Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXI/165/09 Rady Gminy Wyszki

z dnia 30 grudnia 2009r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 1 i 2 pkt. 4 i 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) oraz art. 184 i art. 166 ust. 4 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 , z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:
§ 1. Dokonać zwiększenia dochodów budżetowych na kwotę 272.723 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2. Dokonać zwiększenia wydatków budżetowych na kwotę 272.723 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 3. 1. Dokonać zmniejszenia wydatków budżetowych na kwotę 194.841 zł, z tego:
1) W dz. 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ, rozdz. 60014 - Drogi publiczne powiatowe § 6300 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych o kwotę 91.841 zł.
2) W dz. 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA, rozdz. 75023 - Urzędy gmin § 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 30.000 zł.
3) W dz. 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM, rozdz. 75647 - Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych o kwotę 10.000 zł, w tym:
a) w § 4100 - Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne o kwotę 3.000 zł,
b) w § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 3.000 zł,
c) w § 4300 - Zakup usług pozostałych o kwotę 4.000 zł.
4) W dz. 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA, rozdz. 75818 - Rezerwy ogólne i celowe § 4810 - Rezerwy o kwotę 23.000 zł.
5) W dz. 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE, rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe § 4270 - Zakup usług remontowych o kwotę 40.000 zł.
2. Dokonać zwiększenia wydatków budżetowych o kwotę 194.841 zł, z tego:
1) W dz. 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ, rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne o kwotę 174.841 zł, w tym:
a) w § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 15.000 zł,
b) w § 4270 - Zakup usług remontowych o kwotę 39.000 zł,
c) w § 4300 - Zakup usług pozostałych o kwotę 120.841 zł.
2) W dz. 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA, rozdz. 75412 - Ochotnicze straże pożarne o kwotę 20.000 zł, w tym:
a) w § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 10.000 zł,
b) w § 4300 - Zakup usług pozostałych o kwotę 9.000 zł,
c) w § 4700 - Szkolenia pracowników niebedacych członkami korpusu słuzby cywilnej o kwotę 1.000 zł.
§ 4. Dokonuje się zmiany następujących załączników do budżetu gminy:
1. "Zadań inwestycyjnych w 2009 r." zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
2. "Planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2009 r." zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.
3. "Dotacji związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między organami administracji rządowej i jednostkami samorządu terytorialnego w 2009 r." zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.
§ 5. Objaśnienia dokonanych zmian stanowi załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały.
§ 6. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:
1. Plan dochodów ogółem: 12.521.311 zł.
2. Plan wydatków ogółem: 13.121.182 zł.
3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 599.871 zł zostanie pokryty następującymi przychodami:
1) środkami pochodzącymi z zaciąganego kredytu w kwocie 499.871 zł,
2) wolnymi środkami w kwocie 100.000 zł.
§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
Przewodniczący

Mieczysław Warpechowski
Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XXI/165/09
Rady Gminy Wyszki
z dnia 30 grudnia 2009 r.
Zalacznik1.doc

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XXI/165/09
Rady Gminy Wyszki
z dnia 30 grudnia 2009 r.
Zalacznik2.doc

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XXI/165/09
Rady Gminy Wyszki
z dnia 30 grudnia 2009 r.
Zalacznik3.doc

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr XXI/165/09
Rady Gminy Wyszki
z dnia 30 grudnia 2009 r.
Zalacznik4.doc

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr XXI/165/09
Rady Gminy Wyszki
z dnia 30 grudnia 2009 r.
Zalacznik5.doc

Załącznik nr 6
do Uchwały Nr XXI/165/09
Rady Gminy Wyszki
z dnia 30 grudnia 2009 r.
Zalacznik6.doc

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-04-27
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe