reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLIII/229/10 Rady Miejskiej w Wasilkowie

z dnia 25 marca 2010r.

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części gruntów miasta Wasilkowa (osiedle "Leśne II")


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173 poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223 poz. 1458 oraz z 2009 r. Nr 52 poz. 420 i Nr 157 poz. 1241), art. 7 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2004 r. Nr 121, poz. 1266, z 2005 r. Nr 175, poz. 1462, z 2006 r. Nr 12, poz. 63, z 2007 r. Nr 75, poz. 493, Nr 80 poz. 541 i Nr 191 poz. 1374, z 2008 r. Nr 237, poz. 1657 oraz z 2009 r. Nr 1, poz. 3, Nr 115 poz. 967, nr 157 poz. 1241) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 6, poz. 41 i Nr 141 poz. 1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130 poz. 1087, z 2006 r. Nr 45, poz. 319 i Nr 225, poz. 1635, z 2007 r. Nr 127, poz. 880, z 2008 r. Nr 123, poz. 803, Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237 i Nr 220, poz. 1413) uchwala się, co następuje:
§ 1. 1. Po stwierdzeniu zgodności ustaleń ze "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Wasilków", uchwalonym uchwałą Nr XXXIX/229/06 Rady Miejskiej w Wasilkowie z dnia 27 kwietnia 2006r., zmienionym uchwałą Nr XXXIV/183/09 Rady Miejskiej w Wasilkowie z dnia 3 sierpnia 2009r. (I zmiana), uchwala się zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części gruntów miasta Wasilkowa (osiedle "Leśne II") uchwalonego uchwałą Nr XXXIV /221/05 Rady Miejskiej w Wasilkowie z 15 grudnia 2005 r. (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2006r. Nr 19 poz. 276) w zakresie ustaleń dotyczących terenów 1 MN, 2 MN, 5 MN, 6MN i 06KD, składającą się z ustaleń zawartych w niniejszej uchwale i jednolitego rysunku w skali 1:1000, stanowiącego załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Zmiana planu obejmuje działki o nr geod. 334/120, 334/121, 334/122, 334/123, 334/124, 334/125, 334/126, 334/127, 334/129, 334/130, 334/131, 334/132, 334/154, 334/155, 334/156, 334/157, 334/160, 334/161, 334/162, 334/163 (droga), 334/164, 334/165 (droga), 334/166, 334/167, 334/168, 334/169, 334/170, 334/171, 334/172, 334/173, 334/174, 334/175, 334/176, 334/177, 334/182, oraz części działek: 334/100, 334/118, 334/119, 334/128, 334/159 w rejonie ul. Kasztanowej i Wierzbowej, o łącznej powierzchni ok. 3,7 ha.
§ 2. Przeznacza się na cele nieleśne grunty leśne położone na działkach o nr ewidencyjnych 334/120 i 334/121 o łącznej powierzchni 0,1158 ha, na podstawie zgody wyrażonej przez Marszałka Województwa Podlaskiego decyzją Nr DMG.III.7230-4/10 z dnia 27 stycznia 2010r.
§ 3. Zmiana planu nie wpływa na sposób realizacji oraz zasady finansowania zapisane w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych Gminy Wasilków, określonych uchwałą Nr XXXIV/221/05 Rady Miejskiej w Wasilkowie z dnia 15 grudnia 2005 r. (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2006r. Nr 19 poz. 276) w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części gruntów miasta Wasilkowa (osiedle "Leśne II").
§ 4. Integralną częścią niniejszej uchwały są:
1) załącznik Nr 1 - zawierający jednolity rysunek planu w skali 1:1000 z wyróżnieniem zmian wprowadzonych niniejszą uchwałą;
2) załącznik Nr 2 - zawierający rozstrzygnięcia w sprawie zgłoszonych uwag w trakcie wyłożenia projektu zmiany planu do publicznego wglądu.
§ 5. W uchwale Nr XXXIV/221/05 Rady Miejskiej w Wasilkowie z dnia 15 grudnia 2005 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części gruntów miasta Wasilkowa (osiedle "Leśne II") (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2006r. Nr 19 poz. 276) wprowadza się następujące zmiany:
1) Załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;
2) w §2 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
"2. Przeznacza się na cele nieleśne grunty leśne położone na działkach o nr ewidencyjnych 334/120 i 334/121 o łącznej powierzchni 0,1158 ha, na podstawie zgody wyrażonej przez Marszałka Województwa Podlaskiego decyzją Nr DMG.III.7230-4/10 z dnia 27 stycznia 2010r.";
3) w §3 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
"1) załącznik Nr 1 - zawierający jednolity rysunek planu w skali 1:1000 z wyróżnieniem zmian wprowadzonych niniejszą uchwałą;";
4) w §4 po pkt 2 dodaje się pkt 2a i 2b w brzmieniu:
"2a) alternatywnej linii zabudowy - należy przez to rozumieć linię zabudowy alternatywną w stosunku do obowiązującej linii zabudowy, której stosowanie dopuszcza się w przypadku spełnienia warunków określonych w ustaleniach dotyczących terenów oznaczonych symbolami 1 MN i 5 MN;",
"2b) linii wydzielenia wewnętrznego - należy przez to rozumieć linię wydzielającą część terenu, na której obowiązują ustalenia szczególne w stosunku do pozostałej części terenu 6.3 MN;";
5) w §5:
a) w ust. 1 oznaczenie "6 MN" zastępuje się oznaczeniem "6.1 MN, 6.2MN, 6.3 MN", po słowach: "zachowania obowiązujących" dodaje się słowa: "lub alternatywnych",
b) w ust. 2 wyraz "powinny" zastępuje się wyrazem "powinno", wyrazy: "na terenach o symbolach" zastępuje się wyrazami: "na terenie o symbolu", skreśla się oznaczenia: "1 MN, 2 MN," i słowa: "i 6 MN, oraz co najmniej dwóch budynków na terenie o symbolu 5 MN.",
c) w ust. 5 wyrazy: "na terenach" zastępuje się wyrazami: "na terenie", skreśla się oznaczenia: "1 MN, 2 MN," i słowa: "i 6 MN, oraz co najmniej dwóch garaży na terenie o symbolu 5 MN.",
d) ust. 7 otrzymuje brzmienie:
"7. Dopuszcza się na części terenów o symbolach 1 MN i 5 MN dla działek z wjazdem zorientowanym od strony południowej zastosowanie alternatywnej linii zabudowy, dopuszczającej cofnięcie zabudowy do 10,0 m od ulicy pod warunkiem, że cofnięcie to dotyczy, co najmniej dwóch sąsiednich budynków mieszkalnych.",
e) uchyla się ust. 8,
f) ust. 10 otrzymuje brzmienie:
"10. Obowiązującą linię zabudowy ustala się na 6,0 metrów od linii rozgraniczających ulic z odstępstwami zawartymi w ust. 4, 5, 6, 7.",
g) w ust. 11 po pkt 6 dodaje się pkt 6a w brzmieniu:
"6a) ustalania pkt 6 nie dotyczą terenów 1MN, 2MN, 5MN, 6.1 MN, 6.2 MN, 6.3 MN; dopuszcza się budowę piwnic na terenach 1 MN, 2 MN, 5 MN, 6.1 MN, 6.2 MN zgodnie z zasadami określonymi w §6 ust. 3 pkt 5, a na terenie 6.3 MN zgodnie z zasadami §7 ust. 4 pkt 3;";
6) §6 otrzymuje brzmienie:
"§ 6. 1. Tereny oznaczone na rysunku planu symbolami: 1 MN, 2 MN, 5 MN, 6.1 MN, 6.2 MN przeznacza się pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną wraz z obiektami i urządzeniami towarzyszącymi.
2. Ustala się następujące rodzaje zabudowy:
1) jako podstawową formę należy realizować zabudowę wolnostojącą lub bliźniaczą realizowaną indywidualnie na poszczególnych działkach budowlanych;
2) dopuszcza się:
a) realizację zabudowy mieszkaniowej szeregowej lub innej grupowej tylko w formie zorganizowanej działalności inwestycyjnej, obejmującej wszystkie działki na terenie, przyległe do tej samej ulicy,
b) lokalizację nieuciążliwej funkcji usługowej wyłącznie w formie wbudowanej w bryłę budynku mieszkalnego o powierzchni użytkowej do 100 m2, funkcja usługowa nie może powodować pogorszenia warunków zamieszkania w zakresie powodującym przekroczenie norm obowiązujących dla terenów budownictwa mieszkaniowego, określonych w przepisach odrębnych,
c) wolnostojących budynków gospodarczych i garażowych o powierzchni zabudowy do 50m2 i wysokości do 5 m, dopasowanych formą i kolorystyką do zabudowy mieszkaniowej.
3. Ustala się następujące zasady zabudowy i zagospodarowania terenów, o których mowa w ust. 1:
1) powierzchnia zabudowy działki budowlanej nie większa niż:
a) 30% w przypadku zabudowy jednorodzinnej wolnostojącej lub bliźniaczej,
b) 45% w przypadku zabudowy jednorodzinnej wolnostojącej z usługami lub bliźniaczej z usługami,
c) 50% w przypadku zabudowy szeregowej lub atrialnej;
2) teren biologicznie czynny działki budowlanej nie mniejszy niż:
a) 40% w przypadku zabudowy jednorodzinnej wolnostojącej lub bliźniaczej,
b) 35% w przypadku zabudowy jednorodzinnej wolnostojącej z usługami lub bliźniaczej z usługami,
c) 30% w przypadku zabudowy szeregowej, atrialnej;
3) wysokość głównej kalenicy budynku mieszkalnego:
a) 8.50 m w przypadku zabudowy jednorodzinnej wolnostojącej, bliźniaczej i atrialnej z dopuszczeniem odstępstw zawartych w § 5,
b) 7,50 m w przypadku zabudowy szeregowej z dopuszczeniem odstępstw zawartych w § 5;
4) ilość kondygnacji:
a) dwie kondygnacje nadziemne w odniesieniu do budynków mieszkalnych,
b) jedna kondygnacja nadziemna w odniesieniu do garaży, budynków gospodarczych z dopuszczeniem poddasza nieużytkowego;
5) zakaz budowy piwnic w budynkach realizowanych w zabudowie szeregowej lub grupowej na terenach 6.1 MN i 6.2 MN, dopuszcza się budowę piwnic w budynkach wolnostojących na tych terenach pod warunkiem uwzględnienia przy realizacji budynków zaleceń wynikających z badań geotechnicznych;
6) maksymalny poziom posadowienia parteru (rzędna posadzki w stanie wykończonym) budynku mieszkalnego jednorodzinnego należy ograniczyć do 0,90 m ponad projektowany poziom terenu;
7) w przypadkach szczególnych, uzasadnionych konfiguracją terenu (spadki terenu powyżej 5 %) maksymalny poziom posadowienia parteru może być podniesiony do 1,5 m ponad projektowany poziom terenu bezpośrednio wokół budynku;
8) budynek mieszkalny należy sytuować w układzie kalenicowym tj. z kalenicą równoległą do ulicy, dopuszcza się lokalizację z kalenicą prostopadłą do ulicy w przypadku, gdy budynek jest zlokalizowany przy skrzyżowaniu ulic lub w przypadku określonym w ust. 2 pkt 2 lit. a;
9) w budynkach mieszkalnych należy stosować dachy wielospadowe o symetrycznych kątach połaci dachowych i spadkach od 15% do 35%;
10) ustala się kolorystykę zabudowy:
a) dachy - w kolorze harmonizującym z gamą kolorów przyjętą dla dachówki tj. od barwy ceglastej do ciemnobrązowej,
b) elewacje - białe lub w kolorach jasnych (w odcieniach żółci, zieleni, brązu, "cegły") z dopuszczeniem akcentów intensywniejszych w innych barwach lub z materiałów naturalnych;
11) dopuszcza się odstępstwo od obowiązującej linii zabudowy w przypadku realizacji:
a) ganków, wykuszy, pilastrów, balkonów, zajmujących nie więcej niż 20% powierzchni ściany budynku,
b) okapów,
c) izolacji termicznych służących poprawie izolacyjności budynków istniejących,
d) garaży i budynków gospodarczych przez dopuszczenie możliwości ich odsunięcia od linii zabudowy w głąb działki.
4. Obsługę komunikacyjną należy zapewnić od przyległych ulic dojazdowych.
5. Obsługa w zakresie infrastruktury technicznej - w oparciu o projektowane sieci i urządzenia, o których mowa w rozdziałach dotyczących infrastruktury technicznej, na warunkach szczegółowych określonych przez gestorów sieci.";
7) §7 otrzymuje brzmienie:
"§ 7. 1. Teren oznaczony na rysunku planu symbolem 6.3 MN przeznacza się pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną łącznie z obiektami i urządzeniami towarzyszącymi, zielenią urządzoną i rowem do odprowadzenia wód opadowych.
2. Ustala się następujące rodzaje zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wraz z obiektami i urządzeniami towarzyszącymi:
1) jako podstawową formę zabudowy należy realizować zabudowę wolnostojącą lub bliźniaczą realizowaną indywidualnie na poszczególnych działkach budowlanych;
2) dopuszcza się:
a) realizację zabudowy mieszkaniowej szeregowej lub innej grupowej tylko w formie zorganizowanej działalności inwestycyjnej obejmującej, wszystkie działki na terenie, przyległe do tej samej ulicy,
b) lokalizację nieuciążliwej funkcji usługowej wyłącznie w formie wbudowanej w bryłę budynku mieszkalnego o powierzchni użytkowej do 100 m2, funkcja usługowa nie może powodować pogorszenia warunków zamieszkania w zakresie powodującym przekroczenie norm obowiązujących dla terenów budownictwa mieszkaniowego, określonych w przepisach odrębnych,
c) wolnostojących budynków gospodarczych i garażowych o powierzchni zabudowy do 50m2 i wysokości do 5 m, dopasowanych formą i kolorystyką do zabudowy mieszkaniowej.
3. Wydziela się na terenie określonym w ust. 1, teren przeznaczony pod lokalizację rowu do odprowadzenia wód opadowych wraz z obiektami i urządzeniami towarzyszącymi, wydzielony linią wydzielenia wewnętrznego na rysunku planu, dla którego ustala się następujące zasady zagospodarowania:
a) wprowadza się zakaz podnoszenia rzędnej terenu i realizacji budowli utrudniających spływ wód gruntowych i opadowych,
b) ustala się na terenie wskazanym na rysunku planu lokalizację rowu dla spływu wód gruntowych i opadowych z terenów sąsiednich.
4. Ustala się następujące zasady zabudowy i zagospodarowania terenu, o którym mowa w ust. 1:
1) powierzchnia zabudowy działki budowlanej nie większa niż:
a) 30% w przypadku zabudowy jednorodzinnej wolnostojącej lub bliźniaczej,
b) 45% w przypadku zabudowy jednorodzinnej wolnostojącej z usługami lub bliźniaczej z usługami,
c) 50% w przypadku zabudowy szeregowej lub atrialnej;
2) teren biologicznie czynny działki budowlanej nie mniejszy niż:
a) 40% w przypadku zabudowy jednorodzinnej wolnostojącej lub bliźniaczej,
b) 35% w przypadku zabudowy jednorodzinnej wolnostojącej z usługami lub bliźniaczej z usługami,
c) 30% w przypadku zabudowy szeregowej, atrialnej;
3) dopuszcza się budowę piwnic w budynkach pod warunkiem uwzględnienia przy realizacji budynków zaleceń z badań geotechnicznych;
4) wysokość głównej kalenicy budynku mieszkalnego:
a) 8.50 m w przypadku zabudowy jednorodzinnej wolnostojącej, bliźniaczej i atrialnej z dopuszczeniem odstępstw zawartych w § 5,
b) 7,50 m w przypadku zabudowy szeregowej z dopuszczeniem odstępstw zawartych w § 5;
5) ilość kondygnacji:
a) dwie kondygnacje nadziemne w odniesieniu do budynków mieszkalnych,
b) jedna kondygnacja nadziemna w odniesieniu do garaży, budynków gospodarczych z dopuszczeniem poddasza nieużytkowego;
6) maksymalny poziom posadowienia parteru (rzędna posadzki w stanie wykończonym) budynku mieszkalnego jednorodzinnego należy ograniczyć do 0,90 m ponad projektowany poziom terenu;
7) w przypadkach szczególnych, uzasadnionych konfiguracją terenu (spadki terenu powyżej 5 %) maksymalny poziom posadowienia parteru może być podniesiony do 1,5 m ponad projektowany poziom terenu bezpośrednio wokół budynku;
8) budynek mieszkalny należy sytuować w układzie kalenicowym tj. z kalenicą równoległą do ulicy, dopuszcza się lokalizację z kalenicą prostopadłą do ulicy w przypadku, gdy budynek jest zlokalizowany przy skrzyżowaniu ulic lub w przypadku określonym w ust. 2 pkt 2 lit. a;
9) w budynkach mieszkalnych należy stosować dachy wielospadowe o symetrycznych kątach połaci dachowych i spadkach od 15% do 35%;
10) ustala się kolorystykę zabudowy:
a) dachy - w kolorze harmonizującym z gamą kolorów przyjętą dla dachówki tj. od barwy ceglastej do ciemnobrązowej,
b) elewacje - białe lub w kolorach jasnych (w odcieniach żółci, zieleni, brązu, "cegły") z dopuszczeniem akcentów intensywniejszych w innych barwach lub z materiałów naturalnych;
11) dopuszcza się odstępstwo od obowiązującej linii zabudowy w przypadku realizacji:
a) ganków, wykuszy, pilastrów, balkonów, zajmujących nie więcej niż 20% powierzchni ściany budynku,
b) okapów,
c) izolacji termicznych służących poprawie izolacyjności budynków istniejących,
d) garaży i budynków gospodarczych przez dopuszczenie możliwości ich odsunięcia od linii zabudowy w głąb działki.
5. Obsługę komunikacyjną należy zapewnić od przyległych ulic dojazdowych.
6. Obsługa w zakresie infrastruktury technicznej - w oparciu o projektowane sieci i urządzenia, o których mowa w rozdziałach dotyczących infrastruktury technicznej, na warunkach szczegółowych określonych przez gestorów sieci.";
8) uchyla się § 10;
9) uchyla się § 11;
10) uchyla się § 20;
11) po § 25 dodaje się §25a w brzmieniu:
"§ 25a. Ustalenia § 25 nie dotyczą terenów 1 MN, 2 MN, 5 MN, 6.1 MN, 6.2 MN, 6.3 MN i 06KD.";
12) § 27 otrzymuje brzmienie:
"§ 27. Ustala się szczególne warunki zagospodarowania dla terenów sąsiadujących z użytkiem ekologicznym "Żurawka" z ograniczeniami ich użytkowania, w tym zakazem zabudowy poza ustaloną linię zabudowy w/g zasad szczegółowych określonych dla terenów oznaczonych symbolami 6.1 MN, 6.2MN, 6.3MN, 7 ZP, W i 8 US.";
13) w § 29 dodaje się ust. 4 w brzmieniu:
"4. Ustalenia ust. 2 nie dotyczą terenów 1 MN, 2 MN, 5 MN, 6.1 MN, 6.2 MN, 6.3 MN i 06KD.";
14) w §39 w pkt 1 oznaczenie "6 MN" zastępuje się oznaczeniem "6.1 MN, 6.2 MN, 6.3 MN".
§ 6. W zakresie uregulowanym niniejszą uchwałą traci moc uchwała Nr XXXIV/221/05 Rady Miejskiej w Wasilkowie z dnia 15 grudnia 2005 r. (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2006 r. Nr 19, poz. 276) w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części gruntów miasta Wasilkowa (osiedle "Leśne II").
§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wasilkowa.
§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
Przewodniczący Rady

UZASADNIENIE
Podstawą podjęcia uchwały jest art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami)), oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, z późniejszymi zmianami), zwanej dalej ustawą.
Do sporządzenia zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego części gruntów miasta Wasilkowa (osiedle "Leśne II") uchwalonym uchwałą Nr XXXIV /221/05 Rady Miejskiej w Wasilkowie z 15 grudnia 2005 r. (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2006r. Nr 19 poz. 276) w zakresie ustaleń dotyczących terenów 1 MN, 2 MN, 5 MN, 6MN i 06KD przystąpiono na podstawie uchwały Nr XXX/166/09. Rady Miejskiej w Wasilkowie z dnia 26 marca 2009 r.
Na terenie objętym zmianami przewiduje się utrzymanie zabudowy jednorodzinnej oraz zachowanie i ochronę terenów zielonych w rejonie użytku ekologicznego "Żurawka". Wprowadzone zmiany polegają na dopuszczeniu realizacji zabudowy bliźniaczej i szeregowej na terenach 1MN, 2MN, 5MN, 6MN i zmianie ustaleń dotyczących sposobu zagospodarowania na wymienionych terenach, skróceniu końcowego odcinka drogi 06KD.
Zgodnie ze "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Wasilków", uchwalonym uchwałą Nr XXXIX/229/06 Rady Miejskiej w Wasilkowie z dnia 27 kwietnia 2006r., zmienionym uchwałą Nr XXXIV/183/09 Rady Miejskiej w Wasilkowie z dnia 3 sierpnia 2009r. (I zmiana), przedmiotowy obszar stanowią tereny predysponowane do zabudowy.
Ustalania w zakresie zmiany obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego części gruntów miasta Wasilkowa (osiedle "Leśne II") są zgodne z ustaleniami "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Wasilków".
Projekt zmian w planie został sporządzony zgodnie z procedurą określoną w art. 17 ustawy.
W terminie przewidzianym ustawowo do projektu zmian w planie nie wpłynęły uwagi.
Załącznik nr 1
do uchwały Nr XLIII/229/10
Rady Miejskiej w Wasilkowie
z dnia 25 marca 2010 r.
Załącznik nr 2
do uchwały Nr XLIII/229/10
Rady Miejskiej w Wasilkowie
z dnia 25 marca 2010 r.
SPOSÓB ROZPATRZENIA UWAG WNIESIONYCH DO PROJEKTU ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO CZĘŚCI GRUNTÓW MIASTA WASILKOWA (OSIEDLE "LEŚNE II")
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami) stwierdza się, że do projektu planu nie wniesiono uwag w trybie przepisów art. 18 ww. ustawy.
reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Olga Borkowska

Aplikant adwokacki, specjalista z zakresu postępowania cywilnego.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama