reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXIX/213/09 Rady Miejskiej w Mońkach

z dnia 30 grudnia 2009r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Mońki na rok 2010


Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4, pkt.9 lit. "d" oraz lit. "i" ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) art.121 ust. 4 ust. 5 i ust. 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz. 1240) Rada Miejska w Mońkach uchwala, co następuje:
§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 37.457.922 zł, z tego: - bieżące w wysokości 28.099.802 zł, - majątkowe w wysokości 9.358.120 zł, zgodnie z zapisami § 15 Uchwały.
§ 2. Wydatki budżetu gminy w wysokości 45.181.332 zł, z tego: - bieżące w wysokości 27.860.918 zł, - majątkowe w wysokości 17.320.414 zł, zgodnie z zapisami § 16 Uchwały.
§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:
1) ogólną w wyskości - 200.000 zł.,
2) celową w wysokości - 200.000 zł. z przeznaczeniem na:
a) wydatki bieżące, wynagrodzenia wraz z pochodnymi w oświacie i edukacyjnej opiece wychowawczej w kwocie 180.000 zł;
b) wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym w kwocie 20.000 zł.
§ 4. 1. Zadania inwestycyjne w 2010 roku zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 19.613.168 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.
§ 5. Deficyt budżetu gminy w wysokości 7.723.410 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów w kwocie 7.723.410 zł.
§ 6. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 9.324.891 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 1.601.481 zł uszczegółowienie w załączniku Nr 3.
§ 7. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciągniętych na:
1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2.000.000 zł;
2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 7.723.410 zł;
3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 659.481 zł;
4) wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 0 zł.
§ 8. 1. Ustala się dochody w kwocie 161.700 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 146.700 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie 15.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.
§ 9. Wyodrębnia się w budżecie kwotę 200.278 zł, do dyspozycji sołectw.Zadania te realizowane będą w ramach budżetu zgodnie z załącznikiem Nr 4.
§ 10. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 5.
§ 11. 1. Plan przychodów i kosztów w łącznej kwocie (zbiorczo), dla samorządowych zakładów budżetowych: przychody - 7.543.446 zł, koszty - 7.597.202 zł zgodnie z załącznikiem Nr 6.
2. Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo) dla dochodów własnych jednostek budżetowych: dochody - 497.520 zł; wydatki - 488.780 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.
§ 12. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:
1) przychody - 375.000 zł,
2) wydatki - 375.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7.
§ 13. Ustala się plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych w kwocie 48.000 zł, z tego:
1) dział 750, rozdz. 75011 - 1.000 zł,
2) dział 852, rozdz. 85203 - 3.000 zł,
3) dział 852, rozdz. 85212 - 43.000 zł,
4) dział 852, rozdz. 85228 - 1.000 zł,
§ 14. Upoważania się Burmistrza Moniek do:
1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 7 Uchwały,
2) zaciągania zobowiązań:
a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zaciągniętych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załączniku Nr 1 i Nr 2;
b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2011) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty ubywa w roku następnym,
3) dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami z wyłaczeniem wydatków inwestycyjnych,
4) przekazania kierwonikom jednostek budzętowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków oraz w planie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych,
5) przekazania kierwonikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,
6) udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 400.000 zł,
7) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 800.000 zł,
8) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy.
§ 15. Określa się szczegółowy plan dochodów - tabela.
§ 16. Określa się szczegółowy plan wydatków - tabela.
§ 17. Załącza się prognozę kwoty długu i spłat na rok 2010 i lata następne.
§ 18. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Moniek.
§ 19. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Mońkach.
Przewodniczący Rady Miejskiej

Andrzej Jankowski
Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XXXIX/213/09
Rady Miejskiej w Mońkach
z dnia 30 grudnia 2009 r.
Zalacznik1.doc

Zadania inwestycyjne w 2010 roku
Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XXXIX/213/09
Rady Miejskiej w Mońkach
z dnia 30 grudnia 2009 r.
Zalacznik2.doc

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności
Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XXXIX/213/09
Rady Miejskiej w Mońkach
z dnia 30 grudnia 2009 r.
Zalacznik3.doc

Przychody i rozchody budżetu w 2010r.
Załącznik nr 4
do Uchwały Nr XXXIX/213/09
Rady Miejskiej w Mońkach
z dnia 30 grudnia 2009 r.
Zalacznik4.doc

Fundusz sołecki na rok 2010
Załącznik nr 5
do Uchwały Nr XXXIX/213/09
Rady Miejskiej w Mońkach
z dnia 30 grudnia 2009 r.
Zalacznik5.doc

Dotacje udzielone z budżetu Gminy Mońki na 2010r.
Załącznik nr 6
do Uchwały Nr XXXIX/213/09
Rady Miejskiej w Mońkach
z dnia 30 grudnia 2009 r.
Zalacznik6.doc

Plan przychodów i wydatków...
Załącznik nr 7
do Uchwały Nr XXXIX/213/09
Rady Miejskiej w Mońkach
z dnia 30 grudnia 2009 r.
Zalacznik7.doc

Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł Sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

SI-Consulting Sp. z o.o.

Kompleksowe rozwiązania informatyczne dla przedsiębiorstw

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama