reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie Zarządu Powiatu Białostockiego

z dnia 11 marca 2010r.

w sprawie powierzenia Gminie Dobrzyniewo Duże prowadzenia i finansowania "Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1397B w m. Kopisk (odwodnienie, roboty ziemne, podbudowa i ustawienie krawężników)"


pomiędzy Powiatem Białostockim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Białostockiego w imieniu którego dziłają:
1) Wiesław Pusz - Starosta Powiatu Białostockiego
2) Jarosław Wądołowski - Członek Zarządu Powiatu Białostockiego
a Gminą Dobrzyniewo Duze reprezentowaną przez Wójta Gminy Dobrzyniewo Duże:
1) Zenona Szypcio
w sprawie powierzenia Gminie Dobrzyniewo Duże prowadzenia i finansowania "Rzbudowa ciągu drogi powiatowej Nr 1396B Krynice - Obrubniki - Szaciły - Kulikówka od km rob. 0+000 do km rob. 0+714 (odwodnienie, roboty ziemne, podbudowa i ustawienie krawężników)"
Na podstawie art. 19, ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2007r. Nr 19, poz. 115 ze zm.), art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 ze zm.), art. 8 ust. 2a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) Uchwały Nr XLII/389/10 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 25 lutego 2010r. w sprawie powierzenia Gminie Dobrzyniewo Duże prowadzenia i finansowania zadania "Rozbudowa ciągu drogi powiatowej Nr 1396B Krynice - Obrubniki - Szaciły - Kulikówka od km rob. 0+000 do km rob. 0+714 (odwodnienie, roboty ziemne, podbudowa i ustawienie krawężników)" oraz Uchwały Nr XLI/V182/10 Rady Gminy Dobrzyniewo Duże z dnia 28 stycznia 2010r. w sprawie przekazania pomocy rzeczowej przez Gminę dla Powiatu Białostockiego w formie realizacji zadania "Rozbudowa ciągu drogi powiatowej Nr 1396B Krynice - Obrubniki - Szaciły - Kulikówka od km rob. 0+000 do km rob. 0+714 /odwodnienie, roboty ziemne, podbudowa i ustawienie krawężników)", strony zawierają porozumienie o następującej treści:
§ 1.
1) Zarząd Powiatu powierza Gminie Dobrzyniewo Duże prowadzenie zadania polegającego na rozbudowie ciągu drogi powiatowej Nr 1396B Krynice - Obrubniki - Szaciły - Kulikówka od km rob. 0+000 do km rob. 0+714 (odwodnienie, roboty ziemne, podbudowa i ustawienie krawężników)".
2) W związku z Uchwałą Nr XLIV/182/10 Rady Gminy Dobrzyniewo Duże z dnia 28 stycznia 2009r.w sprawie przekazania pomocy rzeczowej przez Gminę dla Powiatu Białostockiego w formie realizacji zadania "Rozbudowa ciągu drogi powiatowej Nr 1396B Krynice - Obrubniki - Szaciły - Kulikówka od km rob. 0+000 do km rob. 0+714 /odwodnienie, roboty ziemne, podbudowa i ustawienie krawężników/", Gmina zapewnia środki finansowe w wysokości 350.000 zł (słownie: trzysta pięćdziesiąt tysięcy złotych).
3) Inwestorem zadania objętego porozumieniem jest Wójt Gminy Dobrzyniewo Duże.
§ 2.
1) Zarząd Powiatu Białostockiego oświadcza, że jest zarządcą drogi dla drogi powiatowej Nr 1396B.
2) Zarząd Powiatu Białostockiego zezwala na dysponowanie pasem drogowym przy wykonywaniu zadania określonego w § 1 w zakresie objętym dokumentacją projektową "Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1396B Krynice - Obrubniki - Szaciły - Kulikówka od km 0+000 do km 0+714 w m. Kulikówka, gm. Dobrzyniewo Duże" opracowaną przez firmę "DROGOWSKAZ" s.c. M. Gwiazdowski, A. Sosnowski, W. Grzybowski, ul. Elewatorska 13/22 15-620 Bialystok w 2009 roku.
3) Realizacja porozumienia nastąpi przy pomocy Powiatowego Zarządu Dróg w Białymstoku wykonującego obowiązki zarządu drogi.
§ 3.
1) Koszty wykonanego zadania Wójt Gminy Dobrzyniewo Duże pokrywać bedzie realizując przedstawione przez wykonawców faktury, wystawione na podstawie protokołów odbioru, do których wykonawca kazdorazowo dołączy komplet dokumentów wymaganych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku.
2) Wszelkie skutki prawne i finansowe wynikające z zawarcia porozumienia ponosi Gmina Dobrzyniewo Duże.
§ 4. Po zakończeniu realizacji powierzonego zadania Wójt Gminy Dobrzyniewo Duże przekaże Powiatowemu Zarządowi Dróg w Białymstoku, pełniącemu funkcję zarzadu drogi, poniesione przez Gminę Dobrzyniewo Duże nakłady inwestycyjne dowodem PT.
§ 5. Strony oświadczają, że wyłaniające się w czasie realizacji zadania bieżące problemy i watpliwości z nim związane, będą rozstrzygane na zasadzie wzajemnego porozumienia i w formie pisemnej.
§ 6. Porozumienie zostaje zawarte na czas okreslony, tj. do dnia podpisania protokołu odbioru końcowego robót, lecz nie dłużej niz do dnia 31.12.2010r.
§ 7. Zmiany do porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§ 8. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym porozumieniu będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy o drogach publicznych, ustawy o finansach publicznych.
§ 9. Porozumienie wchodzi w zycie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzedowym Województwa Podlaskiego.
§ 10. Porozumienie zostało sporządzone w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Gminy Dobrzyniewo Duże i trzy egzemplarze dla Powiatu Białostockiego.
Starosta Powiatu Białostockiego

Wiesław Pusz
Członek Zarządu Powiatu Białostockiego

Jarosław Wądołowski
Wójt Gminy Dobrzyniewo Duże

Zenon Szypcio
reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Urszula Wójcik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

reklama
reklama
reklama