Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXII/204/10 Rady Gminy Augustów

z dnia 12 marca 2010r.

w sprawie szczegółowych zasad umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Augustów lub jej jednostkom podległym

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 59 ust 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 uchwala się, co następuje:
§ 1. Określa się zasady umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Augustów lub jej jednostek podległym wobec osób fizycznych, osób prawnych, a także jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, zwanych dalej " dłużnikami".
§ 2. 1. Należność może być umorzona w całości lub w części, jeżeli:
1) należności nie ściągnięto w toku zakończonego postępowania likwidacyjnego lub upadłościowego,
2) nie można ustalić dłużnika lub dłużnik zmarł nie pozostawiając spadkobierców,
3) ściągnięcie należności zagraża egzystencji dłużnika,
4) zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty wyższej od kosztów dochodzenia i egzekucji tej należności,
5) przemawiają za tym uzasadnione względy społeczne i gospodarcze,
6) należność pieniężna nie przekracza wartości 10 złotych.
2. Umorzenie należności w przypadkach określonych w ust. 1 pkt 3 może nastąpić na wniosek dłużnika, natomiast w pozostałych przypadkach również na wniosek wierzyciela.
3. Decyzja o umorzeniu należności musi być poprzedzona postępowaniem wyjaśniającym, które wykaże przynajmniej jedną z przesłanek umorzenia wymienionych w ust. 1.
4. Umorzenie należności, za którą odpowiada solidarnie więcej niż jeden dłużnik, może nastąpić, gdy przynajmniej jedna z okoliczności uzasadniające umorzenie, wymienione w ust. 1 zachodzi co do wszystkich dłużników.
§ 3. 1. Do umarzania należności uprawniony jest:
1) Wójt Gminy Augustów, jeżeli kwota należności nie przekracza jednorazowo 5.000 zł,
2) Kierownika jednostki organizacyjnej gminy jeśli kwota należności nie przekracza lub jest równa kwocie 1000 zł,
3) Wójt Gminy Augustów po zaciągnięciu opinii Komisji Budżetu, Planowania, Spraw Gospodarczych i Rolnictwa Rady Gminy, jeżeli kwota należności przekracza sumę określoną w pkt.1.
2. Przez kwotę należności, o której mowa w ust.1, rozumie się należność główną wraz z odsetkami ustawowymi, a w przypadku zastrzeżenia odsetek umownych należność główną wraz z odsetkami umownymi.
3. Kwoty należności tego samego dłużnika wynikające z różnych tytułów nie ulegają kumulacji.
§ 4. 1. Wójt Gminy (kierownik jednoski organizacyjnej) działając na zasadach określonych w § 3, na wniosek dłużnika, może jednorazowo odraczać terminy zapłaty całości lub części należności lub rozłożyć płatność całości lub części należności na raty na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy licząc od dnia złożenia wniosku. Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające sytuację ekonomiczną wnioskodawcy.
2. W przypadku zawarcia umowy w sprawie odroczenia lub rozłożenia na raty bieg naliczania odsetek zostaje przerwany w okresie od dnia złożenia wniosku do dnia wskazanego w umowie.
3. Jeżeli dłużnik nie spłaci w terminie albo w pełnej wysokości należności, której termin płatności odroczono, albo nie spłaci w pełnej wysokości ustalonych rat, należność pozostała do zapłaty staje się wymagalna natychmiast wraz z odsetkami ustawowymi lub umownymi liczonymi od pierwszej daty wymagalności zobowiązania.
§ 5. Umarzanie należności, a także udzielanie ulg w ich spłacaniu, o których mowa w § 4 następuje:
1) w odniesieniu do należności wynikających ze stosunków cywilnoprawnych w drodze umowy,
2) w sytuacjach przewidzianych w § 2 ust. 1 pkt. 2 i pkt. 6 w drodze jednostronnego oświadczenia woli.
§ 6. Do umarzania lub udzielania ulg w spłacie należności przez przedsiębiorców, stosuje się dodatkowo przepisy ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404 z póź. zm).
§ 7. Traci moc uchwała Nr XXVI/232/06 z dnia 27 lutego 2006 roku Rady Gminy Augustów w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych Gminy Augustów oraz jej jednostek organizacyjnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa, oraz wskazania organów do tego uprawnionych (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 80, poz. 814 z dn. 21.03.2006 r.)
§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Augustów.
§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
Przewodniczący Rady Gminy

Zbigniew Polakowski
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-04-27
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe