Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXV/125/09 Rady Gminy Mały Płock

z dnia 30 grudnia 2009r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mały Płock na 2010 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. "d" oraz lit. "i" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz 220, Nr 6, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806 z 2003 r. Nr 80, poz.717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759 z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, z 2006 r. Nr 17, poz.128 i Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009r. Nr 52, poz. 420 ), art. 121 ust. 4, ust.5 i ust. 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1241) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art.215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych(Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240), Rada Gminy uchwala, co następuje:
§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 13.154.285zł, z tego:
1) dochody bieżące: 12.188.196 zł
2) dochody majątkowe: 966.089zł, zgodnie z zapisami § 16 Uchwały.
§ 2. Wydatki budżetu gminy w wysokości 14.424.266 zł, z tego:
1) wydatki bieżące: 12.746.989zł
2) wydatki majatkowe: 1.677.277 zł, zgodnie z zapisami § 17 Uchwały.
§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:
1) ogólną w wysokości - 50.000zł,
2) celową, z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe, w wysokości 30.000zł
§ 4.
1) Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 - 2012, zgodnie z załącznikiem nr 1 (Załącznik nr 1a - zadania inwestycyjne w 2010 roku)
2) Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 426.070zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
§ 5. Deficyt budżetu gminy w wysokości 1.269.981zł pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów w kwocie 2.541.000zł.
§ 6. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 2.541.000zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 1.271.019zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.
§ 7. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:
1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 500.000zł
2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 1.269.981zł
3) Spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek - w kwocie 1.271.019zł
4) Wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - w kwocie 500.000zł
§ 8. Kwotę wydatków przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z zawartą umową, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Gminę w wysokości 25.000zł
§ 9. Ustala się dochody w kwocie 48.000zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 48.000zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii.
§ 10. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem nr 4.
§ 11. Plan przychodów i kosztów dla samorządowego zakładu budżetowego
1) przychody: 586.537zł
2) koszty: 586.537zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.
§ 12. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:
1) przychody: 3.000zł
2) wydatki: 3.030zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 
§ 13. Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 7.
§ 14. Upoważnia się Wójta do:
1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 7 Uchwały.
2) zaciągania zobowiązań:
a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załącznikach nr 2,
b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin ich zapłaty upływa w 2011 roku,
c) do dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
d) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,
e) udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 50.000zł,
f) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 50.000zł,
g) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
§ 15. Załącza się prognozę łącznej kwoty długu i spłat gminy na koniec 2010 roku i lata następne, zgodnie z załącznikiem nr 8.
§ 16. Określa się szczegółowy plan dochodów, zgodnie z tabelą nr 1.
§ 17. Określa się szczegółowy plan wydatków, zgodnie z tabelą nr 2.
§ 18. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mały Płock.
§ 19. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
Przewodniczący Rady Gminy

Regina Boryszewska
Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XXV/125/09
Rady Gminy Mały Płock
z dnia 30 grudnia 2009 r.
Zalacznik1.doc

Wieloletni program inwestycyjny na lata 2010-2012.
Załącznik nr 1a
do Uchwały Nr XXV/125/09
Rady Gminy Mały Płock
z dnia 30 grudnia 2009 r.
Zalacznik1a.doc

Wykaz zadań inwestycyjnych w 2010 roku.
Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XXV/125/09
Rady Gminy Mały Płock
z dnia 30 grudnia 2009 r.
Zalacznik2.doc

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych.
Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XXV/125/09
Rady Gminy Mały Płock
z dnia 30 grudnia 2009 r.
Zalacznik3.doc

Przychody i rozchody budżetu w 2010 roku.
Załącznik nr 4
do Uchwały Nr XXV/125/09
Rady Gminy Mały Płock
z dnia 30 grudnia 2009 r.
Zalacznik4.doc

Wykaz dotacji udzielonych w 2010 roku z budżetu gminy.
Załącznik nr 5
do Uchwały Nr XXV/125/09
Rady Gminy Mały Płock
z dnia 30 grudnia 2009 r.
Zalacznik5.doc

Przychody i wydatki zakładu budżetowego na 2010 rok.
Załącznik nr 6
do Uchwały Nr XXV/125/09
Rady Gminy Mały Płock
z dnia 30 grudnia 2009 r.
Zalacznik6.doc

Plan przychodów i wydatków GFOŚiGW na 2010r.
Załącznik nr 7
do Uchwały Nr XXV/125/09
Rady Gminy Mały Płock
z dnia 30 grudnia 2009 r.
Zalacznik7.doc

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego na rok 2010.
Załącznik nr 8
do Uchwały Nr XXV/125/09
Rady Gminy Mały Płock
z dnia 30 grudnia 2009 r.
Zalacznik8.doc

Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2010 i lata następne
Załącznik nr 9
do Uchwały Nr XXV/125/09
Rady Gminy Mały Płock
z dnia 30 grudnia 2009 r.
Zalacznik9.doc

Tabela nr 1 - Plan dochodów budżetowych na rok 2010
Załącznik nr 10
do Uchwały Nr XXV/125/09
Rady Gminy Mały Płock
z dnia 30 grudnia 2009 r.
Zalacznik10.doc

Tabela nr 2 - Plan wydatków budżetowych na rok 2010
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-04-22
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe