reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 198/XXXV/09 Rady Gminy Piątnica

z dnia 30 grudnia 2009r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Piątnica na rok 2010


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. "d" oraz lit. "i" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.1) ) i art. 121 ust. 4, 5 i 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1241) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235, 236, 237 i art 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240) uchwala się, co następuje:
§ 1. Dochody budżetu Gminy w wysokości 26 162 203 zł, z tego:
1) bieżące w wysokości 23 908 764 zł,
2) majątkowe w wysokości 2 253 439 zł, zgodnie z zapisami § 13 Uchwały.
§ 2. Wydatki budżetu Gminy w wysokości 31 687 318 zł, z tego:
1) bieżące w wysokości 21 397 236 zł,
2) majątkowe w wysokości 10 290 082 zł, zgodnie z zapisami § 14 Uchwały.
§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:
1. ogólną w wysokości - 72 000 zł,
2. celową w wysokości - 14 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.
3. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010- 2012 zgodnie z załącznikiem Nr 1.
4. Wykaz zadań inwestycyjnych na 2010 i środków na ich realizację zgodnie z załącznikiem Nr 2.
5. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 2 200 000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.
§ 4. Deficyt budżetu gminy w wysokości 5 525 115 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
1) zaciąganych kredytów w kwocie - 5 000 000 zł,
2) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 525 115 zł.
§ 5. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 5 525 115 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 0 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.
§ 6. Limity zobowiazań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciągnanych na:
1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 525 115 zł;
2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 5 000 000 zł.
§ 7. Ustala się dochody w kwocie 95 218 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 85 218 zł na realizacje zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Ustala się wydatki w kwocie 10 000 zł na realziację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.
§ 8. Wyodrębnia się w budżecie kwotę 305 982 zł, do dyspozycji sołectw, zgodnie z załącznikiem Nr 5.
§ 9. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 6.
§ 10. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:
1) przychody- 101 000 zł,
2) wydatki- 309 000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7.
§ 11. Upoważnia się Wójta do:
1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 6 Uchwały.
2) zaciągania zobowiązań:
a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraków wojewódzkich do wysokości określonej w załącznikach Nr 1 i Nr 2,
b) z tytułu umów, których realizacja w roku nastęnym (2011) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i termin zapłaty upływa w 2011 roku.
3) do dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy.
§ 12. Załącza się prognozę łącznej kwoty długu i spłat gminy na koniec 2010 roku i lata następne, zgodnie z załącznikiem Nr 8.
§ 13. Okreśła się szczegółowy plan dochodów budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 9.
§ 14. Określa się szczegółowy plan wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 10.
§ 15. Wykonaie Uchwały powierza się Wójtowi.
§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.
Przewodniczący Rady

Dariusz Kossakowski
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241.
Załącznik nr 1
do Uchwały Nr 198/XXXV/09
Rady Gminy Piątnica
z dnia 30 grudnia 2009 r.
Zalacznik1.xls

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr 198/XXXV/09
Rady Gminy Piątnica
z dnia 30 grudnia 2009 r.
Zalacznik2.xls

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr 198/XXXV/09
Rady Gminy Piątnica
z dnia 30 grudnia 2009 r.
Zalacznik3.xls

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr 198/XXXV/09
Rady Gminy Piątnica
z dnia 30 grudnia 2009 r.
Zalacznik4.xls

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr 198/XXXV/09
Rady Gminy Piątnica
z dnia 30 grudnia 2009 r.
Zalacznik5.xls

Załącznik nr 6
do Uchwały Nr 198/XXXV/09
Rady Gminy Piątnica
z dnia 30 grudnia 2009 r.
Zalacznik6.xls

Załącznik nr 7
do Uchwały Nr 198/XXXV/09
Rady Gminy Piątnica
z dnia 30 grudnia 2009 r.
Zalacznik7.xls

Załącznik nr 8
do Uchwały Nr 198/XXXV/09
Rady Gminy Piątnica
z dnia 30 grudnia 2009 r.
Zalacznik8.xls

Załącznik nr 9
do Uchwały Nr 198/XXXV/09
Rady Gminy Piątnica
z dnia 30 grudnia 2009 r.
Zalacznik9.xls

Załącznik nr 10
do Uchwały Nr 198/XXXV/09
Rady Gminy Piątnica
z dnia 30 grudnia 2009 r.
Zalacznik10.xls

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Patrycja Majzner

Ekspert z zakresu rachunkowości i podatków

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama