reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXI/151/09 Rady Gminy Wizna

z dnia 15 grudnia 2009r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Wizna na rok 2010


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. "d" oraz lit. "i" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zm.), art. 121 ust. 4, ust. 5 i ust. 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansów publicznych ( Dz. U. Nr 157 poz.1241) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240). Rada Gminy uchwala, co następuje:
§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 10.286.538,- zł, z tego : - bieżące w wysokości 9.730.538,- zł, - majątkowe w wysokości 556.000,- zł, zgodnie z zapisami § 12Uchwały.
§ 2. Wydatki budżetu gminy w wysokości 12.432.517,- zł, z tego : - bieżące w wysokości 8.996.072,- zł, - majątkowe w wysokości 3.436.445,- zł, zgodnie z zapisami § 13 Uchwały.
§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy: 1)ogólną w wysokości - 100.000,- zł, 2)celową w wysokości - 4.000,- zł, z przeznaczeniem na: a)wydatki bieżące dotyczące zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 4.000,- zł,
§ 4. 1. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 - 2012 zgodnie z załącznikiem nr 1 (1.a - zadania inwestycyjne w 2010 roku).
2. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 300.000,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 
§ 5. 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 2.145.979,- zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z: 1)zaciąganych kredytów w kwocie - 450.000,- zł, 2)zaciąganych pożyczek w kwocie - 600.000,- zł, 3)nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie - 215.979,- zł, 4)wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie - 880.000,- zł.
§ 6. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 2.145.979,- zł, oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości O zł, ( uszczegółowienie w załączniku nr 3 )
§ 7. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na: 1)sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 600.000,- zł; 2)sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 2.145.979,- zł; 3)wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - w kwocie 183.000,- zł
§ 8. 1. Ustala się dochody w kwocie 44.427,- zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 44.427,- zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz narkomanii.
§ 9. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem nr 4 
§ 10. 1. 1. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości: 1) przychody - 5.300,- zł, 2) wydatki - 24.500,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 
§ 11. Upoważnia się Wójta Gminy do :
1. zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań , określonych w § 7 Uchwały
2. zaciągania zobowiązań:
a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załącznikach nr 1 , nr 1a i 2;
b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2011) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2011 roku
3. do dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przenoszeniu wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.
4. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy
§ 12. Załącza się prognozę łącznej kwoty długu i spłat gminy na koniec 2010 roku i lata następne, zgodnie z załącznikiem nr 6 
§ 13. Określa się szczegółowy plan dochodów - tabela 1 
§ 14. Określa się szczegółowy plan wydatków - tabela 2 
§ 15. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.
Przewodniczący

Zbigniew Szulc
Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XXXI/151/09
Rady Gminy Wizna
z dnia 15 grudnia 2009 r.
Zalacznik1.xls

zalaczniki do uchwaly 2010
Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XXXI/151/09
Rady Gminy Wizna
z dnia 15 grudnia 2009 r.
Zalacznik2.xls

dochody 2010
Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XXXI/151/09
Rady Gminy Wizna
z dnia 15 grudnia 2009 r.
Zalacznik3.xls

b g wydatki 2010
reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł Sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Vaillant Sp. z o.o.

Producent kompletnych rozwiązań systemów grzewczych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama