reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXI/158/09 Rady Gminy Białowieża

z dnia 30 grudnia 2009r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2009r


Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzadzie gminnym Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 ; z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz.. 984, Nr 214 poz. 1806; z 2003r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, Nr 153 poz. 1271; z 2004r. Nr 116 poz. 1203, Nr 214 poz. 1806; z 2005r. Nr 172 poz.1441, Nr 175 poz. 1457; z 2006r. Nr 17 poz.128 , Nr 181 poz. 1337, z 2007r. Nr 48 poz.327, Nr 138 poz. 974 , Nr 173 poz. 1218, Nr 223 poz. 1458, Nr 52 poz. 420) oraz art. 165, art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 249, poz. 2104, Nr 169 poz. 1420 z 2006r. Nr 45 poz. 319, Nr 104 poz. 708, Nr 187 poz. 1381, Nr 170 poz. 1217 i 1218, Nr 249 poz.1832, z 2007r. Nr 88 poz. 587, Nr 115 poz.791, Nr 140 poz. 984, Nr 82 poz. 560 z 2008r. Nr 180 poz.1112 Nr 209 poz. 1317 , Nr 216 poz. 1370, z 2009r. Nr 19 poz. 100, Nr 72 poz. 619, Nr 79 poz. 666, Nr 62 poz. 504) Rada Gminy uchwala, co następuje:
§ 1. Zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 120.364,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1.
§ 2. Zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę 101.127,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1.
§ 3. Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 67.342,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2.
§ 4. Zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 48.105 ,00 zł zgodnie z załacznikiem Nr 2.
§ 5. Ustala się limit zobowiazań z tytułu kredytów w kwocie 1.718.476,00 zł w tym:
1. na finansowanie deficytu -1.518.476,00 zł
2. na finansowanie przejściowego deficytu - 200.000,00 zł
§ 6. § 6. Budżet po dokonanych zmianach wynosi;
1) Dochody ogółem : 7.535.906 ,00 zł
2) Wydatki ogółem : 10.371.794,00 zł
3) Źródłem pokrycia deficytu budżetowego w kwocie 2.835.888,00 zł są:
a) kredyt długoterminowy w kwocie: 1.518.476,00 zł
b) nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie: 940.583,00 zł
c) wolne środki w kwocie: 376.829,00 zł
§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
Przewodniczący Rady Gminy

mgr Jan Gwaj
Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XXXI/158/09
Rady Gminy Białowieża
z dnia 30 grudnia 2009 r.
DOCHODY
Klasyfikacja
Nazwa
Zwiększenie
Zmniejszenie
Plan po zmianach
Dział
Rozdział
§
010


Rolnictwo i łowiectwo
458,00
-
21.583,00
01095
Pozostała działalność
458,00
-
1.583,00
2010
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
458,00
-
1.583,00
710


Działalność usługowa
-
5.000,00
0,00
71035
Cmentarze
-
5.000,00
0,00
2020
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej
-
5.000,00
0,00
750


Administracja publiczna
-
11.000,00
1.203.391,00
75095
Pozostała działalność
-
11.000,00
4.000,00
0970
Wpływy z różnych dochodów
-
11.000,00
4.000,00
756


Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadajacych osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
-
84.927,00
3.316.894,00
75616
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych
-
56.266,00
679.978,00
0310
Podatek od nieruchomości
-
31.266,00
447.378,00
0500
Podatek od czynności cywilnoprawnych
-
20.000,00
70.000,00
0910
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat
-
5.000,00
5.000,00
75618
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw
-
1.350,00
104.200,00
0690
Wpływy z różnych opłat
-
1.300,00
200,00
0970
Wpływy z różnych dochodów
-
50,00
0,00
75621
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa
-
27.311,00
1.034.980,00
0010
Podatek dochodowy od osób fizycznych
-
27.311,00
1.014.980,00
758


Różne rozliczenia
68.816,00
-
1.741.070,00
75802
Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego
68.816,00
-
68.816,00
2750
Środki na uzupełnienie dochodów gmin
68.816,00
-
68.816,00
801


Oświata i wychowanie
-
200,00
11.763,00
80101
Szkoły podstawowe
-
200,00
3.263,00
0690
Wpływy z różnych opłat
-
200,00
0,00
852


Pomoc społeczna
4.551,00
-
885.375,00
85213
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinneoraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej
601,00
-
9.487,00
2030
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin
601,00
-
3.472,00
85214
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne
3.950,00
-
327.565,00
2030
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin
3.950,00
-
282.923,00
854


Edukacyjna opieka wychowawcza
12.558,00
-
70.178,00
85415
Pomoc materialna dla uczniów
12.558,00
-
70.178,00
2700
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł
12.558,00
-
12.558,00
900


Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
33.981,00
-
34.021,00
90002
Gospodarka odpadami
33.981,00
-
34.021,00
2440
Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych
33.981,00
-
33.981,00RAZEM
120.364,00
101.127,00
7.535.906,00
Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XXXI/158/09
Rady Gminy Białowieża
z dnia 30 grudnia 2009 r.
WYDATKI
Klasyfikacja
Nazwa
Zwiększenie
Zmniej
szenie
Plan po zmianach
Dz
Rozdz
iał
§
010


Rolnictwo i łowiectwo
464,00
-
164.189
01030
Izby rolnicze
6,00
-
1.606,00
2850
Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego
6,00
-
1.606,00
01095
Pozostała działalność
458,00
-
1.583,00
4430
Różne opłaty i składki
449,00
-
1.553,00
4740
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych
9,00
-
30,00
710


Działalność usługowa
-
5.006,00
21.194,00
71035
Cmentarze
-
5.006,00
1.194,00
4210
Zakup materiałów i wyposażenia
-
5.006,00
1.194,00
750


Administracja publiczna
3.406,00
3.406,00
2.634.898,00
75023
Urząd Gminy
3.406,00
3.406,00
1.195.665,00
4010
Wynagrodzenia osobowe pracowników
-
2.060,00
796.605,00
4210
Zakup materiałów i wyposażenia
-
500,00
27.500,00
4260
Zakup energii
500,00
-
12.500,00
4280
Zakup usług zdrowotnych
-
346,00
154,00
4300
Zakup usług pozostałych
1.500,00
-
65.412,00
4360
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnychtelefonii komórkowej
60,00
-
5.060,00
4410
Podróże służbowe krajowe
846,00
-
18.846,00
4700
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
-
500,00
11.500,00
4750
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji
500,00
-
12.500,00
754


Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
6.750,00
6.750,00
98.577,00
75412
Ochotnicze straże pożarne
6.750,00
6.750,00
82.840,00
4210
Zakup materiałów i wyposażenia
-
6.300,00
42.340,00
4260
Zakup energii
200,00
-
4.300,00
4280
Zakup usług zdrowotnych
-
450,00
550,00
4700
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
250,00
-
850,00
4430
Różne opłaty i składki
6.300,00
-
9.300,00
801


Oświatai wychowanie
22.377,00
16.807,00
2.227.561,00
80101
Szkoły podstawowe
505,00
13.061,00
1.255.220,00
3020
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń
490,00
-
45.490,00
4010
Wynagrodzenia osobowe pracowników
-
6.612,00
557.476,00
4110
Składki na ubezpieczenia społeczne
-
1.765,00
98.235,00
4120
Składki na Fundusz Pracy
-
506,00
15.494,00
4210
Zakup materiałów i wyposażenia
-
1.956,00
191.916,00
4280
Zakup usług zdrowotnych
-
138,00
1.062,00
4300
Zakup usług pozostałych
-
1.400,00
11.600,00
4360
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnychtelefonii komórkowej
15,00
-
1.025,00
4370
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnychtelefonii stacjonarnej
-
530,00
4.070,00
4410
Podróże służbowe krajowe
-
134,00
2.266,00
4700
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
-
20,00
980,00
80104
Przedszkola
11.337,00
1.549,00
327.192,00
3020
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń
-
110,00
10.690,00
4010
Wynagrodzenia osobowe pracowników
6.927,00
-
216.927,00
4110
Składki na ubezpieczenia społeczne
2.029,00
-
34.529,00
4120
Składki na fundusz Pracy
185,00
-
5.185,00
4260
Zakup energii
-
1.390,00
15.910,00
4300
Zakup usług pozostałych
2.196,00
-
7.196,00
4410
Podróże służbowe krajowe
-
49,00
151,00
80110
Gimnazja
9.151,00
-
502.022,00
4010
Wynagrodzenia osobowe pracowników
5.860,00
-
347.860,00
4110
Składki na ubezpieczenia społeczne
3.069,00
-
59.709,00
4120
Składki na Fundusz Pracy
222,00
-
9.522,00
80146
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
-
1.103,00
5.497,00
4700
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
-
1.103,00
3.897,00
80148
Stołówki szkolne
1.384,00
1.094,00
93.630,00
3020
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń
-
866,00
1.134,00
4010
Wynagrodzenia osobowe pracowników
1.384,00
-
69.384,00
4110
Składki na ubezpieczenia społeczne
-
135,00
10.665,00
4120
Składki na Fundusz Pracy
-
38,00
1.762,00
4280
Zakup usług zdrowotnych
-
55,00
83,00
851


Ochrona zdrowia
5.000,00
5.000,00
416.041,00
85154
Przeciwdziałanie alkoholizmowi
5.000,00
5.000,00
104.741,00
3110
Świadczenia społeczne
-
4.000,00
24.000,00
4210
Zakup materiałów i wyposażenia
5.000,00
-
25.000,00
4300
Zakup usług pozostałych
-
1.000,00
40.121,00
852


Pomoc społeczna
5.551,00
1.000,00
1.134.715,00
85213
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinneoraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej
601,00
-
9.487,00
4130
Składki na ubezpieczenie społeczne
601,00
-
9.487,00
85214
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
3.950,00
-
352.565,00
3110
Świadczenia społeczne
3.950,00
-
347.525,00
85219
Ośrodki pomocy społecznej
1.000,00
1.000,00
253.615,00
4010
Wynagrodzenia osobowe pracowników
-
1.000,00
169.606,00
4300
Zakup usług pozostałych
1.000,00
-
13.300,00
854


Edukacyjna opieka wychowawcza
12.558,00
5.570,00
122.008,00
85401
Świetlice szkolne
-
5.570,00
51.830,00
4010
Wynagrodzenia osobowe pracowników
-
4.680,00
36.684,00
4110
Składki na ubezpieczenia społeczne
-
704,00
5.996,00
4120
Składki na fundusz Pracy
-
186,00
914,00
85415
Pomoc materialna dla uczniów
12.558,00
-
70.178,00
3260
Inne formy pomocy dla uczniów
12.252,00
-
15.995,00
4170
Wynagrodzenia bezosobowe
306,00
-
306,00
900


Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
11.236,00
4.566,00
720.730,00
90002
Pozostała działalność
6.670,00
-
100.210,00
4210
Zakup materiałów i wyposażenia
270,00
-
270,00
4300
Zakup usług pozostałych
6.400,00
-
46.400,00
90015
Oświetlenie ulic, placów i dróg
1.000,00
1.000,00
249.200,00
4260
Zakup energii
1.000,00
-
146.000,00
4270
Zakup usług remontowych
-
1.000,00
100.000,00
90095
Pozostała działalność
3.566,00
3.566,00
354.870,00
4010
Wynagrodzenia osobowe pracowników
-
1.500,00
208.408,00
4110
Składki na ubezpieczenie społeczne
-
2.066,00
32.934,00
4300
Zakup usług pozostałych
1.500,00
-
41.050,00
4480
Podatek od nieruchomości
2.066,00
-
2.066,00
RAZEM
67.342,00
48.105,00
10.371.794,00
Objaśnienia:
Zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego zwiększono środki o kwotę 4551,00 zł na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne, zasiłki stałe oraz okresowe.
Zdejmuje się z planu środki przeznaczone na remont miejsc pamięci w związku z nieotrzymaniem dotacji na ten cel.
Przyjmuje się dotację kosztów przedsięwzięcia pod nazwą; Unieszkodliwienie odpadów azbestowo-cementowych z terenu Gminy Białowieża z WFOŚ w wysokości 33.981,00 zł.
Zgodnie z decyzją Wojewody podlaskiego zwiększono środki o kwotę 458,00 zł na pokrycie kosztów zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.
Zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów otrzymaliśmy środki na uzupełnienie dochodów Gminy w wysokości 68.816,00 zł
Zmniejsza się plan w zakresie dochodu z tytułu podatku od osób fizycznych ( podatek od nieruchomości, od czynności cywilnoprawnych, odsetki od podatków i opłat)
Zwiększa się plan w rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów kwotą 12.228 ,00 zł w związku z otrzymanie środków na realizacje programu pilotażowego "Uczeń na wsi".
Po stronie wydatków naniesiono zmiany w związku ze zmianami w zakresie dotacji. Dokonano przeniesień między rozdziałami i paragrafami w ramach działu w związku z potrzebami wynikającymi z bieżącej działalności zgodnie z potrzebami jednostek organizacyjnych Gminy
reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Grzegorz Frątczak

Doświadczony coach i trener biznesu, menedżer z dyplomem MBA. Ekspert w CEO Solutions. Akredytowany trener w Ernst &Young Academy of Business.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama