reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 180/XXIX/09 Rady Powiatu w Augustowie

z dnia 29 grudnia 2009r.

w sprawie budżetu Powiatu Augustowskiego na 2010 rok


Na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity w Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 ze zm. w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558 i Nr 113, poz. 984, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458) oraz art. 121 ust. 4, ust. 5 i ust. 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237 i art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) Rada Powiatu uchwala, co następuje:
§ 1. Ustala się:
1. Dochody budżetu powiatu w wysokości 64.243.991 zł, w tym:
- dochody majątkowe w wysokości 12.542.813 zł, zgodnie z zapisami § 16 uchwały,
- dochody bieżące w wysokości 51.701.178 zł, zgodnie z zapisami § 16 uchwały.
2. Wydatki budżetu powiatu w wysokości 69.193.424 zł, w tym:
- wydatki majątkowe w wysokości 19.026.576 zł, zgodnie z zapisami § 17 uchwały,
- wydatki bieżące w wysokości 50.166.848 zł, zgodnie z zapisami § 17 uchwały.
§ 2. W budżecie powiatu tworzy się:
1. Rezerwę ogólną w wysokości 100.000 zł.
2. Rezerwę celową w wysokosci 235.000 zł przeznaczoną na:
a) wydatki związane z zarządzaniem kryzysowymw wysokości 50.000 zł.
b) wydatki związane z umieszczeniem dzieci pochodzących z terenu powiatu augustowskiego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych znajdujących się na terenie innych powiatów w wysokości 185.000 zł.
§ 3. Ustala się:
1. Wykaz wydatków inwestycyjnych na 2010 rok w wysokości 18.209.426 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.
2. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz funduszy przedakcesyjnych w 2010 r. w wysokości 15.675.727 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.
§ 4. Ustala się deficyt budżetu Powiatu w wysokości 4.949.433 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
1. Zaciągniętych kredytów w kwocie 3.000.000 zł,
2. Wolnych środków pochodzących z nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1.276.026 zł.
3. Spłaty pożyczek udzielonych w latach poprzednich w kwocie 673.407 zł.
§ 5. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu Powiatu w wysokości 6.173.407 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu Powiatu w wysokości 1.223.974 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.
§ 6. Źródłem spłaty rat kredytów przypadających do spłaty w 2010 roku w wysokości 1.223.974 zł są wolne środki pochodzące z nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.
§ 7. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych na:
1. Sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu Powiatu w wysokosci 1.000.000 zł.
2. Sfinansowanie deficytu budżetu Powiatu w wysokosci 3.000.000 zł.
§ 8. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu w wysokości 6.843.676 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały.
§ 9. Ustala się plan dochodów własnych jednostek budżetowych w wysokości 156.090 zł oraz wydatki nimi sfinansowane w wysokości 159.340 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały.
§ 10. Ustala się plan przychodów Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w kwocie 300.000 zł oraz wydatki Funduszu w kwocie 506.000 zł. Plan przychodów i wydatków Funduszu stanowi załącznik Nr 8 do uchwały.
§ 11. Ustala się plan przychodów Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 137.500 zł, oraz wydatki Funduszu w kwocie 48.500 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9 do uchwały.
§ 12. Ustala się dochody budżetu państwa zwiazane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego z zakresu administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem Nr 10 do uchwały.
§ 13. Przyjmuje się prognozę kwoty długu budżetu powiatu na dzień 31 grudnia 2010 r., stanowiącą załącznik Nr 11 do uchwały.
§ 14. Przyjmuje się "Prognozowaną sytuację finansową Powiatu Augustowskiego na lata 2010 - 2016" stanowiącą załącznik Nr 12 do uchwały.
§ 15. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:
1. Zaciągania kredytów do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 7 uchwały.
2. Zaciągania zobowiązań:
a) na finansowanie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załączniku nr 4 do uchwały,
b) z tytułu umów, których realizacja w 2011 roku jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Powiatu i termin zapłaty upływa w 2011,
c) w ramach planowanych wydatków budżetowych jednorazowo do kwoty 3.000.000 zł.
3. Dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przenoszeniu wydatków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej, w tym wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.
4. Dokonywania zmian w wydatkach inwestycyjnych do kwoty 200.000 zł w każdym zadaniu inwestycyjnym w ramach działu.
5. Udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 500.000 zł.
6. Udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 500.000 zł.
7. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Powiatu.
8. Przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków oraz w planie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych.
9. Przekazania kierownikom jednostek budżetowych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w 2011 roku jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Powiatu i termin zapłaty upływa w 2011 r.
§ 16. Określa się szczegółowy plan dochodów - załącznik nr 1 i 1a.
§ 17. Określa się szczegółowy plan wydatków - załącznik nr 2 i 2a.
§ 18. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
§ 19. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Augustowie.
Przewodniczący Rady Powiatu

Roman Krzyżopolski
Załącznik do Uchwały Nr 180/XXIX/09
Rady Powiatu w Augustowie
z dnia 29 grudnia 2009 r.
Zalacznik1.xls

Załączniki nr 1-12 do Uchwały 180/XXIX/09
reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł Sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Verum Numerica

Usługi księgowe │Audyt księgowy i podatkowy│ Doradztwo

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama