Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XLI/229/10 Rady Miejskiej w Mońkach

z dnia 31 marca 2010r.

w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457, z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, z 2010r. Nr 157, poz. 1241), a także art. 7 ust. 3a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. Nr 132, poz. 622, z 1997 r. Nr 60, poz. 369, Nr 121, poz. 770, z 2000 r. Nr 22, poz. 272, z 2001 r. Nr 100, poz. 1085, Nr 154, poz. 1800, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, z 2003 r. Nr 7, poz. 78, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 173, poz. 1808, z 2005 r. Nr 85, poz. 729, Nr 175, poz. 1458, Nr 180, poz. 1495 i Nr 236, poz. 2008, z 2006 r. Nr 144, poz. 1042, z 2008 r. Nr 223, poz. 1464, z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 79, poz. 666, Nr 92, poz. 753, z 2010r. Nr 215, poz.1664) Rada Miejska w Mońkach uchwala, co następuje:
§ 1. Wprowadza się "Regulamin określający wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Mońki".
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Moniek.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
Załącznik do uchwały Nr XLI/229/10
Rady Miejskiej w Mońkach
z dnia 31 marca 2010 r.
REGULAMIN OKREŚLAJĄCY WYMAGANIA, JAKIE POWINIEN SPEŁNIAĆ PRZEDSIĘBIORCA UBIEGAJĄCY SIĘ O UZYSKANIE ZEZWOLENIA NA ODBIERANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ORAZ NA OPRÓŻNIANIE ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH I TRANSPORTU NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH NA TERENIE GMINY MOŃKI
Rozdział 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1. Niniejszy Regulamin określa:
1. Wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.
2. Wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Mońki.
Rozdział 2
WYMAGANIA, JAKIE POWINIEN SPEŁNIAĆ PRZEDSIĘBIORCA UBIEGAJĄCY SIĘ O UZYSKANIE ZEZWOLENIA NA ODBIERANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI
§ 2. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Mońki powinien:
1. Prowadzić działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, zgodnie z zapisem w Krajowym Rejestrze Sądowym bądź wpisem do ewidencji działalności gospodarczej przedsiębiorcy;
2. Posiadać zezwolenie na transport odpadów komunalnych, wydane zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251 z późn. zm.), obejmujące te rodzaje odpadów komunalnych, o których odbieranie przedsiebiorca się ubiega;
3. Posiadać prawo dysponowania bazą wyposażoną w zaplecze techniczno - biurowe (odpowiednią do ilości i rodzaju sprzętu oraz ilości zatrudnionych pracowników), na tereniektórej będą garażowane środki transportu oraz przechowywane pojemniki, kontenery, worki przewidziane do świadczenia usług objętych zezwoleniem. Baza powinna być zlokalizowana na terenie utwardzonym i ogrodzonym, posiadać pomieszczenia socjalne oraz spełniać wymagania wynikające z: przepisów prawa budowlanego, ochrony środowiska, przepisów bhp i p - poż. i być wyposażona w:
1) miejsce do mycia i dezynfekcji pojazdów oraz pojemników na odpady, z zastrzeżeniem ust. 4;
4. W przypadku braku miejsca do mycia i dezynfekcji pojazdów na terenie bazy technicznej, o której mowa w ust. 3 pkt. 1, posiadać dokumentację potwierdzającą możliwość mycia i dezynfekcji pojazdów w miejscach do tego przeznaczonych.
5. Posiadać oznakowany tabor samochodowy i pojemniki do gromadzenia odpadów w taki sposób, aby były łatwo rozpoznawalne, zawierały informacje o firmie i były dostosowane do wykonywania tej działalności.Udokumentować prawo do dysponowania samochodami, pojemnikami, kontenerami poprzez przedstawienie dowodów zakupu lub umowy najmu, użyczenia, dzierżawy oraz dowodów rejestracyjnych samochodów wraz z ważnymi badaniami technicznymi.
6. Posiadać umowy lub pisemne zapewnienia z zarządzającymi instalacjami odzysku bądź unieszkodliwiania na przyjęcie odbieranych rodzajów odpadów komunalnych, w tym odpadów niebezpiecznych wysegregowanych z odpadów komunalnych typu: zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, baterie, akumulatory, itp.:
1) Miejsca odzysku bądź unieszkodliwiania odpadów powinny być zgodne z Gminnym Planem Gospodarki Odpadami dla gminy Mońki oraz z Wojewódzkim Planem Gospodarki Odpadami dla Województwa Podlaskiego;
2) W sytuacji wyczerpania mocy przerobowych lub braku możliwości odbioru odpadów przez instalacje wymienione w ust. 6 pkt. 1 miejsca odzysku bądź unieszkodliwiania odpadów powinny być zgodne z obowiązującymi przepisami;
7. Złożyć wniosek o uzyskanie zezwolenia zgodnie z wymogami wynikającymi z ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. Nr 236 poz. 2008 z 2005r. z późn. zm.).
Rozdział 3
WYMAGANIA, JAKIE POWINIEN SPEŁNIAĆ PRZEDSIĘBIORCA UBIEGAJĄCY SIĘ O UZYSKANIE ZEZWOLENIA NA OPRÓŻNIANIE ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH I TRANSPORTU NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH NA TERENIE GMINY MOŃKI
§ 3. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z terenu gminy Mońki powinien spełniać poniższe wymagania:
1. Prowadzić działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, zgodnie z zapisem w Krajowym Rejestrze Sądowym bądź wpisem do ewidencji działalności gospodarczej przedsiębiorcy;
2. Dysponować środkami transportu odpowiednimi do zakresu prowadzonej działalności, tj.pojazdami asenizacyjnymi, spełniającymi wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12.11.2002r. w sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych. Ilość pojazdów winna zapewniać pełną i nieprzerwaną obsługę określonej we wniosku planowanej liczby obsługiwanych mieszkańców.Posiadać oznakowany tabor samochodowy spełniający wymagania obowiązujących przepisów, w tym rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 listopada 2002r. w sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych (Dz. U. Nr 193, poz. 1617);
3. Posiadać prawo dysponowania bazą wyposażoną w zaplecze techniczno - biurowe (odpowiednią do ilości i rodzaju sprzętu oraz ilości zatrudnionych pracowników), na terenie której będą garażowane środki transportu przewidziane do świadczenia usług objętych zezwoleniem. Baza powinna być zlokalizowana na terenie utwardzonym i ogrodzonym, posiadać pomieszczenia socjalne oraz spełniać wymagania wynikające z przepisów prawa budowlanego, ochrony środowiska, przepisów bhp i p - poż. i być wyposażona w:
1) miejsce do mycia i dezynfekcji pojazdów, z zastrzeżeniem ust 4,
4. W przypadku braku miejsca do mycia i dezynfekcji pojazdów na terenie bazy technicznej, o której mowa w ust 3, posiadać dokumentację potwierdzającą możliwość mycia i dezynfekcji pojazdów w miejscach do tego przeznaczonych;
5. Posiadać dokumentację potwierdzającą gotowość odbioru nieczystości ciekłych przez oczyszczalnię ścieków lub stację zlewną;.
6. Złożyć wniosek o uzyskanie zezwolenia zgodnie z wymogami wynikającymi z ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. Nr 236 poz. 2008 z 2005r.z późn. zm.).
Rozdział 4
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 4. Przedsiębiorca, który nie spełnia wymagań niniejszego regulaminu nie otrzyma zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości bądź opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, na terenie gminy Mońki.
§ 5. Prowadzący działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości lub opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych jest obowiązany w terminie do 15 dnia po upływie każdego miesiąca sporządzić i przekazać Burmistrzowi Moniek wykaz właścicieli nieruchomości, z którymi w poprzednim miesiącu zawarł umowy na odbieranie odpadów komunalnych, opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych, oraz wykaz właścicieli nieruchomości, z którymi w poprzednim miesiącu umowy uległy rozwiązaniu lub wygasły; wykaz zawiera imię i nazwisko lub nazwę oraz adres właściciela nieruchomości oraz adres nieruchomości.
1. Prowadzący działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości lub opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych jest obowiązany do sporządzania i przekazywania Burmistrzowi Moniek informacji dotyczącej:
1) masy poszczególnych rodzajów odebranych odpadów komunalnych lub ilości i rodzaju nieczystości ciekłych z obszaru danej gminy w terminie do końca pierwszego kwartału za poprzedni rok kalendarzowy;
2) sposobów zagospodarowania poszczególnych rodzajów odebranych odpadów komunalnych;
3) masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji składowanych na składowisku odpadów;
4) masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji nieskładowanych na składowiskach odpadów i sposobów lub sposobu ich zagospodarowania.
§ 6. Wymagania określone w niniejszej uchwale nie zwalniają przedsiębiorcy z obowiązku spełnienia innych wymagań wynikających z odrębnych przepisów prawa.
Przewodniczący Rady Miejskiej

Andrzej Jankowski
UZASADNIENIE
do projektu uchwały w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z terenu gminy Mońki.
Ustawa z dnia 23 stycznia 2009 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w organizacji i podziale zadań administracji publicznej w województwie (Dz.U.z 2009 r. Nr 92, poz. 753) wprowadziła zmianę w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz,U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008). Zgodnie z art. 7 ust. 3a znowelizowanej ustawy Rada Gminy jest organem określającym w drodze uchwały wymagania jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
W myśl obowiązujących obecnie przepisów prawnych Rada Gminy przy określaniu wymagań uwzględnia opis wyposażenia technicznego niezbędnego do realizacji zadania oraz miejsca odzysku lub unieszkodliwiania odpadów wynikające z Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami.
Wymagania określone w niniejszej uchwale są zgodne z zapisami ustawy oraz z zapisami Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami. Wymagania nie ograniczają i nie dyskryminują konkurencji na rynku przedmiotowych usług.
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-04-27
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe