reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXIII/184/10 Rady Miejskiej w Nowogrodzie

z dnia 5 marca 2010r.

w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie Gminy Nowogród


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, ze zm.: z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457, z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, oraz z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241), w związku z art. 7 ust. 3a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. 2005 r. Nr 236, poz. 2008, ze zm.: z 2006 r. Nr 144, poz. 1042, z 2008 r. Nr 223, poz. 1464, z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 79, poz. 666 i Nr 92, poz. 753), Rada Miejska w Nowogrodzie uchwaliła, co następuje:
§ 1. Określa się wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie gminy Nowogród, które stanowią załącznik do uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Nowogrodu.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
Załącznik do uchwały Nr XXXIII/184/10
Rady Miejskiej w Nowogrodzie
z dnia 5 marca 2010 r.
WYMAGANIA, JAKIE POWINIEN SPEŁNIAĆ PRZEDSIĘBIORCA UBIEGAJĄCY SIĘ O UZYSKANIE ZEZWOLENIA NA ODBIERANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ORAZ NA OPRÓŻNIANIE ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH I TRANSPORT NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH NA TERENIE GMINY NOWOGRÓD
I. Wymagania stawiane przedsiębiorcom ubiegającym się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
§ 1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Nowogród powinien:
1) prowadzić działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, zgodnie z zapisem w Krajowym Rejestrze Sądowym bądź wpisem do ewidencji działalności gospodarczej przedsiębiorcy;
2) posiadać zezwolenie właściwego starosty na transport odpadów komunalnych, wydane zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach ( Dz. U.2001, Nr 62, poz. 628 z późn. zm.), obejmujące te rodzaje odpadów komunalnych, o których odbieranie się ubiega;
3) dysponować prawem do nieruchomości, stanowiącej bazę transportową odpowiednią do świadczonych usług zapewniającą:
a) miejsce do parkowania, garażowania i serwisowania pojazdów po zakończeniu pracy,
b) możliwość mycia pojazdów i pojemników na odpady oraz utrzymanie ich w należytym stanie sanitarno - higienicznym,
c) miejsce do magazynowania pojemników na odpady;
4) posiadać dokumentację potwierdzającą możliwość mycia i dezynfekcji środków technicznych w miejscach do tego przeznaczonych, w przypadku braku możliwości przeprowadzenia tych czynności na terenie bazy transportowej;
5) posiadać tabor samochodowy przeznaczony do odbioru odpadów komunalnych, który:
- spełnia warunki techniczne określone w ustawie z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym ( Dz. U. z 2005r. Nr 108 poz. 908 ze zmianami ),
- jest oznakowany w sposób trwały i widoczny umożliwiający identyfikację przedsiębiorcy świadczącego usługi oraz posiada czysty i estetyczny wygląd,
- posiada konstrukcję lub zabudowę pozwalającą na załadunek, transport i wyładunek odpadów komunalnych w sposób nie powodujący zanieczyszczenia środowiska poprzez samoistne, niekontrolowane przez przedsiębiorcę wysypywanie się, wylewanie bądź rozwiewanie odebranych odpadów , a także roznoszenie przykrych woni (odorów),
- jest wyposażony w odpowiednie narzędzia do ręcznego uprzątnięcia odpadów rozsypanych w trakcie prac załadunkowych,
- zapewnia odpowiedni standard bezpieczeństwa i higieny świadczonych usług;
6) posiadać właściwe urządzenia do zbierania odpadów spełniające wymogi określone w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy i miasta Nowogród, tj. oznakowane pojemniki lub worki przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych przez właścicieli nieruchomości, a także do zbierania odpadów w sposób selektywny (odpady opakowaniowe, odpady ulegające biodegradacji, odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady z remontów, zużyte baterie i akumulatory);
7) zapewnić organizację systemu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych;
8) złożyć wniosek o uzyskanie zezwolenia zgodnie z wymogami wynikającymi z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
§ 2.
1) Przedsiębiorca ubiegający się o ww. zezwolenie powinien udokumentować gotowość odbioru odpadów komunalnych zmieszanych oraz odpadów zbieranych w sposób selektywny przez przedsiębiorców posiadających zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie unieszkodliwiania bądź odzysku odpadów.
2) Miejsca odzysku bądź unieszkodliwiania odpadów z terenu Gminy Nowogród powinny być zgodne z obowiązującymi przepisami, w tym z Gminnym Planem Gospodarki Odpadami dla Miasta i Gminy Nowogród, Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Nowogród oraz Wojewódzkim Planem Gospodarki Odpadami dla Województwa Podlaskiego.
II. Wymagania stawiane przedsiębiorcom ubiegającym się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
§ 1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z terenu Gminy Nowogród powinien spełniać poniższe wymagania:
1) prowadzić działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, zgodnie z zapisem w Krajowym Rejestrze Sądowym bądź wpisem do ewidencji działalności gospodarczej przedsiębiorcy;
2) posiadać oznakowany tabor samochodowy spełniający wymagania obowiązujących przepisów, w tym rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 listopada 2002 r. w sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych (Dz.U.2005, Nr 193, poz. 1617);
3) dysponować prawem do nieruchomości, stanowiącej bazę techniczną zapewniającą parkowanie, garażowanie i serwisowanie pojazdów oraz utrzymanie ich w należytym stanie sanitarno - higienicznym,
4) posiadać dokumentację potwierdzającą gotowość odbioru nieczystości ciekłych przez stację zlewną;
5) złożyć wniosek o uzyskanie zezwolenia zgodnie z wymogami wynikającymi z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
III. Postanowienia końcowe
§ 1.
1) Przedsiębiorca, który nie spełnia niniejszych wymagań nie otrzyma zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości bądź opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Nowogród.
2) Powyższe wymagania nie zwalniają przedsiębiorcy z obowiązku spełnienia innych wymagań wynikających z odrębnych przepisów prawa.
Przewodniczący Rady Miejskiej

Tadeusz Góralczyk
reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Integral Collections

Dział Bibby Financial Services Sp. z o.o.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama