Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXIV/247/10 Rady Gminy Szypliszki

z dnia 7 kwietnia 2010r.

w sprawie zmiany uchwały o podziale Gminy na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu głosowania na terenie Gminy Szypliszki

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r.- Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw ( Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547, z 2004 r. Nr 25, poz. 219, Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1760, Nr 167, poz. 1760, z 2005 r. Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 34, poz. 242, Nr 146, poz. 1055, Nr 159, poz. 1127, Nr 218, poz. 1592, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 112, poz. 766, z 2008 r. Nr 96, poz. 607, Nr 180, poz. 1111, z 2009 r. Nr 213, poz. 1651, Nr 213, poz. 1652) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. 172, poz. 1441, Nr 175 poz. 1457 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241)
Rada Gminy Szypliszki uchwala, co następuje:
§ 1. Dokonuje się zmiany uchwały XXVI/187/02 z dnia 27 czerwca 2002 roku w sprawie podziału gminy na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu głosowania na terenie Gminy Szypliszki ( Dz. Urz. Województwa Podlaskiego Nr 31, poz. 796 oraz z 2006 r. Nr 194, poz. 1877 ). Podział Gminy Szypliszki na okręgi wyborcze otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem do nieniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Szypliszki.
§ 3. Uchwała podlega niezwłocznemu przekazaniu Wojewódzie Podlaskiemu oraz Komisarzowi Wyborczemu w Suwałkach.
§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego i podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty w gminie.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady

Stanisław Gibowicz
Załącznik do uchwały Nr XXXIV/247/10
Rady Gminy Szypliszki
z dnia 7 kwietnia 2010 r.
Podział Gminy Szypliszki na okręgi wyborcze
liczba mieszkańców na dzień 31.12.2009 r.- 4109
jednolita norma przedstawicielstwa- 273,93
liczba radnych- 15
Numer okręgu wyborczego Granice okręgu, obejmujące obszar następujących sołectw Liczba mieszkańców w okręgu Liczba radnych
1 Fornetka, Lipniak, Lipowo wraz z wsią Szury 312 1
2 Dębniak, Pokomsze, Sitkowizna, Zaboryszki 254 1
3 Słobódka 345 1
4 Budzisko, Jegliniec, Podwojponie, Romaniuki, Sadzawki, Wojponie, Żyrwiny 290 1
5 Aleksandrówka, Andrzejewo wraz z kolonią Szymanowizna, Jeziorki, Kociołki, Mikołajówka 181 1
6 Szypliszki 308 1
7 Czerwonka wraz z wsią Szelment 305 1
8 Jasionowo, Węgielnia, Żubryn 290 1
9 Becejły, Krzywólka, Wygorzel 264 1
10 Białobłota, Kupowo Folwark, Majdan, Postawelek 260 1
11 Przejma Mała, Przejma Wielka, Przejma Wysoka, Rybania 204 1
12 Grauże Stare, Grauże Nowe, Olszanka, Wiatrołuża Druga 222 1
13 Bilwinowo, Dębowo, Polule 294 1
14 Głeboki Rów, Kaletnik, Klonorejść 356 1
15 Adamowizna, Deksznie, Łowocie, Weołowo 224 1
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-04-27
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe