Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXV/131/09 Rady Gminy Mały Płock

z dnia 30 grudnia 2009r.

w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2009

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 191 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420; z 2006 roku Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832; z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587 i Nr 115, poz. 791, Nr 140 poz. 984, z 2008r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209 poz. 1317, Nr 216 poz. 1370, Nr 227 poz. 1505, z 2009r. Nr 19 poz. 100, Nr 62 poz. 504, Nr 72 poz. 619, Nr 79 poz. 666, Nr 62 poz. 504) uchwala się, co następuje:
§ 1. Ustala się wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2009, na kwotę 54.149zł oraz ostateczny termin dokonania tych wydatków, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mały Płock.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
Przewodniczący Rady Gminy

Regina Boryszewska
Załącznik do Uchwały Nr xxv/131/09
Rady Gminy Mały Płock
z dnia 30 grudnia 2009 r.
Zalacznik1.doc

Plan wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2009
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-04-22
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe