Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 429/LVIII/10 Rady Miejskiej Łomży

z dnia 7 kwietnia 2010r.

zmieniająca uchwałę w sprawie przekształcenia szkół podstawowych w Łomży, ustalenia planu ich sieci i granic obwodów

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 roku, Nr 256, poz. 2572; zm. Nr 273, poz. 2703, Nr 281, poz. 2781; z 2005 r. Nr 17, poz.141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104; z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532, Nr 227, poz. 1658; z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280, Nr 181, poz. 1292; z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370 i Nr 235, poz. 1618 oraz z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458 i Nr 219, poz. 1705), uchwala się , co następuje:
§ 1. W Uchwale Nr 37/VIII/99 Rady Miejskiej Łomży z dnia 24 lutego 1999 roku w sprawie przekształcenia szkół podstawowych w Łomży, ustalenia planu ich sieci i granic obwodów, wprowadza się następującą zmianę: w załączniku do uchwały w obwodzie Szkoły Podstawowej Nr 4 w Łomży dodaje się ulicę Klasztorną.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Łomży.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego
Przewodniczący Rady Miejskiej Łomży

Wiesław Tadeusz Grzymała
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-04-27
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe