Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXI/170/10 Rady Gminy Bakałarzewo

z dnia 25 marca 2010r.

w sprawie określenia dziennych stawek płaty miejscowej

Tekst pierwotny

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r.o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175 poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218, z 2008 r. nr 180 poz. 1111, nr 223, poz. 1458, z 2009 r. nr 52, poz. 420, nr 157, poz. 1241) oraz art. 19 pkt 1 lit.b i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844, Nr 220, poz. 1601, Nr 225, poz. 1635, Nr 245, poz. 1775, nr 249, poz. 1828, Nr 251, poz. 1847, z 2008 r. nr 93, poz. 585, nr 116, poz. 730, nr 223 poz. 1463, z 2009 r. nr 56, poz. 458) stosownie do rozporządzenia Nr 33/91 Wojewody Suwalskiego z dnia 8 lipca 1991 r.w sprawie ustalenia miejscowości, w których pobiera sie opłatę miejscową (Dz. Urz. Woj. Suwalskiego Nr 26, poz.238) Rada Gminy uchwala co następuje:
§ 1. Opłatę miejscową pobiera się od osób fizycznych przebywających w celach wypoczynkowych, szkoleniowych lub turystycznych na terenie miejscowości: Bakałarzewo, Karasiewo, Kotowina, Matłak, Nowa Wieś i Sadłowina.
§ 2. Ustala się opłatę miejscową dla osób fizycznych, przebywających dłużej niż dobę, za jeden dzień pobytu w wysokości 1,00 zł.
§ 3. Opłatę miejscową pobiera sie za każdy dzień pobytu.
§ 4. Poboru opłaty miejscowej dokonywać będą osoby fizyczne prowadzące ośrodki wypoczynkowe, hotele, motele, pensjonaty, gospodarstwa agroturystyczne, kempingi, pola biwakowe, itp.
§ 5. 1. Inkasent wpłaca na rachunek bankowy Urzędu Gminy Bakałarzewo zainkasowaną kwotę w terminie do dnia 10 każdego miesiąca, następującego po miesiącu, w którym dokonano poboru opłaty.
2. Ustala się wynagrodzenie za inkaso w wysokości 20 % pobranej kwoty.
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 7. Traci moc uchwała Nr XXVIII/152/09 Rady Gminy Bakałarzewo z dnia 13 listopada 2009 r. w sprawie określenia dziennych stawek opłaty miejscowej.
§ 8. Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
Przewodniczący Rady

Grzegorz Nowikowski
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-04-27
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe