reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIX/142/10 Rady Gminy Poświętne

z dnia 25 marca 2010r.

w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Poświętne


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005r. Nr 172 poz. 1441 z 2006r. Nr 17 poz. 128, Nr 175 poz. 1457, Nr 181 poz. 1337 z 2007 r. Nr 48 , poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 Nr 52, poz 420, Nr 157, poz. 1241,r z 2010 r. Nr 28 poz.142 i poz 146) oraz art. 30 ust. 6, 6a i ust.10,art 49 ust.2, art. 54 ust.7 i art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tj: Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 Nr 170, poz 1218, Nr 220, poz. 1600 z 2007r Nr 17, poz. 95, Nr 80, poz. 542, Nr 102, poz. 689, Nr 158, poz. 1103,Nr 176, poz. 1238, Nr 191, poz. 1369, Nr 191, poz. 1369, Nr 247, poz. 1826, z 2008r. Nr145, poz. 917 z 2009 r. Nr 1 poz 1, Nr 56, poz 458, Nr 67, poz. 572, Nr 97, poz. 800, Nr 213, poz 1650, Nr 219, poz 1706), Rada Gminy Poświętne po uzgodnieniu ze związkami zawodowymi zrzeszającymi nauczycieli uchwala, co następuje:
§ 1. Ustala się Regulamin wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Poświętne, stanowiący załącznik do niniejszej Uchwały.
§ 2. Przepisy niniejszego Regulaminu mają zastosowanie do wynagrodzeń nauczycieli od dnia 1 stycznia 2010 r.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
Przewodniczący Rady

Tadeusz Kamiński
Załącznik do uchwały Nr XXIX/142/10
Rady Gminy Poświętne
z dnia 25 marca 2010 r.
Regulamin wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Poświętne
Rozdział 1
Przepisy wstępne
§ 1. 1.Niniejszy Regulamin stosuje się do nauczycieli zatrudnionych w szkołach podstawowych, oddziałach przedszkolnych i gimnazjum prowadzonych przez Gminę Poświętne.
2. Regulamin określa dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego:
1) wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków:
a) za wysługę lat,
b) motywacyjnego,
c) funkcyjnego,
d) za warunki pracy,
2) szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe oraz za godziny doraźnych zastępstw,
3) wysokość i warunki wypłacania innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy,
4) zasady podwyższania minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego.
3. Regulamin niniejszy określa także wysokość dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania.
§ 2. Ilekroć w Regulaminie jest mowa bez bliższego określenia o:
1) ustawie - rozumie się przez to ustawę Karta Nauczyciela,
2) rozporządzeniu - rozumie się przez to rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U. Nr 22 , poz. 181 z póź. zm.),
3) szkole - należy przez to rozumieć szkołę podstawową , oddział przedszkolny, gimnazjum dla których organem prowadzącym jest Gmina Poświętne,
4) dyrektorze lub wicedyrektorze - należy przez to rozumieć dyrektora lub wicedyrektora szkoły podstawowej, gimnazjum lub Zespołu Szkół,
5) nauczycielu - należy przez to rozumieć również wychowawców i innych pracowników pedagogicznych zatrudnionych w szkole,
6) roku szkolnym - należy przez to rozumieć okres pracy szkoły od 1 września danego roku do 31 sierpnia roku następnego,
7) klasie - należy przez to rozumieć także oddział lub grupę,
8) uczniu - należy przez to rozumieć także wychowanka,
9) tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin - należy przez to rozumieć tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin, o których mowa w art.42 ust. 3 ustawy.
Rozdział 2
Dodatek za wysługę lat
§ 3. Nauczycielowi przysługuje dodatek za wysługę lat w wysokości i na zasadach określonych w art. 33 ust. 1 ustawy oraz w § 7 rozporządzenia i na warunkach określonych w § 4 niniejszego Regulaminu.
§ 4. 1. Dodatek przysługuje:
1) począwszy od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następujacego po miesiącu, w którym nauczyciel nabył prawo do dodatku lub wyższej stawki tego dodatku, jeżeli nabycie nastąpiło w ciągu miesiąca,
2) za dany miesiąc, jeżeli nabycie prawa do dodatku lub wyższej jego stawki nastąpiło od pierwszego dnia miesiąca.
2. Dodatek za wysługe lat przysługuje za dni , za które nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie oraz za dni nieobecności w pracy z powodu niezdolności do pracy wskutek choroby lub konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem lub chorym członkiem rodziny, za które nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie lub zasiłek z ubezpieczenia społecznego.
3. Dodatek za wysługę lat przysługuje nauczycielowi w pełnej wysokości także za okres urlopu dla poratowaania zdrowia.
4. Potwierdzenie nabycia prawa do dodatku za wysługę lat oraz wysokości tego dodatku w formach, o których mowa w § 26 Regulaminu określa:
1) nauczycielowi - dyrektor szkoły,
2) dyrektorowi -wójt gminy.
5. Dodatek wypłaca się z góry, w terminie wypłaty wynagrodzenia.
Rozdział 3
Dodatek motywacyjny
§ 5. Nauczycielowi przysługuje dodatek motywacyjny na warunkach ogólnych określonych w § 6 rozporządzenia oraz w wysokości, na warunkach i zasadach określonych w § 6 do §10 Regulaminu.
§ 6. Warunkiem przyznania nauczycielowi dodatku motywacyjnego jest:
1) uzyskiwanie szczególnych osiągnięć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, a w szczególności:
a) osiąganie w pracy dydaktyczno-wychowawczej pełnej realizacji programu nauczania oraz wprowadzanie nowych treści, korelacji treści programowych z innymi przedmiotami, a także uzyskiwanie przez uczniów, z uwzględnieniem ich możliwości oraz warunków pracy nauczyciela, dobrych osiągnięć dydaktyczno-wychowawczych potwierdzonych wynikami lub sukcesami w konkursach przedmiotowych i artystycznych, olimpiadach itp.,
b) umiejętne rozwiązywanie problemów wychowawczych uczniów we współpracy z ich rodzicami,
c) pełne rozpoznanie środowiska wychowawczego uczniów, aktywne i efektywne działanie na rzecz uczniów potrzebujących szczególnej opieki,
d) prowadzenie działalności mających na celu zapobieganie i zwalczanie przejawów patologii społecznej,
e) inicjowanie i organizowanie imprez i uroczystości szkolnych,
f) realizacja zadań i podejmowanie inicjatyw istotnie zwiększających udział i rolę szkoły w środowisku lokalnym,
g) skuteczne kierowanie rozwojem ucznia szczególnie uzdolnionego;
2) jakość świadczonej pracy, w tym związanej z powierzonym stanowiskiem kierowniczym, dodatkowym zadaniem lub zajęciem, a w szczególności:
a) systematyczne i efektywne przygotowywanie się do przydzielonych obowiązków,
b) podnoszenie umiejętności zawodowych,
c) wzbogacanie własnego warsztatu pracy,
d) dbałość o estetykę powierzonych pomieszczeń i sprawność pomocy dydaktycznych lub innych urządzeń szkolnych,
e) prawidłowe prowadzenie dokumentacji szkolnej, w tym pedagogicznej,
f) rzetelne i terminowe wywiązywanie się z poleceń służbowych,
3) posiadanie wyróżniającej oceny pracy;
4) zaangażowanie w realizację czynności i zajęć, o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy, a w szczególności:
a) udział w organizowaniu imprez i uroczystości szkolnych,
b) udział w komisjach przedmiotowych, olimpiadach, zawodach sportowych i innych,
c) opiekowanie się samorządem uczniowskim lub innymi organizacjami uczniowskimi działającymi na terenie szkoły,
d) prowadzenie lekcji otwartych, przejawianie innych form aktywności w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego nauczycieli,
e) aktywny udział w realizowaniu innych zadań statutowych szkoły
§ 7. Warunkiem przyznania dodatku motywacyjnego dyrektorowi, poza wymienionymi w § 6 pkt 3, jest spełnienie następujących kryteriów:
1) tworzenie warunków do realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych szkoły, w tym: opracowanie arkusza ogranizacyjnego, wyposażenie w środki dydaktyczne, sprzęt, organizowanie działalności administracyjnej, gospodarczej, kancelarii szkolnej, zapewnienie i czuwanie nad przestrzeganiem odpowiednich warunków bhp i p.poż,
2) opracowanie i realizacja planu finansowego szkoły w tym również pozyskiwanie środków pozabudżetowych,
3) dbałość o mienie, w tym: organizowanie przeglądów technicznych, prac konserwacyjno- remontowych, czystość i estetykę szkoły,
4) sprawowanie nadzoru pedagogicznego, w tym: realizacja programów nauczania, ocena pracy nauczycieli, opieka nad nauczycielami rozpoczynającymi pracę w zawodzie, zachęcanie do innowacji i eksperymentów, motywowanie do doskonalenia zawodowego, realizacja zaleceń i wniosków organów nadzoru pedagogicznego,
5) współdziałanie z organem prowadzącym w zakresie realizacji zadań edukacyjnych i wychowawczych oraz realizacja zaleceń i wniosków organu prowadzącego,
6) inspirowanie nauczycieli do podejmowania zadań dodatkowych: konkursy, olimpiady, wycieczki, samodzielne wykonywanie pomocy dydatktycznych.
§ 8. 1. Dodatek motywacyjny przyznaje się na czas określony, nie krótszy niż dwa miesiące i nie dłuższy niż pięć miesięcy w wysokości od 1 do 4 % otrzymywanego przez nauczyciela wynagrodzenia zasadniczego.
2. Organ prowadzący tworzy środki na dodatki motywacyjne, w wysokości do 1 % środków planowanych corocznie na wynagrodzenia zasadnicze nauczycieli w budżecie danej szkoły.
§ 9. Wysokość dodatku motywacyjnego dla nauczyciela, uwzględniając poziom spełniania warunków, o których mowa w § 6 i 7 ustala dyrektor, a w stosunku do dyrektora - wójt gminy.
§ 10. Dodatek motywacyjny wypłaca się z góry, w terminie wypłaty wynagrodzenia.
§ 11. Decyzję o przyznaniu dodatku przekazuje się nauczycielowi (dyrektorowi) w formie pisemnej, kopię decyzji włącza się do akt osobowych, a drugą kopię przekazuje się do księgowości.
Rozdział 4
Dodatek funkcyjny
§ 12. 1. Nauczycielowi, któremu powierzono stanowisko dyrektora lub wicedyrektora szkoły, albo inne stanowisko kierownicze przewidziane w statucie szkoły, przysługuje miesięczny dodatek funkcyjny w wysokości:
1) Dyrektorowi Zespołu Szkół od 300 do 700 zł
2) Dyrektorowi Szkoły Podstawowej od 200 do 600 zł.
3) Wicedyrektorowi od 200 do 600 zł.
2. Dodatek funkcyjny w wysokości ustalonej dla dyrektora szkoły przysługuje również wicedyrektorowi szkoły od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po trzech miesiącach nieobecności dyrektora szkoły z przyczyn innych niż urlop wypoczynkowy.
3. Na wysokość przyznawanego dodatku funkcyjnego mają wpływ następujące czynniki:
1) wielkość szkoły i jej struktura organizacyjna,
2) wyniki i jakość pracy,
3) złożoność zadań na zajmowanym stanowisku,
4) warunki, w jakich działa placówka oświatowa,
5) prawidłowość realizacji zadań związanych ze stanowiskiem kierowniczym.
§ 13. 1. Nauczycielowi, któremu powierzono sprawowanie funkcji wychowawcy klasy lub opiekuna stażu przysługuje miesięczny dodatek funkcyjny.
2. Nauczycielowi któremu powierzono wychowawstwo klasy w szkole przysługuje dodatek w wysokości 3,9 % kwoty bazowej określanej dla nauczycieli corocznie w ustawie budżetowej.
3. Nauczycielowi z tytułu sprawowania funkcji opiekuna stażu przysługuje dodatek funkcyjny w wysokości 2,3% kwoty bazowej określanej dla nauczycieli corocznie w ustawie budżetowej.
4. W przypadku zbiegu tytułów do dwóch lub więcej dodatków nauczycielowi przysługuje dodatek funkcyjny z każdego tytułu. Dodatek funkcyjny z tytułu pełnienia obowiązków opiekuna stażu przysługuje za każą osobę odbywająca staż i powierzoną danemu nauczycielowi.
5. Dodatek funkcyjny nie przysługuje w okresie przerwania stażu przez nauczyciela odbywającego staż.
6. Prawo do dodatku funkcyjnego powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło powierzenie stanowiska kierowniczego, wychowawstwa klasy lub funkcji opiekuna stażu, a jeżeli powierzenie to nastąpiło pierwszego dnia miesiąca - od tego dnia.
7. Dodatek funkcyjny nie przysługuje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nauczyciel zaprzestał pełnienia obowiązków związanych z powierzonym stanowiskiem kierowniczym lub sprawowaniem funkcji, a jeżeli zaprzestanie pełnienia obowiązków nastąpiło pierwszego dnia miesiąca - od tego dnia.
8. Dodatki funkcyjne nie przysługują za dni nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy, za okres urlopu dla poratowania zdrowia oraz za okresy, za które nauczycielowi nie przysługuje wynagrodzenie zasadnicze. W takich przypadkach dodatek funkcyjny jest proporcjonalnie zmniejszany o 1/30 za każdy dzień nieobecności w pracy.
9. Dodatki funkcyjne przysługują w pełnej wysokości bez względu na wymiar czasu pracy nauczyciela.
10. Wysokość dodatku funkcyjnego dla dyrektora szkoły ustala Wójt Gminy, a dla nauczyciela, w tym dla wicedyrektora lub nauczyciela zajmującego inne stanowisko kierownicze - dyrektor szkoły.
11. Dodateki funkcyjne zokrągla się do pełnych złotych i wypłaca się z góry, w terminie wypłaty wynagrodzenia.
Rozdział 5
Dodatek za warunki pracy
§ 14. 1. Nauczycielom przysługuje dodatek za warunki pracy z tytułu pracy w trudnych lub uciążliwych dla zdrowia warunkach określonych w przepisach § 8 i § 9 rozporządzenia.
2. Nauczycielom prowadzącym zajęcia w klasach łączonych w szkołach podstawowych przysługuje dodatek w wysokości 10 % stawki godzinowej, obliczanej jak za godziny ponadwymiarowe, za każdą przepracowaną w tych klasach godzinę.
3. Nauczycielom prowadzącym indywidualne nauczanie dziecka zakwalifikowanego do kształcenia specjalnego przysługuje dodatek w wysokości 10 % stawki godzinowej, obliczanej jak za godziny ponadwymiarowe, za każdą przepracowaną godzinę.
4. Dodatek za warunki pracy wypłaca się miesięcznie z dołu na podstawie przedstawionych wykazów faktycznie zrealizowanych godzin w trudnych warunkach.
Rozdział 6
Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw
§ 15. 1. Nauczycielowi realizującemu tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, o których mowa w art. 42 ust. 3 i ust. 6 ustawy, na zasadach określonych w art. 35 ustawy, przysługuje wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe.
2. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe wypłaca się według stawki osobistego zaszeregowania nauczyciela, z uwzględnieniem dodatku za warunki pracy.
3. Wynagrodzenie za jedną godzinę ponadwymiarową ustala się dzieląc przyznaną nauczycielowi stawkę wynagrodzenia zasadniczego (łącznie z dodatkiem za warunki pracy, jeżeli praca w tej godzinie została zrealizowana w warunkach uprawniających do dodatku) przez miesięczną liczbę godzin tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin, ustalonego dla rodzaju zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych, realizowanych w ramach godzin ponadwymiarowych nauczyciela.
4. Miesięczną liczbę godzin tygodniowego obowiązkowego lub realizowanego wymiaru godzin nauczyciela, o której mowa w ust. 3, uzyskuje się mnożąc odpowiedni wymiar godzin przez 4,16 z zaokrągleniem do pełnych godzin w ten sposób, że czas zajęć do 0,5 godziny pomija się, a co najmniej 0,5 godziny liczy się za pełną godzinę.
5. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe przydzielone w planie organizacyjnym nie przysługuje za dni, w których nauczyciel nie realizuje zajęć z powodu przerw przewidzianych przepisami o organizacji roku szkolnego, rozpoczynania lub kończenia zajęć w środku tygodnia oraz za dni usprawiedliwionej nieobecności w pracy z wyjątkiem:
1) nieobecności w pracy, za które nauczyciel zachowuje prawo do wynagrodzenia na podstawie § 16 ust. 1 Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 maja 1996 r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy(Dz.U. Nr 60, poz.281 z póź. zm)
2) urlopu szkoleniowego udzielonego nauczycielowi w celu kształcenia i doskonalenia,
3) zwolnienia nauczyciela od pracy zawodowej z zachowaniem prawa do wynagrodzenia na czas niezbędny do wykonywania doraźnej czynności wynikającej z jego funkcji związkowej, jeżeli czynność ta nie może być wykonana w czasie wolnym od pracy,
4) korzystania przez nauczyciela wychowującego przynajmniej jedno dziecko w wieku do lat 14 , ze zwolnienia od pracy w wymiarze 2 dni w ciągu roku kalendarzowego, z zachowaniem prawa do wynagrodzenia,
5) choroby dziecka nauczyciela objetego nauczaniem indywidualnym.
6. Traktuje się jako faktycznie odbyte godziny ponadwymiarowe przypadające w Dniu Edukacji Narodowej oraz w dniach, w których nauczyciel nie mógł ich realizować z przyczyn leżących po stronie pracodawcy, a w szczególności w związku z:
1) zawieszeniem zajęć z powodu epidemii lub mrozów,
2) wyjazdem dzieci na wycieczki lub na imprezy,
3) rekolekcjami,
4) udziałem nauczyciela w konferencji metodycznej,
7. Dla ustalenia wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe w tygodniach, w których przypadają dni usprawiedliwionej nieobecności w pracy nauczyciela lub dni ustawowo wolne od pracy oraz w tygodniach, w których zajęcia rozpoczynają się lub kończą w środku tygodnia - za podstawę ustalenia liczby godzin ponadwymiarowych przyjmuje się obowiązkowy tygodniowy wymiar zajęć nauczyciela określony w art. 42 ust. 3 ustawy, pomniejszony o 1/5 tego wymiaru (lub 1, gdy nauczycielowi ustalono czterodniowy tydzień pracy), za każdy dzień usprawiedliwionej nieobecności w pracy, lub dzień ustawowo wolny od pracy. Liczba godzin ponadwymiarowych, za które przysługuje wynagrodzenie w takim tygodniu, nie może być większa niż liczba godzin przydzielonych w planie organizacyjnym.
8. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe w ramach zajęć pozalekcyjnych ujęte w arkuszu organizacyjnym szkoły ustala się tak, jak za godziny ponadwymiarowe i przysługuje ono za godziny faktycznie zrealizowane.
§ 16. 1. Do wynagrodzenia za godziny doraźnych zastępstw stosuje się odpowiednio przepisy § 15 ust. 2, 3, 4 Regulaminu.
2. Wynagrodzenie za godziny doraźnych zastępstw przysługuje tylko za godziny faktycznie zrealizowane.
§ 17. Godziny ponadwymiarowe są przydzielane w pierwszej kolejności nauczycielom właściwego lub pokrewnego przedmiotu, a jeżeli nie jest to możliwe wicedyrektorowi lub dyrektorowi, o ile są specjalistami tego lub pokrewnego przedmiotu.
§ 18. Wynagrodzenie za godziny doraźnych zastępstw nie przysługuje dyrektorom i osobom pełniącym funkcje kierownicze korzystającym ze zniżek godzin.
§ 19. Nauczycielom zajmującym stanowiska kierownicze, sprawującym w dniu wolnym od pracy nadzór nad przebiegiem zajęć dydaktyczno-wychowawczych i opiekuńczych nie przysługuje z tego tytułu dodatkowe wynagrodzenie.
§ 20. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw wypłaca się miesięcznie z dołu.
Rozdział 7
Nagrody ze specjalnego funduszu nagród
§ 21. Tryb i kryteria przynawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród, o którym mowa w art. 49 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy reguluje Uchwała Rady Gminy Poświętne w sprawie Regulaminu określającego kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli szkół podstawowych i gminazjum prowadzonych przez Gminę Poświętne.
Rozdział 8
Zasady podwyższania minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego
§ 22. 1. Nauczycielowi może być podwyższona minimalna stawka wynagrodzenia zasadniczego, o którym mowa w rozporządzeniu, maksymalnie o 100 %.
2. Warunkiem uzyskania podwyższonej minimalnej stawki wynagrodzenia zasadniczego jest spełnienie wymagań zawartych § 6 pkt 3 lub w § 7 niniejszego Regulaminu oraz wyróżniająca się działalność w środowisku lokalnym.
3. Wysokość wynagrodzenia zasadniczego dla dyrektora ustala Wójt Gminy.
4. Wysokość wynagrodzenia zasadniczego dla nauczyciela ustala dyrektor szkoły, po uzyskaniu pisemnej zgody Wójta Gminy.
Rozdział 9
Dodatek mieszkaniowy
§ 23. 1. Nauczycielowi zatrudnionemu na terenie wiejskim oraz w mieście liczącym do 5000 mieszkańców, posiadającemu kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela, zatrudnionemu w wymiarze nie niższym niż połowa tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin w szkołach prowadzonych przez Gminę Poświętne przysługuje nauczycielski dodatek mieszkaniowy.
2. Wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego, w zależności od liczby osób w rodzinie uprawnionego nauczyciela wynosi miesięcznie:
1) 0,5 % miesięcznej stawki aktualnie obowiązującego wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela stażysty, posiadającego pozostałe wykształcenie, określonego w załączniku do rozporządzenia "Wysokość minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego", zwanego dalej "wynagrodzeniem zasadniczym stażysty" - dla 1 lub 2 osób,
2) 1,0 % wynagrodzenia zasadniczego stażysty - dla 3 osób,
3) 1,5 % wynagrodzenia zasadniczego stażysty - dla 4 i więcej osób.
3. Kwoty tak wyliczonego dodatku zaokrągla się do pełnych złotych w ten sposób, że 49 groszy pomija się, a co najmniej 50 groszy zaokrągla się do pełnego złotego w górę.
4. Do członków rodziny, o których mowa w ust. 2 zalicza się nauczyciela oraz wspólnie z nim zamieszkujących: współmałżonka oraz dzieci do ukończenia nauki w gimnazjum.
5. Nauczycielowi i jego współmałżonkowi, będącemu także nauczycielem, stale z nim zamieszkującemu, przysługuję tylko jeden dodatek mieszkaniowy, w wysokości określonej w ust. 2. Małżonkowie wspólnie określają pracodawcę, który będzie im wypłacał ten dodatek.
6. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przysługuje nauczycielowi:
1) niezależnie od tytułu prawnego do zajmowanego przez niego lokalu mieszkalnego,
2) od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nauczyciel złożył wniosek o jego przyznanie.
§ 24. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przysługuje w okresie wykonywania pracy, a także w okresach:
1) nieświadczenia pracy, za które przysługuje wynagrodzenie,
2) korzystania z urlopu na poratowanie zdrowia,
3) pozostawania w stanie nieczynnym,
4) pobierania zasiłku z ubezpieczenia społecznego,
5) korzystania z urlopu wychowawczego,
6) odbywania zasadniczej służby wojskowej, przeszkolenia wojskowego, okresowej służby wojskowej, w przypadku jednak, gdy z nauczycielem powołanym do służby była zawarta umowa o pracę na czas określony, dodatek wypłaca się nie dłużej niż do końca okresu, na który umowa ta była zawarta.
§ 25. 1. Dodatek mieszkaniowy przyznaje się na wniosek nauczyciela (dyrektora szkoły) lub na wspólny wniosek nauczycieli będących współmałżonkami.
2. Dodatek mieszkaniowy w formach, o których mowa w § 26 określa:
1) dla nauczycieli - dyrektor szkoły,
2) dla dyrektora - Wójt Gminy.
3. Dodatek mieszkaniowy wypłacany jest miesięcznie z góry.
Rozdział 10
Przepisy końcowe
§ 26. 1. Określa się następujące formy stwierdzania nabycia prawa, przyznania lub ustalenia nauczycielom świadczeń, o których mowa w § 1 ust. 2 
1) w dokumencie stwierdzającym nawiązanie stosunku pracy - jeżeli świadczenie przysługuje od dnia nawiązania stosunku pracy,
2) odrębnym dokumentem - jeżeli świadczenie przyznawane jest jednorazowo lub w trakcie trwania stosunku pracy albo ulega zmianie jego wysokość,
3) w dokumencie zmieniającym wynagrodzenie zasadnicze - jeżeli wraz ze zmianą wynagrodzenia zasadniczego ulega zmianie wysokość świadczenia.
2. Formy stwierdzenia nabycia prawa, przyznania lub ustalenia nauczycielom świadczeń, o których mowa w ust. 1, można stosować łącznie do kilku świadczeń, w razie zbiegu terminów ich ustalania lub przyznania albo stwierdzenia nabycia prawa.
§ 27. 1. Środki finansowe przeznaczone na wypłatę świadczeń, o których mowa w § 1 ust. 2 stanowiące składniki wynagrodzenia nauczycieli oraz środki na wypłatę nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego, o którym mowa w § 1 ust. 3 naliczane są w planach finansowych poszczególnych szkół.
2. Łączna wysokość wypłacanych świadczeń, o których mowa w § 1, nie może przekroczyć kwoty przeznaczonej na te cele w planach finansowych, o których mowa w ust. 1, bez ich zmiany. Organ prowadzący szkołę może dokonać zwiększenia środków na wypłatę ww. świadczeń.
§ 28. Zmiany w niniejszym Regulaminie mogą być wprowadzone w trybie i na zasadach jego ustanowienia.
§ 29. W sprawach nie uregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy Karty Nauczyciela oraz przepisy prawa pracy.
reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

Artykuł partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Maciej Wisławski

Adwokat, Kancelaria Brysiewicz i Wspólnicy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama