Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXVIII/200/09 Rady Miasta Suraż

z dnia 30 grudnia 2009r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 r

Tekst pierwotny

Na podstawie art.18ust.2 pkt 4,ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.z 2001r. Nr 142 poz.1591; z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz.1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102 poz. 1055 Nr 116 poz.1203; z 2005r. Nr 172,poz.1441; Nr 175, poz. 1457; z 2006r. Nr 17, poz.128, Nr 181 poz. 1337 z 2007r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974 , Nr 173 poz. 1218 z 2008r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz.1458 z 2009 r. Nr 52, poz. 420) oraz art.165, 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U z 2005 r. Nr 249,poz. 2104, Nr 169, poz. 1420; Dz. U z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz.1217 , poz.1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz.1832, z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz.984, z 2008r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370, Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 62, poz. 504, Nr 72, poz. 619, Nr 79, poz. 666) Rada Miejska w Surażu uchwala, co następuje:
§ 1. Dokonać w planie wydatków przeniesień między działami, rozdziałami, paragrafami na kwotę 10.120zł. zgodnie z załącznikiem Nr 1 
§ 2. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie - zgodnie z załącznikiem Nr 2 
§ 3. Brak treści
1. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:
a) Plan dochodów ogółem 6.393.677 zł.
b) Plan wydatków ogółem 7.670.616 zł.
Deficyt budżetu gminy w kwocie 1.276.939 zł. zostanie pokryty przychodami pochodzącymi:
c) z kredytów w kwocie 979.000 zł
d) z wolnych środków w kwocie 297.939 zł
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Suraża.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XXXVIII/200/09
Rady Miasta Suraż
z dnia 30 grudnia 2009 r.
Zmiany wydatków budżetu gminy na 2009 r.
Klasyfikacja Nazwa Zmniejszenie Zwiększenie
Dział Rozdz. §
10 [] [] Rolnictwo i łowiectwo 119,- 119,-
[] 1095 [] Pozostała działalność 119,- 119,-
[] [] 4110 Składki na ubezpiecz.społeczne - 16,-
[] [] 4120 Fundusz pracy - 3,-
[] [] 4170 Wynagrodz. bezosobowe - 100,-
[] [] 4210 Zakup materiałów i wyposaż. 119,- -
600 [] [] Transport i łączność 10.001,- -
[] 60014 [] Drogi publiczne powiatowe 10.001,- -
[] [] 6300 Dot. celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie zadań inwest. i zakupów inwestycyjnych 10.001,- -
750 [] [] Administracja publiczna - 10.000,-
[] 75023 [] Urzędy gmin - 10.000,-
[] [] 4210 Zakup materiałów i wyposaż. - 10.000,-
921 [] [] Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 1,-
[] 92116 [] Biblioteka - 1,-
[] [] 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - 1,-
Razem [] [] [] 10.120,- 10.120,-
Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XXXVIII/200/09
Rady Miasta Suraż
z dnia 30 grudnia 2009 r.
OBJASŃIENIA DOKONANYCH ZMIAN W BUDŻECIE NA 2009 R.
Dokonano przesunięć między działami, rozdziałami i paragrafami na kwotę 10.120zł. w związku z bieżącą realizacją budżetu.W rozdziale 01095 Pozostała działalność przesunięto kwotę 119zł. w związku z realizacją ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego producentom rolnym , w rozdziale 75023 Urzędy miast kwotę 10.000zł. przeznacza się na zakup oleju opałowego, w rozdziale 92116 Biblioteki o kwotę 1zł.zwiększa się dotację na zakup książek.
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-04-22
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe