Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Porozumienie nr 1/GS/2010 Prezydenta Miasta Suwałk

z dnia 31 marca 2010r.

zawarte pomiędzy Miastem Suwałki reprezentowanym przez Prezydenta Miasta Suwałk - Józefa Gajewskiego, przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta - Wiesława Stelmacha, zwanym w dalszej treści porozumienia "Przyjmującym" z jednej strony a Gminą Suwałki reprezentowaną przez Wójta Gminy Suwałki - Tadeusza Chołko, przy kontrasygnacie wz. Skarbnika Gminy - Ewy Sienkiewicz, zwaną w dalszej treści porozumienia "Przekazującym" z drugiej strony, zostaje zawarte porozumienie następującej treści:

Tekst pierwotny

§ 1. Działając na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 8 i art. 74 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządze gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010r. Nr 28, poz. 142), Przekazujący powierza Przymującemu, w okresie od 1 stycznia 2010r. do 30 czerwca 2010r., prowadzenie zadań publicznych z zakresu wychowania i nauczania dzieci z terenu Gminy Suwałki w publicznych przedszkolach funkcjonujących na terenie Suwałk, dla których Miasto Suwałki jest organem prowadzącym.
§ 2. Zadania, o których mowa w § 1 niniejszego porozumienia będą realizowane przez niżej wymienione przedszkola, tj.:
1) Przedszkole nr 1 w Suwałkach (ul. Buczka 41);
2) Przedszkole nr 2 w Suwałkach (ul. Waryńskiego 29);
3) Przedszkole nr 3 w Suwałkach (ul. Korczaka 4A);
4) Przedszkole nr 4 z Oddziałem Integracyjnym w Suwałkach (ul. Skłodowskiej 7);
5) Przedszkole nr 5 z Oddziałem Integracyjnym w Suwałkach (ul. Witosa 4);
6) Przedszkole nr 6 w Suwałkach (ul. Kowalskiego 19);
7) Przedszkole nr 7 w Suwałkach (ul. Andersa 10);
8) Przedszkole nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi w Suwałkach (ul. Putry 4B).
§ 3. 1. Na realizację powierzonego zadania określonego w § 1, Przekazujący zobowiązuje się przekazywać na konto Przyjmującego - nr konta w Banku Pekao S.A. Oddział w Suwałkach nr 98124052111111000049223129 środki finansowe, zwane dalej "dotacją", w wysokości proporcjonalnej do liczby dzieci z terenu Przekazującego uczęszczających do przedszkoli, o których mowa w § 2, naliczane będą za okres wskazany w § 1, w sposób następujący:
1) dotacja za okres sześciu miesięcy, tj. od stycznia do czerwca 2010r., w wysokości 500,00 zł (słownie: pięćset złotych) miesięcznie na jedno dziecko, tj. za 54 (pięćdziesiąt czworo) dzieci w ww. okresie zamknie się kwotą ogółem w wysokości 162.000,00 zł (słownie: sto sześćdziesiąt dwa tysiące złotych);
2) dotacja przekazywana będzie Przejmującemu przez Przekazującego w dwóch transzach wraz z wykazem dzieci uczęszczających do poszczególnych przedszkoli wymienionych w § 2, w rozbiciu na poszczególne miesiące dotyczące danej transzy, tj.:
a) I transza - w wysokości 81.000,00 zł (słownie: osiemdziesiąt jeden tysięcy złotych) wraz z wykazem dzieci za styczeń, luty i marzec zostanie przekazana w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 kwietnia 2010r.,
b) II transza - w wysokości 81.000,00 zł (słownie: osiemdziesiąt jeden tysięcy złotych) wraz z wykazem dzieci za kwiecień, maj i czerwiec zostanie przekazana w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 czerwca 2010r.
2. Rozliczenie dotacji pomiędzy stronami porozumienia za 2010r., przy jednoczesnym uwzględnieniu liczby dzieci faktycznie uczęszczających do danego przedszkola w poszczególnych miesiącach okresu rozliczeniowego, nastąpi w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 stycznia 2011r., z zastrzeżeniem, o którym mowa w ust. 3.
3. W rozumieniu niniejszego porozumienia, dzieckiem faktycznie uczęszczającym do przedszkola w danym miesiącu, jest dziecko, które uczęszczało do tego przedszkola co najmniej jeden dzień w danym miesiącu kalendarzowym.
4. Za opóźnienie w przekazywaniu dotacji naliczane będą odsetki ustawowe, przy czym za zachowanie terminu zapłaty, strony porozumienia przyjmują datę uznania konta Przyjmującego.
§ 4. Porozumienie zostaje zawarte na czas oznaczony, o którym mowa § 1.
§ 5. 1. Spory mogące wyniknąć ze stosunku objętego porozumieniem rozstrzygane będą w drodze negocjacji stron, a przy braku porozumienia przez właściwy miejscowo i rzeczowo sąd.
2. Zmiany porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§ 6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym porozumieniem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
§ 7. Niniejsze porozumienie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
§ 8. Porozumienie sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym każdej ze stron. Kopia niniejszego porozumienia, potwierdzona za zgodność z oryginałem przez Przymującego, zostanie przesłana do wiadomości każdemu z niżej wymienionych przedszkoli:
1) Przedszkole nr 1 w Suwałkach (ul. Buczka 41);
2) Przedszkole nr 2 w Suwałkach (ul. Waryńskiego 29);
3) Przedszkole nr 3 w Suwałkach (ul. Korczaka 4A);
4) Przedszkole nr 4 z Oddziałem Integracyjnym w Suwałkach (ul. Skłodowskiej 7);
5) Przedszkole nr 5 z Oddziałem Integracyjnym w Suwałkach (ul. Witosa 4);
6) Przedszkole nr 6 w Suwałkach (ul. Kowalskiego 19);
7) Przedszkole nr 7 w Suwałkach (ul. Andersa 10);
8) Przedszkole nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi w Suwałkach (ul. Putry 4B).
Wójt Gminy Suwałki

Tadeusz Chołko
Prezydent Miasta Suwałk

Józef Gajewski
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-04-27
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe