Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXX/120/10 Rady Gminy Turośl

z dnia 31 marca 2010r.

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy Turośl

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 12 ust.1 i 2 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi /Dz.U. z 2007 roku Nr 70 poz. 473, zmiana Dz.U. z 2007 roku Nr 115 poz.793, Nr 176 poz.1238 z 2008 roku Nr 227 poz.1505, z 2009 roku Nr 18 poz.97 i Nr 144 poz.1175/ uchwala się co następuje:
§ 1. W uchwale Nr XVIII/99/05 Rady Gminy Turośl z dnia 21 marca 2005 roku w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy Turośl/ Dz.Urz. Województwa Podlaskiego Nr 104, poz.1247 z 2005 roku/ przepis § 1 otrzymuje brzmienie: " § 1. Ustala się maksymalną dopuszczalną liczbę 15 punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu ( z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży i 3 punkty sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży".
§ 2. Uchwała wchodzi w zycie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Wojewodztwa Podlaskiego.
Przewodniczący Rady

Kazimierz Kowalczyk
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-04-27
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe