Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 402/LV/09 Rady Miejskiej Łomży

z dnia 28 grudnia 2009r.

w sprawie budżetu miasta Łomży na 2010 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18, ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit "d" i "e", ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), art.12 ust. 5 i art. 92 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1592; zmianami), art. 120, art. 121 ust. 4, ust. 5 i ust. 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1241) oraz art. 211, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240), ustala się:
§ 1. Dochody budżetu miasta w wysokości 234 609 357 zł, z tego:
- bieżące w wysokości 202 350 367 zł,
- majątkowe w wysokości 32 258 990 zł, zgodnie z zapisami § 14 Uchwały.
§ 2. Wydatki budżetu miasta w wysokości 273 354 355 zł, z tego:
- bieżące w wysokości 191 042 380 zł,
- majątkowe w wysokości 82 311 975 zł, zgodnie z zapisami § 15 Uchwały.
§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy w wysokości 2 613 525 zł, z tego:
1) ogólną w wysokości - 23 700 zł,
2) celową w wysokości - 2 589 825 zł, z przeznaczeniem na:
a) oświatę - 1 423 092 zł,
b) dla instytucji kultury - 1 010 300 zł,
c) na zarządzanie kryzysowe - 55 000 zł,
d) na zadania zgłoszone do Funduszy Strukturalnych - 101 433 zł.
§ 4.
1) Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 - 2012 zgodnie z załącznikiem Nr 1( Nr 1a - zadania inwestycyjne w 2010 roku).
2) Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, zgodnie z załącznikami Nr 2 i 2a.
§ 5. Deficyt budżetu miasta w wysokości 38 744 998 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
1) zaciągniętych kredytów w kwocie 30 245 198 zł,
2) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 8 499 800 zł.
§ 6. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 46 178 026 zł, oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 7 433 028 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.
§ 7. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:
1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2 000 000 zł,
2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 30 245 198 zł,
3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 7 433 028 zł.
§ 8.
1) Ustala się dochody w kwocie 750 000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 750 000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2) Ustala się wydatki w kwocie 10 000zł na realizację zadań określonych w miejskim programie przeciwdziałania narkomanii.
§ 9. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta, zgodnie z załącznikami Nr 4 i 4a.
§ 10.
1) Plan przychodów i kosztów dla:
a) samorządowych zakładów budżettowych: przychody - 30 643 043 zł, koszty - 30 362 732 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.
2) Plan dochodów i wydatków dla dochodów własnych jednostek budżetowych: dochody - 15 350 zł, wydatki - 18 203 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.
§ 11.
1) Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego i Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości: przychody - 390 000 zł, wydatki - 410 000 zł, zgodnie z załącznikami Nr 7 i 7a.
2) Ustala się plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w wysokości: przychody - 220 000 zł, wydatki - 277 000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7b.
§ 12. Upoważnia się Prezydenta do:
1) zaciągania zobowiązań oraz spłat zobowiązań w granicach kwot określonych w tabeli Nr 2 /Plan wydatków budżetu miasta/ oraz w załączniku Nr 3 /Plan przychodów i rozchodów/,
2) zaciągania zobowiązań:
a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załącznikach Nr 2 i Nr 2a,
b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2011) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2011 roku,
3) do dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu miasta,
5) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu do wysokości 2 000 000 zł,
6) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym jednostki samorządu terytorialnego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
§ 13. Załącza się prognozę łącznej kwoty długu i spłat miasta na koniec 2010 roku i lata następne, zgodnie z załącznikiem Nr 8.
§ 14. Określa się szczegółowy plan dochodów - tabela Nr 1.
§ 15. Okresla się szczegółowy plan wydatków - tabela Nr 2.
§ 16. Informację o stanie mienia komunalnego wraz z objaśnieniami , zgodnie z załącznikami Nr 9 i 9a.
§ 17. Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.
§ 18. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010roku i podlega publikacji w Dzienniku Urządowym Województwa Podlaskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta.
Przewodniczący Rady Miejskiej

Wiesław Tadeusz Grzymała
Załącznik nr 1
do Uchwały Nr 402/LV/09
Rady Miejskiej Łomży
z dnia 28 grudnia 2009 r.
Zalacznik1.xls

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 - 2012
Załącznik nr 1a
do Uchwały Nr 402/LV/09
Rady Miejskiej Łomży
z dnia 28 grudnia 2009 r.
Zalacznik1a.xls

Zadania inwestycyjne w 2010 r.
Załącznik nr 1a część 2
do Uchwały Nr 402/LV/09
Rady Miejskiej Łomży
z dnia 28 grudnia 2009 r.
Zalacznik18.doc

Opis do planu inwestycji na 2010r.
Załącznik nr 2
do Uchwały Nr 402/LV/09
Rady Miejskiej Łomży
z dnia 28 grudnia 2009 r.
Zalacznik2.xls

Zadania realizowane w ramach programu operacyjnego "Kapitał ludzki" w 2010r.
Załącznik nr 2a
do Uchwały Nr 402/LV/09
Rady Miejskiej Łomży
z dnia 28 grudnia 2009 r.
Zalacznik2a.xls

Projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego oraz Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w 2010r
Załącznik nr 3
do Uchwały Nr 402/LV/09
Rady Miejskiej Łomży
z dnia 28 grudnia 2009 r.
Zalacznik3.xls

Plan przychodów i rozchodów budżetu miasta na 2010rok
Załącznik nr 4
do Uchwały Nr 402/LV/09
Rady Miejskiej Łomży
z dnia 28 grudnia 2009 r.
Zalacznik4.xls

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych na 2010r
Załącznik nr 4a
do Uchwały Nr 402/LV/09
Rady Miejskiej Łomży
z dnia 28 grudnia 2009 r.
Zalacznik4a.xls

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2010r.
Załącznik nr 5
do Uchwały Nr 402/LV/09
Rady Miejskiej Łomży
z dnia 28 grudnia 2009 r.
Zalacznik5.xls

Przychody i wydatki samorządowych zakładów budżetowych na 2010r.
Załącznik nr 6
do Uchwały Nr 402/LV/09
Rady Miejskiej Łomży
z dnia 28 grudnia 2009 r.
Zalacznik6.xls

Zestawienie dochodów własnych na rok 2010 rok
Załącznik nr 7
do Uchwały Nr 402/LV/09
Rady Miejskiej Łomży
z dnia 28 grudnia 2009 r.
Zalacznik7.xls

Przychody i wydatki Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w zakresie zadań gminy na 2010r.
Załącznik nr 7a
do Uchwały Nr 402/LV/09
Rady Miejskiej Łomży
z dnia 28 grudnia 2009 r.
Zalacznik7a.xls

Przychody i wydatki Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w zakresie zadań powiatu na 2010r.
Załącznik nr 7b
do Uchwały Nr 402/LV/09
Rady Miejskiej Łomży
z dnia 28 grudnia 2009 r.
Zalacznik7b.xls

Przychody i wydatki Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na 2010r.
Załącznik nr 8
do Uchwały Nr 402/LV/09
Rady Miejskiej Łomży
z dnia 28 grudnia 2009 r.
Zalacznik8.xls

Prognoza kwoty długu na lata 2009-2020
Załącznik nr 9
do Uchwały Nr 402/LV/09
Rady Miejskiej Łomży
z dnia 28 grudnia 2009 r.
Zalacznik9.doc

Informacja o stanie mienia komunalnego na 2010r.
Załącznik nr 9a
do Uchwały Nr 402/LV/09
Rady Miejskiej Łomży
z dnia 28 grudnia 2009 r.
Zalacznik9a.doc

Stan mienia komunalnego
Załącznik nr Tabela Nr 1
do Uchwały Nr 402/LV/09
Rady Miejskiej Łomży
z dnia 28 grudnia 2009 r.
Zalacznik17.xls

Plan dochodów budżetu miasta Łomży na 2010r.
Załącznik nr 1a do Tabeli Nr 1
do Uchwały Nr 402/LV/09
Rady Miejskiej Łomży
z dnia 28 grudnia 2009 r.
Zalacznik18.xls

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego - 2010r.
Załącznik nr 1b do Tabeli Nr 1
do Uchwały Nr 402/LV/09
Rady Miejskiej Łomży
z dnia 28 grudnia 2009 r.
Zalacznik19.xls

Zestawienie jednostkowych planów finansowych dochodów Szkół Podstawowych
Załącznik nr 1c do Tabeli Nr 1
do Uchwały Nr 402/LV/09
Rady Miejskiej Łomży
z dnia 28 grudnia 2009 r.
Zalacznik20.xls

Zestawienie jednostkowych planów finansowych dochodów Szkół Podstawowych Specjalnych
Załącznik nr 1d do Tabeli Nr 1
do Uchwały Nr 402/LV/09
Rady Miejskiej Łomży
z dnia 28 grudnia 2009 r.
Zalacznik21.xls

Zestawienie jednostkowych planów finansowych dochodów Przedszkoli
Załącznik nr 1e do Tabeli Nr 1
do Uchwały Nr 402/LV/09
Rady Miejskiej Łomży
z dnia 28 grudnia 2009 r.
Zalacznik22.xls

Zestawienie jednostkowych planów finansowych dochodów Gimnazjów
Załącznik nr 1f do Tabeli Nr 1
do Uchwały Nr 402/LV/09
Rady Miejskiej Łomży
z dnia 28 grudnia 2009 r.
Zalacznik23.xls

Zestawienie jednostkowych planów finansowych dochodów Liceów Ogólnokształcących
Załącznik nr 1g do Tabeli Nr 1
do Uchwały Nr 402/LV/09
Rady Miejskiej Łomży
z dnia 28 grudnia 2009 r.
Zalacznik24.xls

Zestawienie jednostkowych planów finansowych dochodów Szkół Zawodowych
Załącznik nr 1h do Tabeli Nr 1
do Uchwały Nr 402/LV/09
Rady Miejskiej Łomży
z dnia 28 grudnia 2009 r.
Zalacznik25.xls

Zestawienie jednostkowych planów finansowych dochodów ZCKPiU
Załącznik nr 1i do Tabeli Nr 1
do Uchwały Nr 402/LV/09
Rady Miejskiej Łomży
z dnia 28 grudnia 2009 r.
Zalacznik26.xls

Zestawienie jednostkowych planów finansowych dochodów Stołówek szkolnych
Załącznik nr 1j do Tabeli Nr 1
do Uchwały Nr 402/LV/09
Rady Miejskiej Łomży
z dnia 28 grudnia 2009 r.
Zalacznik27.xls

Zestawienie jednostkowych planów finansowych dochodów Poradni Psychologiczno - Pedagogicznych
Załącznik nr 1k do Tabeli Nr 1
do Uchwały Nr 402/LV/09
Rady Miejskiej Łomży
z dnia 28 grudnia 2009 r.
Zalacznik28.xls

Zestawienie jednostkowych planów finansowych dochodów Internatów i Burs Szkolnych
Załącznik nr Tabela Nr 2
do Uchwały Nr 402/LV/09
Rady Miejskiej Łomży
z dnia 28 grudnia 2009 r.
Zalacznik29.xls

Plan wydatków budżetu miasta Łomży - 2010 rok
Załącznik nr 2a do Tabeli Nr 2
do Uchwały Nr 402/LV/09
Rady Miejskiej Łomży
z dnia 28 grudnia 2009 r.
Zalacznik30.xls

Zestawienie jednostkowych planów finansowych wydatków Szkół Podstawowych
Załącznik nr 2b do Tabeli Nr 2
do Uchwały Nr 402/LV/09
Rady Miejskiej Łomży
z dnia 28 grudnia 2009 r.
Zalacznik31.xls

Zestawienie jednostkowych planów finansowych wydatków Szkół Podstawowych Specjalnych
Załącznik nr 2c do Tabeli Nr 2
do Uchwały Nr 402/LV/09
Rady Miejskiej Łomży
z dnia 28 grudnia 2009 r.
Zalacznik32.xls

Zestawienie jednostkowych planów finansowych wydatków Przedszkoli
Załącznik nr 2d do Tabeli Nr 2
do Uchwały Nr 402/LV/09
Rady Miejskiej Łomży
z dnia 28 grudnia 2009 r.
Zalacznik33.xls

Zestawienie jednostkowych planów finansowych wydatków Gimnazjów
Załącznik nr 2e do Tabeli Nr 2
do Uchwały Nr 402/LV/09
Rady Miejskiej Łomży
z dnia 28 grudnia 2009 r.
Zalacznik34.xls

Zestawienie jednostkowych planów finansowych wydatków Gimnazjów Specjalnych
Załącznik nr 2f do Tabeli Nr 2
do Uchwały Nr 402/LV/09
Rady Miejskiej Łomży
z dnia 28 grudnia 2009 r.
Zalacznik35.xls

Zestawienie jednostkowych planów finansowych wydatków Liceów Ogólnokształcących
Załącznik nr 2g do Tabeli Nr 2
do Uchwały Nr 402/LV/09
Rady Miejskiej Łomży
z dnia 28 grudnia 2009 r.
Zalacznik36.xls

Zestawienie jednostkowych planów finansowych wydatków Liceów Profilowanych
Załącznik nr 2h do Tabeli Nr 2
do Uchwały Nr 402/LV/09
Rady Miejskiej Łomży
z dnia 28 grudnia 2009 r.
Zalacznik37.xls

Zestawienie jednostkowych planów finansowych wydatków Szkół Zawodowych
Załącznik nr 2i do Tabeli Nr 2
do Uchwały Nr 402/LV/09
Rady Miejskiej Łomży
z dnia 28 grudnia 2009 r.
Zalacznik38.xls

Zestawienie jednostkowych planów finansowych wydatków Zasadniczych Szkół Zawodowych Specjalnych
Załącznik nr 2j do Tabeli Nr 2
do Uchwały Nr 402/LV/09
Rady Miejskiej Łomży
z dnia 28 grudnia 2009 r.
Zalacznik39.xls

Zestawienie jednostkowych planów finansowych wydatków ZCKPiU
Załącznik nr 2k do Tabeli Nr 2
do Uchwały Nr 402/LV/09
Rady Miejskiej Łomży
z dnia 28 grudnia 2009 r.
Zalacznik40.xls

Zestawienie jednostkowych planów finansowych wydatków Stołówek Szkolnych
Załącznik nr 2l do Tabeli Nr 2
do Uchwały Nr 402/LV/09
Rady Miejskiej Łomży
z dnia 28 grudnia 2009 r.
Zalacznik41.xls

Zestawienie planowanych wydatków na 2010 rok Dział 852 rozdział 85203
Załącznik nr 2ł do Tabeli Nr 2
do Uchwały Nr 402/LV/09
Rady Miejskiej Łomży
z dnia 28 grudnia 2009 r.
Zalacznik42.xls

Zestawienie jednostkowych planów finansowych wydatków Świetlic Szkolnych
Załącznik nr 2m do Tabeli Nr 2
do Uchwały Nr 402/LV/09
Rady Miejskiej Łomży
z dnia 28 grudnia 2009 r.
Zalacznik43.xls

Zestawienie jednostkowych planów finansowych wydatków Wczesnego wspomagania rozwoju dziecka
Załącznik nr 2n do Tabeli Nr 2
do Uchwały Nr 402/LV/09
Rady Miejskiej Łomży
z dnia 28 grudnia 2009 r.
Zalacznik44.xls

Zestawienie jednostkowych planów finansowych wydatków Poradni Psychologiczno - Pedagogicznych
Załącznik nr 2o do Tabeli Nr 2
do Uchwały Nr 402/LV/09
Rady Miejskiej Łomży
z dnia 28 grudnia 2009 r.
Zalacznik45.xls

Zestawienie jednostkowych planów finansowych wydatków Internatów i Burs Szkolnych
Załącznik nr 2p do Tabeli Nr 2
do Uchwały Nr 402/LV/09
Rady Miejskiej Łomży
z dnia 28 grudnia 2009 r.
Zalacznik46.xls

Zestawienie jednostkowych planów finansowych wydatków Ośrodka rewalidacyjno - wychowawczego
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-04-07
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe