reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXI/160/09 Rady Gminy Białowieża

z dnia 30 grudnia 2009r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Białowieża na rok 2010


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. "d" oraz lit. "i" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zm.), art. 121 ust. 4, ust. 5 i ust. 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) Rada Gminy uchwala, co następuje
§ 1. Dochody budżetu Gminy w wysokości 8.596.265,00 zł, z tego :
- bieżące w wysokości 7.201.214,00 zł,
- majątkowe w wysokości 1.395.051,00 zł, zgodnie z zapisami § 13 Uchwały.
§ 2. Wydatki budżetu Gminy w wysokości 11.028.038,00 zł, z tego :
- bieżące w wysokości 7.421.674,00 zł,
- majątkowe w wysokości 3.606.364,00 zł, zgodnie z zapisami § 14 Uchwały.
§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:
1) ogólną w wysokości - 12.000,00 zł,
2) celową w wysokości - 193.647,00 zł,
z przeznaczeniem na:
a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 2.000,00 zł
b) realizację zadań własnych z zakresu promocji i kultury w kwocie 40.000,00 zł
c) realizację zadań z zakresu oświaty w kwocie 151.647,00 zł
§ 4. 1. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 - 2012 zgodnie z załącznikiem nr 1.
a) zadania inwestycyjne w 2010 roku 1 a).
2. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 1.604.339,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
§ 5. 1. Deficyt budżetu Gminy w wysokości 2.431.773,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
1) zaciąganych kredytów w kwocie - 2.431.773,00 zł,
§ 6. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 2.643.773,00 zł, oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 212.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.
§ 7. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:
1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 200.000,00zł;
2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 2.431.773,00 zł;
3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie 212.000,00 zł.
§ 8. 1. Ustala się dochody w kwocie 80.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 79.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie 1.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.
§ 9. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem nr 4.
§ 10. Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie dla dochodów własnych jednostek budżetowych : dochody - 174.000,00 z; wydatki - 174.000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 5 
§ 11. 1. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z załącznikiem nr 6 w wysokości:
1) przychody - 10.000,00 zł,
2) wydatki - 10.200,00 zł,
§ 12. Upoważnia się Wójta Gminy do :
1. zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań , określonych w § 7 Uchwały
2. zaciągania zobowiązań:
a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załącznikach nr 1 i nr 2,
b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2011) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i termin zapłaty upływa w 2011 roku
3. do dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy, pochodne od wynagrodzeń oraz wydatków majątkowych.
4. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący
obsługę budżetu Gminy.
§ 13. Określa się szczegółowy plan dochodów:
Dz.
Rozdz.
§
Nazwa działu, rozdziału i paragrafu
Plan na 2010r.
w tym
dochody majątkowe
środki na realizacje zadań z zakresu adm. rządowej i innych zleconych jst odrębnymi ustawami
środki na finans. wydatków na realizacje zadań z udz. środków art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp
010


Rolnictwo i łowiectwo
460 727,00
435 727,00
0,00
435727,00

01010

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi
460 727,00
435 727,00
0,00
435727,00


0690
Wpływy z różnych opłat
25 000,00
0,00
0,00
0,00


6298
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł -środki UE
435 727,00
435 727,00
0,00
435727,00
020


Leśnictwo
2 200,00
0,00
0,00
0,00

02095

Pozostała działalność
2 200,00
0,00
0,00
0,00


0470
Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości
2 200,00
0,00
0,00
0,00
600


Transport i łączność
976 424,00
959 324,00
0,00
0,00

60016

Drogi publiczne gminne
976 424,00
959 324,00
0,00
0,00


0490
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw
7 000,00
0,00
0,00
0,00


0830
Wpływy z usług
10 000,00
0,00
0,00
0,00


0970
Wpływy z różnych dochodów
100,00
0,00
0,00
0,00


6330
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł
959 324,00
959 324,00
0,00
0,00
700


Gospodarka mieszkaniowa
108 600,00
0,00
0,00
0,00

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami
108 600,00
0,00
0,00
0,00


0470
Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie. wieczyste nieruchomości.
18 000,00
0,00
0,00
0,00


0690
Wpływy z różnych opłat
400,00
0,00
0,00
0,00


0750
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostki samorządu terytorialnego
85 000,00
0,00
0,00
0,00


0830
Wpływy z usług
5 000,00
0,00
0,00
0,00


0910
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat
200,00
0,00
0,00
0,00


0970
Wpływy z różnych dochodów
0,00
0,00
0,00
0,00
750


Administracja publiczna
1 040 168,00
0,00
55000,00
965868,00

75011

Urzędy wojewódzki
55 800,00
0,00
55000,00
0,00


2010
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
55 000,00
0,00
55000,00
0,00


2030
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin
700,00
0,00
0,00
0,00


2360
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacja zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
100,00
0,00
0,00
0,00

75023

Urzędy gmin
500,00
0,00
0,00
0,00


0690
Wpływy z różnych opłat
500,00
0,00
0,00
0,00

75075

Promocja jednostek samorządu terytorialnego
979 868,00
0,00
0,00
965868,00


0960
Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej
14 000,00
0,00
0,00
0,00


2008
Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej polityki rolnej
862 304,00
0,00
0,00
862304,00


2709
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - współfinansowanie
51 782,00
0,00
0,00
51782,00


2719
Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących-współfinansowanie
51 782,00
0,00
0,00
51782,00

75095

Pozostała działalność
4 000,00
0,00
0,00
0,00


0970
Wpływy z różnych dochodów
4 000,00
0,00
0,00
0,00
751


Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
416,00
0,00
416,00
0,00

75101

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
416,00
0,00
416,00
0,00


2010
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
416,00
0,00
416,00
0,00
756


Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej
3 386 963,00
0,00
0,00
0,00

75601

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych
1 000,00
0,00
0,00
0,00


0350
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej.
1 000,00
0,00
0,00
0,00

75615

Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych.
1 596 845,00
0,00
0,00
0,00


0310
Podatek od nieruchomości
1 150 000,00
0,00
0,00
0,00


0320
Podatek rolny
4 400,00
0,00
0,00
0,00


0330
Podatek leśny
340 000,00
0,00
0,00
0,00


0340
Podatek od środków transportowych
4 600,00
0,00
0,00
0,00


0690
Wpływy z różnych opłat
100,00
0,00
0,00
0,00


0910
Odsetki od nieterminowych wpłat
40 000,00
0,00
0,00
0,00


2680
Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych
57 745,00
0,00
0,00
0,00

75616

Wpływy z podatku .rolnego, leśnego podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych
725 540,00
0,00
0,00
0,00


0310
Podatek od nieruchomości
435 000,00
0,00
0,00
0,00


0320
Podatek rolny
95 000,00
0,00
0,00
0,00


0330
Podatek leśny
240,00
0,00
0,00
0,00


0340
Podatek od środków transportowych
1 800,00
0,00
0,00
0,00


0360
Podatek od spadków i darowizn
27 000,00
0,00
0,00
0,00


0430
Wpływy z opłaty targowej
2 000,00
0,00
0,00
0,00


0440
Wpływy z opłaty miejscowej
62 000,00
0,00
0,00
0,00


0500
Podatek od czynności cywilnoprawnych
90 000,00
0,00
0,00
0,00


0690
Wpływy z różnych opłat
1 500,00
0,00
0,00
0,00


0910
Odsetki od nieterminowych wpłat
11 000,00
0,00
0,00
0,00

75618

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostki samorządu terytorialnego na podstawie ustaw
98 300,00
0,00
0,00
0,00


0410
Wpływy z opłaty skarbowej
18 000,00
0,00
0,00
0,00


0480
Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu
80 000,00
0,00
0,00
0,00


0690
Wpływy z różnych opłat
300,00
0,00
0,00
0,00

75621

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.
965 278,00
0,00
0,00
0,00


0010
Podatek dochodowy od osób fizycznych.
945 278,00
0,00
0,00
0,00


0020
Podatek dochodowy od osób prawnych.
20 000,00
0,00
0,00
0,00
758


Różne rozliczenia
1 746 457,00
0,00
0,00
0,00

75801

Część oświatowa subwencji ogólnej
1 276 440,00
0,00
0,00
0,00


2920
Subwencja ogólna z budżetu państwa.
1 276 440,00
0,00
0,00
0,00

75807

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin
470 017,00
0,00
0,00
0,00


2920
Subwencja ogólna z budżetu państwa.
470 017,00
0,00
0,00
0,00
801


Oświata i wychowanie
6 320,00
0,00
0,00
0,00

80101

Szkoły Podstawowe
3 620,00
0,00
0,00
0,00


0690
Wpływy z różnych opłat
200,00
0,00
0,00
0,00


0750
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego
3 100,00
0,00
0,00
0,00


0920
Pozostałe odsetki
20,00
0,00
0,00
0,00


0970
Wpływy z różnych dochodów
300,00
0,00
0,00
0,00

80104

Przedszkola
2 700,00
0,00
0,00
0,00


0750
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostki samorządu terytorialnego
2 700,00
0,00
0,00
0,00
852


Pomoc społeczna
855 610,00
0,00
491000,00
0,00

85212

Świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
489 500,00
0,00
489000,00
0,00


2010
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
489 000,00
0,00
489000,00
0,00


2360
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacja zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
500,00
0,00
0,00
0,00

85213

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej ,niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej
10 000,00
0,00
2000,00
0,00


2010
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
2 000,00
0,00
2000,00
0,00


2030
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin
8 000,00
0,00
0,00
0,00

85214

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne
226 000,00
0,00
0,00
0,00


2030
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin
226 000,00
0,00
0,00
0,00

85216

Zasiłki stałe
88 000,00
0,00
0,00
0,00


2030
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje własnych zadań bieżących gmin
88 000,00
0,00
0,00
0,00

85219

Ośrodki pomocy społecznej
42 110,00
0,00
0,00
0,00


0920
Pozostałe odsetki
10,00
0,00
0,00
0,00


0970
Wpływy z różnych dochodów
100,00
0,00
0,00
0,00


2030
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin
42 000,00
0,00
0,00
0,00
853


Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
9 320,00
0,00
0,00
9320,00

85395

Pozostała działalność
9 320,00
0,00
0,00
9320,00


2008
Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej polityki Rolnej
7 922,00
0,00
0,00
7922,00


2009
Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej polityki Rolnej - współfinansowanie
1 398,00
0,00
0,00
1398,00
900


Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
60,00
0,00
0,00
0,00

90002

Gospodarka odpadami
60,00
0,00
0,00
0,00


0970
Wpływy z różnych dochodów
60,00
0,00
0,00
0,00
925


Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody
3 000,00
0,00
0,00
0,00

92503

Rezerwaty i pomniki przyrody
3 000,00
0,00
0,00
0,00


2030
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje własnych zadań bieżących gmin
3 000,00
0,00
0,00
0,00OGÓŁEM:
8 596 265,00
1 395 051,00
546.416,00
1.410.915,00
Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego w wysokości 2.000,00 zł w Dz. 852 rozdz. 85212 § 2350 ( wyegzekwowanie należności od dłużników alimentacyjnych)
§ 14. Określa się szczegółowy plan wydatków:
Dz.
Rozdz.
§
Nazwa działu, rozdziału i paragrafu
Plan na 2010r.
w tym:
wydatki majątkowe
zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone jst odrębnymi ustawami
środki na finans. wydatków na realizację zadań z udz. środków art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp
1.
2.
3.
4.
6.
7.
8.
9.
10


Rolnictwo i łowiectwo
659 658,00
658 358,00
0,00
558 358,00

01010

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi
658 358,00
658 358,00
0,00
558 358,00


6050
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
100 000,00
100 000,00
0,00
0,00


6058
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych-środki UE
435 727,00
435 727,00
0,00
435 727,00


6059
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych-współfinansowanie
122 631,00
122 631,00
0,00
122 631,00

01030

Izby rolnicze
1 300,00
0,00
0,00
0,00


2850
Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego
1 300,00
0,00
0,00
0,00
600


Transport i łączność
3 046 633,00
2 947 633,00
0,00
0,00

60014

Drogi publiczne powiatowe
732 393,00
732 393,00
0,00
0,00


6300
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych
732 393,00
732 393,00
0,00
0,00

60016

Drogi publiczne gminne
2 314 240,00
2 215 240,00
0,00
0,00


4210
Zakup materiałów i wyposażenia
34 000,00
0,00
0,00
0,00


4300
Zakup usług pozostałych
65 000,00
0,00
0,00
0,00


6050
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
2 215 240,00
2 215 240,00
0,00
0,00
700


Gospodarka mieszkaniowa
80 100,00
0,00
0,00
0,00

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami
80 100,00
0,00
0,00
0,00


4210
Zakup materiałów i wyposażenia
40 000,00
0,00
0,00
0,00


4300
Zakup usług pozostałych
40 000,00
0,00
0,00
0,00


4430
Różne opłaty i składki
100,00
0,00
0,00
0,00
710


Działalność usługowa
100 500,00
0,00
0,00
0,00

71004

Plany zagospodarowania przestrzennego
100 000,00
0,00
0,00
0,00


4300
Zakup usług pozostałych
100 000,00
0,00
0,00
0,00

71035

Cmentarze
500,00
0,00
0,00
0,00


4210
Zakup materiałów i wyposażenia
500,00
0,00
0,00
0,00
720


Informatyka
373,00
373,00
0,00
0,00

72095

Pozostała działalność
373,00
373,00
0,00
0,00


6630
Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień ( umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.
373,00
373,00
0,00
0,00
750


Administracja publiczna
2 451.621,00
0,00
55 000,00
1 036 661,00

75011

Urzędy Wojewódzkie
55.700,00
0,00
55 000,00
0,00


4010
Wynagrodzenia osobowe pracowników
35 .921,00
0,00
35 326,00
0,00


4040
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
3 500,00
0,00
3 500,00
0,00


4110
Składki na ubezpieczenie społeczne
6 427,00
0,00
6 337,00
0,00


4120
Składki na FP
1 095,00
0,00
1 080,00
0,00


4210
Zakup materiałów i wyposażenia
2 537,00
0,00
2 537,00
0,00


4300
Zakup usług pozostałych
200,00
0,00
200,00
0,00


4370
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej
1 000,00
0,00
1 000,00
0,00


4410
Podróże służbowe
700,00
0,00
700,00
0,00


4430
Różne opłaty i składki
20,00
0,00
20,00
0,00


4700
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
300,00
0,00
300,00
0,00


4750
Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji
4 000,00
0,00
4 000,00
0,00

75022

Rada Gminy
80 600,00
0,00
0,00
0,00


3030
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych
41 000,00
0,00
0,00
0,00


4210
Zakup materiałów i wyposażenia
6 000,00
0,00
0,00
0,00


4300
Zakup usług pozostałych
9 000,00
0,00
0,00
0,00


4370
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonii stacjonarnej
600,00
0,00
0,00
0,00


4410
Podróże służbowe
400,00
0,00
0,00
0,00


4430
Różne opłaty i składki
20 000,00
0,00
0,00
0,00


4700
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
300,00
0,00
0,00
0,00


4740
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych
300,00
0,00
0,00
0,00


4750
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji
3 000,00
0,00
0,00
0,00

75023

Urząd Gminy
1 215.660,00
0,00
0,00
0,00


3020
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń
7 000,00
0,00
0,00
0,00


4010
Wynagrodzenia osobowe pracowników
805 000,00
0,00
0,00
0,00


4040
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
62 000,00
0,00
0,00
0,00


4110
Składki na ubezpieczenia społeczne
133 000,00
0,00
0,00
0,00


4120
Składki na FP
21 000,00
0,00
0,00
0,00


4170
Wynagrodzenia bezosobowe
1 360,00
0,00
0,00
0,00


4210
Zakup materiałów i wyposażenia
29 000,00
0,00
0,00
0,00


4260
Zakup energii
12 000,00
0,00
0,00
0,00


4280
Zakup usług zdrowotnych
300,00
0,00
0,00
0,00


4300
Zakup usług pozostałych
63.300,00
0,00
0,00
0,00


4350
Opłata za usługi internetowe
3 200,00
0,00
0,00
0,00


4360
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej
5 200,00
0,00
0,00
0,00


4370
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej
5 500,00
0,00
0,00
0,00


4410
Podróże służbowe
18 000,00
0,00
0,00
0,00


4420
Podróże służbowe zagraniczne
500,00
0,00
0,00
0,00


4430
Różne opłaty i składki
3 000,00
0,00
0,00
0,00


4440
Odpis na ZFŚS
23 000,00
0,00
0,00
0,00


4700
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
12 000,00
0,00
0,00
0,00


4740
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych.
1 300,00
0,00
0,00
0,00


4750
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji
10 000,00
0,00
0,00
0,00

75075

Promocja jednostek samorządu terytorialnego
1 099.661,00
0,00
0,00
1 036 661,00


4170
Wynagrodzenia bezosobowe
2 000,00
0,00
0,00
0,00


4210
Zakup materiałów i wyposażenia
9 000,00
0,00
0,00
0,00


4300
Zakup usług pozostałych
52 000,00
0,00
0,00
0,00


4308
Zakup usług pozostałych - środki UE
862 304,00
0,00
0,00
862 304,00


4309
Zakup usług pozostałych-współfinansowanie
174 357,00
0,00
0,00
174 357,00
751


Urzędy naczelnych organów władzy państwowej
416,00
0,00
416,00
0,00

75101

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej
416,00
0,00
416,00
0,00


4170
Wynagrodzenia bezosobowe
416,00
0,00
416,00
0,00
754


Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
60 450,00
0,00
0,00
0,00

75412

Ochotnicza Straż Pożarna
59 000,00
0,00
0,00
0,00


3030
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych
4 000,00
0,00
0,00
0,00


4010
Wynagrodzenia osobowe pracowników
12 000,00
0,00
0,00
0,00


4040
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
1 000,00
0,00
0,00
0,00


4110
Składki na ubezpieczenie społeczne
2 100,00
0,00
0,00
0,00


4120
Składki na FP
400,00
0,00
0,00
0,00


4210
Zakup materiałów i wyposażenia
25 000,00
0,00
0,00
0,00


4260
Zakup energii
2 800,00
0,00
0,00
0,00


4280
Zakup usług zdrowotnych
1 000,00


0,00


4300
Zakup usług pozostałych
3 000,00
0,00
0,00
0,00


4360
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej
600,00
0,00
0,00
0,00


4370
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej
1 200,00
0,00
0,00
0,00


4410
Podróże służbowe
200,00
0,00
0,00
0,00


4430
Różne opłaty i składki
5 000,00
0,00
0,00
0,00


4700
Szkolenia pracowników niebędacych członkami korpusu służby cywilnej
700,00
0,00
0,00
0,00

75414

Obrona cywilna
1 450,00
0,00
0,00
0,00


4210
Zakup materiałów i wyposażenia
250,00
0,00
0,00
0,00


4410
Podróże służbowe
200,00
0,00
0,00
0,00


4700
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
1 000,00
0,00
0,00
0,00
756


Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej
29. 750,00
0,00
0,00
0,00

75647

Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych
29 750,00
0,00
0,00
0,00


4100
Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne
17 000,00
0,00
0,00
0,00


4210
Zakup materiałów i wyposażenia
2 500,00
0,00

0,00


4300
Zakup usług pozostałych
8. 000,00
0,00
0,00
0,00


4610
Koszty postępowania sadowego i prokuratorskiego
2 000,00
0,00
0,00
0,00


4740
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych
250,00
0,00
0,00
0,00
757


Obsługa długu publicznego
30 000,00
0,00
0,00
0,00

75702

Obsługa papierów wartościowych kredytów , pożyczek jednostek samorządu terytorialnego
30 000,00
0,00
0,00
0,00


8110
Odsetki od samorządowych papierów wartościowych
30 000,00
0,00
0,00
0,00
758


Różne rozliczenia
205.647,00
0,00
0,00
0,00

75818

Rezerwy ogólne i celowe
205.647,00
0,00
0,00
0,00


4810
Rezerwa ogólna
12 000,00
0,00
0,00
0,00


4810/2
Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego
2 000,00
0,00
0,00
0,00


4810/3
Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu promocji i kultury

40.000,00
0,00
0,00
0,00


4810/4
Rezerwy na realizację zadań z zakresu oświaty
151.647,00
0,00
0,00
0,00
801


Oświata i wychowanie
2 178.570,00
0,00
0,00
0,00

80101

Szkoła Podstawowa
1 .155.400,00
0,00
0,00
0,00


3020
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń
45 000,00
0,00
0,00
0,00


3240
Stypendia dla uczniów
2 700,00
0,00
0,00
0,00


4010
Wynagrodzenia osobowe
600 000,00
0,00
0,00
0,00


4040
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
47 000,00
0,00
0,00
0,00


4110
Składki na ubezpieczenie społeczne
102 000,00
0,00
0,00
0,00


4120
Składki na FP
17 000,00
0,00
0,00
0,00


4170
Wynagrodzenia bezosobowe
1 500,00
0,00
0,00
0,00


4210
Zakup materiałów i wyposażenia
190 000,00
0,00
0,00
0,00


4240
Zakup pomocy naukowych
1 500,00
0,00
0,00
0,00


4260
Zakup energii
48 000,00
0,00
0,00
0,00


4270
Zakup usług remontowych
10 000,00
0,00
0,00
0,00


4280
Zakup usług zdrowotnych
1 000,00
0,00
0,00
0,00


4300
Zakup usług pozostałych
12 000,00
0,00
0,00
0,00


4350
Opłata za usługi internetowe
1 700,00
0,00
0,00
0,00


4360
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej
1 100,00
0,00
0,00
0,00


4370
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej
4 000,00
0,00
0,00
0,00


4410
Podróże służbowe
2 400,00
0,00
0,00
0,00


4430
Różne opłaty i składki
6 200,00
0,00
0,00
0,00


4440
Odpis na ZFŚS
57 000,00
0,00
0,00
0,00


4700
Szkolenia pracowników niebędacych członkami korpusu służby cywilnej
800,00
0,00
0,00
0,00


4740
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych.
500,00
0,00
0,00
0,00


4750
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji
4 000,00
0,00
0,00
0,00

80104

Przedszkola
329 250,00
0,00
0,00
0,00


3020
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń
11 000,00
0,00
0,00
0,00


4010
Wynagrodzenia osobowe
208 000,00
0,00
0,004040
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
18 000,00
0,00
0,00
0,00


4110
Składki na ubezpieczenie społeczne
37 000,00
0,00
0,00
0,00


4120
Składki na FP
5 700,00
0,00
0,00
0,00


4210
Zakup materiałów i wyposażenia
2 000,00
0,00
0,00
0,00


4240
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
1 000,00
0,00
0,00
0,00


4260
Zakup energii
18 000,00
0,00
0,00
0,00


4270
Zakup usług remontowych
4 500,00
0,00
0,00
0,00


4280
Zakup usług zdrowotnych
500,00
0,00
0,00
0,00


4300
Zakup usług pozostałych
5 000,00
0,00
0,00
0,00


4410
Podróże służbowe krajowe
250,00
0,00
0,00
0,00


4430
Różne opłaty i składki
300,00
0,00
0,00
0,00


4440
Odpis na ZFŚS
17 000,00
0,00
0,00
0,00


4700
Szkolenia pracowników niebędacych członkami korpusu służby cywilnej
300,00
0,00
0,00
0,00


4740
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych.
200,00
0,00
0,00
0,00


4750
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji
500,00
0,00
0,00
0,00

80110

Gimnazja
549 220,00
0,00
0,00
0,00


3020
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń
31 000,00
0,00
0,00
0,00


4010
Wynagrodzenia osobowe pracowników
390 000,00
0,00
0,00
0,00


4040
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
29 000,00
0,00
0,00
0,00


4110
Składki na ubezpieczenie społeczne
58 000,00
0,00
0,00
0,00


4120
Składki na FP
10 500,00
0,00
0,00
0,00


4170
Wynagrodzenia bezosobowe
4 720,00


0,00


4440
Odpis na ZFŚS
26 000,00
0,00
0,00
0,00

80113

Dowożenie uczniów do szkół
40 000,00
0,00
0,00
0,00


4300
Zakup usług pozostałych
40 000,00
0,00
0,00
0,00

80146

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
5 000,00
0,00
0,00
0,00


4410
Podróże służbowe krajowe
1 800,00
0,00
0,00
0,00


4700
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
3 200,00
0,00
0,00
0,00

80148

Stołówki szkolne
99 700,00
0,00
0,00
0,00


3020
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń
2 000,00
0,00
0,00
0,00


4010
Wynagrodzenia osobowe pracowników
73 000,00
0,00
0,00
0,00


4040
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
6 300,00
0,00
0,00
0,00


4110
Składki na ubezpieczenie społeczne
12 000,00
0,00
0,00
0,00


4120
Składki na FP
2 100,00
0,00
0,00
0,00


4280
Zakup usług zdrowotnych
200,00
0,00
0,00
0,00


4440
Odpis na ZFŚS
4 100,00
0,00
0,00
0,00
851


Ochrona zdrowia
90 300,00
0,00
0,00
0,00

85151

Świadczenia zdrowotne
10 300,00
0,00
0,00
0,00


4300
Zakup usług pozostałych
10 300,00
0,00
0,00
0,00

85153

Zwalczanie narkomanii
1 000,00
0,00
0,00
0,00


4210
Zakup materiałów i wyposażenia
1 000,00
0,00
0,00
0,00

85154

Przeciwdziałanie alkoholizmowi
79 000,00
0,00
0,00
0,00


3030
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych
5 000,00
0,00
0,00
0,00


3110
Świadczenia społeczne
25 000,00
0,00
0,00
0,00


4170
Wynagrodzenia bezosobowe
4 000,00
0,00
0,00
0,00


4210
Zakup materiałów i wyposażenia
20 000,00
0,00
0,00
0,00


4300
Zakup usług pozostałych
20 900,00
0,00
0,00
0,00


4740
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych
100,00
0,00
0,00
0,00


4750
Zakup akcesoriów komput. w tym programów i licencji
4 000,00


0,00
852


Opieka Społeczna
1 140 700,00
0,00
491 000,00
0,00

85202

Domy pomocy społecznej
40 000,00
0,00
0,00
0,00


4330
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego ( pobyt w domu pomocy społecznej
40 000,00
0,00
0,00
0,00

85212

Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
489 000,00
0,00
489 000,00
0,00


3110
Świadczenia społeczne
469 460,00
0,00
469 460,00
0,00


4010
Wynagrodzenia osobowe
8 780,00
0,00
8 780,00
0,00


4110
Składki na ubezpieczenia społeczne
6 700,00
0,00
6 700,00
0,00


4120
Składki na FP
215,00
0,00
215,00
0,00


4210
Zakup materiałów i wyposażenia
745,00
0,00
745,00
0,00


4300
Zakup usług pozostałych
1 500,00
0,00
1 500,00
0,00


4370
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej
700,00
0,00
700,00
0,00


4700
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
600,00
0,00
600,00
0,00


4740
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych
300,00
0,00
300,00
0,00

85213

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej
10 000,00
0,00
2 000,00
0,00


4130
Składki na ubezpieczenie zdrowotne
10 000,00
0,00
2 000,00
0,00

85214

Zasiłki i pomoc w naturze
261 000,00
0,00
0,00
0,00


3110
Świadczenia społeczne
261 000,00
0,00
0,00
0,00

85215

Dodatki mieszkaniowe
10 000,00
0,00
0,00
0,00


3110
Świadczenia społeczne
10 000,00
0,00
0,00
0,00

85216

Zasiłki stałe
88 000,00
0,00
0,00
0,00


3110
Świadczenia społeczne
88 000,00
0,00
0,00
0,00

85219

Ośrodki Pomocy Społecznej
242 700,00
0,00
0,00
0,00


3020
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń
2 500,00
0,00
0,00
0,00


4010
Wynagrodzenia osobowe pracowników
160 000,00
0,00
0,00
0,00


4040
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
14 000,00
0,00
0,00
0,00


4110
Składki na ubezpieczenie społeczne
29 000,00
0,00
0,00
0,00


4120
Składki na FP
4 100,00
0,00
0,00
0,00


4170
Wynagrodzenia bezosobowe
1 000,00
0,00
0,00
0,00


4210
Zakup materiałów i wyposażenia
4 200,00
0,00
0,00
0,00


4260
Zakup energii
1 100,00
0,00
0,00
0,00


4300
Zakup usług pozostałych
12 000,00
0,00
0,00
0,00


4350
Opłata za usługi internetowe
1 200,00
0,00
0,00
0,00


4370
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej
1 700,00
0,00
0,00
0,00


4410
Podróże służbowe
1 200,00
0,00
0,00
0,00


4430
Różne opłaty i składki
300,00
0,00
0,00
0,00


4440
Odpis na ZFŚS
5 900,00
0,00
0,00
0,00


4700
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
800,00
0,00
0,00
0,00


4740
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych
200,00
0,00
0,00
0,00


4750
Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji
3 500,00
0,00
0,00
0,00
853


Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
9 320,00
0,00
0,00
9 320,00

85395

Pozostała działalność
9 320,00
0,00
0,00
9 320,00


4178
Wynagrodzenia bezosobowe-środki UE
3 400,00
0,00
0,00
3 400,00


4179
Wynagrodzenia bezosobowe-współfinansowanie
600,00
0,00
0,00
600,00


4308
Zakup usług pozostałych- środki UE
4 386,00
0,00
0,00
4 386,00


4309
Zakup usług pozostałych-współfinansowanie
774,00
0,00
0,00
774,00


4378
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej-środki UE
136,00
0,00
0,00
136,00


4379
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej-współfinansowanie
24,00
0,00
0,00
24,00
854


Edukacyjna opieka wychowawcza
57 900,00
0,00
0,00


85401

Świetlice szkolne
57 900,00
0,00
0,00
0,00


3020
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń
3 000,00
0,00
0,00
0,00


4010
Wynagrodzenia osobowe pracowników
41 000,00
0,00
0,00
0,00


4040
Dodatkowe wynagrodzenia roczne
2 800,00
0,00
0,00
0,00


4110
Składki na ubezpieczenie społeczne
6 300,00
0,00
0,00
0,00


4120
Składki na FP
1 200,00
0,00
0,00
0,00


4210
Zakup materiałów i wyposażenia
500,00
0,00
0,00
0,00


4240
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
500,00
0,00
0,00
0,00


4280
Zakup usług zdrowotnych
200,00
0,00
0,00
0,00


4440
Odpis na ZFŚS
2 400,00
0,00
0,00
0,00
900


Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
609 500,00
0,00
0,00
0,00

90002

Gospodarka odpadami
120 000,00
0,00
0,00
0,00


4300
Zakup usług pozostałych
100 000,00
0,00
0,00
0,00


4430
Różne opłaty i składki
20 000,00
0,00
0,00
0,00

90003

Oczyszczanie miast i wsi
12 800,00
0,00
0,00
0,00


4210
Zakup materiałów i wyposażenia
6 700,00
0,00
0,00
0,00


4300
Zakup usług pozostałych
6 100,00
0,00
0,00
0,00

90004

Utrzymanie zieleni
1 500,00
0,00
0,00
0,00


4210
Zakup materiałów i wyposażenia
1 500,00
0,00
0,00
0,00

90013

Schroniska dla zwierząt
2 000,00
0,00
0,00
0,00


4300
Zakup usług pozostałych
2 000,00
0,00
0,00
0,00

90015

Oświetlenie ulic placów i dróg
161 000,00
0,00
0,00
0,00


4260
Zakup energii
138 000,00
0,00
0,00
0,00


4270
Zakup usług remontowych
23 000,00
0,00
0,00
0,00

90095

Pozostała działalność
312 200,00
0,00
0,00
0,00


3020
Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń
3 000,00
0,00
0,00
0,00


4010
Wynagrodzenia osobowe pracowników
190 000,00
0,00
0,00
0,00


4040
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
17 000,00
0,00
0,00
0,00


4110
Składki na ubezpieczenie społeczne
31 000,00
0,00
0,00
0,00


4120
Składki na FP
5 000,00
0,00
0,00
0,00


4210
Zakup materiałów i wyposażenia
12 000,00
0,00
0,00
0,00


4280
Zakup usług zdrowotnych
700,00
0,00
0,00
0,00


4300
Zakup usług pozostałych
35 000,00
0,00
0,00
0,00


4360
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej
1 000,00
0,00
0,00
0,00


4410
Podróże służbowe
500,00
0,00
0,00
0,00


4430
Różne opłaty i składki
8 000,00
0,00
0,00
0,00


4440
Odpis na ZFŚS
9 000,00
0,00
0,00
0,00
921


Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
258 000,00
0,00
0,00
0,00

92109

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
194 000,00
0,00
0,00
0,00


2480
Dotacje podmiotowe z budżetu dla instytucji kultury
194 000,00
0,00
0,00
0,00

92116

Biblioteki
64 000,00
0,00
0,00
0,00


2480
Dotacje
64 000,00
0,00
0,00
0,00
925


Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody
3 000,00
0,00
0,00
0,00

92503

Rezerwaty i pomniki przyrody
3 000,00
0,00
0,00
0,00


4010
Wynagrodzenia osobowe pracowników
2 550,00
0,00
0,00
0,00


4110
Składki na ubezpieczenie społeczne
387,00
0,00
0,00
0,00


4120
Składki na FP
63,00
0,00
0,00
0,00
926


Kultura fizyczna i sport
15 600,00
0,00
0,00
0,00

92605

Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu
15 600,00
0,00
0,00
0,00


2820
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom
10 000,00
0,00
0,00
0,00


4170
Wynagrodzenia bezosobowe
2 000,00
0,00
0,00
0,00


4210
Zakup materiałów i wyposażenia
2 000,00
0,00
0,00
0,00


4300
Zakup usług pozostałych
1 600,00
0,00
0,00
0,00OGÓŁEM
11 028 038,00 3 606 364,00
546 416,00
1 604 339,00
§ 15. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.
Przewodniczący Rady Gminy

mgr Jan Gwaj
Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XXXI/160/09
Rady Gminy Białowieża
z dnia 30 grudnia 2009 r.
LIMITY WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE W LATACH 2010-2012
Lp.
Program inwestycyjny / zadanie inwestycyjne
Jednostka organizacyjna realizująca zadanie
Okres realizacji
Łączne nakłady finansowe
Dotychczas poniesione wydatki
Wysokość wydatków w roku 2010
Wysokość wydatków w roku 2011
Wysokość wydatków w roku 2012
ogółem w tym:
własne
ogółem w tym
własne
pożyczka
środki z art 5 ust. 1 pkt 2,3 Ustawy o finansach publicznych
Ogółem w tym:
własne
pożyczka
środkiz art 5 ust. 1 pkt 2,3 Ustawy o finansach publicznych
ogółem w tym
Własne
pożyczka
środkiz art 5 ust. 1 pkt 2,3 Ustawy o finansach publicznych
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1.
Budowa Linii wodociągowej Grudki
Urząd Gminy Białowieża
2009
100 000
0
0
100 000
0
100000
0
-
-
-
-
-
-
-
-
2.
Budowa Kanalizacji Sanitarnej I etap: Pogorzelce, Teremiski, Budy, Białowieża: ul. Sportowa, ul. Żubrowa, ul., Zastawa.
Urząd Gminy Białowieża
2006 - 2011
6 988 911,65
127291,81
127291,81
558357,84
0
122630,84
435727
6303262
0
2738989
3564273
-
-
-
-
3.
Remontświetlic gminnych
Urząd Gminy Białowieża
2010
400 000
0
0
200 000
0
90000**
110000*
200 000
0
90000**
110 000*
-
-
-
-
4.
Dokumentacja technicznadrogi gminne
Urząd Gminy Białowieża
2009
450 000
33 184
33184
296592
0
296592
0
153408
0
153408
0
-
-
-
-
5.
Rozwój lokalnej infrastruktury drogowej w gminie Białowieża poprzez przebudowę ulicy Tropinka
Urząd Gminy Białowieża
2010
1947147,85
28 500
28500
1 918 647,85
0
959323,93
959323,92
-
-
-
-
-
-
-
-
6.
Rozwój lokalnej infrastruktury drogowej w gminie Białowieża poprzez przebudowę ulicy Sportowej
Urząd Gminy Białowieża
2011
1 400 000
0
0
0
0
0
0
1 400 000
700 000
0
700000
-
-
-
-
7.
Dokumentacja techniczna przebudowy stadionu
Urząd Gminy Białowieża
2010
153111
1 464
1464
0
0
0
0
151.647
151647
0
0
-
-
-
-
8.
Termo modernizacja budynków przedszkola, Białowieskiego Ośrodka kultury, zamiana systemu grzewczego na odnawialne źródła energii
Urząd Gminy Białowieża
2010--2012
7 014 000
0
0
3507000
0
1507000**
2000000*
3507000
0
1507000**
2000000*
-
-
-
-
9.
Internet szerokopasmowy
Urząd Gminy Białowieża
2010-2011
2063803
19 175
19175
1022313
19176
511156**
511156*
1022314
0
511157**
511156*
-
-
-
-
10.
Modernizacjadrogi gminnej ul. Mostowa
Urząd Gminy Białowieża
2012
1820 000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1820000
910000
-
910000*
RAZEM
22336975,50
209614,81
209614,81
7754557,69
2.873.598
4.29312,69*
19.176
3586702,77**
4016206,92*
9.580.631
851647
5000554**
6885429*
0
910000
0**
910000*
Powyższą tabele sporządzono również jako niezbędny załącznik do pozyskiwania środków pochodzących z budżetu UE. *
kwoty środków pozyskanych z zewnątrz zostaną wprowadzone do budżetu po otrzymaniu decyzji o ich przydziale, **pożyczki zostaną wprowadzone do budżetu po otrzymaniu decyzji o przydziale środków z zewnątrz
Załącznik nr 1a
do Uchwały Nr XXXI/160/09
Rady Gminy Białowieża
z dnia 30 grudnia 2009 r.
ZADANIA INWESTYCYJNE W 2010 R.
Lp.
Dział
Rozdz.
§
Nazwa zadania inwestycyjnego
Łączne
koszty
finansowe
Planowane wydatki
Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
Rok budżetowy 2010( 8+9+10+11)
Z tego źródła finansowani
Dochody własne jst
Kredyty i pożyczki
Środki pochodzące z innych źródeł
Środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1.
010
01010
6050
Budowa linii wodociągowej Grudki
100.000,00 zł
100.000,00 zł
0,00
100.000,00 zł
0,00
0,00
Urząd Gminy Białowieża
2.
010
01010
6058
6059
1.Budowa kanalizacjisanitarnejI etap : Pogorzelce, Teremiski, Budy, Białowieża ul Sportowa, ul. Żubrowa, ul. Zastawa.
Lata realizacji:
2006 - 2011 r.
6.988.912,00 zł
realizacja w latach 2006r.-2011
558.358,00 zł
0,00
122.631,00 zł
0,00
435.727,00 zł
Urząd Gminy Białowieża
3.
600
60016
6050
Dokumentacja techniczna - drogi gminne
450.000,00 zł
realizacja w latach 2009r-2010r.
296.592,00 zł
0,00
296.592,00 zł
0,00
0,00
Urząd Gminy Białowieża
4.
600
60016
6050
Rozwój lokalnej infrastruktury. drogowej w Gminie Białowieża poprzez przebudowę ulicy Tropinka
1.947.148,00 zł
realizacja w latach 2009-2010r.
1.918.648,00 zł
0,00
959.324,00 zł
959.324,00 zł
0,00
Urząd Gminy Białowieża
OGÓŁEM

9.486.060,00 zł
2.873.598,00
0,00
1.478.547,00
959.324,00 zł
435.727,00

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XXXI/160/09
Rady Gminy Białowieża
z dnia 30 grudnia 2009 r.
Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na 2010 rok
Lp.
Projekt
klasyfikacja
Całkowita wartość projektu
W tym:
Planowane wydatki na 2010 r
Środki z budżetu krajowego
Środki z budżetu UE
Z tego:
Wydatki razem
Środki własne/ współfinansowanie/
Pożyczki i kredyty
Środki unijne
inne
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Wydatki majątkowe

6.988.912
2.988.912
4.000.000
558.358
0
122.631
435.727
-
1
Program
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013
Oś priorytetowa
3. Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej
Działanie
3.2. Podstawowe usługi dla ludności i gospodarki wiejskiej
Nazwa projektu
Budowa kanalizacji sanitarnej I etap ; Pogorzelce, Teremiski,Budy, Białowieza:ul.Sportowa, ul. Żubrowa, ul.Zastawa
01010
6.988.912
2.988.912
4.000.000
558.358
-

-
§ 6058
435.727
-
-
435.727
§ 6059
122.631
-
122.631
-
Wydatki
bieżące
1.226.760
228.712
998.048
1.045.981
104.962
70.793
870.226
1.
Program
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007 - 2013
Oś priorytetowa
3. Rozwój turystyki i kultury
Działanie
3.1 Rozwój atrakcyjności turystycznej regionu
Nazwa projektu
Aktywizacja potencjału turystycznego południowej części woj. podlaskiego poprzez stworzenie sieciowej oferty turystycznej w oparciu o markę "Białowieża"
75075
1.177.650,00
221.346
956.304
1.036.661
103.564
70.793
862.304

§ 4308862304
862.304

§ 4309174357
103.564
70.793

2.
Program
Program Operacyjny kapitał ludzki
Os priorytetowa
Rynek pracy otwarty dla wszystkich
Działanie
6.3 Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich
Nazwa projektu
Aktywizacja zawodowa mieszkańców Gminy Białowieża poprzez udział w specjalistycznym szkoleniu
85395
49.110
7.366
41.744
9.320
1.398
7.922
§4178
3.400
§4179
600
§ 4308
4.386
§ 4309
774
§ 4378
136
§ 4379
24
OGÓŁEM
8.215.672
228.712
4.998.048
1.604.339
104.962
193.424
1.305.953
Objaśnienia w zakresie realizacji projektów:
Budowa kanalizacji sanitarnej I etap ; Pogorzelce, Teremiski, Budy, Białowieza: ul.Sportowa, ul. Żubrowa, ul.Zastawa - rozpoczęcie realizacji 2010r.
Aktywizacja potencjału turystycznego południowej części woj. podlaskiego poprzez stworzenie sieciowej oferty turystycznej w oparciu o markę "Białowieża"- okres realizacji projektu w latach 2009-2010r.
Aktywizacja zawodowa mieszkańców Gminy Białowieża poprzez udział w specjalistycznym szkoleniu - realizacja projektu w latach 2009-2010r.
Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XXXI/160/09
Rady Gminy Białowieża
z dnia 30 grudnia 2009 r.
PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŹETU W 2010 ROK
Lp.
Treść
Klasyfikacja
§
Kwota 2009r.
1.
2
3
4
Przychody - ogółem

2.643.773,00
1.
Kredyty
§ 952
2.643.773,00
2.
Pożyczki
§ 952
0
3.
Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE
§ 903
0
4.
Spłaty pożyczek udzielonych
§ 951
0
5.
Prywatyzacja majątku jst
§ 944
0
6
Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych
§ 957
0
7.
Papiery wartościowe ( obligacje )
§ 931
0
8.
Inne źródła ( wolne środki )
§ 955
0
Rozchody - ogółem

212.000,00
1.
Spłaty kredytów
§992
112.000,00
2.
Spłaty pożyczek
§ 992
100.000,00
3.
Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE
§ 963
0
4.
Udzielone pożyczki
§ 991
0
5.
Lokaty
§ 994
0
6.
Wykup papierów wartościowych ( obligacji)
§ 982
0
7.
Rozchody z tytułu innych rozliczeń
§ 995
0
Załącznik nr 4
do Uchwały Nr XXXI/160/09
Rady Gminy Białowieża
z dnia 30 grudnia 2009 r.
Dotacje udzielane z budżetu Gminy w 2010 r.
Dotacje udzielane z budżetu Gminy w 2010r.
Dla jednostek sektora fin. publ.
Dla jednostek spoza sektora fin. publ.
Lp
Podmiot dotowany
Celowa
Podmiotowa
Przedmiotowa
Lp
Nazwa zadania lub podmiot
Celowa
Podmiotowa
Przedmiotowa
1
Powiat Hajnowski "Przebudowa infrastruktury drogowej w centrum Białowieży-drogi powiatowej Nr 1649 B ulice: Kolejowa,Parkowa i Waszkiewicza" -II etap ul ..Waszkiewicza.
732393,00
0,00
0,00
1
Uczniowski Klub Sortowy "Olinpijczyk" przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Białowieży- upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród młodzieży
5000,00
0,00
0,00
2
Województwo Podlaskie - utrzymanie częstotliwości dotyczącej szerokopasmowego internetu
373,00
0,00
0,00
2
Ludowy Uczniowski Klub Sportowy ŻUBR Technikum Leśne w Białowieży-upowszechnianie kultury fizycznej wśród młodzieży
5000,00
0,00
0,00
3
Białowieski Ośrodek Kultury w Białowieży- działalność bieżąca, upowszechnianie kultury
0,00
194000,00
0,00


0,00
0,00
0,00
4
Biblioteka Publiczna w Białowieży- działalność bieżącaupowszechnianie kultury
0,00
64000,00
0,00


0,00
0,00
0,00
0
Ogółem
732766,00
258000,00
0,00


10000,00
0,00
0,00
Załącznik nr 5
do Uchwały Nr XXXI/160/09
Rady Gminy Białowieża
z dnia 30 grudnia 2009 r.
PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW DOCHODÓW I WYDATKÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDZETOWYCH NA 2010 R.
Lp.
Wyszczególnienie
Stan środków obrotowy
ch na
początek roku
Dochody
Wydatki
Stan środków obrotowych na koniec roku
Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2006r.
ogółem
W tym
ogółem
W tym wpłata do budżetu
Źródła dochodów
W tym
§ 265
Na inwestycje
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.


1. Zespół Szkolno- Przedszkolny w Białowieży
Dz. 801
Rozdz. 80148
351,00
174.000,00
§ 0830 - 170.000,00
§ 0920 -100,00
§ 0960 -3.900,00
0
0
174.000,00
0
351,00
0
Załącznik nr 6
do Uchwały Nr XXXI/160/09
Rady Gminy Białowieża
z dnia 30 grudnia 2009 r.
PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ NA 2010 ROK.
Lp
Wyszczególnienie
Plan na 2010r.
I
Stan środków obrotowych na początek roku
300,00
II.
Przychody
10.000,00
1.
2.
§ 0580 grzywny i inne kary pieniężne
9.900,00
§ 0970 wpływy z różnych dochodów
100,00
III
Wydatki
10.200,00
1
2
Wydatki bieżące
§ 4300 zakup usług
10.200,00
Wydatki majątkowe
0
IV
Stan środków obrotowych na koniec roku
100,00
reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Czublun Trębicki Kancelaria Radców Prawnych Spółka Partnerska

Doradztwo prawne dla biznesu

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama