reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 181/XXXVIII/09 Rady Miasta Zambrów

z dnia 29 grudnia 2009r.

w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Zambrów na rok 2010


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit "c" "d" i lit. "i" oraz art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591, z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.984, nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806, z 2003r Nr 80, poz.717, Nr 162, poz. 1568 z 2004r.Nr 102, poz. 1055, Nr 116 poz.1203, z 2005r.Nr 172 poz..1441, Nr 175 poz. 1457, z 2006r Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz.327, Nr138, poz.974, Nr 173, poz.1218, z 2008r Nr180 poz.1111, Nr 223 poz. 1458, z 2009r Nr 52 poz.420 ) art. 121 ust.4 ust.5 i ust.9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1241 ) oraz art. 211, 212, art.214, art. 215, art. 222, art.235, art236, art237,art. 258 , art.264 ust 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( Dz.U. Nr 157, poz. 1240). Rada Miasta Zambrów uchwala, co następuje:
§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 52.588.151,00 zł: z tego:
1) bieżące w wysokości 43.979.511,00zł,
2) majątkowe w wysokości 8.608.640,00zł, zgodnie z zapisami § 15 Uchwały.
§ 2. Wydatki budżetu gminy w wysokości 59.588.151,00 zł, z tego:
1) bieżące w wysokości 39.894.151,00zł;
2) majątkowe w wysokości 19.694.000,00zł, zgodnie z zapisami § 16 Uchwały.
§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:
1) ogólną w wysokości - 61.400,00 zł;
2) celową w wysokości - 18.600,00 zł, z przeznaczeniem na nagrody Burmistrza Miasta dla nauczycieli z okazji Święta Edukacji Narodowej;
3) celową w wysokości - 10.000,00 zł, z przeznaczeniem na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym ( art.26 ust. 4 ustawy o zarządzaniu kryzysowym - Dz.U. z 2007r, Nr 89,poz.590).
§ 4. 1. Limity wydatków na zadania inwestycyjne w wysokości 19.194.000,00 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010-2012 w wysokości 12.317.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.
3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej w wysokości 12.317.000,00zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.
§ 5. Deficyt budżetu w kwocie 7.000.000 zł , który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytu długoterminowego, zaciągniętego w rachunku bieżącym budżetu miasta w kwocie 7.000.000 zł .
§ 6. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 7.000.000,00 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 0,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.
§ 7. Kwotę wydatków przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z zawartą umową, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Miasto Zambrów w kwocie 1.400.000,00 zł.
§ 8. Ustala się dochody w kwocie 350.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 350.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii na 2010 r.
§ 9. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta, zgodnie z załącznikiem Nr 5.
§ 10. Plan przychodów i kosztów w łącznej kwocie (zbiorczo), dla:
1) samorządowych zakładów budżetowych: przychody - 1.976.900 zł, koszty - 1.976.900,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.
2) plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo) dla dochodów własnych jednostek budżetowych: dochody - 69.200,00 zł; wydatki - 82.853,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.
§ 11. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:
1) przychody - 89.000 zł.;
2) wydatki - 89.000. zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 7.
§ 12. Załącza się prognozę kwoty długu i spłat gminy na koniec 2010roku i lata następne, zgodnie z załącznikiem Nr 8.
§ 13. 1. Postanawia się zaciągnąć kredyt długoterminowy w kwocie 7.000.000 zł z przeznaczeniem na pokrycie deficytu budżetowego.
2. Przewiduje się spłatę kredytu wraz z odsetkami w latach 2011 - 2013 z dochodów własnych budżetu miasta.
3. Upoważnia się Burmistrza Miasta do zawarcia umowy kredytowej zgodnie z ust. 1 i 2.
4. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na: sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 4.000.000 zł.
5. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów długoterminowych w kwocie 7.000.000zł.
§ 14. Upoważnia się Burmistrza Miasta do:
1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 4.000.000 zł.;
2) zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, w tym realizowane ze środków Unii Europejskiej do wysokości określonej w załącznikach nr 2 i 3;
3) dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;
4) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych;
5) przekazania kierownikowi zakładu budżetowego uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków;
6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
§ 15. Określa się szczegółowy plan dochodów:
Dochody bieżące
Dział Rozdział § Źródło dochodów Plan
1 2 3 4 5
600 Transport i łączność 5 000,00
60016 Drogi publiczne gminne 5 000,00
0690 Wpływy z różnych opłat 5 000,00
700 Gospodarka mieszkaniowa 400 000,00
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 400 000,00
0470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 220 000,00
0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 180 000,00
710 Działalność usługowa 15 000,00
71035 Cmentarze 15 000,00
2020 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 15 000,00
750 Administracja publiczna 262 000,00
75011 Urzędy wojewódzkie 252 000,00
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 250 000,00
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 2 000,00
75095 Pozostała działalność 10 000,00
0970 Wpływy z różnych dochodów 10 000,00
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 3 838,00
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 3 838,00
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 3 838,00
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 16 477 350,00
75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 100 000,00
0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 100 000,00
75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 3 888 750,00
0310 Podatek od nieruchomości 3 700 000,00
0340 Podatek od środków transportowych 160 000,00
0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 10 000,00
2680 Rkompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych 18 750,00
75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 2 770 000,00
0310 Podatek od nieruchomości 1 600 000,00
0320 Podatek rolny 85 000,00
0340 Podatek od środków transportowych 200 000,00
0360 Podatek od spadków i darowizn 90 000,00
0430 Wpływy z opłaty targowej 250 000,00
0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 530 000,00
0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 15 000,00
75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 718 600,00
0410 Wpływy z opłaty skarbowej 350 000,00
0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 350 000,00
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 18 600,00
75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 9 000 000,00
0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 8 000 000,00
0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 1 000 000,00
758 Różne rozliczenia 17 907 067,00
75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 11 672 037,00
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 11 672 037,00
75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 5 907 883,00
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 5 907 883,00
75814 Różne rozliczenia finansowe 50 000,00
0920 Pozostałe odsetki 50 000,00
75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 277 147,00
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 277 147,00
801 Oświata i wychowanie 1 534 100,00
80101 Szkoły podstawowe 22 000,00
0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 9 000,00
0920 Pozostałe odsetki 8 000,00
0970 Wpływy z różnych dochodów 5 000,00
80104 Przedszkola 1 045 000,00
0830 Wpływy z usług 1 045 000,00
80110 Gimnazja 6 000,00
0920 Pozostałe odsetki 6 000,00
80148 Stołówki szkolne 461 100,00
0830 Wpływy z usług 461 100,00
852 Pomoc społeczna 6 988 000,00
85202 Domy pomocy społecznej 5 000,00
0970 Wpływy z różnych dochodów 5 000,00
85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 5 319 000,00
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 5 259 000,00
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 60 000,00
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 35 000,00
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 5 000,00
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 30 000,00
85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 855 000,00
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 855 000,00
85216 Zasiłki stałe 391 000,00
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 391 000,00
85219 Ośrodki pomocy społecznej 366 000,00
0920 Pozostałe odsetki 5 000,00
0970 Wpływy z różnych dochodów 1 000,00
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 360 000,00
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 17 000,00
0830 Wpływy z usług 17 000,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 387 156,00
90002 Gospodarka odpadami 1 000,00
2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 1 000,00
90095 Pozostała działalność 386 156,00
0140 Podatek od towarów i usług 160 156,00
0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 156 000,00
0830 Wpływy z usług 70 000,00
razem: 43 979 511,00
Dochody majątkowe
Dział Rozdział § Źródło dochodów Plan
1 2 3 4 5
700 Gospodarka mieszkaniowa 2 856 640,00
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 2 856 640,00
0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 70 000,00
0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 2 786 640,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 4 752 000,00
90002 Gospodarka odpadami 4 752 000,00
6298 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 3 752 000,00
6610 Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 1 000 000,00
926 Kultura fizyczna i sport 1 000 000,00
92601 Obiekty sportowe 1 000 000,00
6298 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 1 000 000,00
razem: 8 608 640,00
Ogółem: 52 588 151,00
(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)
§ 16. Określa się szczegółowy plan wydatków:
§ 17. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Zambrów.
§ 18. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2010 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta.
Załącznik nr 1
do Uchwały Nr 181/XXXVIII/09
Rady Miasta Zambrów
z dnia 29 grudnia 2009 r.
Zadania inwestycyjne w 2010 roku.
Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość
600 Transport i łączność 5 052 000,00
60016 Drogi publiczne gminne 5 052 000,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 5 052 000,00
Budowa ulicy Ogrodowej i Lipowej 2 250 000,00
Przebudowa ul. Mickiewicza 460 000,00
Budowa ul. Pogodnej 522 000,00
Budowa ul. Wolskiej 600 000,00
Budowa chodnika na ul. Grabowskiej 95 000,00
Budowa chodnika na ul. Raginisa 35 000,00
Budowa drogi wewnetrznej przy ul Sadowej i Podedwornego 350 000,00
Przebudowa drogi wewnętrznej przy ul. Al. Woj. Pol. 58 340 000,00
Przebudowa zjazdu na ul Wiśniową z drogi krajowej 100 000,00
Budowa kanału deszczowego od ul. Orzeszkowej 200 000,00
Dokumentacja nowych zadań 100 000,00
700 Gospodarka mieszkaniowa 250 000,00
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 200 000,00
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 200 000,00
Zakup gruntów pod budowę ulic 200 000,00
70095 Pozostała działalność 50 000,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 50 000,00
Wykonanie dokumentacji technicznej budynku socjalnego 50 000,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 20 000,00
75411 Komendy powiatowePaństwowej Straży Pożarnej 20 000,00
6620 Dotacje celowe przekazane dlapowiatu nainwestycje i zakupy inwestycyjnerealizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego. 20 000,00
801 Oświata i wychowanie 500 000,00
80130 Szkoły zawodowe 500 000,00
6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 500 000,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 6 252 000,00
90002 Gospodarka odpadami 5 317 000,00
6058 Budowa Zakładu Przetwarzania i Unieszkodliwiania Odpadów w Czerwonym Borze-środki z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej 3 752 000,00
6059 Budowa Zakładu Przetwarzania i Unieszkodliwiania Odpadów w Czerwonym Borze-środkiwłasne i z gmin 1 565 000,00
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 800 000,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 800 000,00
Renowacja terenów zielonych przy Szkole Podstawowej Nr 3 300 000,00
Budowa pomnika żołnierza 200 000,00
Budowa parku przy ul. Cmentarnej 300 000,00
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 135 000,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 135 000,00
Budowa oświetlenia ulicy Kosseckiego, Grabowskiej i Łomżyńskiej 135 000,00
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 5 000 000,00
92113 Centra kultury i sztuki 5 000 000,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 5 000 000,00
Budowa Centrum Kultury w Zambrowie 5 000 000,00
926 Kultura fizyczna i sport 2 120 000,00
92601 Obiekty sportowe 2 120 000,00
Modernizacja stadionu miejskiego w Zambrowie 2 000 000,00
6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- dotacja z RPO 1 000 000,00
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- środki własne 1 000 000,00
6210 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych 120 000,00
Zamontowanie kolektorów słonecznych na budynku Pływalni Miejskiej 120 000,00
Razem 19 194 000,00
Załącznik nr 2
do Uchwały Nr 181/XXXVIII/09
Rady Miasta Zambrów
z dnia 29 grudnia 2009 r.
Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010-2012
Załącznik nr 3
do Uchwały Nr 181/XXXVIII/09
Rady Miasta Zambrów
z dnia 29 grudnia 2009 r.
Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych Unii
Załącznik nr 4
do Uchwały Nr 181/XXXVIII/09
Rady Miasta Zambrów
z dnia 29 grudnia 2009 r.
Przychody i rozchody budżetu w 2010 r.
Załącznik nr 5
do Uchwały Nr 181/XXXVIII/09
Rady Miasta Zambrów
z dnia 29 grudnia 2009 r.
Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2010 r.
Załącznik nr 6
do Uchwały Nr 181/XXXVIII/09
Rady Miasta Zambrów
z dnia 29 grudnia 2009 r.
Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych, oraz dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2010 r.
Załącznik nr 7
do Uchwały Nr 181/XXXVIII/09
Rady Miasta Zambrów
z dnia 29 grudnia 2009 r.
Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
dział 900 rozdział 90011
Załącznik nr 8
do Uchwały Nr 181/XXXVIII/09
Rady Miasta Zambrów
z dnia 29 grudnia 2009 r.
Prognoza kwoty długu na dzień 31 grudnia 2009 r. i lata następne.
Pozycja Wyszczególnienie Wykonanie 2008 Prognoza 2009 Prognoza 2010 Prognoza 2011 Prognoza 2012 Prognoza 2013
1 Zobowiązania wg tytułów dłużnych: 1 173 518,94 0,00 7 000 000,00 5 000 000,00 3 000 000,00 0,00
1.1 Zaciągnięte zobowiązania (bez art.170 ust.3 ufp): 1 173 518,94 0,00 7 000 000,00 5 000 000,00 3 000 000,00 0,00
1.1.1 pożyczki 0,00
1.1.2 kredyty 1 173 518,94
1.1.3 obligacje 0,00
1.2 Planowane w roku budżetowym (bez art.170 ust.3 ufp): 0,00 7 000 000,00 0,00 0,00 0,00
1.2.1 pożyczki 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.2.2 kredyty 0,00 7 000 000,00 0,00 0,00 0,00
1.2.3 obligacje 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.3 Zaciągnięte zobowiązania (art.170 ust.3 ufp): 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.3.1 pożyczki 0,00
1.3.2 kredyty 0,00
1.3.3 obligacje 0,00
1.4 Planowane w roku budżetowym (art.170 ust.3 ufp): 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.4.1 pożyczek 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.4.2 kredyty 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.4.3 obligacje 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.5 Prognozowany stan zobowiazań wymagalnych na 31.12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Spłata długu 1 254 995,40 1 480 000,00 2 110 000,00 2 055 000,00 3 027 500,00
2.1 Spłata rat kapitałowych (bez art.169 ust.3 ufp): 1 173 518,94 0,00 2 000 000,00 2 000 000,00 3 000 000,00
2.1.1 kredytów 1 173 518,94 0,00 2 000 000,00 2 000 000,00 3 000 000,00
2.1.2 pożyczek 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.1.3 wykup papierów wartościowych 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.1.4 udzielonych poręczeń 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.2 Spłata rat kapitałowych (art.169 ust.3 ufp): 80 000,00 1 400 000,00 0,00 0,00 0,00
2.2.1 kredytów 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.2.2 pożyczek 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.2.3 wykup papierów wartościowych 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.2.4 udzielonych poręczeń 80 000,00 1 400 000,00 0,00 0,00 0,00
2.3 Spłata odsetek i dyskonta (bez art.169 ust.3 ufp) 1 476,46 80 000,00 110 000,00 55 000,00 27 500,00
2.4 Spłata odsetek i dyskonta (art.169 ust.3 ufp) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Prognozowane dochody budżetowe 46 725 393,57 61 810 742,00 52 343 151,00 53 746 403,00 56 433 723,00 59 255 400,00
4 Relacje do dochodów (w %):
4.1 długu (art. 170 ust. 1); 2,51 % 0,00 % 13,37 % 9,30 % 5,32 % 0,00 %
4.2 długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3); 2,51 % 0,00 % 13,37 % 9,30 % 5,32 % 0,00 %
4.3 spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1);(2.1+2.2+2.3+2.4):3 2,03 % 2,83 % 3,93 % 3,64 % 5,11 %
4.4 spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3);(2.1+2.3):3 1,90 % 0,15 % 3,93 % 3,64 % 5,11 %
reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Biuro rachunkowe PROGRES s.c.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

reklama
reklama
reklama