Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXVII 143/10 Rady Gminy Mały Płock

z dnia 31 marca 2010r.

w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5 % alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 12 ust. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ( Dz. U. z 2007r. Nr 70, poz. 473, Nr 115, poz. 793, Nr 176, poz. 1238, z 2008r. Nr 227, poz. 1505, z 2009r. Nr 18, poz. 97, Nr 144, poz. 1175 ) Rada Gminy Mały Płock uchwala co następuje:
§ 1. Ustala się liczbę 16 punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży i 5 punktów sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży.
§ 2. Ustala się, że wszystkie punkty sprzedaży powinny znajdować się w promieniu co najmniej 30 m od wejścia w punkcie sprzedaży do obiektu kultu religijnego, placówek prowadzących działalność opiekuńczą, wychowawczą, edukacyjną dzieci i młodzieży, szkół, żłobków, przedszkoli, zakładów opieki zdrowotnej, obiektów sportowych.
§ 3. Traci moc uchwała Nr VII/53/03 Rady Gminy Mały Płock z dnia 8 sierpnia 2003 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5 % alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 88, poz. 1710, z 2005r. Nr 205, poz. 2345).
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
Przewodnicząca Rady Gminy

Regina Boryszewska
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-04-27
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe