reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVII/217/10 Rady Miejskiej w Choroszczy

z dnia 25 marca 2010r.

w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności na terenie gminy Choroszcz, w zakresie: odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz.1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz.1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz.1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146) oraz w związku z art. 7 ust. 3a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 i Nr 180, poz.1495, z 2006 r. Nr 144, poz. 1042, z 2008 r. Nr 223, poz. 1464, z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 79, poz. 666 i Nr 92, poz.753, Nr 215, poz. 1664) i rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 30 grudnia 2005 r. w sprawie szczegółowego sposobu określania wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia (Dz. U. z 2006 r. Nr 5, poz. 33) uchwala się, co następuje:
§ 1. Określa się wymagania jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, na prowadzenie działalności na terenie miasta i gminy Choroszcz, w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwły powierza się Burmistrzowi Choroszczy.
§ 3. Traci moc Zarządzenie Nr 27/06 Burmistrza Choroszczy z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegając y s ię o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności na terenie miasta Choroszczy, w zakresie: odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Choroszczy

Piotr Paweł Dojlida
Załącznik do uchwały Nr XXVII/217/10
Rady Miejskiej w Choroszczy
z dnia 25 marca 2010 r.
WYMAGANIA JAKIE POWINIEN SPEŁNIAĆ PRZEDSIĘBIORCA UBIEGAJĄCY SIĘ O ZEZWOLENIE ZGODNIE Z ART. 7 UST. 1 PKT 1 I PKT 2 USTAWY O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH
Rozdział 1
WYMAGANIA STAWIANE PRZEDSIĘBIORCOM UBIEGAJĄCYM SIĘ O ZEZWOLENIE NA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI W ZAKRESIE ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁASCICIELI NIERUCHOMOŚCI
§ 1. 1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Choroszcz powinien spełniać następujące wymagania:
1) prowadzić działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, zgodnie z zapisem w Krajowym Rejestrze Sądowym bądź wpisem do ewidencji działalności gospodarczej przedsiębiorcy;
2) posiadać oznakowany tabor samochodowy, sprzęt specjalistyczny i pozostały, który zapewnia możliwość realizacji, co najmniej na obszarze aktualnie obsługiwanym, systemu gospodarowania odpadami w kształcie zapisanym w gminnym planie gospodarki odpadami oraz w regulaminie utrzymania czystości i porządku w gminie Choroszcz, z zastrzeżeniem pkt 6;
3) posiadać zezwolenie na transport odpadów komunalnych, wydane zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach ( Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251 z późn. zm.), obejmujące te rodzaje odpadów komunalnych, o których odbieranie się ubiega;
4) dysponować prawem do nieruchomości, stanowiącej bazę techniczną dostosowaną do mycia i dezynfekcji pojazdów i pojemników, wyposażoną w:
- miejsce do mycia i dezynfekcji pojazdów i pojemników na odpady, z zastrzeżeniem pkt 5,
- miejsce do magazynowania pojemników na odpady,
- miejsce postojowe dla pojazdów samochodowych (ciągników z przyczepami);
5) w przypadku braku miejsca do mycia i dezynfekcji pojazdów (ciągników z przyczepami) na terenie bazy technicznej, o której mowa w pkt 4, posiadać dokumentację potwierdzającą możliwość mycia i dezynfekcji pojazdów w miejscach do tego przeznaczonych;
6) posiadać pojemniki do gromadzenia odpadów dostosowane do wykonywania tej działalności i przeznaczone tylko do świadczenia usług na terenie gminy Choroszcz;
7) posiadać umowy z zarządzającymi instalacjami odzysku bądź unieszkodliwiania na przyjęcie odbieranych rodzajów odpadów komunalnych, w tym odpadów niebezpiecznych wysegregowanych z odpadów komunalnych typu: zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, baterie, akumulatory, itp.:
a) miejsca odzysku bądź unieszkodliwiania odpadów powinny być zgodne z Planem Gospodarki Odpadami Województwa Podlaskiego oraz z Planem Gospodarki Odpadami dla Miasta i Gminy Choroszcz oraz Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i gminy Choroszcz,
b) w sytuacji wyczerpania mocy przerobowych lub niemożliwości odbioru odpadów przez instalacje wymienione w pkt 7 lit. a, miejsca odzysku bądź unieszkodliwiania odpadów powinny być zgodne z obowiązującymi przepisami, w tym Wojewódzkim Planem Gospodarki Odpadami dla Województwa Podlaskiego;
8) przestrzegać obowiązujące przepisy z zakresu ochrony środowiska i utrzymania czystości;
9) złożyć wniosek o uzyskanie zezwolenia zgodnie z wymogami wynikającymi z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
Rozdział 2
WYMAGANIA STAWIANE PRZEDSIĘBIORCOM UBIEGAJĄCYM SIĘ O ZEZWOLENIE NA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI W ZAKRESIE OPRÓŻNIANIA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH I TRANSPORTU NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH
§ 2. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z terenu miasta i gminy Choroszcz powinien spełniać poniższe wymagania:
1) prowadzić działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, zgodnie z zapisem w Krajowym Rejestrze Sądowym bądź wpisem do ewidencji działalności gospodarczej przedsiębiorcy;
2) posiadać oznakowany tabor samochodowy spełniający wymagania obowiązujących przepisów, w tym rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 listopada 2002 r. w sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych ( Dz. U. Nr 193, poz. 1617 );
3) dysponować prawem do nieruchomości, stanowiącej bazę techniczną dostosowaną do mycia i dezynfekcji pojazdów, wyposażoną w:
- miejsce do mycia i dezynfekcji pojazdów, z zastrzeżeniem pkt 4,
- miejsce postojowe dla pojazdów samochodowych,
4) w przypadku braku miejsca do mycia i dezynfekcji pojazdów na terenie bazy technicznej, o której mowa w pkt 3, posiadać dokumentację potwierdzającą możliwość mycia i dezynfekcji pojazdów w miejscach do tego przeznaczonych;
5) posiadać dokumentację potwierdzającą gotowość odbioru nieczystości ciekłych przez stację zlewną;
6) przestrzegać obowiązujące przepisy z zakresu ochrony środowiska i utrzymania czystości;
7) złożyć wniosek o uzyskanie zezwolenia zgodnie z wymogami wynikającymi z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
Rozdział 3
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 3. Przedsiębiorca, który nie spełnia wymagań niniejszej uchwały nie otrzyma zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości bądź opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, na terenie miasta i gminy Choroszcz.
reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Justyna Świder

specjalista z zakresu prawa oświatowego i samorządowego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama