reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLI/186/09 Rady Miejskiej w Jedwabnem

z dnia 21 grudnia 2009r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Jedwabne na rok 2010


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. "d" oraz lit. "i" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zm.), art. 121 ust. 4, ust.5 i ust. 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr. 157, poz. 1241) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) uchwala się, co następuje:
§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 13 470 727 zł, z tego:
- bieżące w wysokości 11 720 884 zł,
- majątkowe w wysokości 1 749 843 zł, zgodnie z zapisami § 15 Uchwały.
§ 2. Wydatki budżetu gminy w wysokości 16 342 522 zł, z tego:
- bieżące w wysokości 11 264 681 zł,
- majątkowe w wysokości 5 077 841 zł, zgodnie z zapisami § 16 Uchwały.
§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:
1) ogólną w wysokości - 50 000 zł,
2) celową w wysokości - 5 000 zł, z przeznaczeniem na:
a) nieprzewidziane wydatki w kwocie - 50 000 zł,
b) zarządzanie kryzysowe w kwocie - 5 000 zł,
§ 4. 1. Określa się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 - 2012 zgodnie z załącznikiem Nr 1 ( 1a - zadania inwestycyjne w 2010 roku).
2. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 3 820 000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 5. Deficyt budżetu gminy w wysokości 2 871 795 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów i pożyczek.
§ 6. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości - 4 617 638 zł, oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości - 1 745 843 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 7. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:
1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 500 000 zł;
2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 2 871 795 zł;
3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie 1 245 843 zł;
4) spłatę zaciągniętych kredytów w 2010 roku - w kwocie 500 000 zł;
5) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - w kwocie 2 344 000 zł .
§ 8. 1. Ustala się dochody w kwocie 70 000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 68 000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie 2 000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.
§ 9. Wyodrębnia się w budżecie Gminy kwotę 244 342 zł, do dyspozycji sołectw zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.
§ 10. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
§ 11. 1. Ustala się plan przychodów zakładu budżetowego w kwocie 818 600 zł, w tym dotacja z budżetu w kwocie 87 000 zł oraz wydatki zakładu budżetowego w kwocie 816 998 zł zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.
2. Ustala się plan dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych : przychody w kwocie - 161 500 zł; rozchody w kwocie - 161 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.
§ 12. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:
1) przychody - 22 000 zł,
2) wydatki - 36 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.
§ 13. Upoważnia się Burmistrza do:
1) zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań , określonych w § 7 Uchwały;
2) zaciągania zobowiązań:
a) na finansowanie wydatków zawartych w wieloletnim programie inwestycyjnym, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej do wysokości określonej w załącznikach Nr 1 i Nr 1a,
b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2011) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2011 roku,
3) do dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przenoszeniu wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;
4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
§ 14. Załącza się prognozę kwoty długu i spłat gminy na koniec 2009 roku i lata następne, zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały.
§ 15. Szczegółowy plan dochodów określa tabela Nr 1.
§ 16. Szczegółowy plan wydatków określa tabela Nr 2.
§ 17. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy
§ 18. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.
Przewodniczący Rady Miejskiej

Kazimierz Załuska
Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XLI/186/09
Rady Miejskiej w Jedwabnem
z dnia 21 grudnia 2009 r.
Zalacznik1.doc

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 - 2012 Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2010 r.
Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XLI/186/09
Rady Miejskiej w Jedwabnem
z dnia 21 grudnia 2009 r.
Zalacznik2.doc

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH WSPÓŁFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHODZĄCYCH Z PROGRAMÓW UNII EUROPEJSKIEJ W 2010 R.
Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XLI/186/09
Rady Miejskiej w Jedwabnem
z dnia 21 grudnia 2009 r.
Zalacznik3.doc

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2010 R.
Załącznik nr 4
do Uchwały Nr XLI/186/09
Rady Miejskiej w Jedwabnem
z dnia 21 grudnia 2009 r.
Zalacznik4.doc

FUNDUSZ SOŁECKI NA 2010 R.
Załącznik nr 5
do Uchwały Nr XLI/186/09
Rady Miejskiej w Jedwabnem
z dnia 21 grudnia 2009 r.
Zalacznik5.doc

WYKAZ DOTACJI Z BUDŻETU GMINY DLA INSTYTUCJI KULTURY NA 2010 R.
Załącznik nr 6
do Uchwały Nr XLI/186/09
Rady Miejskiej w Jedwabnem
z dnia 21 grudnia 2009 r.
Zalacznik6.doc

PRZYCHODY I WYDATKI ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 2010 R.
Załącznik nr 7
do Uchwały Nr XLI/186/09
Rady Miejskiej w Jedwabnem
z dnia 21 grudnia 2009 r.
Zalacznik7.doc

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW DLA DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH NA 2010 R.
Załącznik nr 8
do Uchwały Nr XLI/186/09
Rady Miejskiej w Jedwabnem
z dnia 21 grudnia 2009 r.
Zalacznik8.doc

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ NA 2010 R.
Załącznik nr 9
do Uchwały Nr XLI/186/09
Rady Miejskiej w Jedwabnem
z dnia 21 grudnia 2009 r.
Zalacznik9.doc

PROGNOZA KWOTY DŁUGU NA LATA 2009-2014
Załącznik nr 10
do Uchwały Nr XLI/186/09
Rady Miejskiej w Jedwabnem
z dnia 21 grudnia 2009 r.
Zalacznik10.doc

Tabela nr 1 Szczegółowy plan dochodów na 2010 r.
Załącznik nr 11
do Uchwały Nr XLI/186/09
Rady Miejskiej w Jedwabnem
z dnia 21 grudnia 2009 r.
Zalacznik11.doc

Tabela Nr 2 Szczegółowy plan wydatków na 2010 r.
reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Wojciech Krawczyk

Instruktor American Heart Association (pierwsza pomoc).

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama