki na działce Nr 82/67 (oznaczonej na rysunku planu symbolem 1KD-D),
2) grunty rolne wytworzone z gleb pochodzenia mineralnego, określone w niniejszej uchwale, na podstawie wyznaczonych funkcji terenów, które nie wymagają uzyskiwania zgody organów, o których mowa w art. 7, ust. 1 i 2 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2004 r. Nr 121, poz. 1266, z późn. zm.)
Rozdział 15
Postanowienia końcowe
§ 33. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Narew.
§ 34. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
Przewodniczący Rady

mgr Eugeniusz Dudzicz
Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XXXI/181/10
Rady Gminy Narew
z dnia 8 marca 2010 r.
Zalacznik1.jpg

Załącznik Nr 1
Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XXXI/181/10
Rady Gminy Narew
z dnia 8 marca 2010 r.
Zalacznik2.jpg

Załącznik Nr 2
Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XXXI/181/10
Rady Gminy Narew
z dnia 8 marca 2010 r.
Zalacznik3.jpg

Załącznik Nr 3
Załącznik nr 4
do Uchwały Nr XXXI/181/10
Rady Gminy Narew
z dnia 8 marca 2010 r.
Zalacznik4.jpg

Załącznik Nr 4
Załącznik nr 5
do Uchwały Nr XXXI/181/10
Rady Gminy Narew
z dnia 8 marca 2010 r.
Zalacznik5.jpg

Załącznik Nr 5
Załącznik nr 6
do Uchwały Nr XXXI/181/10
Rady Gminy Narew
z dnia 8 marca 2010 r.
Zalacznik6.jpg

Załącznik Nr 6
Załącznik nr 7
do Uchwały Nr XXXI/181/10
Rady Gminy Narew
z dnia 8 marca 2010 r.
Zalacznik7.doc

Załącznik nr 7 i 8
Załącznik nr 8
do Uchwały Nr XXXI/181/10
Rady Gminy Narew
z dnia 8 marca 2010 r.
Zalacznik8.doc

Załącznik Nr 9
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-04-01
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe