reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXIX/212/09 Rady Miejskiej w Mońkach

z dnia 30 grudnia 2009r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na 2009r


Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006r.Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008r. Nr 180, poz. 1111; Nr 223, poz. 1458; z 2009r. Nr 52, poz. 420) oraz art.165, art. 184 i art. 188 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104; Nr 169, poz. 1420; z 2006r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832; z 2007r.Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984; z 2008r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370, Nr 227, poz. 1505; z 2009r. Nr 19, poz. 100, Nr 72, poz. 619, Nr 79, poz. 666, Nr 91, poz. 742) Rada Miejska w Mońkach uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 3.838.250 zł w tym:
1) w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90095 § 6208 o kwotę 3.467.000 zł - dotację rozwojową,
2) w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92109 § 6208 o kwotę 371.250 zł - dotację rozwojową.
2. Zwiększa się plan dochodów w dziale 758 - Różne rozliczenia, rozdz. 75802 § 2750 o kwotę 34.606 zł - środki na uzupełnienie subwencji ogólnej.
3. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 4.424.642 zł, z tego:
1) dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz.90095 § 6058 o kwotę 3.467.000 zł i § 6059 o kwotę 512.642 zł razem 3.979.642 - wydatki inwestycyjne,
2) dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92109 § 6058 o kwotę 371.250 zł i § 6059 o kwotę 73.750 zł razem 445.000 zł - wydatki inwestycyjne.
4. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 47.248 zł, z tego:
1) w dziale 600 - Transport i łączność, rozdz. 60016 § 4300 o kwotę 34.606 zł - wtdatki na zakup usług pozostałych,
2) w dziale 757 - Obsługa długu publicznego, rozdz. 75702 § 8010 o kwotę 12.642 zł -wydatki na obsługę długu publicznego, opłatę odsetek od zaciągniętych kredytów.
§ 2. 1. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciągniętych na:
a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 3.420.000 zł;
b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 4.900.118 zł;
c) spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 742.452 zł.
§ 3. 1. Zmienia się załączniki do uchwały Nr XXXVIII/204/09 Rady Miejskiej w Mońkach z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na 2009r.:
1) załącznik Nr 1 - Zadania inwestycyjne w 2009r.,
2) załącznik Nr 2 - Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 - 2011,
3) załącznik Nr 3 - Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności.
2. oraz załączniki do uchwały Nr XXXVI/193/09 Rady Miejskiej w Mońkach z dnia 25 września 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na 2009r.
4) załącznik Nr 4 - Przychody i rozchody budżętu w 2009r.,
5) załącznik Nr 5 - Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2009 i lata następne,
które otrzymują brzmienie załączników Nr 1, 2, 3, 4 i 5 do niniejszej uchwały.
§ 4. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:
1) dochody ogółem 34.311.549 zł,
2) wydatki ogółem 40.413.648 zł,
3) źródłem pokrycia deficytu w kwocie 6.102.099 zł będzie kredyt zaciągnięty na zadania inwestycyjne w wysokości 4.900.118 zł, wolne środki za 2008r. w kwocie 1.101.607 zł i nadwyżka z lat ubiegłych 100.374 zł,
4) wolne środki za 2008r. w kwocie 742.452 zł przeznacza się na spłatę kredytów zaciągniętych w latach poprzednich.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Moniek.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
Przewodniczący Rady Miejskiej

Andrzej Jankowski
Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XXXIX/212/09
Rady Miejskiej w Mońkach
z dnia 30 grudnia 2009 r.
Zalacznik1.doc

Zadania inwestycyjne w 2009r.
Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XXXIX/212/09
Rady Miejskiej w Mońkach
z dnia 30 grudnia 2009 r.
Zalacznik2.doc

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 - 2011
Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XXXIX/212/09
Rady Miejskiej w Mońkach
z dnia 30 grudnia 2009 r.
Zalacznik3.doc

Załącznik Nr 3 XXXIX
Załącznik nr 4
do Uchwały Nr XXXIX/212/09
Rady Miejskiej w Mońkach
z dnia 30 grudnia 2009 r.
Zalacznik4.doc

Przychody i rozchody budżetu w 2009r.
Załącznik nr 5
do Uchwały Nr XXXIX/212/09
Rady Miejskiej w Mońkach
z dnia 30 grudnia 2009 r.
Zalacznik5.doc

Prognoza kwoty długu i spłat rat na rok 2009 i lata następne
reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł Sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Admiral Tax Ltd

Eksperci w planowaniu podatkowym i optymalizacji kosztów fiskalnych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama