Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXI/143/10 Rady Gminy Mielnik

z dnia 26 marca 2010r.

w sprawie zmiany statutu Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Mielniku

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9, art. 9 ust. 1 i 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241) oraz art. 9, art. 11 i art. 13 ustawy z dnia 25 październia 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001r. Nr 13, poz. 123, z 2002r. Nr 41, poz. 362, z 2003r. Nr 162, poz. 1568, Nr 213, poz. 2081, z 2004r. Nr 11, poz. 96, Nr 261, poz. 2598, z 2005r. Nr 131, poz. 1091, Nr 132, poz. 1111, z 2006r. Nr 227, poz. 1658, z 2009r. Nr 62, poz. 504) uchwala się co następuje:
§ 1. W Statucie Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji stanowiącym załącznik do uchwały Nr XVIII/102/05 Rady Gminy Mielnik z dnia 24 maja 2005r. (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 147, poz. 1724) wprowadza się następującą zmianę w § 5:
" § 5. GOKS i R używa pieczęci podłużnej z nazwą w pełnym brzmieniu oraz adresem siedziby i używa znaku graficznego zwanego "logo". Szatę graficzną logo stanowi załącznik do uchwały.
"
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
Przewodniczący Rady Gminy

Stefan Troc
Załącznik do uchwały Nr XXXI/143/10
Rady Gminy Mielnik
z dnia 26 marca 2010 r.
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-04-27
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe