Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Decyzja nr OLB-4210-47(15)/2009/2010/294/VIII/MSZ Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki

z dnia 19 kwietnia 2010r.

w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Spółka z ograniczona odpowiedzialnością z siedzibą w Grajewie

Tekst pierwotny

Decyzja
Na podstawie art. 47 ust. 1 i 2 oraz art. 23 ust. 2 pkt 2 i 3 w związku z art. 30 ust. 1 i art. 45 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625, Nr 104, poz. 708, Nr 158, poz. 1123 i Nr 170, poz. 1217, z 2007 r. Nr 21, poz. 124, Nr 52, poz. 343, Nr 115, poz. 790, Nr 130, poz. 905, z 2008 r. Nr 180, poz. 1112 i Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 3, poz. 11, Nr 69, poz. 586, Nr 165, poz. 1316 i Nr 215, poz. 1664 oraz z 2010 r. Nr 21, poz. 104) oraz w związku z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z 2001 r. Nr 49, poz. 509, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 169, poz. 1387, z 2003 r. Nr 130, poz. 1188 i Nr 170, poz. 1660, z 2004 r. Nr 162, poz. 1692, z 2005 r. Nr 64, poz. 565, Nr 78, poz. 682 i Nr 181, poz. 1524, z 2008 r. Nr 229, poz. 1539 oraz z 2009 r. Nr 195, poz. 1501 i Nr 26, poz. 1676),
po rozpatrzeniu wniosku
z dnia 22 grudnia 2009 r.
w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła
Przedsiebiorstwa Energetyki Cieplnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Grajewie,
posiadającego:
1) numer w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (KRS): 0000030582,
2) numer identyfikacji podatkowej (NIP): 719-11-94-986,
zwanego w dalszej części decyzji "Przedsiębiorstwem",
postanawiam
1) zatwierdzić taryfę dla ciepła, ustaloną przez Przedsiębiorstwo, stanowiącą załącznik do niniejszej decyzji,
2) ustalić okres obowiązywania w/w taryfy do dnia 31 maja 2011 r.
UZASADNIENIE
Na podstawie art. 61 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, na wniosek Przedsiębiorstwa posiadającego koncesje udzielone decyzjami Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (zwanego dalej "Prezesem URE"): na wytwarzanie ciepła z dnia 29 września 1998 r. Nr WCC/122/294/U/2/98/PK (z późn. zm.) oraz na przesyłanie i dystrybucję ciepła z dnia 29 września 1998 r. Nr PCC/128/294/U/2/98/PK (z późn. zm.), w dniu 22 grudnia 2009 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła, ustalonej przez Przedsiębiorstwo.
Stosownie do art. 47 ust. 1 i 2 ustawy - Prawo energetyczne, przedsiębiorstwa energetyczne posiadające koncesje ustalają taryfy dla ciepła oraz proponują okres ich obowiązywania. Przedłożona taryfa podlega zatwierdzeniu przez Prezesa URE, o ile jest zgodna z zasadami i przepisami, o których mowa w art. 44-46 tej ustawy.
W trakcie postępowania administracyjnego w sprawie określonej przedmiotowym wnioskiem, w celu stwierdzenia, czy przedłożona taryfa dla ciepła została ustalona zgodnie z powyższymi przepisami, Prezes URE wezwał Przedsiębiorstwo do złożenia wyjaśnień i uzupełnień wniosku, następującymi pismami: z dnia 15 stycznia 2010 r. nr OLB-4210-14(2)/2009/2010/297/VIII/MSZ, z dnia 25 lutego 2010 r. nr OLB-4210-47(4)/2009/2010/294/VIII/MSZ, z dnia 26 marca 2010 r. nr OLB-4210-47(8)/2009/2010/294/VIII/MSZ.
Przedsiębiorstwo skorygowało i uzupełniło przedmiotowy wniosek, przedstawiając jednocześnie Prezesowi URE, zgodnie z § 12 pkt 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło (Dz. U. z 2006 r. Nr 193, poz. 1423), zwanego w dalszej części "rozporządzeniem taryfowym", uzasadnienie kalkulacji bazowych cen i stawek opłat następującymi pismami: z dnia 15 lutego 2010 r. znak: 0193/2010, z dnia 11 marca 2010 r., znak: 0311/2010, z dnia 6 kwietnia 2010 r., znak: 0420/2010, pismami z dnia 13 kwietnia 2010 r., znak: 0442/2010 oraz pismem z dnia 16 kwietnia 2010 r., znak: 0480/2010.
W trakcie postępowania administracyjnego, na podstawie zgromadzonej dokumentacji ustalono, że przedsiębiorstwo opracowało taryfę zgodnie z zasadami określonymi w art. 44 i 45 ustawy - Prawo energetyczne oraz przepisami rozporządzenia taryfowego.
Ustalone przez Przedsiębiorstwo ceny i stawki opłat skalkulowane zostały na podstawie uzasadnionych przychodów prowadzenia działalności związanej z wytwarzaniem oraz przesyłaniem i dystrybucją ciepła zaplanowanych dla pierwszego roku stosowania taryfy, tj. zgodnie z § 11 i § 12 rozporządzenia taryfowego.
Okres obowiązywania taryfy ustalono zgodnie z wnioskiem Przedsiębiorstwa.
W tym stanie rzeczy orzeczono, jak w sentencji.
POUCZENIE
1. Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Sądu Okręgowego w Warszawie - Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, za pośrednictwem Prezesa URE, w terminie dwutygodniowym od dnia jej doręczenia (art. 30 ust. 2 i 3 ustawy - Prawo energetyczne oraz art. 47946 pkt 1 i art. 47947 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego).
2. Odwołanie od decyzji powinno czynić zadość wymaganiom przepisanym dla pisma procesowego oraz zawierać oznaczenie zaskarżonej decyzji i wartości przedmiotu sporu, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także zawierać wniosek o uchylenie albo zmianę decyzji w całości lub części (art. 47949 Kodeksu postępowania cywilnego). Odwołanie należy przesłać na adres Urzędu Regulacji Energetyki - Wschodniego Oddziału Terenowego z siedzibą w Lublinie - ul. Garbarska 20, 20-340 Lublin.
3. Stosownie do art. 47 ust. 3 pkt 2 ustawy - Prawo energetyczne, taryfa zostanie skierowana do ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
4. Stosownie do art. 47 ust. 4 ustawy - Prawo energetyczne, przedsiębiorstwo energetyczne wprowadza taryfę do stosowania nie wcześniej niż po upływie 14 dni i nie później niż do 45 dnia od dnia jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
Z upoważnienia Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
Dyrektor Wschodniego Oddziału Terenowego Urzędu Regulacji Energetyki z siedzibą w Lublinie

Tomasz Adamczyk
Otrzymują:
1. Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.,
ul. Targowa 2, 19-203 Grajewo;
2. Wojewoda Podlaski;
3. A/a.


Uiszczono opłatę skarbową w wysokości 10 złotych w dniu 18 grudnia 2009 r. na rachunek Urzędu Dzielnicy Wola - Miasta Stołecznego Warszawy nr 54 1030 1508 0000 0005 5003 6045.
Małgorzata Szczepańska - starszy specjalista
Załącznik do Decyzji Nr OLB-4210-47(15)/2009/2010/294/VIII/MSZ
Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
z dnia 19 kwietnia 2010 r.
Zalacznik2.pdf

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-04-27
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe